Bokriskommitténs reformagenda

Report
Hur ska
bostadskrisen lösas?
Klas Eklund
12 juni 2014
Bokriskommittén
• Huvudmän:
Fastighetsägarna Sverige
och Handelskamrarna i
Sydsverige, Västsverige
och Stockholm
• Tillsatta: september
2013
• Direktiv: utred hur – inte
om – bostadsmarknaden
ska fungera bättre
www.bokriskommitten.se
•
•
•
•
Tor Borg, SBAB
Klas Eklund, SEB (ordf)
Ulrika Francke, Tyréns
Björn Hasselgren, KTH
(sekr)
• Hans Lind, KTH
• Sonny Modig, fd MKB
• Barbro Wickman-Parak,
fd Riksbanken
• Olle Zetterberg, SBR
Vi representerar enbart oss
själva
Vision…
• Bostäder för alla plånböcker och alla
skeden i livet
• Valfrihet mellan upplåtelseformer
• Rörlighet och fungerande flyttkedjor
• Starkt besittningsskydd
• Minskad segregation, ingen svartmarknad
• Snabb byggprocess
Lågt bostadsbyggande
Antalet hyresrätter
i Stockholm minskar
…och verklighet
•
•
•
•
•
•
•
Bostadsbrist
Stor brist på hyresrätter
Svårt komma in på marknaden
Blockerade flyttkedjor
Segregation
Svarta marknader
Skador på arbetsmarknad, dynamik och
tillväxt
Hur blev det så här?
• Staten abdikerade – utan ersättare
• Bara halv reform
• Ökad efterfrågan bromsas av utbudshinder
– Hyresregleringen består
– Skatter bromsar rörlighet
– Stel och långsam planprocess
– Ineffektivt byggande
• Ingen sammanhängande bostadspolitik
Vad bör göras?
• Det räcker inte att ”bara” bygga mer
• Det räcker inte att ”bara” avreglera
• Nödvändigt med helhetspolitik
Hyresregleringen
• Det svenska hyressystemet unikt
• Kollektiva förhandlingar
• Reglerat pris består även vid flytt och
byten
• Höga samhällsekonomiska kostnader
• Skadar sysselsättningen
• Har ej brutit segregationen
Hyresreglering och segregation
”Resultatet kan tillspetsat formuleras som att den typiske
innehavaren av en hyresrätt i Stockholms innerstad är
högutbildad, äldre infödd, och med hyfsat hög inkomst,
medan populationen i ytterområdena i högre grad utgörs
av småbarnshushåll och invandrare. Detta mönster är inte
lika tydligt på bostadsrättsmarknaden…
Eftersom bruksvärdessystemet genererar en platt
hyresstruktur innebär det indirekt en subvention till de
boende i innerstaden. Denna subvention riktas alltså till
äldre, högutbildade hushåll utan barn och
invandrarbakgrund”
Wilhelmson, Söderberg, Enström, Uppsala Universitet
Hyresreglering och segregation
”Nu är det inte bara plånboken som styr vilka som får de
mest attraktiva förstahandskontrakten. Att vara infödd
stockholmare är en annan stor fördel. För att inte tala om
att vara helsvensk: att ha utländskt påbrå innebär ett
mycket stort avbräck för möjligheten att få ett schyst
kontrakt på det öppna och toleranta Södermalm.
Något liknande mönster syns inte bland bostadsrätterna.
Där är det bara pengarna som styr: ett höjt bud tar man
emot oavsett vem som lägger det. Så hyresregleringen
är helt enkelt ett sätt att hålla lantisarna och blattarna
borta från innerstan.”
Jonas Vlachos, Ekonomistas
Hur öka rörligheten?
• ”Presumtionshyror” inte lyckosamma
– För liten andel av beståndet
– För kort tid
– Vapen vid markanvisning
• Internationella om- och avregleringar
– Reformering steg för steg
– Komplettera med andra åtgärder
Reform i två steg: 1
• Inte krav på kollektiva förhandlingar
• Fri hyressättning vid nybyggen och när det
kommer ny hyresgäst (i nyare hus)
• Acceptera höjningar på 5% per år i äldre
lägenheter
• Anpassning tar olika lång tid:
–
–
–
–
Bara ett år i de flesta medelstora städer
Ca 1-2 år i Malmö
Ca 4-5 år i Göteborg
Ca 10 år (?) i Stockholms innerstad
Reform i två steg: 2
• Individuell förhandling det normala
• Kollektiv OK om båda parter är överens
• Fri hyressättning vid nybyggnation eller
när det kommer ny hyresgäst
• Gradvisa förändringar – i takt med
inflationen – för den med gammalt kontrakt
• Justering i femårsetapper
Socialt ansvar
•
•
•
•
•
•
Tillfälligt bostadsbidrag
Tillfällig fastighetsskatt
Besittningsrätten ska skyddas
Skydd mot oseriösa fastighetsägare
Nej till ”Social housing”
Fastighetsbolag måste reservera en viss
andel av beståndet till kommunal
förmedling
Sänk skatten på rörlighet
• Fastighetsskatten avskaffad – men evig
reavinstskatt plus ränta på uppskov
• Skattemässigt gynnat att bo men dyrt att
flytta
• Sänk reavinstskatten, höj uppskovsbeloppet, ta bort uppskovsräntan
• Sänk lagfartsavgift och pantbrevskatt
• Finansiera med låg och enkel
fastighetsskatt
Snabba upp planprocessen
Regeringen går åt rätt håll:
• Mindre detaljer i detaljplanen
• Färre kommunala särkrav
• Färre riksintressen
• Färre överklaganden
Men ambitionsnivån borde vara ännu högre:
• Inga sanktioner, ingen inskränkning i
planmonopolet
Hur gå vidare?
• Översiktsplan grunden, mindre detaljer i
detaljplanen
• Inskränk kommunernas planmonopol, tillåt
byggarna själva planera mer
• Färre riksintressen – bostadsbyggandet
allmänintresse
• Färre överklaganden, inskränk kretsen av
sakägare
• Öka trycket på kommunerna – både uppifrån
och nerifrån
Skatter och finansiering
• Omöjligt gå tillbaka till storskalig subvention
• Ingen brist på kapital. Problemet är risken i
nybyggnation
• Stärk kreditgarantierna
• Ökat bosparande
• Individuella amorteringsplaner
• Neutralitet mellan boendeformer
• Avdragen för skuldräntor?
• Behov av större skatteutredning
Vilka effekter?
•
•
•
•
•
•
•
•
Försämringar om inget görs
Ökat byggande – 10.000 bostäder/år
Ökad sysselsättning – 20.000 direkt effekt
Tiotusentals jobb totalt
Minskad svart marknad
Segregation kan minska
Högre tillväxt
Starkare statsfinanser
Bred uppgörelse krävs
•
•
•
•
•
Viktig fråga, flera politikområden
Bred uppgörelse
Flera mandatperioder
Alla måste ge och ta
Sveriges politiker har samlat ihop sig
förr – nu är det dags igen!

similar documents