Kodanik9kl.Kodanikud ja kodakondsus

Report






Kodakondsus - riigi kodanikuks olek, mille
kaudu määratakse kodaniku ja riigi
vastastikused õigused ja kohustused
Kodanik – inimene, kellel on mõne riigi
kodakondsus.
Eesti kodakondsus on Eesti kodaniku ja Eesti
riigi vaheline õiguslik side.
Eesti kodanik ei või olla samal ajal mõne teise
riigi kodakondsuses.
Eesti kodakondsus kaotatakse teise riigi
kodakondsuse vastuvõtmisega.
Sünniga omandatud kodakondsust ei tohi
kelleltki võtta.

EV kodakondsus:
1) omandatakse sünniga, kui vähemalt üks
vanematest on lapse sünni ajal Eesti
kodakondsuses;
2) saadakse naturalisatsiooni korras;
3) antakse eriliste teenete eest riigi ees (näit.
kultuuri, spordi saavutuste, majanduse
edendamise eest)





Enamikes riikides elab oma kodanike kõrval
ka mittekodanikke e. välismaalasi.
Mittekodanik - riigis alaliselt elav isik, kes
omab mõne välisriigi kodakondust või on
kodakondsuseta
Eesti paistab silma EL riikide hulgas suure
mittekodanike arvuga ligi 100 000 (umbes
15%)
Kodakondsust reguleerib Eesti Vabariigis
Kodakondsusseadus
Kodakondsusküsimustega tegeleb
Kodakondsus- ja Migratsioonibüroo.







Naturalisatsioon – mittesünnijärgne kodakondsuse
omandamine vastava protseduuri alusel
Naturalisatsiooni tingimused:
olema vähemalt 15-aastane;
omama pikaajalise elaniku elamisluba või alalist
elamisõigust või tähtajalist elamisluba;
olema elanud Eestis elamisloa või elamisõiguse
alusel vähemalt 8 aastat, millest viimased 5 aastat
püsivalt.
sooritama eesti keele oskuse eksami, Eesti Vabariigi
põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise
eksami;
omama legaalset püsivat sissetulekut; omama
registreeritud elukohta Eestis;
olema lojaalne Eesti riigile.






hääletada Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse
valimistel ning rahvahääletusel,
kuuluda erakondadesse
kandideerida Riigikokku, kui ta on vähemalt
21-aastane
kandideerida Vabariigi Presidendiks, kui ta on
vähemalt 40-aastane sünnipärane kodanik.
ühtki Eesti kodanikku ei tohi Eestist välja
saata ega takistada Eestisse asumast. (p. 36)
õigus töötada riigiasutustes ja kohalikes
omavalitsustes (p. 30)





Kodanikupäeval 26. nov.-l tähistatakse Eesti
Vabariigi kodanike dokumenteerimise
aastapäeva.
26. novembril 1918 andis Maanõukogu välja
määruse Eesti kodakondsuse kohta.
Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule,
tema õigustele ja kohustustele.
Eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja
ühtlasi tõsta kodanikuuhkust.
Kodaniku aumärk antakse inimestele, kes on
andnud märkimisväärse panuse ühiskonna elu ja
kodanikukasvatuse edendamisele.

similar documents