Praktikakorraldus ja projektipõhine praktika

Report
Praktikakorraldus ja
projektipõhine praktika
Siret Rutiku
Tartu Ülikool
Praktika…
…on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav sihipärane
tegevus, mis on suunatud õpitud teadmiste ja oskuste
rakendamisele töökeskkonnas õppeasutuse määratud
vormis ning juhendaja juhendamisel.
… eesmärk on praktilise töö kaudu kinnistada ja
süvendada õppekava õppeainetest omandatud
teadmisi ja oskusi.
… maht BA- ja MA-õppes määratakse õppekavas.
Rakenduskõrgharidusõppes moodustab praktika
õppekavas määratud õppe mahust vähemalt 15
protsenti.
2
Praktika koht ja maht õppekavas…
…oleneb õppekava ja praktika õpiväljunditest. Üldjuhul on
kolm võimalust:
(a) praktika moodustab õppekavas eraldiseisva(d)
mooduli(d).
(b) praktika sisaldub erinevates moodulites.
(c) praktika sisaldub erinevates õppeainetes.
Praktika võib, sõltuvalt õppekava õpiväljunditest, olla:
- erialane või üldine,
- kohustuslik või valitav,
- VÕTA korras arvestatav või mittearvestatav.
3
Praktika kvaliteet
• Eesmärgipärasus (õpiväljundid)
• Piisav juhendamine ja tagasiside
• Teadvustatud õppimine
4
Praktika probleemid
• Väärarusaamad teooria ja praktika
tähendusest hariduses
• Eesmärkide ebaselgus
• Juhendamise ja tagasiside puudulikkus
• Praktikal „käimine“
• Rollide ja vastutuse ebaselgus
• Praktikabaaside puudus
• Praktika kulukus
• Praktika rahvusvahelisus
5
Võimalikud lahendused
• Praktika eesmärkide täpsustamine ning
osapoolte rollide ja vastutuse teadvustamine
(selged juhised ja kokkulepped; teavitustöö)
• Projektipõhise praktika edendamine
• Praktikakulude toetamine
6
Projektipõhine praktika
• Mõiste ´projekt´ tähistab konkreetset terviklikku
tööülesannet vm ettevõtmist, ettemääratud
eesmärgi ja ulatusega üritust.
• Projektipõhine õpe/praktika on protsess, mille
käigus üksik-, paaris- või rühmatööna pakutud
lahendustest vormistatakse konkreetne tulem.
• Tulemuseni jõudmiseks peavad tudengid tegema
taustauuringuid, hindama ja lahendama
probleeme või ülesandeid, mis on elulähedased
ja mille lahendamise oskus on relevantne
hilisemas tööelus, ning esitama, põhjendama ja
kaitsma oma seisukohti.
7
Projektipõhise praktika + ja + Teooria rakendamine praktikas
+ Interdistsiplinaarsete seoste loomine
+ Ülekantavate oskuste arendamine
+ Praktikavõimaluste avardamine ja
mitmekesistamine
+ Üliõpilaste vastutuse teadvustamine
- Kavandamine, juhendamine ja hindamine üsna
töö- ja ajamahukas
- Ei ole alati võimalik
- Välise tellija kaasamise korral teatud riskid
8
Tähtis pole kogemus,
vaid kogemusest õppimine
9

similar documents