Satakunnan lapsi- ja nuorisopolitiikan foorumi 21.5

Report
SATAKUNNAN LAPSI- JA
NUORISOPOLITIIKAN FOORUMI
21.5.2014
Kasvatusohjaaja Maarit Koski
KIVA KOULU

KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen
toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun
yliopiston psykologian oppiaineen ja
Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä
opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella
(2006-2009; 2009-2010; 2010-2011). KiVa Koulu ohjelman käyttäjiksi on Suomessa
rekisteröitynyt noin 2500 koulua. Tämä vastaa
noin 90 % Suomen perusopetuksesta vastaavista
kouluista.
OHJELMAN TAVOITE





Lisätä kaikkien lasten tietoisuutta ryhmän
merkityksestä kiusaamisessa ja sen lopettamisessa
Pyritään herättämään empatiaa kiusattuja
koulukavereita kohtaan sekä tarjoamaan turvallisia
keinoja tukea ja auttaa heitä
Pyritään vaikuttamaan oppilaisiin niin, että he
kiusaajan kannustamisen sijaan asettuisivat
tukemaan kiusattua ja osoittavat, etteivät hyväksy
kiusaamista
Kiusaamisen loppuminen perustuu yhteisen
vastuuntunteen heräämiseen ja koko ryhmän
normeissa tapahtuviin muutoksiin
Tavoitteena auttaa lasta ratkaisemaan
kiusaamistilanteisiin liittyvä pulma: teenkö sen,
minkä itse tiedän oikeaksi vai sen, mitä muut
minulta ryhmässä odottavat
TOTEUTUS
Keskeinen osa oppitunnit
 Ala - ja yläkouluikäisille on suunniteltu ikäkausiin
soveltuvat tavat käsitellä kiusaamista
 Alakoululaisille on kehitetty 10 kaksoistunnin mittaiset
opetuskokonaisuudet sekä niihin kiinteästi liittyvä
kiusaamisen vastainen tietokonepeli, Kiva-peli
 Oppitunnit pidetään n.kuukauden välein yhden
lukuvuoden aikana.
 Oppitunneista sekä pelistä on omat versiot pienemmille
( 1.luokka ) ja hiukka isommille ( 4.luokka ) alakoululaisille.
 Tunnit sisältävät keskusteluja, ryhmätöitä, lyhytfilmejä
kiusaamisesta ja roolileikkiharjoituksia
 Kootaan luokan kiusaamisen vastaiset säännöt.
Säännöistä muodostuu KiVa-sopimus, jonka kaikki
allekirjoittavat
 Oppilaat saavat KiVa-vihkon oppitunteja varten

1.VUOSILUOKAN OPPITUNNIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tutustutaan!
Tunnetunti
Meidän luokka – kaikki mukaan
Erilaisuus on rikkaus
Kivassa Koulussa ei kiusata
Emme mene mukaan kiusaamiseen
Kiusattu tarvitsee sinun tukeasi
Minua ei kiusata!
Kirjallisuustunti
KiVa-sopimus
4.VUOSILUOKAN OPPITUNNIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kunnioitus kuuluu kaikille
Ryhmässä
Tunnista kiusaaminen
Kiusaamisen piilossa olevat muodot
Kiusaamisen seuraukset
Ryhmä ja kiusaaminen
Kiusaamisen vastavoimat ryhmässä
Mitä teen, jos joudun kiusatuksi?
KiVa Koulu – tehdään se yhdessä!
Mitä meille kuuluu?
YLÄKOULUN TEEMAT
Startti Kiva Koulu – ohjelmaan
 Teema 1: Vuorovaikutus ryhmässä ( suositus 3-6
oppituntia ) Motto : Älä ole vietävissä
 Teema 2: Minä ja muut ( suositus 2-4 oppituntia )
Motto: Saan olla, saat olla
 Teema 3: Kiusaamisen muodot ja mekanismit
( suositus 2- 5 oppituntia ) Motto: Kukaan ei
ansaitse kiusaamista
 Teema 4: Kiusaamisen seuraukset ja
vastavoimat ( suositus 2-4 oppituntia ) Motto: Se
on meistä kiinni!
 Yhteenveto ( suositus 1 oppitunti )
KIVA STREET
Virtuaalinen oppimisympäristö
 Tarjoaa tietoa, testejä ja monenlaista
työskentelyä kiusaamisteeman parissa mm.
lyhyt elokuvia
 Tavoitteena tietoa, taitoa ja motivaatiota
kartuttamalla muuttaa oppilaiden
suhtautumista kiusaamiseen

KOHDENNETUT TOIMENPITEET



Tarkoitetaan aikuisten puuttumista esiin tulleeseen
kiusaamiseen sekä avun ja tuen tarjoamista
kiusatulle oppilaalle
Koulun KiVa-tiimin jäsenet selvittävät esiin tulevia
tapauksia yhdessä luokanopettajien/luokanvalvojien
kanssa
KiVa-tiimin jäsenet ( mielellään kaksi tiimin jäsentä
yhdessä ) käyvät yksilö- ja pienryhmäkeskusteluja
kiusaamiseen osallistuneiden ja kiusatuksi joutuneen
lapsen kanssa, kun taas luokanopettaja/
luokanvalvoja tapaa muutaman kiusatun oppilaan
luokkatoverin ja haastaa heidät miettimään, miten
he voisivat jatkossa tukea kiusattua luokkatoveriaan

similar documents