Marja-Liisa Manka

Report
Työhyvinvointipääoma
työuran jatkamisen
edistäjänä
Professori Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto
Professori Marja-Liisa Manka Tampereen
yliopisto
1
”Kuka oli vihollinen: 14 -vuotias jengiläinen, joka ampui
poikani, vai yhteiskunta?
Miten voin antaa anteeksi? Siihen tarvitaan empatiaa,
ymmärrystä, mitä kaikkea on teon takana. Uhrin on
päästävä kertomaan oma tarinansa, joten hän tarvitsee
kuulijoita. Vältä tuomitsemista ja päästä irti. Ilman
meditoimista en olisi selvinnyt.” Tampereella 22.10.2014
Azim Khamisa
Professori Marja-Liisa Manka Tampereen
yliopisto
2
Ongelmanratkaisukeinoja
Olosuhteiden
muuttaminen
Asenteiden
muuttaminen
Tavoitteiden
muuttaminen
Tärkeysjärjestyksen
muuttaminen
Hyvinvoinnin
lisääminen
muilla
elämänalueilla
Ongelmanratkaisu tilanteen
parantamiseksi
Selvitä, mitä on
tapahtumassa ja
mitä se merkitsee
itsellesi ja
tulevaisuudellesi
Realististen
tavoitteiden
asettaminen ja
kokeilu
matalammilla
tavoitteilla
Tutki uudelleen
tärkeysjärjestys-tä
ja mieti, mikä on
tärkeintä ja
hallittavissa
Lisää hyvinvointia
muilla aluilla,
joista saat
tyytyväisyyttä
Frisch, M.B. 2013
Professori Marja-Liisa Manka Tampereen
yliopisto
3
Psykososiaaliset riskit?
• 55,6 miljoonaa eurooppalaista eli 28 % kertoi mielen
hyvinvoinnin riskeistä (EU Labour Force Survey 19982007), suurimpana liian vähän aikaa ja liikaa työtä (23
%)
• Stressi, depressio tai ahdistus – vaikeimmat
terveysongelmat (European Commission 2010)
• 62 % raportoi liian kireistä aikatauluista (Eurofound
2012)
• 79 % eurooppalaisista johtajista on huolissaan
työpaikkojensa stressistä (EU-OSHA 2010) – vain alle 30
%:lla on menettelytapoja stressin torjuntaan
• EU:n tasolla menetykset kymmeniä miljardeja
European Agency for safety and Health at work 2014 Calculating the cost of
Professori Marja-Liisa
Manka Tampereen
work-related stress and psychosocial
risks
yliopisto
4
Työhyvinvoinnin lisäarvomalli
(ROBERTSON & COOPER 2011)
Työpaikan avainmuuttujat:
-Voimavarat ja vuorovaikutus
-Vapaus ja valvonta
-Työelämän tasapaino/kuormittavuus
-Työn turvallisuus ja muutos
- Työpaikan ihmissuhteet
-Työolosuhteet
Psykologinen hyvinvointi
-Merkityksellisyyden tunne
-Myönteiset tunteet
Professori Marja-Liisa Manka
Tampereen yliopisto
Organisaation tulokset
-Tuottavuus ja suorituskyky
-Matalat sairauspoissaolot
-Vähäinen vaihtuvuus
-Myönteinen työnantajakuva
-Asiakas/käyttäjä/potilastyytyv
äisyys
Yksilön hyvinvointi
-Tuloksellisuus ja tyytyväisyys
-Moraali ja motivaatio
-Työyhteisötaidot
-Terveys
5
Työhyvinvointipääoma
Professori Marja-Liisa Manka
Tampereen yliopisto
6
”Muistan kyllä omankin aikaisemman
ajatteluni, että nää on niitä
kukkahattutätien juttuja. Kyllähän nää on
tosimiesten hommaa…Yrityksen kannalta
kyse on meidän kilpailukyvyn
kehittämisestä ja uskon että nimenomaan
tätä puolta kehittämällä luodaan meidän
yrityksen tulevaisuus”
http://www.youtube.com/watch?v=tCUzcioG8
2M&feature=youtu.be
Professori Marja-Liisa Manka Tampereen
yliopisto
7
Esimiehen keinoja
•
•
•
•
•
•
Reilu työn organisointi eli esimies on oikeudenmukainen ja ottaa työntekijät
mukaan päätöksentekoon.
Esimerkillisyys ja luotettavuus. Hän toteuttaa elämässään eettisiä arvoja ja on
johdonmukainen ja läpinäkyvä päätöksenteossaan.
Psykologinen ja emotionaalinen tuki ja tunneälykkyys. Esimies toimii
valmentajana ja antaa tarvittaessa palautetta, niin myönteistä kuin
rakentavaakin. Hänen puoleensa voi kääntyä pahan paikan tullen, koska hän
kuuntelee ja on henkisesti läsnä.
Työntekijöistä huolehtiminen, heidän psyykkisen ja fyysisen
kuormittuneisuutensa seuraaminen ja tarvittaessa siihen tarttuminen.
Valtuuttaminen sekä innostaminen tavoitteiden saavuttamiseen, luovaan
ajatteluun ja omien ajattelutapojen kyseenalaistamiseen. Esimies inspiroi
älyllisesti.
Optimismin johtaminen. Esimies huolehtii työpaikkansa myönteisestä
ilmapiiristä.
Professori Marja-Liisa Manka Tampereen
yliopisto
8
Työyhteisön keinoja
• positiivinen vuorovaikutus: ystävällisyys, kiitollisuus,
hyvien uutisten jakaminen, tähtihetket – minkälaisia
puhetta teidän työpaikallanne liikkuu?
• palautteen antaminen ja toisilta oppiminen
• älylliset lähestymistavat: mietimme hyviä asioita,
nautiskelemme, vahvistamme optimismia – mikä meillä
lisäisi työniloa?
• toisten tuntemaan oppiminen: erilaisuus on rikkaus
• puheeksi ottamisen harjoitteleminen vaikeissa
tilanteissa, syyllistämättä ja ratkaisuja hakien
Professori Marja-Liisa Manka
Tampereen yliopisto
9
Työntekijän keinoja työyhteisötaidot
• perustyön tekeminen
• reiluus ja kohteliaisuus, tervehtiminen
• aktiivinen auttaminen, kiinnostuminen toisen työstä
• työpaikan viihtyvyydestä ja resurssien järkevästä käytöstä
huolehtiminen
• yhteistyö työkavereiden ja esimiesten kanssa: kysytään, jos ei
tiedetä ja pyydetään palautetta, jos se on unohtunut.
• mielipiteen ilmaisu asioiden eteenpäin viemiseksi
• aktiivinen osallistuminen työpaikan kehittämistyöhön
• myönteisen ilmapiirin edistäminen –en puhu selän takana
Professori Marja-Liisa Manka Tampereen
yliopisto
10
Psykologinen pääoma
Professori Marja-Liisa Manka Tampereen
yliopisto
11
Avey ym. 2008
Professori Marja-Liisa Manka Tampereen
yliopisto
12
Psykologisen pääoman valmennus
I Tapaaminen: Psykologisen pääoman esittely,
työhyvinvoinnin merkitys – oppimisen tavoite.
II Tapaaminen: Itseluottamus ja sitkeys - harjoituksia
III Tapaaminen: Optimistisuus ja toiveikkuus –
harjoituksia
IV Työyhteisön sosiaalinen pääoma
IV Tapaaminen: Seuranta - Miten tästä eteenpäin?
Hyvinvoinnin kehittäminen jatkossa.
Professori Marja-Liisa Manka Tampereen
yliopisto
13
Miten harjoiteltiin
• Itseluottamus:
– Mitkä tekijät ovat johtaneet onnistumisiin?
– Miten on selvinnyt ongelmista, voimavaralista?
• Toiveikkuus:
– Arvoharjoitus: omien tavoitteiden mukainen elämä
– Kirje Alladinille: mitä toivon puolen vuoden päähän?
• Optimismi:
– Kiitollisuusharjoitus, työn tähtihetket
– Rentoutuminen
• Sitkeys:
– Elämäni suunta: minne olen matkalla, mitä esteitä on tielläni, mitä
ominaisuuksia tarvitsen voittaakseni esteet?
– Vastoinkäymisen uusi tulkinta
Professori Marja-Liisa Manka Tampereen
yliopisto
14
Onnistumisen kokemukset
Professori Marja-Liisa Manka Tampereen
yliopisto
15
Unelmat
Professori Marja-Liisa Manka Tampereen
yliopisto
16
Yhteenveto
• Voimavaralähtöinen työhyvinvointimalli –
huomio työn ja yksilön voimavaroihin ja niiden
lisäämiseen etukäteen, ei vain siihen, mikä on
huonosti.
• Hyvä johtaminen antaa perustan,
erityishuomiota tunnetaitoihin
• Yhteisöllisyyden lisääminen – jokainen on
vastuussa
• Jokaisen työn arvostus ja sananvalta
• Oma aktiivisuus – psykologisen pääoman
kasvattaminen
• Mutta samalla työpaikalla on oltava rakenteet
tarttua ennaltaehkäisevästi mahdollisiin
riskeihin
Professori Marja-Liisa Manka Tampereen
yliopisto
17
Viisi keinoa henkilökohtaiseen
hyvinvointiin
1.
2.
3.
4.
5.
Pidä yhteyttä tärkeisiin ihmisiisi ja anna
heille aikaa.
Ole aktiivinen: kävele, juokse, pelaa,
sovita treeni kuntotasoosi, niin nautit
siitä.
Pidä silmäsi avoinna: kiinnitä huomio
epätavalliseen, kauneuteen, nauti
hetkestä ja reflektoi kokemuksiasi.
Opi joka päivä: kokeile uutta, ota uusi
vastuu työssäsi ja haaste, josta nautit.
Korjaa pyörä.
Ole antelias: tee jotakin hauskaa
ystävällesi ja ventovieraalle, kiitä,
hymyile, katso sisään ja ulos.
Professori Marja-Liisa Manka
Tampereen yliopisto
 Ake, J. &
Thompson, S.
2010
18

similar documents