Alkoholitarkastajan työ

Report
Alkoholitarkastajan työ
Ylitarkastaja Jarmo Castrén
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
”Alkoholitarkastaja on kuin 500 €:n seteli.
Kaikki tietävät, että sellainen on olemassa,
mutta vain harva on nähnyt sen.”
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
24.9.2014
1
Organisaatiokaavio 1.10.2014
Ylijohtaja
Anneli Taina
Työsuojelun
vastuualue
Johtaja
Kaarina MyyriPartanen
Peruspalvelut,
oikeusturva
ja luvat
-vastuualue
Johtaja
Satu Koskela
Taloushallinnon
erikoistumistehtävät
Pelastustoimi
ja
varautuminen
-vastuualue
Johtaja
Kimmo
Kohvakka
Ympäristölupavastuualue
(myös LounaisSuomen aluehallintoviraston
alue)
Johtaja
Raija Aaltonen
Hallintopalvelujen
vastuuyksikkö
Johtaja Tuula-Kaarina Isosuo
AVIen toiminnan
kehittämisyksikkö
Yksikönpäällikkö Eija Burke-Hildén
Etelä-Suomen aluehallintovirasto viestintä 24.9.2014
Opetus- ja
kulttuuritoimi
-vastuualue
Johtaja
Ullrike
Hjelt-Hansson
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
Johtaja Satu Koskela
Johtoryhmä
Alkoholihallinto
Elinkeinovalvonta
Riku-Matti
Lehikoinen
Marko
Peltonen
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Johdon tuki
Oikeusturva
Sosiaalihuolto
Päivi
Kemppi
Leena
Kirmanen
Terveydenhuolto
Jaana
Mäkelä
1.9.2014
Ympäristöterveydenhuolto
Eila
Kaliste
3
Alkoholihallinto
 toiminnan tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla
ehkäistä alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja
 valtakunnallinen valvonnan ohjaus tapahtuu aluehallintoviraston ja VM:n välisen strategisen tulossopimuksen sekä
 Valviran ja aluehallintovirastojen yhteistyössä laatiman
alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman kautta.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
24.9.2014
4
Alkoholihallinto
 Alkoholijuomien anniskeluluvat
 Alkoholijuomien vähittäismyyntiluvat
 Valvonta ja sanktiot
 Mainonnan valvonta
 Harmaan talouden valvonta
 Junien anniskeluluvat ja valvonta (koko maassa)
 Alkoholihaittojen ehkäisy
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
24.9.2014
5
ESAVIn alkoholihallinto
 yksikköön kuuluu 19 henkilöä, osalla on muitakin tehtäviä
 anniskelun ja vähittäismyynnin lupa-asiat vuonna 2013
yhteensä 3 241, koko maassa 7548
 valvonta-asioita yhteensä 366, koko maassa 977
 käsittelyaikatavoite on 30 päivää lupa-asioissa ja 60 päivää
valvonta-asioissa
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
24.9.2014
6
Painopistealueet 2014
 paikallisen vaikuttamisen lisääminen
 alaikäisille anniskelun ja myynnin vähentäminen
 päihtyneille anniskelun valvonnan ja sanktioinnin



tehostaminen
harmaan talouden torjunnan kehittäminen ja ehkäiseminen
majoitus- ja ravitsemusalalla
valvonnan kohdentaminen riskiarvioinnin perusteella
kuittilain valvonta yhdessä poliisin ja verottajan kanssa
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
24.9.2014
7
Alkoholilupaprosessi
 vireilletulo ja kirjaus ALLU-rekisteriin
 täydennyspyynnöt
 edellytysten ja luotettavuuden selvittäminen
 lausuntopyynnöt viranomaisilta ja sijaintipaikan ympäristöltä
 hakijan kuuleminen
 lupaharkinta ja ratkaisuesitys
PÄÄTÖS ja asian tiedoksi saattaminen hakijalle ym.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
24.9.2014
8
Ehkäisevä päihdetyö
Ehkäisevällä päihdetyöllä vähennetään päihteiden
kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa sekä haittoja.
Tutkitusti on tehokasta toimia paikallisesti ja erilaisia
toimia ja osaamista yhdistäen.
Lupahallinnon ja ehkäisevän päihdetyön osaamista
hyödynnetään alkoholihaittojen vähentämiseksi.
Alkoholin vähittäismyynti- ja anniskeluhenkilöstö on
osana ehkäisevää päihdetyötä.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
24.9.2014
9
Sallittu ja kielletty alkoholimainonta
Väkevien alkoholijuomien mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on pääsääntöisesti kiellettyä. Väkevien alkoholijuomien mainonta on sallittua anniskelupaikan sisätiloissa,
kuitenkin niin että se ei ole näkyvillä ravintolan ulkopuolelta.
Mietojen (enintään 22 tilavuus-%) alkoholijuomien asiallinen mainonta on pääsääntöisesti sallittua.
kokonaisvaikutelma on usein ratkaiseva arvioitaessa, milloin toimintaa on pidettävä lainvastaisena.
mainonta kohdistetaan suoraan tai epäsuorasti alaikäisiin
käytetään hyvän tavan vastaisia tai sopimattomia myynninedistämiskeinoja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
24.9.2014
10
Harmaan talouden tutkiminen
AVI saa kaikki luvanhaltijan ostotiedot panimoilta ja tukuilta
Palkkatiedot kysytään veroviranomaiselta/Eläketurvakeskukselta
• Tarkastuksessa havaitut työntekijät
• Lupahakemuksen yhteydessä olevat työtodistukset
ALLU-rekisteristä näkyy luvanhaltijan katteet ostotietojen ja luvanhaltijan ilmoittaman myynnin (1/4-vuosi-ilmoitukset) perusteella
Alkoholikate tulisi olla noin 65-75 % ja olutkate noin 55-65 %
Katteista nähdään suoraan ongelmaravintolat -> tutkinta
• Myyntihintojen kirjaaminen ravintolassa
• Katelaskurilla oikean myyntitulon laskeminen
• Yhteydenotto verottajaan ja toimintasuunnitelman laatiminen (verotarkastus tai vastinepyyntö heti)
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
24.9.2014
11
Tarkastukset muiden viranomaisten kanssa
Alaikäiset
Selvästi päihtyneet
Järjestyksenvalvonta ja -valvontakortit
Anniskelupassit
Passit ja oleskeluluvat
Alkoholijuomien poiskuljettaminen anniskelualueelta
Anniskelu kuititta ja/tai velaksimyynti
Harmaa talous
tietojen vaihto ja yhteistyö verottaja/tulli/poliisi/ulosotto/AVI
Muuta ravintolassa havaittua (esim. ylitäyttö, mainonta, aukioloaikarikkomus, juoma-annokset jne.)
Aluehallintovirasto tekee tarkastuspöytäkirjan ja tutkii ravintolan
asiapaperit (anniskelu- ja jatkoaikalupa, vastaavien hoitajien pätevyys,
anniskelualueen rajaus, henkilökuntasuunnitelma, työvuorolistat jne.)
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
24.9.2014
12
Sanktiot
ohjaus
huomautus
varoitus
mainontakielto tai ohje
määräaikainen luvan peruutus
pysyvä luvan peruutus
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
24.9.2014
13
Seutulupalausuntomenettely
Lainsäädöllinen perusta AL 1,14, 21c, 21 d §
AL 21 d § Anniskeluluvan rajoittaminen ja myöntämättä
jättäminen eräissä tapauksissa
Lupaa haetaan:
- pääosin lapsille tai nuorille tarkoitettujen tai heidän
käyttämiensä tilojen yhteyteen tai välittömään läheisyyteen
tai paikkaan, jossa elinkeinotoiminta kohdistuu pääosin
lapsiin ja nuoriin
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
24.9.2014
14
Seutulupalausuntomenettely
Lainsäädöllinen perusta AL 1,14, 21c, 21 d §
– urheilutapahtumaan tai tilaisuuteen, joka on luonteeltaan
perhetapahtuma tai johon muuten osallistuu runsaasti
lapsia ja nuoria
– anniskelupaikan sijainti on sellainen, että lupaviranomaisella on saatujen selvitysten ja lausuntojen
perusteella syytä epäillä, että anniskelutoiminnasta
aiheutuu asuinympäristölle, yleiselle järjestykselle ja
turvallisuudelle tai yhdyskunnan palveluille ja
toiminnoille häiriöitä tai muita kielteisiä seurauksia
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
24.9.2014
15
Seutulupalausunnon käyttö
Anniskelu
-
Uudet anniskelupaikat
Omistajan vaihdokset
Tilapäiset tapahtumat
Jatkoaikahakemukset
Anniskelualueen muutokset
(harkinnan mukaan huom! terassit)
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
24.9.2014
16
Lupalausunnolla vaikuttaminen
 Tapaus Kotikulman – kahvila, Lahti
Lausuntomenettely ei ollut käytössä
Luvan myönsi Tuotevalvontakeskus keskelle omakotialuetta
(kuulematta lh:sta tai ympäristöä)
Asukasyhdistyksen valitukset häiriöistä alkoivat
Valvontatarkastuksia – ei parannusta tilanteeseen
Alkoholitarkastaja oli pe-la yön kahvilan naapurissa
kuuntelemassa meteliä
Lääninhallituksen huomautus, varoitus, luvan pysyvä
peruutus
Luvanhaltija valitti KHO:een ja hävisi
Seudun lausunto olisi ehkä vaikuttanut päätöksen tekoon
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
24.9.2014
17
Lupalausunnolla vaikuttaminen
 Tapaus Jukola, Hämeenlinna
– Ostarilla kaksi pubia terasseineen rinta rinnan ja
asutusta ympärillä
– Lupapäätökset tehtiin ennen lausuntomenettelyä, ei
minkäänlaisia rajoituksia yms.
– Jatkuvaa asukkaiden (oikeutettua) valittamista terassien
aiheuttamista häiriöistä
– Herrasmiessopimukset (pubit + asukkaat)
– Henkilökunta vaihtunut, sopimukset unohtuneet
– Päätöksiin kirjatut esim. anniskeluaikojen rajaukset
olisivat säästäneet todella paljon tarkastajien työtä
(Julkisen juopottelun kieltotaulut (3 kpl) ostarille, kauppojen
edustat siistiytyivät)
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
24.9.2014
18
Lupalausunnolla vaikuttaminen
 Uusi Alkon myymälä, Hämeenlinna
Valtaisa mediakohu
Ympäristössä sekä ankaraa vastustusta että selvää
kannatusta
Lausuntojen perusteella päätökseen tuli ehto:
”Seurantapalaveri pidetään 1 vuoden kuluttua”
Seurantapalaverissa ei ilmennyt mitään moitittavaa Alkon
myymälän toiminnasta.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
24.9.2014
19
Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

Hämeenlinnan päätoimipaikka
Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna, fax 03 570 8002

Helsingin toimipaikka
Ratapihantie 9, PL 110, 00521 Helsinki, fax 09 6150 0533,
fax alkoholihallinto 09 6150 0529

Kouvolan toimipaikka
Kauppamiehenkatu 4, PL 301, 45101 Kouvola
Puhelinvaihde: 0295 016 000 www.avi.fi
Sähköposti: [email protected], [email protected]
Etelä-Suomen aluehallintovirasto viestintä 1.9.2014

similar documents