Suojauksista

Report
TYÖMAAN SUOJAAMINEN
KOSTEUDELTA
paikkakunta
aika
pitäjä
Aiheenamme tänään
Työmaan suojaaminen kosteudelta:
– kosteuden lähteet ja kosteuden aiheuttamat haitat
– lainsäädäntö
– käytännön toimia
Kosteuden lähteet rakentamisessa
SADE, LUMI
PUUTTEELLINEN
TUULETUS
VESIKATTEEN ALLA
TUULEN PAINE
VARASTOINNISSA
KASTUNEET
MATERIAALIT TAI
RAKENNUSOSAT
BETONI
MUURAUKSET
LIIALLINEN
ILMANKOSTEUS
VUOTAVAT
IKKUNAT/PELLIT
TASOITETYÖT
PINTAVEDET
PUTKI- JA
LAITEVAURIOT
ROISKUMINEN
RAKENNEKOSTEUS
PUUTTEELLINEN TUULETUS
ROSSIPOHJASSA
KAPILLAARISESTI MAASTA NOUSEVA KOSTEUS
Kosteuvauriokorj.
laadunvarmistus
1999
Mistä vesi taloon tulee?
• Suurin osa tulee sateena tai lumena
• Rakennusmateriaalien mukana
• betoni
• Tiilet, harkot, laastit, maalit
• Maapohjan kosteutena
• Vesivahinkoina
Kosteuden aiheuttamat haitat mm.
• Puu homehtuu (tai jopa lahoaa)
• Rakennuslevyt homehtuvat ja pilaantuvat mm.
• Kipsilevy menee pahimmillaan ”mössöksi”
• Lastulevy turpoaa käyttökelvottomaksi
•
•
•
•
•
Metallit ruostuvat
Märkä betoni ja laasti rapautuu jäätyessään
Materiaalit ikääntyvät nopeammin, värimuutoksia
Materiaaliemissiot lisääntyvät
Pinnoitteet ja liimat pilaantuvat
• Kosteudesta enimmäkseen haittaa, ei juuri hyötyä
Kosteus ja home vs terveyshaitat
•
•
Ärsytysoireet
• hengitysteissä
• silmissä
• iholla
Yleisoireet
• väsymys
• päänsärky
• pahoinvointi
• kuumeilu (m)
•
Tulehdukset (m)
• keuhkoputkissa
poskionteloissa
• korvissa
•
Pitkäaikaissairaudet (m)
• allerginen nuha
• astma
• homepölykeuhko
Kosteus on pahasta
• ÄLÄ SIIS PILAA TALOA ETUKÄTEEN JÄTTÄMÄLLÄ SE
MÄRÄKSI!
• MUUTAMAN VIIKON KUIVATTAMINEN JA MUUTAMAN
TONNIN SIJOITUS SUOJAAMISEEN MAKSAA VARMASTI
ITSENSÄ TAKAISIN RAKENNUKSEN SATAVUOTISEN
ELINKAAREN AIKANA
• RAKENNUKSEN JÄTTÄMINEN LIAAN KOSTEAKSI
VAARANTAA TULEVIEN KÄYTTÄJIEN TERVEYDEN
• HALUATKO TEHDÄ SEN?
Maankäyttö- ja rakennuslaki
MRL 117 §
• Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä
tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden,
paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön,
käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja
lämmöneristyksen perusvaatimukset (olennaiset tekniset
vaatimukset).
MRL 119 §
• Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että
rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista
koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan
mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon
ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä
käytettävissään pätevä henkilöstö.
Maankäyttö- ja rakennuslaki
MRL 122 §
Rakennustyönjohto
• Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä
rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta
vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii
rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä
myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn
suorittamisesta (vastaava työnjohtaja).
• Pienoinen ristiriita edelliseen?
Maankäyttö- ja rakennusasetus
MRA 50 §
Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset:
3) Hygienia, terveys ja ympäristö. Rakennuksesta ei saa
aiheutua hygienian tai terveyden vaarantumista syistä, jotka
liittyvät … rakennuksen osien tai sisäpintojen kosteuteen.
Suomen rakentamismääräyskokoelma
RakMK C2, Kosteus
• Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei siitä
aiheudu sen käyttäjille tai naapureille hygienia- tai
terveysriskiä kosteuden kertymisestä rakennuksen osiin
tai sisäpinnoille.
• Rakennusaineet ja -tarvikkeet sekä rakennusosat on
suojattava haitalliselta kastumiselta kuljetusten, varastoinnin ja
rakentamisen aikana. Kosteiden rakenteiden ja
rakennuskosteuden on annettava kuivua tai rakenteita on
kuivatettava riittävästi, ennen kuin ne peitetään kuivumista
hidastavalla ainekerroksella tai pinnoitteella.
RakMK C2, Kosteus
• Rakennustyön oikean suorittamisen varmistamiseksi on
työnsuorittajan tunnettava rakenteiden kosteustekniikkaa
koskevat suunnitelmat ja työohjeet sekä hänellä on oltava
riittävä ammattitaito. Kosteusteknisiä työsuorituksia tulee
valvoa ja työvaiheet tarkastaa.
• Rakennustuotteiden on kestettävä asentamisen sekä
asennus- ja käyttöolosuhteiden aiheuttamat rasitukset koko
rakenteen käyttöiän tai suunnitellun huolto- ja korjausvälin
ajan.
Hankeprosessin kuvaus (TUT, RT, Mittaviiva Oy, www.tut/site)
Hankkeen vaihe
Hanke-suunnittelu
Suunnittelu
Toimenpide
Päätös vaaditusta
kuivanapidon tasosta
Rakenteiden
rakentamis- ja
käytönaikaisen
toimivuuden
suunnittelu
Kosteuden
hallinnan
suunnittelu osana
koko työmaan
toteutus-suunnittelua
Kosteudenhallinnan
ohjeet suunnitelmiin
Tehtävä-suunnitelmat
Yleisaikataulu
Budjettivaraus
toteutukselle
Rakentamisen aikataulu
Työvaihesuunnittelu
Viikko-suunnittelu,
rakentaminen
Kuivanapidon
toteutus, tarkastukset
ja huolto
Kuivanapidon käsittely
kokouksissa ja
palavereissa
Olosuhteiden seuranta
Riskien arviointi
Kosteustekninen
suunnitelmien
tarkastus ulkopuolisella
asiantuntijalla
Tekijä
13
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä, rakennuttaja
Suunnittelijat,
päärakennesuunnittelija koordinoi
Päätoteuttaja,
päärakenne-suunnittelija
avustaa
Päätoteuttaja ja
urakoitsijat
Vaihtoehdot:
Kuivana rakentaminen
Kosteuden hallinta
Märäksi rakentaminen, vaikkakin kiellettyä
Kuiva rakentaminen on mahdollista
Huonoja esimerkkejä
Parempia esimerkkejä
Käytännön toimet
1. Minimoi työmaalla säilytettävä tavara (logistiikka)
2. Varaa riittävästi kunnollisia suojapeitteitä ja
aluspuita/kuormalavoja työmaalle
3. Rakenna autokatos tai ulkovarasto ensin varastoksi
4. Suojaa työmaalle saapuva tavara heti
5. Suojaa keskeneräiset työvaiheet kunnolla päivän
päätteeksi
6. Tee suojauksista helposti siirreltäviä ja asennettavia
7. Tarkkaile säätietoja, myrskyn aikana tarkasta suojat
8. Jos kastuu, kuivaa heti, älä pihistele!
Lisärakennuksen hyödyntäminen
Perussäännöt
Ulos tulevat rakennusosat suojataan sään
vaikutuksilta
Sisään tulevat rakennusosat varastoidaan lämpimiin ja
kuiviin sisätiloihin
Suojausohjeita
1. Tukevat aluspuut tavaran alle, jotta se on irti
maasta
2. Ei vesipesiä (kuoppia) tavaran alle
3. Ilman pitää päästä kiertämään pinon alta, päältä ja
sivuilta
4. Suojauksista vastaava (luotettava) henkilö on
nimettävä, vaikka jokaisella työntekijälläkin vastuu
5. Käy itse tarkastamassa
Maalaisjärkistä fysiikkaa?
Kosteutta on suhteellisen nopeaa, helppoa ja
energiatehokasta poistaa lapiolla tai kolalla
lumena tai jäänä, ämpärillä, pumpulla tai vesiimurilla vetenä
Kosteutta on kallista, hidasta ja energiatehotonta
poistaa lämmittämällä se vesihöyryksi ja
puhaltamalla se ulos tai tiivistämällä vesihöyryä
koneella takaisin vedeksi
Lämmitys ja ilmankierto
• Suojaa rakenteet sadevedeltä ja lumelta
• Kaikki rakennuksen vaipan aukot kannattaa tukkia hyvin –
väliaikaiset ovet tai muu aukkojen tukkiminen estää lämmön
karkaamisen
• Kuivumisen edistämiseksi hallittu ilmanvaihto
• Lumi poistetaan lapiolla, kolalla tai paineilmalla, ei sulattamalla
• Lämmitys kannattaa suunnata rakennuksen kulmiin, useita
pienitehoisia lämmittimiä kuivattaa paremmin kuin yksi iso
• Pintoihin osuva ilmavirtaus tehostaa rakenteiden kuivumista
• Optimaalinen ilman suhteellinen kosteus on noin 50%
Työvaihesuojauksia
Kuivaketju
• Rakennustuotetoimittaja toimittaa tuotteen työmaalle
suojattuna ja kuivana
• Tuote suojataan heti työmaalla
• Suojauksesta huolehditaan asennuksen ajan
• Asennettu tuote suojataan heti
• Suojausta valvotaan, kunnes rakennuksen vaippa on
ummessa
Suojauksen periaatteet materiaaleittain
1.
2.
3.
4.
Ulkona peitettynä varastoitavat
•
•
•
Betonituotteet
Metallituotteet
Muovipohjaiset lämmöneristeet
Kosteudelta ja auringolta suojattavat
•
•
•
•
•
Muuraustuotteet
Runkopuutavara
Julkisivutuotteet
Talotekniikan putket
Mineraalivillaeristeet, pinnoitetut uretaanilevyt
Kylmävarastossa (kontissa) varastoitavat
•
•
Ikkunat ja ovet
Arvokas talotekniikka, laitteet, valaisimet, kaapelit
Lämpimässä ja kuivassa varastoitavat
•
•
Pintatuotteet kuten parketit, tapetit, maalit, tasoitteet
Kalusteet, varusteet, hanat, kodinkoneet
Kosteudenhallintassuunnitelma 1/2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Työmaamontun kuivatus
•
•
•
Tarvittaessa työnaikaiset pumput
Salaojitus ja pohjan kuivatuskerrokset tehdään ensimmäiseksi
Tarkasta, että pohja kuivaa sateella, kaadot oikein, salaojat toimii
Materiaalien varastointitilat kuntoon, pressut yms.
Betonin, muurausten ja tasoitteiden kuivamisajat
lasketaan/arvioidaan rakennesuunnittelijan kanssa
Keskity runkotyön nopeuteen, suojaa työvaiheet
vedenohjaimilla ja pressuilla
Tee vesikatto päälle heti ja suojaa aukot (ikkunat ja ovet
mielellään paikalleen tai muovisuojaus)
Aloita kuivatus (lämmöt päälle) ja vedä hetki henkeä tai
tee ulkotöitä
Kuivatuksessa lämpö ja ilmanvaihto tärkeää, pakkasilman
lämmittäminen ja sisään siirtäminen kuivaa tehokkaasti
Kosteudenhallintassuunnitelma 2/2
1.
2.
3.
Käytä tarvittaessa kuivaimia ja lämpöpuhaltimia nurkissa
Betonilattia ei kuiva, jos pintakalvoa hierretä rikki
Betonin raekoko mahdollisimman suuri ja
vesisementtisuhde pieni, kuivaa nopeammin
Tasoitetyöt , kun runko on kuiva, tee kerralla pois ja
kuivata uudestaan
Laatoitustöistä tulee kosteutta sisään, kuivata
Työmailla sattuu usein vesivahinkoja:
4.
5.
6.
7.
8.
•
•
•
Putkiliitosten vuotoja
Vesimittarin tai putkien jäätymisiä
Ämpäreiden kaatumisia
Ennaltaehkäise vuotoja olemalla huolellinen
Kuivaa vuodot heti
Valmiit vesikattoelementit (Teriö 2003)
Ja sitten vaan …
Hanskat kouraan ja hommiin
Kiitos

similar documents