Helena Räsänen

Report
Asenteet, arvot ja
muutosjohtaminen
Kehittyvä vanhustyö seminaari Sipoossa 3.3.
Helena Räsänen
Ajatuksiani ja kokemuksiani:
 arvot ja asenteet arkipäivässä
 muutoksen johtamisesta ja miten me
ihmiset käyttäydytään
 millaista on positiivinen muutosdynamiikka
• Tietoa, osaamista on  näkyykö käytännössä?
• Millaista on hyvä ja tavoittelemisen arvoinen hoito?
• Muistisairaan hoidossa hoitajan asenteilla, teoilla ja
toiminnalla on keskeinen merkitys siihen, millaiseksi
ihmisen elämä yksikössä muodostuu
Juhlapuheista arjen tekoihin
• Usko, toivo ja ainutkertainen persoona jäävät (Victor Frankl)
• Ihmiskäsityksellä keskeinen merkitys hoitotyössä – mikä on
valintasi?
• Tahto löytää tarkoitus – hetken tarkoitus –
Kuntoutumismahdollisuuksien vahvistuminen
• Mitä haavoittuvampi ihminen on, sitä tärkeämpää on
ihmisarvon vahvistaminen
(muistisairaat)
”Päiväni valaistuivat, kun ymmärsin miten
eläviksi muistot voivat tulla”
• Sipoo + 35 000
• Pienenevät ikäluokat (+ nuoren sukupolven arvot työssä: elämykset,
haasteet, viihtyvyys, kannustava esimies (Stenvall, J.)
• Ikääntyminen
• Kuntalaisten tarpeet
• Talous/tuottavuus (tehdäänkö oikeita asioita, jääkö jotain tekemättä,
osaoptimointi)
Tulevaisuus ei tule sattumalta ”vielä on pesää
jäljellä”
• Systemaattisuus
• Kaikki vaikuttaa kaikkeen
• Ole itse se muutos, jota toivot
• Asenteet, arvot
• Asiakaslähtöisyys, palveluhenkisyys
Arvokas vanhuus Sipoossa sujuvilla
palveluprosesseilla
• Ole reilu ja rakenna luottamus (vrt viidakon laki)
• Kuuntele, osallista, vastuuta, mahdollista
• Tiedota (17 toistoa)
• Kunnioita (olet minulle ja meille tärkeä)
• Valitse sanasi huolella
(mikään ei muutu, nykyisen työntekotavan
arvosteleminen)
Luottamusjohtaminen
• Järkytä systeemi, kyseenalaista
• Oman työn (työpaikan) arvostaminen
– työasut, ulkonäkö, käytös
• Henkilökunnan liikkuvuus avainasia
Rohkeus
Kuntastrategiasta asiakaslähtöinen
käytäntö
• Vanhuspoliittinen ohjelma
• Palveluopas ikääntyneille
• Ikääntyneiden prosessien kuvaaminen – ikäperusteinen
organisaatio
• Työntekijän vastuu ja vapaus –vapaudella ei ole arvoa,
jos ei ole vapautta tehdä virheitä
• Työntekijä – esimies – tuki molempiin suuntiin
Uusi tapa ajatella
Organisaatiokeskeisestä
Prosessikeskeiseen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Ongelma (työ)prosesseissa
• Arvioidaan prosessin
sujuvuutta
• Prosessia voi parantaa
• Hoidetaan työt yhdessä
• Ymmärrän osuuteni
prosessissa
• Koko tiimillä vastuu työstä
• Kehitetään osaamista
• Mikä mahdollisti virheen?
• Poistetaan virhelähteet
• Asiakas määrää laadun
Ongelma ihmisten asenteissa
Arvioidaan työntekijöitä
Löytyy parempia työntekijöitä
Teen omat työni
Osaan oman työni
Korostetaan yksilösuoritusta
Valvotaan työntekijöitä
Kuka teki virheen?
Korjataan virheitä
Asiantuntijat määräävät laadun
Menneet ratkaisut pätevät vain menneisiin ongelmiin,
Jos haluatte olla luovia, unohtakaa hetkeksi,
että teillä on pitkä kokemus.
(Paulo Coelho, Voittaja on yksin)
Muiston pysyvyys
Asenteista ja ennakkoluuloista
Mikä tekee työpaikastasi hyvän?
Ilmapiiri, hoidon laatu, johtajuus
Miksi henkilökunta ei vaihdu täällä?
sairaslomat vähäisiä
Magneettisairaalakongressi, syksy 2008, Salt Lake City, USA
Hyvä työpaikka/johtaminen
 hoitotyön
johtamisen laatu, johtamistapa
(jalkautuva johtaminen), ei ongelmien
ratkaisua, vaan katseen siirtämistä
tulevaisuuteen, lopputulos ja hoidon laatu
tärkeintä
Hyvä työpaikka/uusin tieto käytössä,
innovoivaa ja jatkuvaa toiminnan
parantamista
 eettinen vastuu näyttöön perustuvasta
hoidosta
 hoidon laatua mitataan, tehdään
selvityksiä, tutkimuksia ja kehitystyötä ja
ne raportoidaan kuukausittain
 ammattietiikka on korkea, potilasturvallisuus kunnia-asia
Hyvän työpaikka/rakenteellinen valtaistuminen
•
•
•
•
•
•
matala organisaatiorakenne,
hoitotyön johtaja johtaa hoitotyötä,
koulutusohjelmat strategisten tavoitteiden mukaisia,
pienellä yksiköllä kumppanuussuhde isompaan
yksikköön,
hoitotyö suuntautuu vahvasti myös ympäröivään
yhteiskuntaan,
hoitoyön imago, ammatillinen kehitysmahdollisuus,
palkitseminen, hoitajien autonomia, hoitajat toimivat
opettajina
Hyvä työpaikka/esimerkillinen
ammatillinen käytäntö
 tärkeintä ei ole vahva hoitoyön asema, vaan
mitä hoitotyöllä voidaan saavuttaa
 yksiköt opiskelijaystävällisiä, perehdytys
 ydin on esimerkillinen ammatillinen
käytäntö, sairaanhoitajien odotetaan
työskentelevän itsenäisesti ammatillisten
standardien mukaan
 osastoilla on koulutuksesta vastaava sairaanhoitaja (nurse
educator), yhteistyösuhteita eri ammattialojen kanssa
arvostetaan, potilasohjausohjelma
Hyvä työpaikka/laatu mitattavissa
•
hoitajilla vahva näkemys, että he tarjoavat
korkealaatuista hoitoa potilaille
•
potilaat ovat hoitamisen keskipiste
•
potilastyytyväisyyteen panostetaan
Onnistunut muutoksen toteutus vie 35 vuotta
• Teesi 1: ymmärrä itse missä mennään, minne
mennään, ole myös kriittinen
• Teesi 2: kerro henkilökunnalle muutoksen tarve,
muutoksen toteutus yhdessä ja jatkuva vaikutusten
arviointi
• Teesi 3: kommunikoi avoimesti ja ole rakentamassa ja
vahvistamassa luottamusta
• Teesi 4: kohtaa ihminen
Muutos ”koskaan et juuttua saa”
Arvot ja asenteet – sillä on väliä miten
kohtelet muita
• Humanistinen ihmiskäsitys (subjekti vai bulkkikamaa)
• Asenteet (kutsumusta vai paska työ)
• Vuoropuhelu (kunnioitusta vai ohi puhumista)
• Teet palveluksen itsellesi eikä muille, kun kohtelet toisia
ihmisiä kunnioittavasti
Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön
• Mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ovat
työhyvinvoinnin ja työhön sitoutumisen näkökulmasta
keskeisiä tekijöitä.
• Työyhteisön hyvä maine lisää puolestaan halukkuutta
hakeutua töihin toimialalle.
• Hoitohenkilökunnan rekrytointi on yksi tulevaisuuden
isoja kysymyksiä erityisesti sosiaali- ja terveysalalla.
Tulevaisuus ei tule sattumalta
• Tulevaisuudessa perinteiset työpaikat ja organisaatiomallit väistyvät ja työelämän keskeiseksi sisällöksi tulee
ihmiskeskeisyys.
• Ihmisen henkisen kasvun edistäminen, tunnevoima ja
tunneäly, ei niinkään tiedon rakenne, johtavat uuteen ja
nykyistä parempaan tulevaisuuteen
• Uudelle kehitystasolle mentäessä länsimainen kulttuuri
vetää viimeisiään. Se on liian luontoa tuhoava,
inhimillisyyttä polkeva ja herruusajatteluun taipuvainen,
(tulevaisuustutukija Torsti Kivistö)
• Rakkautta
• Kauneutta
• Totuutta
• Hyvyyttä
Ihmiset haluavat elämäänsä
Oman työn arvostus
• ”Se työ mitä tein slummeissa oli parasta mitä tiedän,
sainhan auttaa ihmistä”
(Anne Fried)
Kiitos osallistumisestanne
”Ihmiset sanovat: ajat ovat huonot ja vaikeat. Mutta ajat
olemme me. Niin kuin me olemme, ovat myös ajat”
Kirkkoisä Augustinus k. 430

similar documents