KSE9513281014MK

Report
Yleistä suunnittelusopimuksista
KSE13, keskeiset muutokset KSE 95 verrattuna
Aineiston luovutus, tietomallit ja sähköinen aineisto
Matti Kiiskinen 28.10.2014
Yleistä suunnittelusopimuksista
• KSE käytössä 1972- (KSE 72, 78, 83, 95, 13)
• RAKLI (Senaatti, LIVI), SKOL, ATL) vs. kuntasektori
• Sopimuksen syntyminen, tarjouksen sitovuus
• Sopimus / tilausvahvistus KIRJALLISENA
• ”Ammattimiehen ankara asiantuntijavastuu”
• Täyttämis-, vahingonkorvaus- ja viivästysvastuut
• Vastuun vakuuttaminen, KSE-poikkeamat
• Vastuut kolmannelle osapuolelle lainsäädännön mukaan
• Välilliset vahingot rajattu konsultin vastuun ulkopuolelle
• Sopimuslomake RT 80343, sopiminen aineiston käytöstä
Liuksiala-Stoor: Rakennussopimukset, 2014
KSE 2013, keskeiset muutokset KSE 1995
Soveltuvuus
• Soveltuvuuden esimerkkeihin lisätään tuotekehitystyö ja teollinen
muotoilu.
Määritelmät
• Määritelmiä täydennetään aineistoa, sopimusasiakirjoja,
sosiaalikustannuksia, suunnitelmia, tietoteknistä virheettömyyttä,
suunnitelmia ja toimeksiantoa koskien.
Velvollisuudet ja vastuut
• Sekä tilaajan että konsultin vastuiden rinnalle nostetaan velvollisuudet
• Konsultin vahingonkorvauksen yläraja pidetään ennallaan, mutta on
koko toimeksiannon palkkion suuruinen eli sisältää myös lisä- ja
muutostyöt, ellei toisin ole sovittu.
• Konsultin vastuuaikaa jatketaan kahteen vuoteen suunniteltavan
kohteen vastaanottamisesta tai toimeksiannon mukaisen aineiston
luovuttamisesta
KSE 2013, keskeiset muutokset KSE 1995
Asiakirjat -> Aineisto
• Tietotekniikan mukanaan tuomaan luovutettavien lopputuotteiden
monimuotoisuuteen ja nopeaan kehitykseen ei ole pyritty vastaamaan
erilaisia teknisiä muotoja luettelemalla, vaan asiakirja-sana on korvattu
paremmin monimuotoisuutta kuvaavalla aineisto-sanalla.
• Aineisto on joko konsultin tilaajalta saamaa lähtöaineistoa tai konsultin
tilaajalle luovuttamaa toimeksiannon tuotosta.
Tekijänoikeudet, aineiston ja tietojen luovuttaminen
• Aineiston tekijänoikeudet säilyvät aina konsultilla, ellei erikseen toisin
sovita.
• Luovutetun aineiston käyttö- ja luovutusoikeuksia koskevissa ehdoissa
jatketaan entisillä periaatteilla, joissa tilaajan käyttöoikeus konsultin
luovuttamaan aineistoon määritellään koskemaan sopimuksen kohdetta
ja tarkoitusta ellei sopimuksessa muuta ole sovittu / RAKLIn suositus
• Aineiston luovutusmuodosta sovitaan tapauskohtaisesti.
• Sähköinen aineisto esitetään säilytettäväksi siinä muodossa kuin se on
luovutettu eikä konsultilla ei ole velvollisuutta päivittää aineistoa
uudempiin muotoihin.
KSE 2013, keskeiset muutokset KSE 1995
Veloitusperusteet:
• Erityisten korvausten veloitusperusteita yksinkertaistetaan
• Matka-ajan veloitus 60 % matkustamiseen käytetystä ajasta, ellei
toisin ole sovittu, suosituksena sopia 100 % normaalina työaikana
Viivästyminen
• Viivästyssakkoa korotetaan ja se koskee myös tilaajaa.
• Sekä tilaajan että konsultin viivästyssakon perusta muuttuu
työpäiväpohjaiseksi ja sen suuruus on 0,2 % kokonaispalkkiosta
kultakin täydeltä työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä.
Erimielisyyksien ratkaiseminen:
• Erimielisyyksien ratkaisemisessa korostetaan osapuolten välisten
neuvottelujen ja asiantuntijalausunnon hankkimista ensisijaisena
menettelynä ennen KKK:n nopeutettua välimiesmenettelyä (yksi
välimies, tuomio kolmessa kuukaudessa). Molempien osapuolten niin
sopiessa käräjäoikeus.
Lisäksi joitakin kohtia ryhmitellään uudelleen luettavuuden
parantamiseksi.
Aineiston luovutusta koskevat KSE:n kohdat
• 6.1.2:
– Tehtävän tultua suoritetuksi on konsultti velvollinen luovuttamaan tilaajalle
kaiken toimeksiannon täyttämistä edellyttämän aineiston. Aineiston
luovutusmuodosta sovitaan erikseen.
– Mikäli toisin ei ole sovittu, on konsultti tilaajan niin vaatiessa velvollinen
luovuttamaan alkuperäisen aineiston tilaajalle. Konsultilla on tällöin oikeus
saada aineistosta kopiot tilaajan kustannuksella. Tilaaja suorittaa konsultille
korvauksen kopiointi-, käsittely- ja luovutuskustannuksista.
• 6.2.1:
– Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, tilaajalla ei ilman konsultin
suostumusta ole oikeutta käyttää konsultin luovuttamaa aineistoa muuhun
kohteeseen tai tarkoitukseen kuin sopimuksessa on edellytetty eikä
luovuttaa niitä kolmannen henkilön käyttöön.
• 6.2.2:
– Aineiston toistuvasta käytöstä ja korvausperusteesta sovitaan erikseen
konsultin kanssa, mikäli kysymys ei ole alunperin sarjatuotantoon
tarkoitetun tuotteen suunnittelusta.
• 6.2.3
– Konsultilla ei ole oikeutta luovuttaa tilaajan toimeksiannosta syntynyttä
aineistoa muille ilman tilaajan suostumusta.
Hankekohtainen sopiminen etukäteen
• Tietomallin jatkokäyttö vaihtelee hankkeittain huomattavasti.
• Jo tarjouspyyntöä valmisteltaessa kannattaa keskustella potentiaalisten
tarjoajien kanssa aineiston jatkokäytöstä ja luovutusmuodosta, jotta
tarjouspyyntöön saadaan oikeat määrittelyt.
• Tarjouspyynnössä on hyödyllistä kertoa yksilöidysti mihin tarkoitukseen
tietomallia tullaan käyttämään => ohjaa tarjouksen tekoa, tietomallityön
resurssien mitoitusta ja työn aikana itse tietomallinnusta siten että tavoitteisiin
päästään.
• Jos aineisto halutaan täysin muokattavassa, ns. natiivimuodossa ja se
sisältää toimeksiantoon liittymätöntä konsultin omaa tuotekehitystä, tästä on
kohtuullista neuvotella ja suorittaa eri korvaus.
• Luovutettaessa aineistoa muokattavassa muodossa on tärkeää huomioida
vastuukysymykset. Konsultti vastaa aineistosta vain luovutushetken
tilanteessa, koska sen jälkeen ei enää ole varmuutta kuka ja miten aineistoa
on muuttanut.
• KSE:n perussäännön mukaisesti (6.2.1) tilaajalla ei ole oikeutta luovuttaa
aineistoa kolmannelle osapuolelle. Erityisesti tilanteessa, jossa
muokattavassa muodossa luovutettu aineisto sisältää konsultin oman
tuotekehityksen tuloksia, näiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle
loukkaa konsultin tekijänoikeuksia.
Tietomallista sovittavat asiat (kirjallisesti)
SKOL-ATL-luovutussopimusmalli vs. RAKLIn suositus
Building Smart Finland laatimassa uutta luovutussopimusmallia
•
•
•
•
•
Sopimuksen tarkoitus, hanke ja soveltamisala
Sopijapuolet ja hankkeen muut osapuolet
Luovutettava aineisto ja tietomallin muoto
Mallin esitystapa ja sisältö
Kohteen rakentaminen
ja rakentamisen aikainen kustannusseuranta
Käyttötarkoitus,
esimerkiksi:
Valmisosatoimittajien tuoteosa- ja tuotannonsuunnittelu
Kiinteistön ylläpito, hoito ja hallinta
Sisäiset muutostyöt
Täydennysrakentaminen
Lisärakentaminen
Julkaisu ja markkinointi (tekijä mainittava)
Rakenteisiin vaikuttavat muutokset
Muu käyttötarkoitus, mikä........
• Käyttöoikeus ja sen luovutus, maksut ja maksuehdot
• Muut ehdot, muutoksista sopiminen
• Erimielisyyksien ratkaiseminen
Talonrakennussuunnittelussa eri suunnittelualojen yhteinen tiedonsiirtoformaatti on IFC
• Eri suunnittelualoilla (rakenne-, arkkitehti-, talotekniikka-, sähkö-,
geosuunnitelmat...) on Suomessakin käytössä yhteensä vähintäänkin
kymmeniä eri suunnitteluohjelmistoja, joissa jokaisessa on erilaiset sisäiset
toimintaperiaatteet ja rakenne. Eri ohjelmistojen kaiken tiedon ja älykkyyden
yhteensovittaminen yhteen malliin on mahdotonta.
• Suunnittelutoimistoilla on monissa ohjelmistoissaan sisäänrakennettuja
erikoisominaisuuksia (kirjastoja, makroja ym. suunnittelua tehostavia oman
tuotekehityksen tuloksia), joita ei ole tehty toimeksiannon yhteydessä ja joita
ei kilpailukykysyistä haluta luovuttaa aineiston mukana.
• Keskeistä on, että eri suunnitteluohjelmistoista saadaan hyödynnettäväksi
olennainen, eri suunnitelmien yhteensovittamisen ja mallin jatkokäytön
kannalta tärkeä tieto.
• Talonrakennussuunnittelussa on määritelty yhteinen IFC-formaatti, jota
käyttäen eri suunnittelualojen suunnitelmat saadaan tuotua samaan
tietomalliin.
• IFC-formaatissa siirtyy vain osa suunnitelman tiedoista, tavoitteena on siirtää
se mitä tarvitaan suunnitelmien yhdistämiseksi ja mallin jatkohyödyntämiseksi
rakentamisen ja käytön aikana.
Talosektorilla YTV 2012 yleiset tietomallivaatimukset ohjaavat oikeisiin toimintatapoihin
• YTV 2012 ovat alan yhteisesti kehittämät ohjeet
tietomallintamiselle hankkeen eri vaiheissa
• YTV listaa mallinnuksen tavoitteina olevan mm.
– Tukea hankkeen päätöksentekoprosesseja
– Mahdollistaa vaihtoehtojen vertailu ja erilaiset elinkaarianalyysit ja sitouttaa
osapuolet valittuun vaihtoehtoon
– Havainnollistaa suunnitteluratkaisuja, auttaa suunnitelmien yhteensovituksessa
– Auttaa siirtämään olennainen tieto suunnitteluvaiheesta toiseen,
suunnitteluvaiheesta rakennusvaiheeseen ja edelleen käyttö- ja
ylläpitovaiheeseen
– Tehostaa suunnittelu- ja rakennusprosessia ja parantaa rakennettavuutta ja
hankkeen turvallisuutta
– Parantaa ja varmistaa suunnittelu- ja rakennusprosessin sekä lopputuotteen
laatua sekä vähentää virheitä
– Mahdollistaa suunnittelu- ja rakennusaikaisten tietojen hyödyntäminen kohteen
ylläpidon ja käytön aikana
Infrasektorin tiedonsiirtoformaatiksi Inframodel
• Inframodel-tiedonsiirtomallia on kehitetty vuosituhannen
vaihteesta asti, viimeksi RYM Oy:n PRE-tutkimusohjelman
yhteydessä
• Uusin versio Inframodel 3 perustuu LandXML 1.2 versioon
• 15.1.2014 perustettiin Suomeen BuildingSMART Infra osaksi
BuildingSMART-yhteisöä – mukana on iso joukko alan
kehitystä eteen päin vieviä toimijoita
• LandXML:n ja Inframodelin jatkokehitys tapahtuu
BuildingSMARTin toimesta
• Myös infrasektorin tietomallivaatimuksia ollaan kirjoittamassa
talosektorin tapaan, www.infrabim.fi
• Infrasektorin hankkeissa luovutetaan usein aineistoa suoraan
tilaajan järjestelmiin (esimerkiksi kaavahankkeissa) jolloin
aineisto luovutetaan ko. järjestelmän hyväksymässä muodossa
JYSE 2014 vs. JYSE 2009
www.vm.fi
• Keskeiset muutokset vahingonkorvausvastuun
enimmäismäärässä (viisinkertainen
sopimussumma), kolmannelle aiheutuneissa vahingoissa ja
hinnanmuutoksissa
• Yritysten konsulttivastuuvakuutusten voimassaolo ja
kattavuus on syytä varmistaa käytettäessä sopimusehtoja, joissa
on vahingonkorvausvastuun määrän ja vastuuajan suhteen KSEehdoista poikkeava vahingonkorvausvastuu.
• KSE 2013 -ehdot ja sopimuslomake RT 80343 on tarkoitettu
asiantuntija- ja suunnittelupalveluhankintoihin

similar documents