PowerPoint

Report
Kuluttajapoliittinen katsaus
Anu Raijas
Kuluttajatutkimuskeskus
Muutoksia eri tahoilla
 Muuttuva maailma
 Markkinoiden kansainvälistyminen
 ICT
 Muuttuvat markkinat kansantaloudessa
 Kansantalouden suhdannevaihtelut
 Työmarkkinat
 Inflaatio
 Finanssimarkkinat
 Hyödykkeet ja niiden käyttö: turvallisuus-, ympäristö- ja eettiset
kysymykset
 Julkisten ja yksityisten palveluiden tarjonta- ja laatumuutokset
 Media
 Muuttuvat kuluttajat
 Ikääntyminen
 Liikkuminen
Tieto- ja viestintäteknologinen
kehitys
Kuluttajan roolin ja aseman muutos markkinoilla
suhteessa markkinoiden muihin toimijoihin ja muihin
kuluttajiin
Eriarvoistuminen
Vertaistiedon jakaminen
Ostopäätökset: tiedonhaku ja hyödykevertailu
Ostoaikeiden ennustaminen
Verkkokauppa
Vuosien 2012–15
Kuluttajapoliittinen ohjelma
•
•
Sisällölliset lähtökohdat
• kuluttajien oikeuksien turvaaminen ja kuluttajan
suojelu
• kuluttajan tiedonsaannin varmistaminen ja
osaamistason kohottaminen
• terveen ja vastuullisen kilpailun turvaaminen
Läpileikkaavina teemoina
• kansalaisyhteiskunnan merkitys ja rooli
• osaava kuluttajakansalainen
Kuluttajapoliittinen katsaus 2013
Kuluttajapoliittisen ohjelman teemojen tarkastelu
kolmen aineiston avulla
kansallinen, pohjoismainen, eurooppalainen ja
globaali toimintaympäristö
Osat
Euroopan komission keräämä kuluttajapalaute
kuluttajamarkkinoiden toimivuudesta: ajantasaista tietoa
kuluttajapolitiikan sekä terveen ja vastuullisen kilpailun
onnistumisesta kuluttajanäkökulmasta
2000-luvun yksityisen kulutuksen tilastoaineiston analysointi:
taloussuhdanteiden ja poliittisten päätösten vaikutus
yksityiseen kulutukseen
TEMin TrendWikiin kerätty media-aineisto: tulevaisuuden
kulutukseen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen
Kuluttajamarkkinoiden tulostaulu
Kuluttajanäkökulma markkinoiden toimivuuteen 50
toimialalla
Luottamus
Vertailtavuus
Valinnanvara
Tyytyväisyys
Kuluttajansuojelu
Markkinoiden vapautumisen haasteet & uudet
hyödykkeet
Informaation muoto ja laatu
Hyödykkeiden vertailtavuus
Kuluttajariskin pienentäminen
EU:n sisämarkkinoiden yhdentyminen alussa
Yksityinen kulutus 2000-luvulla
Vuonna 2009 kulutus -4%
Vain ruokailu- ja asumismenot kasvoivat
Vuonna 2012 kulutus +0,2%
Eniten kasvua terveydessä, vapaa-ajassa,
pukeutumisessa ja asumisessa
Hyvinvointi
Kulutuksen eurooppalaistuminen
Ostovoima
Kuluttajien luottamuksen merkitys kulutuksen
kehitykseen
Hyödykeverotuksen kohdentaminen
Yksityisen kulutuksen rooli kansantaloudessa
TEMin TrendWikin media-aineisto
Uusien ja kehittyvien ilmiöiden tarkastelu
Suomeen tulossa olevien kehityskulkujen
tunnistaminen
Asuminen: arkea ymmärtävän kaupunkiympäristön
kehittäminen ja rakentamisen laatu
Energia ja asuminen liittyvät yhteen, energia
nähdään teknologiakysymyksenä
Digitaalisuus datana ja terveytenä haastaa ja
kyseenalaistaa kuluttajan roolin tiedon
vastaanottajana
Kuluttajapolitiikan tietopohjan parantaminen
Aineiston hankinnan systematisointi ja automatisointi
Yhteenveto
•
•
•
Kuluttajien oikeuksien turvaaminen ja kuluttajan
suojelu  Suomessa toimii hyvin
• Luottamus
Kuluttajan tiedonsaannin varmistaminen ja
osaamistason kohottaminen  Tarvitaan työkaluja
informaation käsittelyyn
• Vertailtavuus
Terveen ja vastuullisen kilpailun turvaaminen 
Kuluttajanäkökulmasta vaihtoehtojen runsaus
markkinoilla hyvä asia, mutta oikean valinnan
tekeminen haasteellista
•
Valinnanvara
TYYTYVÄISYYS
Kiitos mielenkiinnostanne!
Kuvat: Eija Niiranen, Taina Pohjoisaho, iStockphoto

similar documents