CE Etiketi

Report
DOĞALTAŞ YAPI
MALZEMELERİ
CE ETİKETİ
 Doğal taş Sektörü olarak Ürün Uygunluk Teyit’inde sistem 3 ve 4 de yer almaktayız.
Sistem 3 ve 4 de yer alan mal gurupları için, CE belgesini üçüncü bir kuruluştan alma
zorunluluğumuz bulunmamaktadır.
 Buna karşın firmalarımızın yapı malzemesi olarak, kullanılan ürünün cinsine göre
yaptırmış olacağı deneyler sonucunda CE Etiketini ürünlerinde kullanmak zorundalar.
CE etiketini CE logosuna dikkat edilmesi şartı ila firmanın kendisi bastırabilmektedir.
 Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir unsur sistem 3 ve sistem 4 nedir ve arasındaki
farkın ne olduğudur. Yapı malzemesi olarak kullanılan doğal taş herhangi bir dolgu
malzemesi ile karışıma maruz kalmamış ise sistem 4 de yer almaktadır.
 Doğal taş yapı malzemesi herhangi bir dolgu malzemesiyle karışım içerisinde olur ise
sistem 3 de yer almaktadır. Sistem 3 ila sistem 4 arasında ki fark ise sistem 4 de
yaptıracağımız deneyler için laboratuarın geçerliliği gerekmemekte olup, firma kendi
laboratuarında bu deneyleri yapabilmektedir.
 Sistem 3 de ise deneyleri geçerliliği kabul edilmiş laboratuarda yaptırmak zorundayız.
 Deney sonuç değerlerini daha önce bastırmış olduğumuz CE etiketinde dolduruyoruz.
 Doğal taş yapı malzemeleri üreticilerinin bünyelerinde TEKNİK DOSYA oluşturmaları
gerekmektedir.
 Teknik Dosya içeriğinde neler olduğunu aşağıda ekte sunulmuştur. Teknik dosya
içerisinde yer alan ATE UYGUNLUK BEYANI firma yetkilisi tarafından doldurularak kaşe
ve imza yapılmalıdır.
Doğal Taşlarla İlgili TS EN
Standartlarının İncelenmesi
 Dış zemin döşemeleri için tabiî kaplama taşları - Özellikler ve deney metotları
 Doğal taş mamulleri - Kaplamada kullanılan plâkalar - Özellikler
 Doğal taşlar - İşlenmemiş plâkalar – Özellikler
 Doğal taşlar - Ham bloklar - Özellikler
 Doğal Taş Mamuller – Döşeme ve Merdiven Kaplama Plakları – Gerekler
 Doğal Taş Mamuller – Modüler Karolar - Gerekler
Dış Zemin Döşemeleri İçin Tabii
Kaplama Taşları (TS EN 1341)
Bu standart, dış zemin döşemelerinde kullanılacak tüm doğal taşların performans
özelliklerini ve ilgili deney metotlarını kapsar. Ayrıca ticari bakımdan öneme sahip
karakteristikleri de kapsar.
Yeni bir mamul tipinin geliştirilmesi sonrasında ve mamulün satışa sunulmasından önce
olduğu gibi, bir mamulün bu standarda uygunluğunun ilk defa gösterilmesinde, bu
standartta verilen deneylerin yapılması gereklidir.
Dış Zemin Döşemeleri İçin Tabii
Kaplama Taşları(TS EN 1341)
Bu standartta; mamulün tasarlanan kullanım yerine göre, aşağıda verilen deney
metotları, özellikleri tayin edici referans deneyler olmalıdır.









Boyutlar
Yüzeylerin Düzlüğü
Donma/çözünmeye Karşı Dayanıklılık
Eğilme Dayanımı
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık
Kaymaya Karşı Direnç
Görünüm
Su Emme
Petrografik Tanımlama
 Yüzey İşlemi Döşeme kaplama taşları, nakliye esnasında hasardan korunacak şekilde
ambalajlanmalı ve bu amaçla değişik türlerden bağlama şeritleri kullanılmaktadır. Metal
bağlama şeritlerinin kullanılması halinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
Kaplamada Kullanılan Plakalar
(TS EN 1469)
Bu standart, kaplama ve döşeme amacıyla doğal taşlardan imal edilmiş plakaların
özelliklerini kapsar. Malzemelerin yapay olarak birleştirilmesiyle eKaplama için
kullanılan doğal taşlarla ilgili deney metotları şunlardır.
 İsimlendirme (EN 12670’a uygun olarak beyan edilmelidir. Taşın petrografik yapısı, tipik
rengi ve çıkarıldığı yer)










Görünüş (Taşın rengi, damarları, dokusu vb. gibi özellikler)
Eğilme Dayanımı (EN 12372 ve EN 13161)
Saplama Deliğindeki Kırılma Yükü
Atmosfer Basıncı Altında Su Emme (EN 13755)
Yangın Karşısındaki Davranışı (EN 13501-1)
Kılcal Etkiyle Su Emme (EN 1925)
Görünür Yoğunluk ve Açık Gözeneklilik
Dona Dayanım (EN 12371)
Isıl Şok Direnci (EN 14066)
Su Buharı Geçirgenliği (EN 12524)
Kaplamada Kullanılan Plakalar
(TS EN 1469)
Bu standartta, fabrika üretim kontrol sistemi oluşturulmalıdır. Taşın işlenmesi esnasında
başlangıçtaki malzemeye göre ham plakanın özelliklerinde muhtemel değişiklikler varsa
bu durum, bu standartta belirtildiği gibi fabrika üretim kontrolü içersinde göz önünde
bulundurulmalıdır.
Döşeme ve Merdiven Kaplama Plakları
(TS EN 12058)
 Bu standart, Döşeme ve Merdiven kaplaması için kullanılan doğal taşların genel
özelliklerini kapsar. Bu plakaların deney metotlarında önce boyut özellikleri tespit
edilmekte ve boyutlardaki sapmalar belirlenmektedir.
Döşeme ve Merdiven Kaplama Plakları
(TS EN 12058)
 Petrografik Tanımlama (EN 12407)












Yüzey Görünüş (Taşın rengi, damarları, dokusu vb. gibi özellikler)
Eğilme Dayanımı (EN 12372 ve EN 13161)
Atmosfer Basıncı Altında Su Emme (EN 13755)
Yangın Karşısındaki Davranışı (EN 13501-1)
Kılcal Etkiyle Su Emme (EN 1925)
Görünür Yoğunluk ve Açık Gözeneklilik (EN 1936)
Dona Dayanım (EN 12371)
Isıl Şok Direnci (EN 14066)
Su Buharı Geçirgenliği (EN 12524)
Aşınma Direnci (EN 14157)
Kayma Direnci (EN 14231)
Dokunabilirlik (Yüzey işlemleri yoluyla elde edilen yüzey yivlerinin tanımlanması)
Modüler Karolar
(TS EN 12057)
 Bu standart, Döşeme, Merdiven, Kaplama ve Tavan kaplaması olarak kullanılmak üzere
imal edilen doğal taştan düz modüler karolar için gereken boyut, yüzey gerekliliklerini ve
deney metotlarını kapsar.
Modüler Karolar
(TS EN 12057)
 Petrografik Tanımlama (EN 12407)












Yüzey Görünüş (Taşın rengi, damarları, dokusu vb. gibi özellikler)
Eğilme Dayanımı (EN 12372 ve EN 13161)
Atmosfer Basıncı Altında Su Emme (EN 13755)
Yangın Karşısındaki Davranışı (EN 13501-1)
Kılcal Etkiyle Su Emme (EN 1925)
Görünür Yoğunluk ve Açık Gözeneklilik (EN 1936)
Dona Dayanım (EN 12371)
Isıl Şok Direnci (EN 14066)
Su Buharı Geçirgenliği (EN 12524)
Aşınma Direnci (EN 14157)
Kayma Direnci (EN 14231)
Dokunabilirlik (Yüzey işlemleri yoluyla elde edilen yüzey yivlerinin tanımlanması)
İşlenmemiş Plakalar
(TS EN 1468)
Bu standart, yapılarda veya anıtlarda kullanılan ve geleneksel uygulamalarla imal edilen
doğal taş mamullerinin imalatında kullanılan işlenmemiş plakaların özelliklerini kapsar.
İşlenmemiş plakaların geometrik özellikleri ve doğal taşlar için özellikler verilmiştir.
Bunlar;
 İsimlendirme (EN 12440 ve EN 12407)
 Görünüş
 Görünür yoğunluk ve açık gözeneklilik (EN 1936)
 Eğilme dayanımı (EN 12372 veya EN 13161)
Ham Bloklar
(TS EN 1467)
Yapılarda ve Anıtlarda kullanılan ve bilinen uygulamalarla imal edilen doğal taş
ürünlerinin üretildiği ham blokların özelliklerini kapsar. Doğal taşların özellikleri ise,
 İsimlendirme
 Görünüş
 Görünür yoğunluk ve açık gözeneklilik
 Eğilme dayanımı
TEKNİK DOSYA
 Üretici tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler; sistematik ve düzenli
bir biçimde ve yazılı kurallar, işlemler ve talimatlar şeklinde dosyalanarak TEKNİK
DOSYA adı altında muhafaza edilir.
 Teknik dosyanın amacı, ilgili teknik düzenlemede belirtilen gereklere uygunluğun
değerlendirilmesini ve ürünün tasarımı, üretimi ve işlevselliğinin anlaşılmasını
sağlamaktır.
 Teknik dosya, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (89/106/EEC) göre tanımlanmış olan
bütün uygunluk teyit sistemleri için istenir.
TEKNİK DOSYA İÇERİĞİ














Ürüne ve bileşenlerine ait genel tanımlama,
•Ürüne ait teknik şartnamelerin (standartlar) listesi,
•Ürünün test sonuçları,
•Varsa kalite sistem belgesi ve/veya fabrika üretim kontrol dokümantasyonu,(Doğaltaş
Sektöründe istenmemektedir.
•Uygunluk beyanı, uygunluk belgesi,
•Başlangıç Tip Deneyi sonuçları (Onaylanmış Kuruluş tarafından düzenlenen),
•Kalite Kontrol Planı,
Laboratuvar Ekipman Listesi,
•Üretim yeri akış şeması,
•Paketleme ve depolama durum (piyasaya sürme durumu),
•Ürün izlenebilirliğinin tanımı (piyasa ve depolama dahil),
•Ürünün dış etken ve diğer malzemelerle karışımını engelleyici tedbirler,
•Üretim kontrolünün sağlandığı doküman listesi, Deney Metod Listesi,
•Ürünlerin üretim prosedürüne ilişkin bilgiler,
AT UYGUNLUK BEYANI
 AT Uygunluk Beyanı üreticinin kendisi tarafından düzenlenir.
 AT Uygunluk Beyanı üreticinin, ürünü ile ilgili olan direktif gereklerine uygun üretim
yaptığının bir beyanıdır.
 Uygunluk Teyid Sistemlerinden bağımsız olarak tüm ürünler için olması gereken bir
belgedir.
AT UYGUNLUK BEYANI
Biz, (İmalatçının adı)
......................................................................................................(adresi)
...............................................................................................aşağıda adı, tipi veya modeli ile
seri numaraları verilen ürününün / ürünlerin belirtilen standartlara (veya dokümanlara)
uygun olarak ............................................. (direktifin/direktiflerin numarası)
........................ sayılı direktifin/direktiflerin gereklerini karşılayacak şekilde ürettiğimizi
beyan ederiz.
Ürünlerin Adı, Tipi / Modeli, Seri No
İlgili standardlar
İlgili dokümanlar
Tarih ve yer
Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşe
ÖRNEK CE İŞARETLEMESİ
(Dış Cephede Kullanılan)
ÖRNEK CE İŞARETLEMESİ
(İç Cephede Kullanılan)
CE işareti standartları

similar documents