Document

Report
เราท
์ติ้งโปรโตคอลที่ปรับปรุงใหม
์ของซิส์
โก
Interior
Gateway
Routing
Protocol
Enhanced




กลไกการอัพเดทเส้ นทาง
การใช้ Auto-Summary
การตังค่
้ าพื ้นฐาน
การแบ่งโหลดที่คา่ Cost ไม่เท่ากัน (Unequal Cost
Load Balance)
12-1
ลักษณะเด
์นของ EIGRP
ลักษณะเด
์น:




เป็ นโปรโตคอลของซิสโก้ (Cisco Proprietary) ที่พฒ
ั นาต่อจาก IGRP
ใช้ หลักการ Distance Vector ของ IGRP เดิมมาปรับปรุงใหม่
ใช้ อลั กอริ ทมึ Diffusing Update Algorithm (DUAL) ที่ป้องกันการวนลูป
Convergence เร็วมากที่สุด (ในบรรดา IGP) เพราะมีเส้ นทาง
สารอง (Feasible Successor) เตรียมไว้ ใช้ แทนทันที
 ประกันการสื่อสารของการอัพเดทเส้ นทางด้ วย Reliable Transport
Protocol (RTP)
 รองรับการแบ่งโหลดระหว่างเส้ นทางที่มี Cost ไม่เท่ากัน (Unequal Cost
Load Balance)
 ใช้ ค่า Metric หลากหลายได้ แล้ วแต่ถ่วงน ้าหนัก
(Composite Metric)
12-2
์นทางจากการบอกต
เส
์อขั้นสูง
Advance Distance Vector
 ใช้ อลั กอริ ทมึ diffusing Update
(DUAL) ในการคานวณเส้ นทาง
Neighbor Table
R2R5
= 20
Net Hop RD LD
เส้ นทางสารอง
Feasible
Successor
Successor
เส้ นทางหลัก
R5  R2
20 + 5
R5  R3
15 + 5
R5  R4
20 + 10
Topology Table
Net Hop
FD*
R5  R2
25
R5  R3
20
5
R2
R3R5
5 = 15
5
R3
15
R5
15
R1
20
10
R4
R4R5
= 20
*FD = Feasible Distance
= RD + LD
12-3
์นทางจากการบอกต
เส
์อขั้นสูง
Advance Distance Vector
 ใช้ การบอกต่อเส้ นทาง โดยทบบวกค่า
Metric เรื่ อยๆ เหมือน Distance Vector
 แต่ว่า เราท์เตอร์ จะคัดเฉพาะเส้ นทางที่ดี
สุดของเครือข่ ายๆ นัน้ ๆ (Successor)
บอกต่ อให้ เราท์เตอร์ ตวั อื่น
 นอกจากนี ้ ยังคิด Metric ของลิงค์
ระหว่ างตัวเองกับเพื่อนบ้ านมาพิจารณา
ร่วมด้ วย (พฤติกรรมแบบ Link State)
 จึงเรี ยกกลไกของเราท์ติ ้งโปรโตคอลแบบนี ้
ว่า การบอกต่ อขัน้ สูง (Advance
Distance Vector)
R2R5
= 20
5
R2
R3R5
5 = 15
5
R3
15
R5
15
R1
20
10
R4
R4R5
= 20
12-4
์นทางจากการบอกต
เส
์อขั้นสูง
Advance Distance Vector
R2R5
= 20
 คาจากัดความที่ควรทราบ:
Advertised (Reported) Distance
5
 ค่า Cost (Metric) ที่คิดตลอดเส้ นทางไปถึงเครื อข่าย
หนึ่ง ที่ดีท่ สี ุด สาหรับบอกต่อให้ เพื่อนบ้ าน
Local Distance
 ค่า Cost (Metric) ของลิงค์ที่เชื่อมต่อระหว่างตนเอง
กับเพื่อนบ้ าน
R2
R3R5
5 = 15
5
R3
R5
15
R1
20
10
R4
R4R5
= 20
Feasible Distance (FD)
 ค่า Cost (Metric) ของแต่ละเส้ นทาง ตั ้งแต่ตนเอง ถึงปลายทาง
ที่น้อยที่สุด (เป็ น Cost ของ Successor)
 คิดจาก Advertised + Local Distance แล้ วนามาเทียบกัน
15
12-5
์นทางจากการบอกต
เส
์อขั้นสูง
Advance Distance Vector
 กลไกการเลือกเส้ นทาง:
R2R5
= 20
หาเราท
์เตอร
์เพื่อ์าน
นบ
5
R2
R3R5
5 = 15
5
หา Cost ถึงเพื่อนบ
้าน
รับ้นทางจากเพื
เส
่อนบ
้าน
Local Distance
R e p o r t e d Distance
์านวณ
ค
Cost ของแต
์ละเส
์นทาง
R3
เลือกเส
้นทางส
้ารอง
Successor
F e a s i b l e Successor
R5
15
R1
20
10
R4
R4R5
= 20
Feasible Distance (FD)
เลือกเส
้นทางใช
้จริง
15
12-6
์นทางจากการบอกต
เส
์อขั้นสูง
Advance Distance Vector
 เส้ นทาง Successor และ Feasible Successor บนเราท์เตอร์ อยู่บน Topolog
Table แสดงขึ ้นได้ โดยใช้ คาสัง่ show ip eigrp topology ในโหมดอีนาเบิล
Router# show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for process 77
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
r - Reply status
P 172.16.90.0 255.255.255.0, 2 successors, FD is 46251776
via 172.16.80.28 (46251776/46226176), Ethernet0
Successor
via 172.16.81.28 (46251776/46226176), Ethernet1
via 172.16.80.31 (46277376/46251776), Serial0
Feasible
Successor
Feasible
Distance (FD)
Advertised
Distance (AD)
12-7
์า
ค Metric หลากหลาย
 EIGRP แลกเปลี่ยนตัวแปรหลายตัวบนอินเตอร์ เฟสขาออกของเราท์ เตอร์ ต้นทาง
เพื่อคานวณเป็ นค่า Cost หรื อ Metric ประจาเส้ นทางจากเราท์เตอร์ ตน ไปถึงเราท์เตอร์ ป
ลายทาง แบ่งเป็ นกลุม่ ดังนี ้:
ตัวแปร Default  Bandwidth: จะแลกเปลี่ยนเฉพาะค่ าที่น้อยที่สุด ตลอดเส้ นทาง
 Delay: แลกเปลี่ยนค่าผลบวกสะสมเหมือนปกติ แต่โดยดีฟอลท์จะ
คงที่ที่ 20,000 sec ต่อ Hop จึงขึน้ กับจานวน Hop (Hop Count)
ตัวแปรทางเลือก  ตัวแปรกลุม่ นี ้ไม่ได้ ถกู นามาใช้ โดยดีฟอลท์ แต่เราสามารถเลือกนามาใช้
ได้ โดยเปลี่ยนค่าตัวแปรถ่วงน ้าหนัก (ค่า K) ประจาตัวแปรนันๆ
้
 ได้ แก่ Load และ Reliability
12-8
์า
ค Metric หลากหลาย
 สูตร Metric มาตรฐานของ EIGRP ที่นาตัวแปรดังกล่าวมาคานวณ คือ
Metric =
K1*Bandwidth + K2*Bandwidth + K3*Delay *
K5
256 - Load
Reliability+K4
 โดยค่าถ่วงน ้าหนักดีฟอลท์ ได้ แก่ K1 = K3 = 1 และ K2 = K4 = L5 = 0 จะได้ วา่
Metric = Bandwidth + Delay
 หรื อเป็ นสูตรทางคณิตศาสตร์ ว่า:
Metric =
R1  Rn
107
BW้อยที
น ่สุด
(หน
้วย kbps)
+
n

Delay
้วย x10 sec)
n = 1 (หน
x 256
*R1  Rn คือ คิดตังแต่
้ เราท์เตอร์ เจ้ าของเครื อข่ายเส้ นทางนี ้ (R1) ถึงเราท์เตอร์ ปัจจุบนั (Rn)
12-9
 คานวณจาก R1  R5 (10.1.5.0/24)
Gi0
1. หาตัวแปรที่ R1 ้รั
ได บ
 เส้ นทาง R1  R2  R3  R5
 BW น้ อยที่สดุ = 1.544 Mbps
 Delay รวม = 3 x 20,000 sec
10 sec
 เส้ นทาง R1  R4  R5
 BW น้ อยที่สดุ = 2.048 Mbps
 Delay รวม = 2 x 20,000 sec
10 sec
T1 = 1.544
Mbps
E1 = 2.048
Mbps
R2
R3
R5
R1
Fa0
R4
10.1.5.0/24
์า
ค Metric หลากหลาย
E1 = 2.048
Mbps
*ทุกเราท์ เตอร์ ไม่ มีการเปลี่ยนค่ าดีเลย์ จากดีฟอลท์ (20,000 sec)
สรุ ป: เส้ นทางที่ดีที่สดุ คือ R1R4R5 มี Metric = 2,274,031
2. หา Metric
 เส้ นทาง R1  R2  R3  R5: = {(107/(1.544 Mbps x 1 kbps/0.001 Mbps)) + (3 x 2,000)}
x 256 = 3,194,031
12-8
 เส้ นทาง R1  R4  R5: = {(107/(2.048 Mbps x 1 kbps/0.001 Mbps)) + (2 x 2,000)} x 256 = 2,274,031
การติด์อเพื
ต ่อ์าน
นบ
router eigrp 100
network x.x.x.x
network y.y.y.y
R1
R2
router eigrp 100
network x.x.x.x
network z.z.z.z
 EIGRP ติดต่อกับเพื่อนบ้ านทางมัลติคาสต์ 224.0.0.10 ซึง่ ไม่ต้องใช้ คา่
Hello Time ที่ตรงกันเหมือนโปรโตคอลอื่น แต่จะใช้ คา่ ดังต่อไปนี ้:
 เลขกลุ่มเราท์ เตอร์ (Autonomous System No.) ต้ องตรงกัน จึงจะยอม
แลกเปลี่ยนข้ อมูลเส้ นทางซึง่ กันและกัน
 ระบุอยู่ท้ายคาสัง่ เปิ ดใช้ EIGRP: Router(config)# router eigrp xxx
 ค่ าถ่ วงนา้ หนักเมทริกซ์ (ค่ า K) ต้ องตรงกัน เนื่องจากจาเป็ นที่เราท์เตอร์
ภายในกลุม่ ที่ต้องคานวณค่า Cost เป็ นในแนวทางเดียวกัน
12-11
กลไกป
์องกันวนลูป
 เนื่องจากยังมีพฤติกรรมของ Distance Vector จึงต้ องมีกลไกป้องกันการ
วนลูปของเส้ นทาง ดังนี ้
 Poison Reverse: ส่งข้ อมูลเครื อข่ายที่เข้ าถึงไม่ได้ แล้ ว ด้ วยค่า Metric ที่ใช้ ค่า
Delay สูงสุดที่สดุ (0xFFFFFFFF)
 Split Horizon: ห้ ามไม่ให้ สง่ ข้ อมูลเส้ นทางของเครื อข่ายเดิม ออกทางอินเตอร์ เฟส
ที่เคยรับข้ อมูลของเส้ นทางเครื อข่ายนี ้เข้ ามา
 ตามอัลกอริทมึ DUAL: โดยจะเลือกเส้ นทางนันใหม่
้ เมื่อค่า RD >= FD
 เพราะค่ า FD จะคงที่หลังจากเลือกเส้ นทางหลัก (Successor)
 แต่ ยังรับค่ า RD จากเพื่อนบ้ านมาอัพเดทอยู่ตลอดเวลา
 ดังนัน้ เมื่อค่ า RD สูงจนเกินกว่ าค่ า FD ที่คานวณตอนแรก
แสดงว่ าเส้ นทางดังกล่ าวมีปัญหา ต้ องรัน DUAL ใหม่
12-12
การอัพเดทเส
์นทางเป
์นระบบ
์วย
ด DUAL
Topology Table
รายการของทุก้นทางที
เส
์รั
่ได บ
Net Hop
FD*
เส้ นทางหลัก
R5  R3
20
เส้ นทางสารอง
R5  R2
25
Feasible
Successor
R5  R4
30
Successor
คานวณ DUAL
แล้ ว ไม่ เปลี่ยน
Net Hop
FD*
R5  R3
20
20
R5  R2
25
20
Successor
20
R5  R4
30
20
Feasible
Successor
RD
<
25
Loop!
RD
<
25
ยังรั บอัพเดทจาก
เพื่อนบ้ านเรื่ อยๆ
 อัลกอลิทมึ Diffusing Update (Query) ต่างจาก Distance Vector
ทัว่ ไป ตรงที่ บันทึกทุกเส้ นทางเก็บไว้ ในตาราง Topology
 ไว้ คอยเลือกเส้ นทางใหม่อย่างรวดเร็ว เมื่อพบว่ าเส้ นทางหลักไม่ ใช่
12-13
เส้ นทางที่ดีท่ สี ุด และวนลูป (RD >= FD)
 เมื่อหาเส้ นทางที่ไม่วนลูปไม่ได้ อีก ถึงจะรัน DUAL ใหม่ทงหมดอี
ั้
กครัง้
การตั์า
้งค EIGRP
 ตังค่
้ าเปิ ดใช้ EIGRP บนเราท์เตอร์ โดยกาหนด AS no. ข้ างท้ ายให้ ตรงกับเราท์เตอร์ ตวั อื่น
 Router(config)# router eigrp (เลข AS)
 ใส่ คาสั่ง no auto-summary เพื่อไม่ ให้ Summarize เส้ นทางอื่น ป้องกันปั ญหาที่เกิด
จากการรวมเครือข่ ายที่ไม่ ได้ อยู่ต่อเนื่องกัน (Discontiguous Network)***
 Router(config-router)# no auto-summary
 ตังค่
้ าเปิ ดใช้ บนอินเตอร์ เฟสที่ต้องการ ด้ วยคาสัง่ network (network ID) ซึง่ รองรับสองแบบ
 แบบ network (network ID แบบ Classful) เหมือน RIP
 แบบ network (network ID) (wildcard mask) เหมือน OSPF ถ้ าต้ องการเลือก
อินเตอร์ เฟสให้ ละเอียดระดับ Classless
12-14
การตั์า
้งค EIGRP
การตั้าแบบ
้งค
Classful  ไม่ ใช่ การเลือกกลไกการทางานว่ าจะส่ งข้ อมูลเครือข่ ายเป็ น
Classful แต่เป็ นการเลือกอินเตอร์ เฟสที่มีเครื อข่ายเป็ นซับเซ็ตของ
เลขที่ประกาศนี ้ (เหมือนกรณี RIPv2)
EIGRP AS 100
S1
10.1.1.2/30
Fa0
192.168.1.1/24
R1
S0
10.1.1.1/30
router eigrp 100
network 192.168.1.0
network 10.0.0.0
no auto-summary
R1
Fa0
192.168.2.1/24
router eigrp 100
network 192.168.2.0
network 10.0.0.0
no auto-summary
12-15
การตั์า
้งค EIGRP
การตั้าแบบระบุ
้งค
Wildcard  สาหรับเลือกอินเตอร์ เฟสละเอียดระดับ Classless เช่น จะไม่เปิ ด
ใช้ บนอินเตอร์ เฟสที่คนละเครื อข่ายแบบ Classless
ไม่ ต้องการเปิ ดใช้
EIGRP as 100
ออกทาง
อินเตอร์ เฟสนี ้
EIGRP AS 100
S1
10.1.1.5/30
EIGRP AS 100
S1
10.1.1.2/30
Fa0
192.168.1.1/24
R1
S0
10.1.1.1/30
router eigrp 100
network 192.168.1.0 0.0.0.255
network 10.1.1.0 0.0.0.3
no auto-summary
R1
Fa0
192.168.2.1/24
router eigrp 100
network 192.168.2.0 0.0.0.255
network 10.1.1.0 0.0.0.3
no auto-summary
12-16
การทวนสอบการตั์า
้งค
 ตรวจสอบว่าเราท์เตอร์ ใช้ EIGRP เป็ นเราท์ติ ้งโปรโตคอล
 Router# show ip protocols
 ตรวจสอบว่าบนตารางเส้ นทาง มีเส้ นทางที่อพั เดทมาจาก EIGRP แล้ ว
 Router# show ip route (eigrp)
 ตรวจสอบว่า EIGRP ถูกเปิ ดใช้ บนอินเตอร์ เฟสใดบ้ าง
 Router# show ip eigrp interfaces
Router# show ip eigrp interfaces
IP EIGRP interfaces for process 109
Xmit Queue Mean Pacing Time
Interface Peers Un/Reliable SRTT Un/Reliable
S0
0
0/0
0
11/434
Fa0
1
0/0
337
0/10
Multicast Pending
Flow Timer Routes
0
0
0
0
12-17
การทวนสอบการตั์า
้งค
 ตรวจสอบว่าเราท์เตอร์ เพื่อนบ้ านที่ติดต่อกันได้
 Router# show ip eigrp neighbors
Router# show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP Neighbors for process 77
Address
Interface Holdtime Uptime
(secs)
(h:m:s)
172.16.81.28
Ethernet1 13
0:00:41
172.16.80.28
Ethernet0 14
0:02:01
172.16.80.31
Ethernet0 12
0:02:02
Q Seq SRTT RTO
Count Num (ms) (ms)
0 11 4 20
0 10 12 24
0 4 5 20
12-18
การทวนสอบการตั์า
้งค
 ตรวจสอบ Successor และ Feasible Successor ในตาราง Topology
 Router# show ip eigrp topology
Router# show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for process 77
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply, r - Reply status
P 172.16.90.0 255.255.255.0, 2 successors, FD is 46251776
via 172.16.80.28 (46251776/46226176), Ethernet0
Successor
via 172.16.81.28 (46251776/46226176), Ethernet1
via 172.16.80.31 (46277376/46251776), Serial0
Feasible Successor
P 172.16.81.0 255.255.255.0, 2 successors, FD is 307200
via Connected, Ethernet1
via 172.16.81.28 (307200/281600), Ethernet1
Successor
via 172.16.80.28 (307200/281600), Ethernet0
via 172.16.80.31 (332800/307200), Serial0
Feasible Successor
*ด้ วยคาสั่งนี้ จะแสดงแค่ Successor และ Feasible Successor ต่ อเครือข่ าย 12-19
์ญหาการ
ป
Summarize
บน Discontiguous Network
192.168.0.0/24
192.168.0.0/28
การ Summarize ที่ควรเป
้น
Route Summarization
_.0/27
R4
_.0/26
R3
R2
R1
_.16/28
_.32/27
_.64/26
 การรวมเส้ นทาง เหมาะกับการแบ่งซับเน็ตที่มีความต่อเนื่องกัน
เช่น /24  /25  /26  /27 ช่วยประหยัดการประมวลผล
 เรี ยกลักษณะเครื อข่ายที่แบ่งต่อเนื่องกันว่า Contiguous Network
12-20
์ญหาการ
ป
Summarize
บน Discontiguous Network
D 192.168.0.0/24 is a summary, 00:23:20, Serial 0
192.168.0.0/28
การ
ที่ควรเป
้น
้เจอร
ฟ Summarize
้ Auto-Summary
_.0/27
R4
_.0/26
R3
S0
R2
R1
_.16/28
_.32/27
_.64/26
 EIGRP มีฟีเจอร์ ที่ Summarize เส้ นทางอัตโนมัติ เรี ยกว่า Auto-Summary
12-21
 ทางานโดย ไม่ ส่ง Subnet Mask จึงรวมเครื อข่ายในลักษณะ Classful
 ฟี เจอร์ นี ้ถูกทางานอัตโนมัติอยู่โดยดีฟอลท์
์ญหาการ
ป
Summarize
บน Discontiguous Network
192.168.0.0/25
10.0.0.0/30
R1
R1
192.168.0.0 ?
192.168.0.0 ?
D 192.168.0.0/24 is a summary, 00:13:00, Null 0
*Null 0 คืออิ นเตอร์ เฟสทีส่ ร้างขึ้นสาหรับ ดรอปแพ๊ กเก็ต
 ถ้ าพบการแบ่งซับเน็ตแบบไม่ตอ่ เนื่อง (Discontiguous) การ Summarize
เส้ นทางอัตโนมัติจะทาให้ ไม่สามารถหาทางออกได้ กลายเป็ นเส้ นทางตัน 12-22
 จึงแนะนาให้ ปิดฟี เจอร์ นี ้ด้ วย: Router(config-router)# no auto-summary
192.168.0.128/25
การDiscontiguous
Summarize ทีNetwork
่ควรเป
้น
การแบ
์งโหลด Cost์เท
ไม์ากัน
Unequal Cost Load Balance
 EIGRP เปิ ดใช้ ฟีเจอร์ ที่แบ่งโหลดโดยดีฟอลท์ระหว่างเส้ นทางที่มีค่า Cost น้ อยที่สดุ บน
แต่ละเครื อข่ายปลายทาง (Successor) เหมือน OSPF
 ค่าดีฟอลท์คือ แบ่งได้ 4 เส้ นทาง และเพิ่มเส้ นทางได้ สงู สุดถึง 16 เส้ นทาง
 แต่ EIGRP ให้ สามารถแบ่งโหลด (Load Balance) ได้ บนเส้ นทางที่มี Cost ไม่เท่ากันได้
 โดยให้ สมมติค่า Cost กลางที่เกิดจากการคูณค่า Feasible Distance (Cost ของ
Successor) ด้ วยตัวคูณที่ตงค่
ั ้ า (Multiplier) เพื่อกาหนดว่า เส้ นทางใดที่มีคา่ Cost ต่า
กว่า Cost กลางที่คณ
ู ด้ วย Multiplier จะนามาใช้ แบ่งโหลด
 ค่า Multiplier ดีฟอลท์เป็ น 1 (คือแบ่งโหลดเฉพาะระหว่าง Successor ด้ วยกัน)
12-23
การแบ
์งโหลด Cost์เท
ไม์ากัน
Unequal Cost Load Balance
 ตังค่
้ า Multiplier ได้ โดยใช้ คาสัง่ varience (multiplier) เช่น
 Router(config-router)# varience 2
การตัวSummarize
ที่ควรเป
้น
อย
้าง
แบ่ งโหลด
แบ่ งโหลด
Net Hop
FD
Adver. D
R5  R3
20
15
R5  R2
25
20
R5  R4
45
30
5
R2
5
5
R3
15
R5
15
R1
30
15
R4
 กาหนดค่า Multiplier = 2 จะได้ ค่า Cost กลาง = FD x 2 = 20 x 2 = 40
 พิจารณาจากตาราง Topology จึงพบเส้ นทางที่แบ่งโหลดได้ 2 ทาง:
 R5  R3 มี Cost = 20 < FD x 2
12-24
 R5  R2 มี Cost = 25 < FD x 3

similar documents