Kulttuuriperintö, maisema ja monikäyttö

Report
Metsänhoidon
suositukset
Kulttuuriperintö, maisema ja monikäyttö
www.metsanhoitosuositukset.fi
Esitys on laadittu 4/2014 ja perustuu teokseen:
Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.) 2014.
Metsänhoidon suositukset. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja.
Esityksen käyttöehdot
• Voit vapaasti:
– Jakaa — kopioida ja jatkolevittää materiaalia missä tahansa välineessä ja
muodossa
– Muuntaa — muokata ja jalostaa materiaalia
• Seuraavilla ehdoilla:
– Logot — Jokaisessa diassa pitää näkyä Tapion ja maa- ja
metsätalousministeriön logot
– Viittaus — Jokaisessa diassa tulee olla viittaus ”Metsänhoidon
suositukset 2014”
– Merkintä muutoksista — Jos muokkaat diaa (lisäät tai poistat
tekstiä/kuvia), on siitä oltava maininta. Perusperiaate: diasta tulee
selvitä, mikä on alkuperäistä ja mikä on muokkaamaasi materiaalia
Metsänhoidon suositukset 2014
2
Kulttuuriperintökohteiden turvaaminen
• Uutta: Kulttuuriperintökohteiden
selkeä esittely kiinteinä muinaisjäännöksinä ja metsänomistajan
omalla päätöksellä säilytettävinä
kulttuuriperintökohteina.
• Museoviraston muinaisjäännösrekisterin noin 20 000 kohdetta
ollaan siirretty/siirtämässä
metsään.fi –palveluun. Mahtavaa.
• Miten innostaa metsänomistajia
kerää-mään tietoa kulttuuriperintökohteista, kuten KMO2015:aan on
kirjoitettu tavoitteeksi?
©Airi Matila
3
Kun työmaalla on pienialainen
kulttuuriperintökohde
Uutta: Hoitotöistä voidaan tuotteistaa työpalvelu yrittäjille
• Varmistetaan, että kohde on maanomistajan ja muiden työmaalla
työskentelevien tiedossa
• Kohteen ylitse ei ajeta koneilla eikä sen päälle kaadeta puita
• Hakkuutähteitä tai puutavaraa ei varastoida tai jätetä kohteen päälle
• Ympärille voidaan tehdä tekopökkelöitä, jotka toimivat kohteen
rajauksen merkkeinä vuosikymmenten ajan sekä edistävät samalla
monimuotoisuutta
• Pystypuita tai taimikkoa ei jätetä kohteen päälle
• Kohde rajataan mahdollisen suoja-alueen kanssa maanmuokkauksen
ja metsänviljelyn ulkopuolelle.
• Yhteistyö kiinteiden muinaisjäännösten kohteilla
4
Metsämaiseman hoito
Uutta ovat seuraavat:
• Maisemanhoidon suunnittelun lähtökohtana ovat metsänomistajan
tavoitteet sekä kasvupaikan laatu ja puuston rakenne.
• Talousmetsissä maiseman suunnitteluun on suositeltavaa paneutua
niissä kohteissa, jotka näkyvät lähi- tai kaukomaisemassa.
• Maisemanhoidon suunnittelussa pohditaan seuraavia kysymyksiä:
–
–
–
–
Mikä on maiseman arvo?
Millainen on tavoiteltava maisema?
Mikä on metsänomistajan tavoite?
Millaisilla ratkaisuilla metsänomistajan metsän- ja maisemanhoidolliset
tavoitteet parhaiten toteutuvat?
• Onnistuneet maisemanhoidolliset ratkaisut hyödyttävät
monimuotoisuutta ja vesiensuojelua.
5
Maisemanhoito lähi- ja kaukomaisemassa
Hakkuualan rajaus
Hakkuun toteutus
Säästöpuut
Rantakaistat ja
avosoiden reunat
Metsän kasvatustapa
Teiden varret
©Airi Matila
6
Metsien monikäyttö
Uutta: Teksti ja luettelo
jokamiehenoikeuksista
• Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan
jokaisen Suomessa asuvan tai
oleskelevan oikeuksia käyttää luontoa
riippumatta alueen omistajasta.
• Jokamiehenoikeutta käyttävä vastaa
itse siitä, ettei toiminnallaan
vahingoita toisen omaisuutta tai
haittaa maanomistajan maankäyttöä.
Uutta: Uusia liiketoiminnan
mahdollisuuksia on kehitetty ja
kehittymässä metsien monikäyttöön.
©Martti Kuusinen
7
Jokamiehenoikeudet lyhyesti
Jokainen Suomessa asuva tai oleskeleva saa
• liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla,
pelloilla, viljelyksillä tai muilla erityiseen käyttöön otetuilla
alueilla siten, ettei siitä koidu maanomistajalle haittaa
• oleskella tilapäisesti tai leiriytyä toisen maalla siellä, missä
liikkuminen jalan, hiihtäen tai pyöräillen on sallittua
• poimia rauhoittamattomia metsämarjoja, sieniä, kukkia ja
yleensä ruohomaisia kasveja sekä pihlajan- ja katajanmarjoja
• kerätä maahan pudonneita risuja, lehtiä, neulasia, käpyjä,
pähkinöitä, tuohta tai kaarnaa
• kerätä ruohomaisia yrttejä pienessä määrin kotitarvekäyttöön.
8
Virkistyskäyttö
• Uutta aiempaa laajempi määritelmä: Metsien virkistyskäyttö
tarkoittaa kaikenlaista oleskelua ja liikkumista metsissä vapaa-aikana.
• Uutta: Omatoiminen metsätyö merkitsee monelle metsänomistajalle
virkistäytymistä ja vaihtelua arkeen ja työelämän paineisiin. Tällöin
hänellä on mahdollisuus saada liikuntaa ja ylläpitää terveyttä sekä
nauttia luonnossa olemisesta.
• Uutta: Ulkoiluun soveliaat metsät ovat monipuolisia, turvallisia,
elämyksellisiä ja helposti saavutettavissa. Näitä piirteitä voidaan
toteuttaa metsänkäsittelyssä esimerkiksi avaamalla maisemaa ja
suosimalla eri puulajeja. Metsän vaihteleva rakenne lisää
elämyksellisyyttä.
• Uutta: Kysyntä metsien virkistyskäytölle voi tuoda metsänomistajalle
uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
9
Metsä hyvän olon lähteenä
Uutta tutkimustietoa käytettävissä -> uusi
sisältö
• Metsillä on suuri merkitys ihmisten aineettomaan hyvinvointiin. Metsä lisää fyysistä,
henkistä ja sosiaalista terveyttä.
• Metsässä liikkumiseen motivoivat muun
muassa luonnosta saadut elämykset, yhteisöllisyys, mutta myös mahdollisuus olla yksin.
• Hyvinvointivaikutusten saamiseksi metsässä
ei tarvitse tehdä tai suorittaa mitään erityistä,
pelkkä oleskelu riittää.
• Tapion ja SMK:n yhteinen Luontomatkailu ja
METSO -hanke 2014–2016 vie eteenpäin tätä
teemaa.
©Airi Matila
10
Keruutuotteet
Uusia keruutuotteita:
• villiyrtit
• palleroporonjäkälä
• koivunmahla
• pihka
• pakurikääpä
©Airi Matila
©Airi Matila
11
Luomukeruutuotteet
Kokonaan uusi sisältö:
• Luonnonmukaisesti tuotetuille keruutuotteille on kehittymässä
kysyntää. Syötävien luonnonvaraisten kasvien markkinoiminen
luonnonmukaisesti tuotettuna edellyttää keruualueen ja keruuta
harjoittavan yrittäjän kuulumista luonnonmukaisen tuotannon
valvontajärjestelmään.
• Metsissä käytettäviä, luomualueella sallittuja aineita ovat muun
muassa puuntuhka maanparannusaineena, monisärmiövirus
mäntypistiäisten torjunnassa ja harmaaorvakkasieni juurikäävän
torjunnassa. Kiellettyjä aineita ovat muun muassa kemialliset
lannoitteet, heinäntorjunnassa käytetyt torjunta-aineet, hirvien
karkottamisessa käytetyt aineet ja urea juurikäävän torjunnassa.
12
Riistanhoito ja metsien käsittely
• Uutta sisältöä: Kenttäkerroksen ja erityisesti mustikan
merkitys kanalintujen poikasille. Kanalintujen poikaset
syövät mustikanvarvikosta toukkia, kukkia ja lehtiä.
• Uutta: Riistan hoitoa painottava metsänomistaja välttää
metsän liikaa siistimistä, käsittelee riistalle merkityksellisiä
kohteita varoen ja säilyttää lehtipuuosuuden
havupuuvaltaisissa metsissä.
• Uutta: Hoitamattomat tiheät metsät eivät paranna riistan
elinoloja.
• Uutta: Metsästys- ja riistamatkailu on kehittyvä
palvelukokonaisuus, joka tuo hyötyä metsänomistajalle ja
palveluntarjoajalle.
13
Riistan suosiminen metsänkäsittelyssä
Miten jalkauttaa mh-suositukset metsästystä harrastaville
metsänomistajille?
• Säästetään riistatiheikköjä hakkuissa = alikasvosta.
• Oikea-aikaiset harvennushakkuut ovat eduksi kanalinnuille.
• Mustikkaa voidaan suosia lisäämällä valoa metsiin
harvennushakkuilla, jättämällä isoja säästöpuuryhmiä
runsasvarpuisiin kohtiin sekä kasvattamalla metsää eriikäisrakenteisena.
14

similar documents