Zabawa - Euporadna.sk

Report
Gry i Zabawy
Ruchowe
mgr Stanisław Kubik
mgr Tomasz Glas
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
im. Orła Białego
Ul. Niezapominajki 14
34-330 Żywiec
POLSKA
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013
Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Zabawa
• Zabawa przynosi radość, a jej potrzeba wynika z bezpośrednich
potrzeb i zainteresowań dziecka. Zabawa ponadto jest u dzieci
ważnym czynnikiem rozwoju psychicznego, pierwszą formą
uczenia i poznawania rzeczywistości. Mianem zabaw można,
więc określić czynność dziecka, sprawiającą mu przyjemność i
zadowolenie z samego faktu jej wykonania, a równocześnie
przynoszącą dziecku określone efekty poznawcze.
Gra
• Przez grę rozumiemy najogólniej mówiąc jako czynność o
charakterze zabawowym, posiadającą ustalone reguły, a wynik
tej czynności przewiduje obowiązek świadczenia na rzecz
wygrywającego.
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013
Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Każda gra jest w zasadzie zabawą, ale nie każda zabawa jest grą.
Zabawa jest grą wtedy, gdy
spełnia trzy następujące
warunki:
• sprawia osobie działającej przyjemność i zadowolenie,
• posiada określone reguły,
• przewiduje obowiązek określonych świadczeń na rzecz wygrywającego.
Zatem fakt tzw. „świadczenia na rzecz innej osoby” jest elementem odróżniającym pojęcie gry od
zabawy. Zarówno jednak zabawy jak i gry oddziałują stymulująco na różne strony osobowości dzieci,
a więc mają charakter ogólnorozwojowy
Wyróżnia się najogólniej
następujące sfery
osobowości uczniów:
• społeczno – moralną,
• intelektualną,
• emocjonalno – motywacyjną,
• zdrowotną
Stąd też czynności dzieci w postaci zabawy lub gry z kolei tak organizowane, aby stymulowały
wszechstronny rozwój dzieci
Program cezhraničnej spolupráce PoľskoSlovenská republika 2007-2013
Spolufinancované Európskou úniou z
prostriedkov Európskeho fondu
Podstawową formą zabawy w młodszym wieku szkolnym są
zabawy zespołowe, oparte na określonych regułach i mające
formę różnych gier. Gra o charakterze zabawowym wyzwala u
dzieci silne emocje, a ponadto dzieci ściśle przestrzegają
ustalonych reguł działania.
Dzieci w wieku przedszkolnym interesowała przede wszystkim
sama czynność zabawy.
Dzieci w młodszym wieku szkolnym interesuje ich w
szczególności wynik określonej zabawy.
Program cezhraničnej spolupráce PoľskoSlovenská republika 2007-2013
Spolufinancované Európskou úniou z
prostriedkov Európskeho fondu
Organizując zabawy dzieci należy przede wszystkim skierować ich uwagę na pewien określony
cel, a następnie zorganizować odpowiedni system działań zapewniających osiągnięcie
założonego rezultatu.
Dziecko w toku bezpośredniego uczestniczenia w tego typu zabawie rozwija u siebie wiele
ważnych dyspozycji i umiejętności, a w szczególności dyspozycje emocjonalne,
wolicjonalne – związane z dążeniem do osiągnięcia założonego rezultatu, społeczne –
związane z umiejętnością podporządkowania się regułom gry ustalonych przez zespół itp.
Zabawa spełnia u dzieci w młodszym wieku szkolnym wiele funkcji, przyczyniających się
do stopniowego rozwijania harmonijnie i wszechstronnie osobowości dzieci.
Program cezhraničnej spolupráce PoľskoSlovenská republika 2007-2013
Spolufinancované Európskou úniou z
prostriedkov Európskeho fondu
Charakterystyczną
cechą zabaw
dydaktycznych dzieci w
wieku
wczesnoszkolnym jest,
zatem element
współpracy
zespołowej. W
działalności
zabawowej w
omawianym okresie
charakterystyczne są
następujące grupy
zabaw:
• zespołowe gry i zabawy ruchowe z
prawidłami i elementami rywalizacji,
• zabawy konstrukcyjne, w których dominują
czynności motoryczne,
• zespołowe zabawy tematyczne, tj. zabawy
w role, dramatyzacje, inscenizacje,
konkursy, quizy, zgaduj – zgadule itp.
• zespołowe zabawy i gry dydaktyczne
opracowane specjalnie w celach
poznawczych.
Program cezhraničnej spolupráce PoľskoSlovenská republika 2007-2013
Spolufinancované Európskou úniou z
prostriedkov Európskeho fondu
Zabawy
tematyczne
i
dydaktyczne
pełnią
również
funkcje
kształcące.
• Polegają one głównie na doskonaleniu i rozwijaniu
procesów i zdolności orientacyjno – poznawczych
uczniów, zwłaszcza ich mowy i myślenia.
• W uczeniu się przy pomocy zabaw poznawczych
rozwijają się procesy percepcyjno – motoryczne,
spostrzegawczość i wyobraźnia, uwaga, pamięć
i procesy umysłowe tj. analiza i synteza,
porównywanie, klasyfikowanie, abstrahowanie,
uogólnianie i rozumowanie.
• Główna rola zabaw tematycznych i dydaktycznych tkwi
w ich funkcjach poznawczych polega na wzbudzaniu
i wzmaganiu chęci wykonywania zadań szkolnych i
odpowiadających im czynności uczenia się.
Program cezhraničnej spolupráce PoľskoSlovenská republika 2007-2013
Spolufinancované Európskou úniou z
prostriedkov Európskeho fondu
Zabawowe formy uczenia się przyczyniają się do złagodzenia wysiłku woli, do podtrzymywania
zainteresowania i ciekawości poznawczej, koncentracji uwagi, pamięci spostrzeżeniowo – wzrokowej i
słuchowej.
W uczeniu się przez zabawy występują wszystkie podstawowe elementy kształcenia wielostronnego, tj.
uczenie się przez poznanie, przeżywanie i działanie.
Zabawa czyni zadania bardziej interesujące i tym samym zapobiega znużeniu i dodatnio motywuje do
pokonywania trudności. Dzięki zespołowemu charakterowi zabawy służą też kształtowaniu poczucia
odpowiedzialności za wykonanie zadania, sprzyjają rozwijaniu takich cech charakteru jak: wola,
wytrwałość w osiąganiu celu, umiejętność pracy, współpracy i współdziałania w zespole i dla zespołu.
Wzajemne interakcje między członkami grupy biorącymi udział w zabawie powodują wzrost aktywności
indywidualnej i zespołowej.
Program cezhraničnej spolupráce PoľskoSlovenská republika 2007-2013
Spolufinancované Európskou úniou z
prostriedkov Európskeho fondu
W szkole podstawowej, w pracy prowadzącej do usportowienia dzieci,
stosujemy gry i zabawy do wszechstronnego kształtowania podstawowych
cech motorycznych: szybkości, wytrzymałości, mocy, gibkości, zwinności,
skoczności i koordynacji ruchowej.
Klasyfikacja gier i
zabaw
• Szybkościowe.
• Kształtujące wytrzymałość.
• Skocznościowe.
• Rzutne.
• Z elementami kształtowania siły/mocy.
• Gibkościowo – zwinnościowe.
• Tory przeszkód kształtujące koordynację ruchową.
Program cezhraničnej spolupráce PoľskoSlovenská republika 2007-2013
Spolufinancované Európskou úniou z
prostriedkov Európskeho fondu
Gry i zabawy z powodzeniem stosujemy na początkowym etapie nauczania technik
sportowych różnych dyscyplin. Konstruujemy je w taki sposób aby dzieci opanowały
podstawowe umiejętności techniczne danej dyscypliny sportowej. Umiejętności te będą
stanowiły fundament do poznawania bardziej złożonych technik sportowych. Wprowadza
się w ten sposób wykształcenie prawidłowego nawyku. Wszystko to w formie zabawowej
chroniącej od znużenia żmudnymi ćwiczeniami.
Do
przeprowadzenia
gier i zabaw
stosujemy różne
urządzenia i
przyrządy:
• Piłki (różne rodzaje, o różnej wielkości i ciężarze)
• Kółka ringo
• Serso
• Szarfy
• Krążki
• Pachołki i słupki
• Materace gimnastyczne
• Płotki
• Skakanki
• Opony samochodowe
• Laski gimnastyczne
Program cezhraničnej spolupráce PoľskoSlovenská republika 2007-2013
Spolufinancované Európskou úniou z
prostriedkov Európskeho fondu Projekt i przygotowanie prezentacji Izabela Kubik (c) 2011

similar documents