Úvod do číslicovej regulácie - Katedra teoretickej a priemyselnej

Report
Katedra teoretickej a priemyselnej
elektrotechniky
FEI TU Košice
Nespojité regulačné obvody
Úvod
V súčasnej dobe rozvoja výpočtovej techniky a informačných technológií
sa stále viac presadzujú v regulačnej technike špecializované počítače a
celé počítačové systémy. Plnia prevažne funkciu regulátora, ale niekedy
taktiež zaisťujú súčasne i ďalšie funkcie - ochranné, signalizačné .....
Bloková schéma regulačného obvodu s riadiacim počítačom
Nespojité regulačné obvody
Úvod
Využívanie počítačovej techniky v riadení procesov znamenalo
prechod od analógových, spojite pracujúcich prístrojov k číslicovým,
ktoré vo svojej podstate pracujú nespojite.
v súvislosti s tým sa objavili niektoré nové problémy, ktoré
bolo nutne treba riešiť:
1. Číslicové spracovanie signálu,
2. Číslicová filtrácia signálu,
3. Ukážky simulácie nespojitých obvodov.
Nespojité regulačné obvody
Číslicové spracovanie signálu
Spojitý signál z technologického procesu je potrebné previesť na číslicový.
Z obr. je zrejmé, že priebeh a tým aj vypovedajúca úroveň číslicového signálu
bude závisieť na perióde vzorkovania Ts.
Ukážka výsledku vzorkovania signálu s rôznou periódou Ts
Nespojité regulačné obvody
Číslicové spracovanie signálu
Perióda vzorkovania musí byť volená s ohľadom na rýchlosť priebehu
(hodnoty časových konštánt) riadiaceho procesu.
Vzorkovací teorém:
pre periódu vzorkovania musí platiť:
TS  0,5Tmin
1
TS 
2. f min
Ts – doba vzorkovania
Tmin – najmenšia perióda signálu
V praxi sa však doporučuje voliť periódu vzorkovania dvakrát až päťkrát menšiu
ako to vychádza z rovnice pre vzorkovací teorém.
Nespojité regulačné obvody
Číslicová regulácia
Spojité regulátory sa v praxi osvedčili natoľko, že realizácia ich funkcií bola
prevedená i do číslicových algoritmov. Pri prevode funkcií boli spojité
operácie (integrácia, derivácia) nahradené numerickými formulami.
Príklad matematického popisu funkcie regulátora PI:

1 
1  sTR
   K R
FR ( s)   K R 
sTi 
sTR

Nespojité regulačné obvody
Číslicová regulácia
Príklad matematického popisu funkcie regulátora PI:

1 
1  sTR
   K R
FR ( s)   K R 
sTi 
sTR

t


1
FR ( s )  r0 et    e d 
Ti 0


r0
v(t )  vt  TS   r0 et   et  TS  
Ti
t TS
t

  e.d   e.d 
 0

0
r0
vk  vk 1  r0 ek  ek 1   TS ek
Ti
Nespojité regulačné obvody
Číslicová regulácia
Príklad matematického popisu funkcie regulátora PI:
r0
vk  vk 1  r0 ek  ek 1   TS ek
Ti
t


1
FR ( s )  r0 et    e d 
Ti 0


Podobným spôsobom môžeme odvodiť i algoritmus pre číslicovú variantu
regulátora PID (nazýva sa niekedy aj PSD).
vk  vk 1  K1ek  K2ek 1  K3ek 2
Je treba si uvedomiť, že vlastne pribudol ďalší parameter regulátora, pretože akční
zásah nezávisí iba na hodnotách zosilnenia a časovej integračnej konštanty, ale
tiež na veľkosti periódy vzorkovania.
Nespojité regulačné obvody
Číslicová regulácia
e – regulačná
odchýlka,
v – akčný zásah
(výstup z regul.)
Záznam regulačného pochodu s číslicovým regulátorom
Nespojité regulačné obvody
Číslicová filtrácia signálu
Merané signály bývajú v praxi často zhoršené tzv. šumom, t.j. náhodným rušivým
signálom o frekvencii vyššej ako je frekvencia užitočného signálu.
Skreslenie signálu šumom a vzorkovaním
Nespojité regulačné obvody
Číslicová filtrácia signálu
Takto skreslené signály je možné pri číslicovom spracovaní zlepšiť
tzv. číslicovou filtráciou .
Filter pre potlačenie signálu o vyšších frekvenciách, ktorý je matematický popísaný
diferenciálnou rovnicou sústavy 1. radu .
dy
TF . F  y F  yM
dt
Exponenciálny filter
yFh  K F . yM  1  K F . yFS
yM – meraná hodnota
yF – filtrovaná hodnota
TF – časová konštanta filtra
KF 
TS
TF  TS
yFn – nová filtrovaná hodnota (v aktuálnom čase t)
yFs – filtrovaná hodnota o periódu späť (v čase t - TS)
KF – koeficient filtrácie
0  KF  1
Nespojité regulačné obvody
Ukážky simulácie nespojitých obvodov
Perióda vzorkovacej funkcie T = 5
Perióda vzorkovania Ts = 0,5
Perióda vzorkovania Ts = 1.25
Nespojité regulačné obvody
Ukážky simulácie nespojitých obvodov
vzorkovanie zašumeného signálu.
Perióda vzorkovania Ts = 0,2
Filtračná konštanta KF = 0,5
Perióda vzorkovania Ts = 1.25
Filtračná konštanta KF = 0.1
Nespojité regulačné obvody
Nespojité regulátory
Nespojitý regulátor je charakteristický tým, že jeho výstupný signál
(akčná veličina) nezávisí spojité na vstupnom signále (regulovanej veličine).
Akčná veličina sa teda nemení spojité ale môže nadobudnúť iba
obmedzeného počtu hodnôt , pričom zmena z jednej hodnoty na druhu
prebieha skokom. Pre akčný člen nespojitého regulátora to znamená, že
môže zaujímať iba dve alebo viac pevných polôh. Podľa počtu týchto
polôh rozdeľujeme regulátory na dvojpolohové a viacpolohové.
Nespojité regulátory patria pre svoju jednoduchú konštrukciu a
cenovú dostupnosť medzi najrozšírenejšie regulátory.
Nespojité regulačné obvody
Dvojpolohový regulátor
Je najjednoduchším nespojitým regulátorom.
Ak poklesne skutočná hodnota regulovanej veličiny y pod žiadanú hodnotu yw,
nadobudne akčná veličina určitú pevnú hodnotu xmax. Ak však skutočná
hodnota prekročí regulovanu žiadanu hodnotu yw, nadobudne akčná veličina inú
pevnú hodnotu xmin spravidla nulovú.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Membrána
Pevný kontakt
Pohyblivý kontakt
Nastavenie yw
Železná doštička
magnet
Dvojpolohový regulátor
Nespojité regulačné obvody
Dvojpolohový regulátor
Vlastnosti regulátora môžeme vyjadriť pomocou jeho statických charakteristík.
Dvojpolohový regulátor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Membrána
Pevný kontakt
Pohyblivý kontakt
Nastavenie yw
Železná doštička
magnet
Charakteristika dvojpolohového regulátora
a) S nulovou hysteréziou, b) teoretická charakteristika s hysteréziou h
c) Reálna charakteristika s hysteréziou h
Nespojité regulačné obvody
Dvojpolohový regulátor
Hysterézia
Hysterézia síce odstráni nežiadúce skokové zmeny hodnoty výstupnej
veličiny dvojpolohového regulátora, ale súčasne, je príčinou zníženia
presnosti regulácie a vzniku pásma kolísania regulovanej veličiny.
Nespojité regulačné obvody
Trojpolohový regulátor
Akčný člen trojpolohového regulátora môže zaujať tri pevné polohy. Tretiu hodnotu akčnej
veličiny treba vhodne zvoliť, pretože tým môžeme zlepšiť kvalitu regulačného pochodu
v porovnaní s dvojpolohovým regulátorom.
Charakteristika trojpolohového regulátora
Nespojité regulačné obvody
Dvojpolohový regulátor v obvode s regulovanou sústavou 1. radu
w
e
+
x
-
Regulovaná
soustava
S(p)
y
regulátor
S  p 
k
T. p 1
Regulovaná sústava má prenos:
y
T
w
0
t
Prechodová funkcia regulovanej sústavy
Nespojité regulačné obvody
Dvojpolohový regulátor v obvode s regulovanou sústavou 1. radu
y
yh
h
w
yd
0
t
Aby sme mohli posúdiť kvalitu
regulácie zavedieme tieto
charakteristické veličiny
regulačného pochodu:
Yk – rozsah v ktorom regulovaná
veličina periodicky kmitá,
T – doba trvania kmitu u
nespojitého regulátora,
f – počet zapnutí/ vypnutí za
jednotku času.
akční veličina x
t
Možný priebeh regulovanej veličiny y(t) pri riadení na konštantnú hodnotu
s priebehom akčnej veličiny
Nespojité regulačné obvody
Dvojpolohový regulátor v obvode s regulovanou sústavou 1. radu
kontaktné relé.
Regulačný obvod pre reguláciu
teploty
Priebeh regulovanej a akčnej veličiny pri regulácií jednokapacitnej statickej sústavy
dvojpolohovým regulátorom
Nespojité regulačné obvody
Dvojpolohový regulátor v obvode s regulovanou sústavou 1. radu
T / 2 Tn
h

 T  2 Tn
h
yw
yw
f 
1 yw 1
2 h Tn
Zo vzťahu pre výpočet frekvencie spínania je
zrejmé, že pri zmenšovaní hysterézie h alebo
pri skracovaní doby nábehu Tn sa frekvencia
spínania zvyšuje, a to nepriaznivo ovplyvňuje
životnosť regulátora.
Vlastnosti sústavy nemajú vplyv na šírku
pásma kmitania regulovanej veličiny.
Priebeh regulovanej a akčnej veličiny pri regulácií
jednokapacitnej statickej sústavy dvojpolohovým regulátorom
Nespojité regulačné obvody
Dvojpolohový regulátor v obvode s regulovanou sústavou
vyššieho radu
y(∞)
y
w
Tn – doba nábehu
Tu – doba prieťahu
Tn
Tp  Tn  Tu
A
Tu
Tp – doba prechodu
t
Prechodová funkcia sústavy 2. radu
y
Td – dopravné oneskorenie
T
T
t
Td
Aproximácia prechodová funkcia sústavy 2. radu
Nespojité regulačné obvody
Dvojpolohový regulátor v obvode s regulovanou sústavou
vyššieho radu
T4
Tn= T
yh
Δy1
h
Δy
yd
Δy2
T2
T1
Td
T
Td
3
Tf
T
d
x
Priebeh regulovanej veličiny w a akčného zásahu x
Nespojité regulačné obvody
Dvojpolohový regulátor v obvode s regulovanou sústavou
vyššieho radu
Kmitanie regulovanej veličiny sa neobmedzuje iba na pásmo vymedzené hysteréziou
regulátora, ale jej kmitanie je omnoho väčšie o veľkosť doby presahu Tu.
Až po uplynutí tejto doby sa začne regulovaná veličina zmenšovať.
Tu Tn
T

 yu  yw u
yu yw
Tn
Podstatný vplyv na šírku pásma
kmitania regulovanej veličiny Yk a
tým aj na kvalitu regulačného
pochodu má v tomto prípade
regulovaná sústava.
Šírka pásma kmitania reg. veličiny Yk.
YK |  h  2 yw
Dvojkapacitná sústava s dvojpolohovým regulátorom
Tu
T
 h  ymax u
Tn
Tn
Nespojité regulačné obvody
Dvojpolohový regulátor v obvode s regulovanou sústavou
vyššieho radu
Doba rozbehu Tr – doba za ktorú sa skutočná hodnota regulačného obvodu dosiahne
žiadanej hodnoty. Túto dobu je možné ovplyvniť voľbou rozsahu akčnej veličiny.
Priebeh regulovanej veličiny a akčnej veličiny pri rôznych hodnotách rozsahu akčnej veličiny
Nespojité regulačné obvody
Dvojpolohový regulátor v obvode s astatickou
regulovanou sústavou
Predpokladajme, že regulovaná sústava má čisto integračný charakter
yh
w
h
yd
T/2
t
xmax
x
t
-xmax
Priebeh regulovanej veličiny pre skok riadenia
Pásmo kolísania
regulovanej
veličiny je určené iba
veľkosťou hysterézie
Nespojité regulačné obvody.
Dvojpolohový regulátor v obvode s astatickou
regulovanou sústavou vyššieho radu.
Predpokladáme známe zjednodušenia a teda budeme uvažovať astatickú sústavu 1-ho radu
s dopravným oneskorením
y
Δy
h
Td
Td
Td
Td
t
xmax
x
-xmax
Priebeh regulovanej veličiny pre skok riadenia
t
Pásmo kolísania
regulovanej
veličiny
Nespojité regulačné obvody
Spôsoby zlepšenia kvality regulačného procesu
Zlepšenie kvality regulačného procesu znamená predovšetkým zmenšenie jeho
charakteristickej veličiny Yk.
Tu
Tu
YK |  h  2 yw  h  ymax
Tn
Tn
1.
2.
3.
4.
zmenšenie hysterézie,
Skrátenie doby prieťahu,
Predĺženie doby nábehu,
Zmenšenie rozsahu akčnej
veličiny.
Nespojité regulačné obvody
Resumé
Všetky doteraz uvedené skutočnosti sa týkali tzv. dvojpolohových regulátorov bez spätnej
väzby. Najdôležitejším parametrom, ktorý pri návrhu regulačného obvodu s nespojitým
regulátorom musíme posúdiť, je veľkosť pásma Dy kolísania regulovanej veličiny y.
Jedná sa vlastne o presnosť regulácie. Je treba zvážiť, aké sú praktické možnosti
spresnenia procesu riadenia.
Preukázalo sa, že:
Najúčinnejším opatrením, ktoré vedie k zrušeniu pásma kolísania regulovanej veličiny, je
zavedenie spätnej väzby z výstupu regulátora na jeho vstup. Výstupná veličina regulátora
(akčná veličina regulačného obvodu) má i v tomto prípade impulzný charakter, ale jej
frekvencia sa podstatne zvýši a pásmo kolísania sa výrazne zníži. Niekedy sa tento typ
nespojitých regulátorov označuje ako regulátory s kvazispojitým chovaním.
Nespojité regulačné obvody.
Princíp dvojpolohových regulátorov so zápornou spätnou väzbou
Základnou myšlienkou je zámerné skreslenie informácie o okamžitej hodnote
regulovanej veličiny.
e1
+
-
y
x
Regulovaná sústava
dvojpolohový
regulátor
spätnoväzobný
člen regulátora
y + y1
+
y1
+
Nespojité regulačné obvody.
Princíp dvojpolohových regulátorov so zápornou spätnou väzbou
D
w
e
+
+
y1
y
-
y
e1
Spätnovä.
člen reg.
e = w - y
e1 = e - y1 = w - (y + y1)
reg. sústava S
Reg. so z.v.
y
B
A – bod vypnutia nespojitého člena
bez spätnej väzby.
B – bod vypnutia nespojitého člena
so spätnou väzbou
Dt – časový predstih získaný
Spätnou väzbou nespojitého člena
A
w
e
e1= w-(y+y1)
y1
y+y1
y
t
Δt
Nespojité regulačné obvody
Regulačný obvod s trojpolohovým regulátorom
Pre skvalitnenie regulačného procesu môžeme použiť trojpolohový regulátor, u ktorého
môžeme nastaviť celkom tri hodnoty akcnej veličiny.
Trojuholník – veľký topný výkon.
Hviezda – zmenšenie topného
výkonu.
Priebeh regulovanej veličiny a akčnej veličiny při regulácií dvojkapacitnej sústavy trojpolohovým
regulátorom s reguláciou trojuholník – hviezda - vypnuté
Nespojité regulačné obvody
Impulzný regulátor
Impulzným regulátorom sa rozumie nespojitý dvojpolohový alebo trojpolohový riadiaci člen
s oneskorovacou spätnou väzbou v spojení s akčným členom integračného charakteru.
D
x
e1
akční člen
motor
M(p)
+
w
regulovaná
regulovaná
soustava
sústava
X
y
y
impulzní regulátor
nespojitý riadiaci člen
so spätnou väzbou
e
e1
x
akční člen
akční člen
motor
motor
+
-
M(p)
Impulzný regulátor
y
Nespojité regulačné obvody
Impulzný regulátor
Čiarkovaná priamka v grafe priebehu prechodovej funkcie veličiny X akčného člena
ukazuje, že celý impulzový regulátor má vlastnosti blízke charakteru PI regulátora.
e
t
x
t
x – akčná veličina,
X – výstupná veličina,
e – regulačná odchýlka.
X
t
Impulzný regulátor
Ukážky typických
nespojitých regulátorov
Ukážky typických nespojitých obvodov
Katedra teoretickej a priemyselnej
elektrotechniky
FEI TU Košice

similar documents