Föreläsare

Report
Medarbetare Tillsynsvägledning LSO
LENA TELLVIK
arbetar som chef för Tillsynsenheten. Tidigare har Lena
arbetat på SRV sedan 1995, inledningsvis med bland
annat Sevesolagstiftningen och därefter med
verksamhetsansvar inom tillsynsområdet samt som
projektledare för projektet framtidens risker och
säkerhetsarbete.
Dessförinnan arbetade Lena kommunalt inom miljöoch hälsoskyddsområdet. Lena är naturvetare med
inriktning på miljö- och hälsoskyddsfrågor.
FRIDA BILLSTRÖM
arbetar som handläggare med tillsynsvägledning
till länsstyrelserna och kommunerna enligt lagen
om skydd mot olyckor.
Frida har tidigare arbetat på länsstyrelsen i
Värmlands län med tillsyn och
räddningstjänstfrågor samt med övning och
utbildning inom området krishantering.
HANS PETTERSON
arbetar med tillsynsvägledning avseende
länsstyrelsens ansvar enligt lagen om skydd mot
olyckor samt med registret för farlig verksamhet
enligt LSO. Statlig räddningstjänst ingår också till
viss del i uppgifterna.
Hans har tidigare arbetat vid länsstyrelsen med
beredskapsfrågor och säkerhet.
MAGNUS OLOFSSON
arbetar med ersättning till kommuner för större
räddningsinsatser och sanering av olja och andra
skadliga ämnen. Därutöver arbetar Magnus med frågor
om statlig räddningstjänst och med
Haverikommissionens utredningar.
Har tidigare arbetat på SRV med stöd till kommunerna
angående handlingsprogram i lagen om skydd mot
olyckor. Magnus har innan han började på SRV arbetat
på andra statliga myndigheter som Migrationsverket
och Försäkringskassan.
ELEONOR STORM
arbetar som handläggare med tillsynsvägledning till
länsstyrelserna enligt lagen om skydd mot olyckor
samt med tillsyn och kontroll av alarmeringsavtalet
mellan staten och SOS Alarm AB.
Eleonor har tidigare arbetat på SRV och
Räddningstjänsten Storgöteborg med förebyggande
brandskyddsfrågor. Eleonor är brandingenjör.
Medarbetare, forts.
Rättsenheten
KARIN SJÖBERG
arbetar med frågor som berör allmän juridik,
förvaltningsrätt, tillsynsfrågor inom LSO och LBE
samt miljörätt
Karin är jurist med ett förflutet, bland annat från
länsstyrelsen i Örebro län
Enheten för lärande
MIKAEL MALMQVIST
är systemvetare och arbetar främst med
produktion av statistik över den kommunala
räddningstjänstens insatser. Arbetet innefattar
bland annat datainsamling från landets alla
räddningstjänster, kvalitetsgranskning av
underlaget och framställning av diverse
statistikpresentationer.
Mikael är utbildad systemvetare vid Karlstads
universitet och kommer närmast från Tieto (f.d.
TietoEnator).
Tillsynsenheten, LSO
CHARLOTTE LARSGÅRDEN
arbetar med tillsyn över länsstyrelsens ansvar
enligt lagen om skydd mot olyckor och med
ersättningsfrågor till kommunerna för
räddningstjänst och viss sanering.
Charlotte har tidigare arbetat på SRV med
forskningssamordning. Charlotte är statsvetare.
KAROLINE SJÖLANDER
är processansvarig för informationsförsörjning
statistik och analys samt är projektledare för
informationssystemet IDA. Hon har erfarenhet av
utvecklingsprojekt gentemot kommuner med fokus
på metoder och verktyg som stöd för att följa upp
trygghet och säkerhet. Hon är en van föreläsare och
workshopledare. Karoline är utbildad pedagog som
vidareutbildat sig med fokus på organisationsteori,
ledarskap och verksamhetsutveckling.
Hon har tidigare arbetat som lärare samt på
Räddningsverket med olika utvecklingsprojekt
gentemot kommuner inom området Skydd mot
olyckor.

similar documents