Avustajan etsiminen

Report
Henkilökohtainen apu ja
työnantaja
Tuula Poikonen
Vammaistyön johtaja
Perhe- ja sosiaalipalvelut
• Vammaistyö
•henkilökohtaista apua saaneita asiakkaita vuonna 2013 yhteensä
1870, joista työnantajina toimii n. 900, (ostopalveluna
henkilökohtaista apua saa n.900 asiakasta ja palveluseteliä käyttää
240 asiakasta)
•n. 90% osalta työnantajina toimivista sovelletaan Sosiaali-ja
terveysviraston pysy-ohjetta henkilökohtaisesta avusta
•vammaisen ja avustajansa välinen työsopimus perustuu
sosiaalityöntekijän tekemään päätökseen vaikeavammaisen henkilön
avun kokonaistuntimäärästä
•koskee henkilökohtaisia avustajia tilanteessa jossa vaikeavammainen
henkilö toimii itse avustajan työnantajana ja on oikeutettu
henkilökohtaiseen apuun VpL:n perusteella
•Maksuapulaisjärjestelmä = kaupunki huolehtii vaikeavammaisen
puolesta henkilökohtaisen avustajan palkanmaksusta vammaisen
työnantajan ilmoittamien tietojen perusteella
•yksityinen työsuhde, johon ei sovelleta kunnallisen työehtosopimuksen
määräyksiä
•työsuhdetta määrittää yleinen työlainsäädäntö kuten työsopimuslaki,
työaikalaki, vuosilomalaki ja laki lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä
Avustajan etsiminen
• avustaja palkataan pääsääntöisesti perheen ulkopuolelta
•itsenäisesti esim. työvoimatoimiston työnvälityksestä.
Työnantaja voi olla myös yhteydessä oppilaitoksiin tai
ilmoittaa avustajatarpeestaan lehdissä
•avustajakeskus Sentteri, josta saa myös ohjausta, koulutusta
ja opastusta avustajan rekrytointiin ja perehdytykseen sekä
avustajille ohjausta avustamiseen ja työntekijänä toimimiseen
Työsopimuksen tekeminen
• työsopimusta tehdään kirjallisesti kolme samanlaista kappaletta,
yksi avustajalle, yksi avustettavalle ja yksi palkanlaskentaan.
Riittävän kattava ja selkeä kirjallinen työsopimus ehkäisee
ristiriitojen ja ongelmatilanteiden syntymistä
•Sosiaali- ja terveysvirastolla on valmis työsopimuspohja ja opas
työnantajille
•Työsopimuksen osapuolina on työnantaja (vaikeavammainen
henkilö tai hänen edunvalvojansa tai huoltajansa) ja työntekijä
(henkilökohtainen avustaja)
Työsopimuksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:
• työsopimuksen kesto ja koeaika
•työtehtävien määrittely ja työn suorituspaikka
•päivittäinen ja viikottainen (tai kuukausittainen) työaika
•palkan määrä ja määräytymisperusteet (tuntipalkka vai
kuukausipalkka, mahdolliset vuorotyölisät)
•irtisanomisaika ja sen määräytyminen
•sekä mikäli avustettava on alaikäinen, rikosrekisteriote
Vakuutusten ottaminen ja vastuu vahinkotilanteissa
• pakolliset vakuutukset: työeläkevakuutus, sairasvakuutus,
tapaturmavakuutus ja työttömyysvakuutus. Kaupunki huolehtii
työeläke- ja sairasvakuutuksen ottamisesta ja maksamisesta
-tapaturmavakuutus: työnantajana toimiva
vaikeavammainen
ottaa haluamastaan yhtiöstä. Korvataan kuittia vastaan
jälkikäteen
-työttömyysvakuutusrahasto
•vapaaehtoiset vakuutukset. Kaupunki ei korvaa työnantajan
toimivalle vaikeavammaiselle vapaaehtoisista vakuutuksista
aiheutuneita kuluja
•vastuu vahinkotilanteissa
työnantaja/työntekijä
Työterveyshuolto
• työnantajan tulee järjestää lakisääteinen työterveyshuolto
pitkäaikaisesti palkatulle avustajalle
•lakisääteinen työterveyshuolto: työhöntulotarkastus,
määräaikaistarkastukset, työpaikkaselvitykset sekä työtapaturmien
ehkäisyyn liittyvä neuvonta
•Vantaan työterveys liikelaitos: toimipisteitä eri puolella Helsinkiä
•sopimus työterveyshuollosta ja kustannusten korvaaminen: Kela
korvaa 50% ja Sosiaali- ja terveysvirasto 50%
Palkan maksu
• palkan maksuun tarvittavat tositteet: sosiaalityöntekijän tekemä
päätös, kopio työsopimuksesta sekä avustajan verokortti
•kuukausipalkka ja tuntipalkka, säännöllistä työaikaa tekevät saavat
palkan kuukausipalkkana, samana palkanmaksupäivänä ja
mahdolliset vuorotyökorvaukset jälkikäteen erillisen työtuntiilmoituksen perusteella
•tuntipalkkainen työntekijä saa koko palkan jälkikäteen erillisen
työtunti-ilmoituksen perusteella
•työaikakorvaukset
•työkokemuslisät: palkanlaskenta laskee >sosiaalityöntekijä tekee
päätöksen
Työaikaa sekä ylimääräisiä kuluja koskevia sääntöjä
• sovelletaan työaikalakia, paitsi perheenjäseniin
•yhden avustajan säännöllinen työaika voi olla enintään 40 t/vk
•jaksotyö
•avustus poikkeustilanteissa
• ylimääräisissä avustustunneissa, yhteys sosiaalityöntekijään
•ylimääräisten kulujen korvaaminen
Avustajan lomat ja sijaistukset
•vuosilomalaki
•vuosiloma
• lomakorvaus
•sijaisten palkkaaminen, yhteys palkkoihin
•sairaslomat, aina yli 3 päivän pituisesta työkyvyttömyydestä
lääkärintodistus työnantajalle
•äitiys- isyys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaat korvaa Kela
Työsuhteen keskeytykset ja päättyminen
•lomautus, mikäli vaikeavammainen työnantaja on
laitoskuntoutuksessa tai pitkäaikaisessa sairaalahoidossa ei hänellä
ole oikeutta henkilökohtaiseen apuun ja avustaja joudutaan
lomauttamaan. Mikäli työnantaja sairastuu äkillisesti eikä
lomautusta voida ennakoida on työntekijä oikeutettu peruspalkkaan
14 vuorokauden osalta
•työsuhteen lopettaminen, irtisanomisajat, perusteet,
purkamismenettely. Mikäli työnantaja kuolee tulee työntekijän
ilmoittaa työnantajan kuolemasta viipymättä palkanlaskentaan
•Työtodistus. Työnantajan on annettava työntekijälle työtodistus.
Työtodistuksesta tulee ilmetä työsuhteen kestoaika ja työtehtävien
laatu
Työnantajien neuvonta ja ohjaus
• Sentteri neuvoo työnantajuuteen liittyvissä kysymyksissä
•henkilökohtaisen avun kysymyksissä: lisätunnit,
poikkeusjärjestelyt, muutokset päätökseen aina yhteys päätöksen
tehneeseen sosiaalityöntekijään
•palkanmaksuun liittyvissä kysymyksissä yhteys
taloushallintopalvelujen palkkasihteereihin
•vakuutusasioissa yhteys Työttömyysvakuutusrahastoon tai
vakuutuksen myöntäneeseen vakuutusyhtiöön
•työsuhteisiin ja työsopimusten noudattamista koskeviin
kysymyksiin vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto
•eri järjestöillä myös työnantajaoppaita ja neuvontaa.Heta-liittoon
kuuluville työnantajille on omat neuvontapalvelut

similar documents