castice.prez.uvod - Institute of Particle and Nuclear Physics

Report
Elementární částice
1. Leptony
2. Baryony
3. Bosony
4. Kvarkový model
5. Slabé interakce
6. Partonový model
I.S. Hughes:
Elementary Particles
M. Leon:
Particle Physics
W.S.C. Williams
Nuclear and Particle Physics
J. Žáček:
Úvod do fyziky elementárních částc
T. Davídek, R. Leitner Elementární částice od prvních objevů
po současné experimenty.
Relativistické invarianty :
LAB vs TS
Prahová energie:
LAB částice b v klidu
TS má rychlost
Poloosy :
Střed elipsy
1.
2.
3.
libovolné hodnoty
O leží v průsečíku elipsy a osy x
 ≦ max
Dvě hodnoty p
mc je invarantní hmotnost n částic
Transformace rozdělení
Experiment v LAB, teorie v TS
Volná částice:
N normalizační faktor
Kulové funkce
Diracova rovnice
⟹
Základní klasifikace částic
Fermiony, bosony
Celkový spin 1 nebo 0
Platí i pro vyšší spiny
R Ruthefordův rozptyl
Účinný průřez jako funkce q, transformace
Silné interakce
Střední vazbová energie na nukleon v jádře ≈ 8MeV
V r.1935 Yukawa silné interakce → výměna částice hmotné částice
V r. 1947 nalezen pion o hmotnosti ~ 140 MeV
Po integraci
protonech
σT ~ 10 mb ⟹ α ~ 1
Slabé interakce
při energii 1 MeV
V r. 1934 Fermi - teorie, vazbová konstanta G má rozměr
těžišťové energie
bosonů W a Z
Objev W a Z v CERN v r. 1984
Účinný průřez a rozpady částic
Četnost interakcí za časovou jednotku na terčovou částici, tj pravděpodobnost přechodu
Volná částice
ĆÁSTICE V BOXU O DÉLCE L
jednočásticových vlnových funkcí
v počátečním stavu
Počáteční a koncový stav je nepolarizovaný
Integrace neinvariantní,
Fázový prostor
integrál, kdy maticový element je 1
Relativisticky invariantní fázový prostor
1.
Relativistická normalizace na
v objemu V 2El částic
2.
3.
plyne z Klein-Gordonovy rovnice , která je relativisticky invariantní
Hustota pravděpodobnosti ρ = 2E ∣  ∣2
( Schr. rovnice ρ = ∣  ∣2 )
Reakce
Rozpady částic
⟸
silné rozpady ⟹  ~
⟹°neurčitost v měření energie ~ 100 MeV
Vázaný stav s hmotností
Breit – Wignerova formule
⟸ Fourierova transformace
E je celková energie částic a+b, které vytvoří vázaný stav rezonanci
částicemi v koncovém stavu
Diferenciální pravděpodobnost rozpadu:
a je nepolarizovaná ⟹ interakce je rotačně symetrická ⟹ nezávisí na
Pouze dvě nezávislé proměnné
Po integraci přes
Nerelat. případ:
malé
Tři částice v TS
Kinematická oblast vymezena hranicí
proměnné
nebo
= 5m
⟹
pro
symetrie vzhledem ke kolmicím z bodu O
na strany
Těžišťová soustava
pro n-1 částic, celková hybnost
TS n-1 částic
,celková energie E-
celková energie
Zde  ∗ = 
fázový prostor dvou cástic
v TS obou částic
celková těžišťová energie
Tříčásticový fázový prostor
Pozn.
zde E je celková energie a+b
vjejich těžišti
fázový prostor dvou pionů z tříčásticového koncového stavu třech pionů při celkové
těžišťové energii 5 GeV.
Parita
pro
parita protonu definována jako +. Je to dostačující?
Předpoklad: parita neutronu také +
Parita neuronu zvolena jako +
Nábojové sdružení
částice → antičástice, mění všechna aditivní kvantová čísla
Q, baryonové číslo B, lepton. Číslo L
Nábojová parita
Aby komutoval, vlastní stav C musí mít všechna aditivní čísla 0
Takových částic je málo, ale vázané stavy fermionů a antifermionů
Proton a antiproton,
antiproton v místě
převedeme na počáteční stav
Spin 1 nebo 0
záměna
Záměna souřadnic,
Invariance v silných interakcí
Časová inverze
časová invarance :
důsledek pro vztah mezi reakcemi
a bez polarizace


princip detailní rovnováhy
Všechny interakce jsou časově invariantní ?
a inverzní
neutronu
Izotopický spin
antinukleonsss
antinukleon
???
?
Dublet
rotaceddu
Dublet´
C
antidublet
rotace
C ?
antidublet´
Foton
Skalární a vektorový potenciál
Jaký je spin fotonu? Foton nemá TS
→
Vlnová funkce fotonu
Rotace kolem osy z
 = 1
 = −1
Spin fotonu je 1
Nerelativistický ROZPTYL
Dvě částic o hmotách m1 a m2, spiny 0

similar documents