Ammatillinen koulutus muutoksessa Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Report
Ammatillinen koulutus muutoksessa
Opetusneuvos Tarja Riihimäki
Rakenne- ja rahoitusuudistus - tilanne
• Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon ja vapaan sivistystyön
ylläpitäjäverkon uudistaminen. HE eduskunnassa.
• Ammatillista perus- ja lisäkoulutusta sekä lukiokoulutusta koskevan
säätely- ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen. HE eduskunnassa.
• Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistaminen. HE
vahvistettu ja lainsäädäntö voimaan 1.8.2015.
• Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. HE-luonnos ollut
lausunnolla.
• Vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitusuudistus. Tavoitteena luoda
laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi riittävän elinvoimaiset ja
vahvat vapaan sivistystyön ylläpitäjät. HE ollut lausunnolla, työryhmän
määräaika 15.12.2014.
Toisen asteen koulutuksen sekä vapaan
sivistystyön rakenteellinen uudistaminen
• Taustalla julkisen talouden kestävyysvaje sekä koulutukseen ja
vapaaseen sivistystyöhön kohdennetut menosäästöt (n. 260 M€).
• Tavoitteena vahvat koulutuksen järjestäjät ja ylläpitäjät, jotka
kykenevät vastaamaan työelämän, yksilöiden ja yhteiskunnan
muuttuviin ja kasvaviin osaamis- ja koulutustarpeisiin.
• Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan
sivistystyön verkon tiivistäminen.
• Koulutuksen järjestäjien perustehtäviä ei muuteta, ohjaus, säätely ja
budjettirakenne samoin nykyisen mallin mukaisesti
• Koulutuksen järjestämisluvat uudistetaan 1.1.2017 lukien, vapaan
sivistystyön osalta tutkitaan taloudelliset edellytykset
Järjestäjä- ja ylläpitäjäverkko
• Ammatillinen perus- ja lisäkoulutus
– Järjestäjäverkko muodostuu monialaisista, koko ammatillisen
koulutuksen palveluvalikoiman kattavista koulutuksen järjestäjistä
ja erikoistuneista koulutuksen järjestäjistä (esimerkiksi
aikuiskoulutus tai toimiala).
– Koulutuksen järjestäjä voi lupiensa puitteissa kohdentaa
koulutusta joustavasti koulutustarpeen mukaisesti.
– Erityisin perustein voidaan koulutustehtävä antaa hakijalle, jolla
ammatillisen koulutuksen lisäksi riittävästi muuta
koulutustoimintaa (esim. vst). Järjestäjän tulee profiloitua ja
erikoistua strategiansa mukaisesti esim. kohderyhmän tai
toimialan perusteella.
Yleiset periaatteet
• Turvataan opiskelijoiden jatko-opintoihin sekä työelämän tarpeisiin
vastaavan koulutuksen alueellinen saavutettavuus.
• Säätely- ja rahoitusjärjestelmiä uudistetaan niin että ohjausvaikutus on
nykyistä vahvempi.
• Ammatillisen tutkinnon suorittaneet ohjataan pääsääntöisesti
näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen.
• Verkko rakentuu vahvoista koulutuksen järjestäjistä ja ylläpitäjistä,
jotka palvelevat laajaa aluetta, väestöpohjaa, toimialaa tai muuta
koulutustarvetta, selkeä työnjako alueella.
• Lupia myönnettäessä otetaan huomioon mm. väestö- ja opiskelijapohja,
opiskelijamäärä, työvoiman tarve ja osaamistarve, opetuskieli,
koulutukseen hakeutuminen ja alueen koulutustarjonta, huomioon myös
valtakunnallinen koulutustarve
• Opetuskieli on joko suomi tai ruotsi
• Arvioidaan ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen, lukiokoulutuksen ja
vst:n kokonaisuutta, huomioidaan myös mahdollinen perusopetus ja
taiteen perusopetus.
• Saavutettavuus: nuorilla tasapuoliset mahdollisuudet hakeutua joko
lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen, edistetään nuorten
oppisopimuskoulutusta.
• Järjestäjällä/ylläpitäjällä oltava taloudelliset edellytykset toteuttaa
koulutus laadukkaasti ja tuloksellisesti, vakavaraisuus.
• Järjestäjällä oltava koulutustehtävän edellyttämä vahva
osaaminen, henkilöstö, toimivat ja ajanmukaiset pedagogiset
prosessit ja oppimisympäristöt, tilat ja välineet ja yhteistyösuhteet.
• Keskeiset periaatteet ylläpitäjäneutraliteetti ja opiskelijoiden vapaa
hakeutumisoikeus.
• Päätös perustuu ennalta määriteltyihin kriteereihin ja
kokonaisharkintaan.
Kriteerit: ammatillinen peruskoulutus ja
ammatillinen aikuiskoulutus
• Alueellinen ja/tai valtakunnallinen koulutustarve
– alat, laajuus, kieli
– paikkakunnat
• Pitkän aikajänteen ammatilliset ja taloudelliset edellytykset
– omistajatahot, hallinto, sisäinen valvonta, riskien hallinta, tilinpäätösasiakirjat,
selvitys vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta toimintaa aloitettaessa ja
seuraavina viitenä vuotena
– laatutekijät
– osaaminen, oppimisympäristöt
– toimivat työelämäsuhteet
– yhteistyö alueen korkeakoulujen kanssa ja muiden koulutuksen järjestäjien ja
työelämän kanssa
• Koko toiminnan kattava toimintajärjestelmä ja laadunhallinnan
menettelyt
– miten varmistetaan koulutuksen korkea laatu
– miten varmistetaan opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu
Aikuiskoulutustehtävä:
• Osaaminen näyttötutkintojen järjestämisessä ja
henkilökohtaistamisessa
• Näyttötutkintojen ja valmistavan koulutuksen määrä, näyttötutkintojen
järjestämisen ja valmistavan koulutuksen henkilökohtaistamisen laatu
• Toteutunut työelämäyhteistyö ja työelämän kehittäminen
– Toteutunut tv-koulutus
– MAPA osaamispalveluiden ja työelämän kehittämistoimien määrä
– Kokemus lyhytkestoisen ammatillisia valmiuksia edistävän koulutuksen
järjestämisestä ml sertifikaattikoulutukset
Oppisopimuskoulutus:
• Kokemus oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä ja oppisopimusten
määrä.
• Nuorten mahdollisuudet opiskella oppisopimuskoulutuksessa ja
joustavat opintopolut oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen
välillä.
Toisen asteen koulutuksen rahoituksen
uudistaminen
• Rahoitus perustuu jatkossa valtion talousarvioon (kustannuspohjasta
luovutaan).
• Rahoitusta tarkistetaan kustannusten nousuun perustuvalla indeksillä.
• Rahoitus muodostuu perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksesta.
• Rahoitusosuuksien keskinäiset painoarvot ja niissä huomioitavat suoritteet
vaihtelevat eri koulutusmuodoissa.
• Rahoitus perustuu pääsääntöisesti aiempina vuosina toteutuneisiin
suoritteisiin tai suoritteiden keskiarvoon.
• Lukio- ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaperusteista
perusrahoitusta enintään 3 vuoden ajalta (tutkinnon suorittaneet 2 v).
• Siirtymäkausi: asteittain vuodesta 2017 alkaen, aluksi perusrahoitus
suurempi, lopulliset prosenttiosuudet käytössä ammatillisessa
peruskoulutuksessa 2021 ja muissa koulutusmuodoissa 2020
Ammatillisen peruskoulutuksen
rahoitusuudistus
• Perusrahoitus 49%
– opiskelijavuodet (järjestämisluvan opiskelijamäärään asti)
– koulutusalan tai tutkinnon mukaan määräytyvä rahoituskerroin
– erityisopetuksen painokerroin
• Suoritusrahoitus 45%
–
–
–
–
–
tutkinnot, tutkinnon osat, valmistavan koulutuksen osat
koulutusalan tai tutkinnon mukaan määräytyvä rahoituskerroin
tutkinnon osien laajuuden painokerroin (osaamispisteet)
erityisopetuksen painokerroin
koulutustasokerroin (vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat)
• Vaikuttavuusrahoitus 6%
–
–
–
–
tuloksellisuusindeksi
valtakunnallinen opiskelijahyvinvointikysely
työssäoppimispalaute
opintojen keskeyttämisen vähentäminen (läpäisyn vuosittainen kasvu)
Oppisopimuskoulutuksen rahoitusuudistus
• Perusrahoitus 49% (perustutkinnot) tai 35% (lisäkoulutus)
– opiskelijavuodet (tehollinen oppisopimusaika)
– koulutustasokerroin lisäkoulutuksessa
– erityisopetuksen painokerroin
• Suoritusrahoitus 47% (perustutkinnot) tai 61% (lisäkoulutus)
–
–
–
–
tutkinnot, tutkinnon osat
tutkinnonosakerroin (tutkinnon osan laajuus)
koulutustasokerroin (vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevat)
erityisopetuksen painokerroin
• Vaikuttavuusrahoitus 4%
– opiskelijahyvinvointikysely
– opiskelijan työelämäpalaute
– tutkinnon suorittaneet aloittaneista
Toisen asteen rakenne- ja rahoitusuudistus,
aikatauluja
• 12/2014 HE:t eduskuntaan
• 1.1.2015 Lakimuutokset vahvistettu
• 01/2015 OKM:n ohje järjestämislupien hakemisesta
• 09/2015 Järjestämislupahakemukset
• 01-04/2016 Päätökset järjestämisluvista
• 01/2017 Uudet järjestämisluvat voimaan

similar documents