Tõenduspõhise praktika arendamisest ja rakendamisest

Report
Tõenduspõhise praktika
arendamisest ja rakendamisest
rehabilitatsioonis
Dagmar Narusson
Sotsiaalne rehabilitatsioon 2012
Rehabilitatsiooni ülim eesmärk on inimese sotsiaalse
osaluse (social participation) saavutamine või taastamine
sotsiaalses elus.
Rehabilitatsioon on inimese tegevusvõime ja osalusvõime
arendamise kompleksne protsess, mille erinevate
sekkumiste peamine eesmärk on inimese sotsiaalse osaluse
suurendamine ühiskonnas. (Dell Orto, Power, ICF)
*Muutused rehabilitatsiooni käsitluses (Afzal Javed, WAPR):
-Parendada ind kompetentse/ improve individual
competencies
-Muutused keskkonnas/ introduce environmental changes
Sotsiaalne rehabilitatsioon 2012
Psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk on soodustada
taastumist, täielikku integreerumist kogukonda ja
elukvaliteedi parandamist inimesel, kellel on diagnoositud
ükskõik milline vaimse tervise olukord, mis tõsiselt piirab
võimet elada tähendusrikast elu. (Anthony, Furlog-Norman
2011)
Psychosocial rehabilitation promotes recovery, full
community integration and improved quality of life for
persons who have been diagnosed any mental health
condition that seriously impairs their ability to lead
meaningful lives.
Sotsiaalne rehabilitatsioon 2012
Muutused rehabilitatsiooni käsitluses:
-Kuidas arendada inimese võimeid/
Improve individual competencies
-Kuidas saavutada muutusi keskkonnas/
Introduce environmental changes
*mõtlemisviisi muutus
„dis-ability“ - common, universal, natural (Bickenbach)
*terminoloogia neutraalne:
tervise olukord, tegevusvõime piirang
ehk patoloogia - mitte-patoloogia piiri kaotamine
*universal design; blind communities
Sotsiaalne rehabilitatsioon 2012
Preventsioon
/prevention
Interventsioon/
intervention,
treatment
Rehabilitatsioon/
rehabilitation
TRADITSIOONILINE VS KAASAAEGNE
•
•
•
huvi: häire (disorder)
patoloogia
ravil põhinev (treatment
based)
•
•
•
huvi: isik
häiriv/ distressi kogemus
tugevustel põhinev
(strength based)
•
spetsialist/ arst/ ja
patsient/ klient
•
•
diagnoos
•
eksperdid kogemuspõhiste
teadmistega (experts by
experience)
isiklik tähendus (personal
meaning)
mõistmine (understanding)
• märkamine (recognition)
•
• professionaalne vastutus
• isiklik vastutus
Afzal Javed 2012
Tõenduspõhine rehabilitatsioon
Kuidas edasi?
Rehabilitatsiooni areng on võimalik üksnes uute teadmiste
kogumise läbi.
Uued teadmised = uurimused
Uurimused
-Kuidas arendada inimese võimeid/
Improve individual competencies
-Kuidas saavutada muutusi keskkonnas/
Introduce environmental changes
Tõenduspõhine rehabilitatsioon
Rehabilitatsiooni tulemuslikkus:
• Avatud dialoog (principles of open dialogues)
(Hopfenbeck, Norra)
• Partnerlussuhe (partnership) (Farkas)
Osapoolte vahelise suhte kvaliteet rehabilitatsioonis
The most important factor for the R outcome is not the
specific intervention, but the quality of the relationship
between the user and the professional.
A.Topor (Stockholm)
Tõenduspõhine rehabilitatsioon
• kuidas R tulemusel inimene on saavutanud muutunud oluk-s uue
väärtusliku rolli ühiskonnas, nt töötaja, tudeng, pereliige,
kaaslane
• valitud rollides edu ja enesega rahuolu saavutamine
• terviseolukorra, sümptomite üle kontrolli saavutamine/ hoidmine
• enesetõhususe suurenemine (increased sense of self-efficacy)
• rahuolu tunde saavutamine
• interpersonaalsete suhete suurenemine ja kvaliteet
• füüsilise tervise ja enesetunde paranemine
• enesehinnangu tõus
(Farkas&Gagne)
Tõenduspõhine rehabilitatsioon
Tõenduspõhine praktika lähtub argumendist, et kui on
olemas paremad viisid praktilises töös tulemuste
saavutamiseks, siis peavad spetsialistid nendest
lähtuma.
Tõenduspõhine praktika tugineb neljal tegevusel:
• küsimuste tõstatamine,
• uurimine,
• hindamine ja
• uute tulemuste implementeerimine praktikasse.
Tõenduspõhine rehabilitatsioon
Teadmiste klassifitseerimine
V. ekspertarvamusel põhinevad tõendid
(kõige värskemad R vlk-s tehtud uurimuste tulemused +
eksperdi oma erialase praksise kogemus + mida on
tundma õpitud kogudes infot konkreetselt isikult ja tema
perekonnalt)
IV. Kvalitatiivsed uurimused (süva-intervjuu,
fookusgrupi intervjuu, narratiivuurimused, dokumentidetekstide kvalitatiivne sisuanalüüs jt)
ja juhtumianalüüsid
Tõenduspõhine rehabilitatsioon
Teadmiste klassifitseerimine
III. Retrospektiivsed (randomiseerimata) uurimused (nt
clinical data-mining),
*randomiseerimine - uuringus osalejad määratakse juhuvaliku alusel erinevatesse
rühmadesse
Eksperimendid (eksperimentaaluurimused)
– kasteja kontrollrühm sarnastes tingimustes; enne uurimust mõlema rühma
tulemuste näitajad ei erine oluliselt
Tõenduspõhine rehabilitatsioon
Teadmiste klassifitseerimine
II. randomiseeritud kontrollkatsete läbiviimise
kaudu saadud tulemused
*Randomiseerimine tähendab, et inimestel on võrdsed võimalused sattuda
nii kontrollgruppi kui katsegruppi, seega mõlemad grupid on võrdsed.
*reliaabel - reliaablus tagab, et töövahend on kindel ja
sõltumatu töövahend; välistegurid ei mõjuta mõõtmist ja
*valiidne - valideerimine on protsess, millega tõendatakse,
et töövahend mõõdab seda, mida lubab; kui töövahend ei
mõõda korrektselt ei ole ta valiidne.
Tõenduspõhine rehabilitatsioon
Teadmiste klassifitseerimine
I.
tõenduspõhine praktika tugineb uurimuste
kaudu saadud parimate tõendite (bestevidence) sünteesil.
Seega (I. taseme) teadmised pärinevad, kas (1) erinevate sama
valdkonna ja teema uurimuste tulemuste süsteemsel ülevaatel
(analüüsitakse ja sünteesitakse lõpptulemusi) või
(2) meta-analüüsil, kus on integreeritud mitmete erinevate
randomiseeritud kontrollkatsetel põhinevate uurimuste
tulemused (sünteesitakse uurimustes saadud andmeid).
Suunad R teadustöös
teenuse saajate kaasamine/ involving users
„participant action research“
Kasutegur:
• „ligipääs“ – language accessible
• tulemuste interpreteerimine – additional
understanding of interprtation of results
• intervjueerijate rollis – parem kontakt ja ligipääs
respondendile
Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
Tegevussuunad
• Õppekava arendus
koostöös WAPRiga
president Afzal Javedi toetusel
• Rehabilitatsioonialased
uurimused
• Välisekspertide kaasamine
täiendikoolitusse; koolituste tellimine
• Rehabilitatsiooni koolitus
• Raamatukogu = R-kirjandus
TÜ PC rehabilitatsioonikorralduse õppekava
2012 sügis: põhiõpe ja avatud ülikooli õpe
•
3-aastane õppeprogramm
•
üks kord kuus K-P (k-valikained)/ avatud ülikool
•
õppides täiskoormusel (30 EAP semestris) tasuta
Lisaks: tasuta õpe „puuetega“ inimestel ja alla 7a laste
vanematel
• sisseastumisel: gümnaasiumi lõputunnistus
(keskmine hinne), motivatsioonikiri (tähtis: valdkonna
tundmine, töötamine Rasutuses;
avatud ülikoolis – 20 kohta
REHABILITATSIOONI KORRALDUSE ÕPPEKAVA
•
•
•
•
•
Sotsiaalteaduste alusmoodul
Majandusteaduste alusmoodul
Sotsiaaltöö alusmoodul
Rehabilitatsiooni korralduse suunamoodul
Rehabilitatsiooni korralduse erialamoodul
http://www.pc.ut.ee/et/sisseastumine/sotsiaaltoo-rehabilitatsiooni-korraldus
[email protected]
www.pc.ut.ee

similar documents