Presentation Erasmus+ för högre utbildning (ppt, nytt

Report
2014-01-01
Erasmus+
EU:s nya program för utbildning, ungdom och
idrott
Erasmus+
Sammanhanget
Strategi: Europa 2020
• Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010.
• Kom till för att hantera de utmaningar som EU står inför
 den ekonomiska krisen
 globaliseringsfrågan
 klimatfrågan
 frågan om den allt äldre befolkningen.
De fem övergripande målen inom EU 2020
handlar om:
• Arbetsmarknad
• Innovation
• Social integration
• Klimat/energi
• Utbildning
Övergripande mål för Utbildning 2020
• Realisera målen om livslångt lärande och mobilitet
• Förbättra kvalitet och resultat i utbildningen
• Arbeta för jämlikhet, social integration och aktivt medborgarskap
• Öka kreativitet och innovation (entreprenörskap) inom all form
av utbildning
EU:s utbildningspolitiska riktmärken
1.
Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp
till skolålder) går i förskola
2.
Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik
och naturkunskap är lägre än 15 procent
3.
90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning
4.
Minst 40 procent av alla 30-34-åringar har genomgått en
eftergymnasial utbildning
5.
Minst 15 procent av den vuxna befolkningen 25-64 år ska
delta i det livslånga lärandet
Ingår som
huvudmål
I EU2020
Ytterligare ett par riktmärken
• Andelen 20-34 åringar som har jobb inom 3 år efter examen ska vara
minst 82 procent
• Minst 20 procent av alla högskolestudenter och 6 procent av 18-34
åringar med examen från grundläggande yrkesutbildning har
studerat eller praktiserat utomlands
Erasmus+
Ett verktyg för att nå målen
Varför Erasmus+?
• Världen förändras snabbt - nya
utmaningar
• Ökande krav på kvalificerade
jobb
• Hög ungdomsarbetslöshet
Om själva programmet
Vad kan man göra?
Mobilitet
Samarbetsprojekt
Policyförändring
• Studentutbyte (studier
& praktik)
• Lärar- och
personalutbyte
• Studielånegaranti för
masterstudier
• Gemensamma
masterprogram (f.d.
Erasmus Mundus)
• Strategiska
partnerskap
• Kunskapsallianser
• Projekt för
kapacitetsuppbyggnad
i EU:s närområde
(f.d. Tempus)
• Utvecklingsprojekt
utanför EU:s
närområde
• Myndigheter och
departement - verktyg
och metoder för
europeiskt samarbete
och utveckling på
policynivå
Länder som deltar i Erasmus+ (programländer):
Länder i hela världen kan dessutom vara partnerländer inom
Erasmus+ högre utbildning
Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
• Ett ”körkort” för deltagande i aktiviteter inom Erasmus+ högre
utbildning
• Förenkling: en charter med nya/tydligare regler
• Ny ansökningsomgång planeras till mars 2014
Mobilitet
Nytt inom Erasmus+ för studentmobilitet:
• Språktest för samtliga studenter
före och efter mobiliteten
• Möjlighet till språkkurser online i de
fem stora språken
• Studentmobilitet (studier och
praktik) max 12 månader per
studienivå.
• Flera mobilitetsperioder per nivå
tillåtna.
• Period för praktik (traineeships) 212 månader (studier fortsätter vara
3-12 månader)
• Snart även mobilitet med länder
utanför Europa
Nytt inom Erasmus+ för personalmobilitet (forts.):
• Snart även mobilitet med länder
utanför Europa (partnerländer)
• All personalmobilitet:
 från 2 dagar (exkl restid) till 2 månader
 med minst 8 timmar undervisning (om
lärarutbyte)
Gemensamma masterprogram
• Genomförs av konsortier av lärosäten i
programländer och partnerländer
• Stipendier till de bästa
masterstudenterna (icke-EU-studenter
är prioriterade)
• Stipendier för inbjudna
forskare/gästföreläsare
• Gemensamma examina uppmuntras
men är ej obligatoriskt
• Finansieringen omfattar ett
förberedande år samt tre intag av
studenter
• Administreras av EU-kommissionen
(EACEA) i Bryssel
Samarbetsprojekt
1. Strategiska partnerskap
• Strukturella samarbeten mellan minst tre organisationer från
minst tre programländer (partnerländer kan delta om det ger ett
mervärde)
• Fokus på innovation och kvalitet (kan innehålla t ex
kursutveckling, samarbete med företag, nya studieformer)
• Möjlighet till tvärsektoriella samarbeten
• Kan innehålla mobilitet om det tillför ett mervärde till projektet
• Projektbudget max 450 000 euro
• Projekttid 2-3 år
2. Kunskapsallianser
• Syftar till att stärka samarbete och
samverkan mellan högre utbildning –
forskning – näringsliv
• Innehåller flera olika delmoment, t ex:
 att skapa och implementera nya studieprogram
 ny undervisningsmetodik
 undervisning i entreprenörskap
 utbyte för studenter/forskare/företagspersonal
2. Kunskapsallianser (forts.)
• Minst sex organisationer från tre programländer, varav minst två
lärosäten och minst två företag
• Partnerländer kan delta om det finns ett tydligt mervärde
• Projektbudget: 500 000 – 1 000 000 euro
• Projekttid: 2-3 år
3. Kapacitetsuppbyggnad
• Samarbete mellan programländer och ca 150 partnerländer i
världen (särskilt fokus på EU:s närområde)
• Mål: fokus på reformer och kapacitetsuppbyggnad
• Projektbudget: max 1 000 000 euro
• Projekttid: 2-3 år
• Minimikrav: 3 lärosäten från 3 olika programländer + 2 lärosäten
från partnerländer
3. Kapacitetsuppbyggnad (forts.)
• Fokus på länders/regioners behov och lokala politiska
prioriteringar
• Struktur:
 Gemensamma projekt/strukturella projekt
 Nationella/flerlandsprojekt
 Möjlighet till mobilitet (utbyten)
Vilka organisationer kan söka samarbetsprojekt?
• Universitet och högskolor
• Yrkeshögskolor
• Företag och branschorganisationer
• Offentliga myndigheter och organisationer som arbetar med
utbildningsfrågor
• Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor inklusive särskolor och
specialskolor
• Organisationer inom vuxenutbildning och vuxnas lärande
När ansöker man?
Ansökningsdatum 2014
• 17 mars för mobilitet
• 27 mars för gemensamma masterprogram
• 30 april för samarbetsprojekt
• Utlysningen för programdelen kapacitetsuppbyggnad kommer
under 2014
Fler möjligheter till internationellt
utbyte inom högre utbildning
Internationella
samarbetsprojekt
Studier/praktik
utomlands för
studenter
Kompetensutveckling
utomlands
för personal
Nordplus högre
utbildning
Nordplus högre
utbildning
Nordplus högre
utbildning
Linnaeus-Palme
Linnaeus-Palme
Linnaeus-Palme
Minor Field
Studies (MFS)
Sidas
resestipendium
Håll dig uppdaterad:
www.utbyten.se
www.utbyten.se/erasmusplus

similar documents