Ettekanne T.Mets&M.Raudsaar

Report
Ettevõtlus ja innovatsioon
MJCV.00.006
Konspekt. Slaidid
Tõnis Mets
[email protected]
http://www.evk.ut.ee/
2012
Ettevõtlusõppest
• 1988-1989 Trade Management Institute,
Dublin
• 1992… NUTEK, Maria Lagerström: Ideest
oma ettevõtteni
• Areng: ideest ettevõtlusprotsessi ja
ettevõtluspedagoogikani
2
Koolitussarja
algus 1993
Kuidas mõista ettevõtlust?
Eesmärgid
Mida ja kuidas õpetada?
Mida oleme ise õppinud?
3
Konsultandid, Skövde,
1994
What is Entrepreneurship?
• Entrepreneurship is the ability to create
and build something from practically
nothing.
Jeffrey Timmons, Babson College
• What is Entrepreneurship education then?
– T.M.
5
Eri tüüpi ettevõtlus, Kyrö 2005
• Individuaalne – isiku enesele suunatud
käitumismudel
• Väike-ettevõtte loomine, juhtimine ja
omanikuks olemine – isiku ja tema firma
vahekord
• Korporatiivne ehk organisatsiooniline
ettevõtlus – kollektiivne käitumisviis
• Sise-ettevõtlus (intrapreneurship) –
individualistliku ja organisatsioonilise
ettevõtluse vastastikune mõju
6
ÄRIIDEE
selgitab, millise äriga me tegeleme
Juhtnööre analüüsiks:
1. Üldnimetus sellele, mida teeme – mitte liiga
üldine ega kitsas: Kas idee on terviklik, kui
seda laiendada? Kitsendada – valida osa
sellest?
2. Kuidas konkurendid on idee realiseerinud?
3. Milline on äriidee tulevik?
4. Oskused, muud ressursid, mida vajame
teostuseks.
7
Vajadus(ed),
ÄRIIDEE
Tarbija
Milline ta on?
Kuidas teda ära
tunda?
milliseid rahuldame?
Kuidas?
Toode/teenus
ÄRIKONTSEPTSIOON
Kvaliteet?
Kas mõistame,
mida Tarbija
ostab?
Unikaalne kompetents
Miks peaks ostma?
TURUNDUS
Miks peaks eelistama minu toodet?
USP
8
Ärimissioon
Visioon
ÄRIKONTSEPTSIOON
ÄRIIDEE
Mis äri me
teeme?
TOODE
TURUNDUS
TURU-UURING
TARBIJA
EESMÄRGID
VAJADUS(ED)
UNIKAALNE KOMPETENTS: Miks tarbija
peaks meie toodet
ostma?
STRATEEGIA(D)
TURUNDUS-MIX:
-toode (product)
-promotsioon
-koht (place)
-hind (price)
PLANEERIMINE
KORREKTSIOONI
ALGATAMINE
Ettevõtlusprotsess
Äri (ettevõtte)
kavandamise
etapid
TEGEVUSKAVA
EELARVE(D)
TASUVUS
RISKI(DE) ANALÜÜS
HÄLVETE ANALÜÜS
TEOSTUS
9
Elluviiva mõtlemise tsükkel,
Sarasvathy 2003, Sarasvathy et al 2003
Ressursside laiendamise tsükkel
Uued
vahendid
Kes ma olen
Mida ma tean
Keda ma tean
Uued turud
jm elluviimise
asjaolud
Mida ma
suudan teha?
(Enesekindlus)
Kaasan inimesi,
keda tean:
Kaasamisvõime
Paljude huvirühmade
panustamine
(Loovus)
Uued
eesmärgid
Eesmärkide koondamise tsükkel
10
Ettevõtlusprotsess, Timmonsi mudel,
1971
Kommunikatsioon
Võimalus
Ressursid
Äriplaan
Kooskõla & puudused
Loovus
Meeskond
Asutaja
Eestvedamine
11
Ettevõtlusprotsess, Baron, Shane 2008
• Eeldused isiku, grupi/organisatsiooni ja
ühiskonna tasandil
• Võimal(ikk)use äratundmine
• Tegutsemisotsus, ressursside
koondamine/organiseerimine
• Ettevõtte/äri käivitamine
• Edu(kuse) ja kasvu juhtimine: eduka äri
ülesehitamine
• Hüvitis: tulu saamine
Geneetilised tegurid?!?
12
Idee, loovus ja võimaluse
äratundmine, Baron, Shane 2008
Idee genereerimine
Ideede tekitamine
millegi uue jaoks
Loovus
Ideede tekitamine
millegi uue jaoks,
mis on potentsiaalselt
kasulik
Võimaluse
äratundmine
Äratundmine, et ideed
on mitte ainult uued
ja potentsiaalselt
kasulikud vaid loovad
majanduslikku
väärtust
Kasvav tõenäosus uue ettevõtte finantseerimiseks
13
Ettevõtlusprotsess, Baron, Shane 2008
Indiviidi-tasandi omadused (oskused, motivatsioon, ettevõtja omadused)
Grupi-tasandi omadused (ideed, teiste panus; riskikapitalistiga suhtlemise tulemuslikkus,
kliendid, potentsiaalsed palga/kaastöötajad)
Ühiskonna tasandi omadused (valitsuse poliitika, majandustingimused, tehnoloogia)
Uue toote või
teenuse idee
&/või nende
võimaluste
äratundmine
Käivitav otsus
tegutsemiseks
Ettevõtja eri tasandite omadused
mõjutavad kõiki ettevõtluse faase
Vajalike
ressursside
ühendamine
(info, finants-,
inim-, jms)
Uue äri
käivitamine
Hüvitis: tulu
saamine
(ärist väljumine)
Eduka äri
ülesehitamine
Aeg
14
Ettevõtlus on …
• …protsess, mille kaudu inimesed saavad
teadlikuks ettevõtlusest kui võimalusest ja
astuvad samme äri alustamiseks
• …võimaluse avastamine, hindamine ja
kasutamine koos ressursside sihipärane
mobiliseerimisega
• …süsteem, mille (potentsiaalsed)
ettevõtjad, institutsioonid ja valitsus
kasvatavad ettevõtlusaktiivsust ühiskonnas
Stevenson 2005
15
Ettevõtluskompetentsid,
kaheksa autori põhjal Nixdorff, Solomon 2005
• Loovus/idee genereerimine – 8
• Võimaluse äratundmine, funktsionaalsed
oskused – 5
• Strateegiline plaan, suhtlemisoskus,
riskijuhtimine – 4
• Saavutusvajadus, võrgustamine,
otsustamine, eestvedamine, läbirääkimine,
verbaalne kommunikatsioon,
üldplaneerimine, mitmetähenduslikkuse
talumine – 3
16
• Eetika, rahastamine, kontrollivajadus jm.
Nature of Entrepreneurship
Philip A. Wickham 2004
• Type of management
• Economic function
• Psychological and personality
characteristic
“…entrepreneur is best regarded as a
manager and […] entrepreneurship is a
style of management.”
17
Edukas intelligentsus, Stenberg 2004
Praktiline intelligentsus
Võime lahendada
probleeme igapäevases
elus
Analüütiline
intelligentsus
Võime mõelda
kriitiliselt ja analüütiliselt
Edukas
intelligentsus
Edukus
ettevõtjana
Loov intelligentsus
Võime sõnastada
uusi ideid ja uusi viise
probleemide
lahendamiseks
18
Ärimudel, Baron, Shane 2008
• ...kirjeldab, kuidas ettevõte toimib, et toota
kasumit
•
•
•
•
Kirjeldage erinevate ettevõtete ärimudeleid:
Millisel ressursil põhinevad?
Kuidas luuakse väärtust kliendile?
Kuidas jõutakse kliendini?
Kuidas saadakse finantsiline tulemus?
19
Ärimudel sisaldab:
•
•
•
•
•
•
•
Tehnoloogial põhinev väärtuspakkumine;
Turusegment ja tulu mehhanism (üldiselt);
Väärtusahela struktuur pakkumuse loomiseks ja
jaotuseks, positsiooni eelised väärtusahelas;
Täpsustatud tulumehhanism, mille kaudu
ettevõttele makstakse tema pakkumuse eest;
Kulude struktuur ning kasumipotentsiaal
(väärtuspakkumuses ja -ahelast tulenevalt);
Firma positsioon väärtuse võrgustikus (sh
potentsiaalsed asendajad ja konkurendid);
Konkurentsistrateegia.
20
Chesbrough ja Rosenbloom 2002
Nine Business Model Building
Blocks (Osterwalder, 2004)
21
Entrepreneurship – conceptualization and
theoretical approaches, Rocha, Birkinshaw 2007
Conceptualization Disciplines/Theories
•Economics (Cantillon 1931, Knight 1921)
Entrepreneur
•Psychology (McLelland 1961)
•Economics (Schumpeter 1934)
•Evolutionary economics (Nelson&
Winter 1982)
Organization or •Sociology (Cartner 1980, Reynolds&
business
White 1997)
creation
•Population ecology (Hannan&Freeman 1977, 1989)
Corporate ven- Strategy (Burgelman 1983, Drucker
ture or intra1985, Stevenson&Jarillo 1990)
preneurship*
Innovation
*Corporate entrepreneurship (for example, Sathe 2003) – T.M.
Intrapreneurship (for example, Lessem 1987) – T.M.
22
Entrepreneurship – conceptualization and
theoretical approaches**, Rocha, Birkinshaw 2007
Conceptualization Disciplines/Theories
Small & medium- •Economics (Brock&Evans 1989) – Small
sized companies business economics
Entry
•Industrial economics (Geroski 1995)
•Evolutionary economics (Winter
1984)
•Population ecology (Hannan&Freeman 1977, 1989)
Churning rate
(entry minus
closures)
•Economics
•Population ecology (Hannan&Freeman 1977, 1989)
**Besides, not covered wide range of enterprising cognitive, conative and
behavoural topics: What we want (goals)? Effectuation process (Sarasvathy 2003),
entrepreneurial learning and Successful intelligence (Sternberg 2004), etc – T.M.
23
Entrepreneurship safari
By Héctor Rocha, Julian Birkinshaw, 2007
24
Entrepreneurial process-based learning and venture creation
model
Feedback to previous stages from following ones as the result of learning from the entrepreneurial process, incl. new
goals & new means
Who I am
What I know
Whom I know
(Prior)
Knowledge
Skills
Capabilities
What I want? Why?
What can I do? (selfconfidence)
Idea
generation
Social
assets
Motivation
Propositions
What I need do?
Synergy?
Opportunity
recognition
4P-s
Product
Business
model
Goal(s)
Social
needs
Idea development
Available
resources
Concept
development
How to go? With
Whom?
Opportunity
development
Strategy
Resources
Team
Leadership
Business
development
Training + Coaching + Mentoring + Team work => Controlled learning, development, reflection and feedback & support
system
Mets, Raudsaar, Summatavet, 2012
Venture
launch
Tänan!
Thank you!
Q-s?
[email protected]
Centre for Entrepreneurship
http://www.evk.ut.ee/
26

similar documents