Kodin ulkopuolisen väkivallan tila Oulun seudulla ja verkostoyhteistyö

Report
Kodin ulkopuolinen
väkivaltatyö ja
verkostoitumisen merkitys
Oulun seudulla
VIA VIS –VÄKIVALTATYÖN HANKKEEN PÄÄTÖSSEMINAARI – Miten väkivallan tekijää voidaan auttaa?
Mari Karttunen
Projektitutkija
Via Vis -hanke
29.10.2014
Aluksi
 Kuka minä olen?
 Tutkimukseni:
 Hallintotieteen Pro –gradu tutkielma moniammatillisesta ohjausryhmästä
(etnografinen tutkimus)
 Tutkimus kodin ulkopuolisen väkivallan tilasta Oulun seudulla ja Via Vis –hankkeen
toiminnasta (arviointitutkimus)
 Esitelmän aihe: Kodin ulkopuolinen väkivaltatyö ja verkostoyhteistyön
merkitys Oulun seudulla
29.10.2014
TYÖNANTAJA (kuvio 1.)
Taustatiedot
Kunta, 50%
 Rahoitus
rikoksentorjuntaneuvostolta
 Tutkimukseen osallistui 74 henkilöä
 Suurin osa (73%) vastaajista oli
naisia
 Suurin osa (79,7%) työskenteli
Oulun alueella (myös lähikunnissa
13,5% ja muualla Suomessa 6,8%)
 Puolet vastaajista oli kunnalla
töissä (kuvio 1.)
 Vastaajien ikä jakaantui
pääasiallisesti 30-59vuoden väliin.
Kolmas sektori, 17,6%
Seurakunta, 16,2%
Valtio, 9,5%
Jokin muu esim. sairaanhoitopiiri, oma toiminimi,
yksityinen yritys 6,8%
VASTAAJIEN IKÄ
18-29 vuotta, 9,5%
30-39 vuotta, 24,3%
40-49 vuotta, 31,1%
50-59 vuotta, 24,3%
60- vuotta, 10,8%
29.10.2014
Taustatiedot
VASTAAJIEN AMMATTIALA
(kuvio 3)
Rikosseuraamusala,
12,2%
Turvallisuusala, 1,4%
Sosiaaliala, 41,9%
Opetusala, 0%
 Suurin osa (41,9%) vastaajista työskenteli
sosiaalialalla (kuvio 3)
 Vastaajia oli myös mm. turvallisuus-,
rikosseuraamus-, nuorisoalalta,
perusterveydenhuollossa, mielenterveys- ja
päihdepalveluista
 Suurin osa (72%) kohtaa työssänsä sekä
väkivallan tekijöitä että kohteeksi joutuneita
(kuvio 4)
Perusterveydenhuolto,
4,1%
Mielenterveys- ja
päihdepalvelut, 9,5%
Jokin muu, 31,1%
VÄKIVALLAN ILMENEMINEN
TYÖSSÄ (kuvio 4)
Tekijöitä ja sen
kokijoita, 72%
Ainoastaan
kokijoita, 14,7%
Ainoastaan
tekijöitä, 5,3%
Jotenkin muuten,
8%
29.10.2014
Tietoa kodin ulkopuolisen
väkivaltailmiöstä
 Kodin ulkopuolinen väkivalta kohdistuu muuhun kuin läheiseen henkilöön
Tutkimusaineisto:
 Monialainen ongelma ja vaikeasti tunnistettavissa
 Väkivalta yhteydessä työttömyyteen, elämänkriiseihin, päihde-,
mielenterveys- ja muihin elämänhallinnan ongelmiin
 Palveluiden huono saatavuus voi edesauttaa väkivallan ilmenemistä
29.10.2014
Oulun seudulla esiintyvät huolenaiheet
 Säästötoimenpiteet vaikuttavat väkivaltatyön tekemiseen
 Huonosti resursoidut: poliisi, sosiaali-, matalan kynnyksen -, mielenterveys- ja
päihdepalvelut
 Ennaltaehkäisevään työhön ei ole tarpeeksi varattu resursseja (matalan
kynnyksen palvelut)
 Palvelut eivät vastaa asiakkaan tarpeeseen
 Hoitoaikojen/asiakkuussuhteen pidentyminen
 palveluiden heikko saatavuus
 laitospaikkojen vähyys
29.10.2014
Oulun seudun vahvuudet
 Oulun seudulla on hyvät kapasiteetit ennaltaehkäistä ja puuttua kodin
ulkopuoliseen väkivaltaan
 On saatavilla eri alan osaajia
 Kolmannen sektorin vahvistuminen; järjestötoimijat ovat lisääntyneet Oulun
seudun alueella
 Marak – moniammatillinen riskinarviointi
29.10.2014
Tulevaisuuden kehittämistarpeet
 Väkivaltailmiön esille tuominen; puhuminen ja tiedottaminen
 Henkilöstön kouluttaminen
 Intervention tehostaminen; välitön ja varhainen puuttuminen ->
varhaiskasvatuksen ja koulutoimen korostaminen
 Palveluiden oikeanlainen resursointi (palveluiden saatavuus)
 Selkeä palveluprosessin rakentaminen -> yhteistyö eri toimijoiden kanssa,
selkeät toimintatehtävät ja vastuutyöntekijä prosessissa
29.10.2014
Verkostoituminen Oulun seudulla
 Verkostoituminen on välttämätöntä
 Ei tehdä päällekkäistä työtä
 Verkostoituminen on puutteellista valtion, kunnan ja kolmannen sektorin
toimijoiden välillä
 Salassapitovelvoite yhteistyön haasteena
29.10.2014
ERI TOIMIJOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ
VÄKIVALTATYÖSSÄ (kodin ulkopuolinen
väkivalta) OULUN SEUDULLA
ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ
VÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN
KUNTOUTTAVA TYÖ
Erittäin hyvin, 0%
Erittäin hyvin, 0%
Erittäin hyvin, 0%
Melko hyvin, 21,6%
Melko hyvin, 24,3%
Melko hyvin, 16,2%
Neutraali kannanotto, 37,8%
Neutraali kannanotto, 29,7%
Neutraali kannanotto, 33,8%
Melko huonosti, 23%
Melko huonosti, 27%
Melko huonosti, 32,4%
erittäin huonosti, 4,1%
Erittäin huonosti, 4,1%
Erittäin huonosti, 2,7%
En osaa sanoa, 13,5%
En osaa sanoa
En osaa sanoa, 14,9%
29.10.2014
Verkostotyön kehittäminen
 Yhteistyötä tulisi kehittää poliisin, rikosseuraamusalan, seurakunnan , koulu-,
sosiaali- ja terveystoimen välillä
 Kolmannen sektorin mukaan ottaminen verkostoon
 Verkoston toimivuuteen vaikuttavat tekijät: Verkoston tarpeellisuus
(tavoitteet), toimiva tiedonkulku, säännölliset tapaamiset ja vastuuhenkilö
 Hankkeen perustaminen, joka kehittää yhteistyötä eri toimijoiden välillä
 Verkoston laajeneminen valtakunnan tasolle
 Vaikuttaminen yhteiskunnallisesti
29.10.2014
Kiitos mielenkiinnosta!
Mukavaa syksyn jatkoa!
29.10.2014

similar documents