päihdehäiriöiden ja psykiatristen sairauksien - A

Report
PÄIHDEHÄIRIÖIDEN JA
PSYKIATRISTEN SAIRAUKSIEN
SAMANAIKAISUUS
Seija Joukanen
Psy el, päihdelääketieteen ja hallinnon
erityispätevyys
Hämeenlinna 021014
TERMINOLOGIAA
•
•
•
•
•
•
•
•
päihdepsykiatrinen potilas, 2-dg-pot, ( 3-dg-)
samanaikaissairastavuus, komorbiditeetti
monihäiriöisyys, moniongelmainen potilas
häiriön vaikeusaste –> käsitteen rajaaminen
(iv. käyttö + sch > depressio + alko-ongelma )
nikotiiniriippuvuus, toiminnalliset riippuvuudet
MICAA (mentally ill chemical abusers and addicted)
rinnakkaiset hoidot, jaksottaiset hoidot
integroitu hoito
YLEISTÄ
• 2-dg yleinen (USA : ECA v.1990)
• päihdehäiriö yleisempi mt-ongelmista
kärsivillä kuin terveillä ja päinvastoin :
taustalla useita eri tekijöitä
• ennuste huonompi kuin 1-dg
• tavanomaiset hoitomallit eivät riitä tai eivät
vastaa tarpeeseen
• häiriöiden syklinen kulku
…jatkuu
• myös Suomesta vastaavia tutkimuksia mm. Sami
Pirkola ym.v.2005
• sattuma ei selitä mt- ja päihdehäiriön
samanaikaisuutta
• syy-seuraus- suhteet moninaisia
• näyttöä, että 2 dg-potilaiden määrä nousussa
• Terveys 2000: mieliala- ja
ahdistuneisuushäiriöisistä 15%:lla päihdehäiriö
• elinaikanaan j.2. sch potilaalla komorbidi
päihdehäiriö
….jatkuu
• päihteiden sekakäyttö, riippuvuus useaan
aineeseen
• lääkeriippuvuudet
• useampi diagnosoitu psykiatrinen sairaus
samanaikaisesti
• esim. masennus-ahdistuneisuushäiriöissä
persoonallisuushäiriöt, PTSD, ADHD,
syömishäiriöt
… jatkuu
• samanaikaisuus huonontaa hoitoon
sitoutumista
• vähentää lääkehoidon vaikuttavuutta
• saattaa pitkittää työkyvyttömyyttä
• salailun tarve, jotta hoito ei keskeydy
• psykiatrisessa hoidossa päihdehäiriön salailun
takia vääriä johtopäätöksiä hoidon
tuloksellisuudesta
Diagnostiikka
• puolistrukturoitu haastattelulomake
(EuropAsin mukaan)
• haastattelu tärkein osa diagnostiikkaa
• aik. hoitodokumentit, omaiset
• erilaiset mittarit, Alkometri, laboratoriokokeet,
U-huume, SADD, SDS, DAST
• potilaan tuttuus tuo lisää luotettavuutta
• PRISM- lähinnä tutkimuskäyttöön
…jatkuu
• Olli Kampman: kuutiomalli
• päihdehäiriön vaihe : aktiivi käyttö,
vieroitusoireisuus, stabiili tilanne, vieroittunut
• vieroitusoireiden arviointi (mittarit)
• päihdehäiriön vaikeusaste
• monipäihteisyys, komplisoivat tekijät
• somaattiset sairaudet (hepatiitit, HIV, TBC )
…jatkuu
• psykiatrisen sairauden vaihe
• samanaikaisesti useampi psykiatrinen sairaus
• oirekuva suhteessa samanaikaiseen
päihdekäyttöön vs. päihteettömään jaksoon
• oireiden alku / päihdekäytöstä riippumaton
psykiatrinen häiriö
Päihdepsykiatrinen haastattelu
• motivoivan haastattelun tekniikka
• arvio päihdehäiriön vaiheesta vaikuttaa
haastattelun luotettavuuteen
• omaisen mukanaolo, useampi käynti
• itsenäinen, aiemmin diagnosoimaton
psykiatrinen sairaus varmuudella
määritettävissä n. 4 vkon päihteettömyyden
jälkeen
Schuckit:n aikajana
• määritetään riippuvuuden alkamisikä
• haittojen kasautuminen
• merkitään väh. 3kk:n mittaiset päihteettömät
jaksot
• mielenterveyshäiriön esiintymisjaksot
• psykiatriset hoidot, päihdehoidot, niiden
tuloksellisuus
Hoitomotivaatio
• motivaation osatekijät (Joe, ym v.98)
• ongelmien kieltäminen vähättely,
tunnistaminen ja myöntäminen
• toive avun saannista
• hoitovalmius
• muutoksen vaiheet (Prochaska&DiClemente)
esiharkinta, harkinta, valmistautuminen,
muutos, ylläpito
Haastattelun osa-alueet
•
•
•
•
•
•
päihdekäyttö ( alko, lääkkeet, laittomat
huumeet, tupakka, muut )
fyysinen terveys, psyykkinen oireisto
sos & taloudellinen tilanne, toimeentulo
perhe, muut ihmissuhteet, verkostot
kriminaliteetti
hoitohistoria, ajankohtaiset hoitokontaktit
toiveet hoidosta
Hoitosuunnitelma
• hoidon suunnittelu realistiselta pohjalta
• potilas aktiivinen toimija suunnittelussa
• hoitosuunnitelma selkeästi kirjattuna,
potilaalle siitä oma kappale
• aktiivikäyttäjän hoitoon sisältyy aina
suunnitelma vieroituksesta (-ksista)
• retkahdukset osa sairautta
• rajojen muistaminen
…jatkuu
• masennuslääkitys voi alkaa jo vieroituksen
aikana
• psykoosilääke sisältyy usein
vieroituslääkkeisiin
• bzp: n aloitus vain tilapäiskäyttöön
• bzp- riippuvuudessa vieroitukset hitaasti
• täsmälääkitys varhain mukaan, mikäli dg
pystytty kohtuullisella varmuudella
asettamaan
…jatkuu
• hoitoneuvottelussa määrittely hoidon osaalueiden vastuusta
• seuranta, etappiajattelu
• hoitosopimus
• hoitosopimusrikkomukset
• hoidon tiivistys
• tiedonkulku organisaatioiden välillä
Vähän lääkehoidoista
•
•
•
•
•
•
•
päihdehäiriöön ”täsmähoito”
bzp vai tarkkaan harkiten eikä pitkään
psykooseissa uudet psykoosilääkkeet
LAI, klotsapiini
lääkkeiden mahdollinen väärinkäyttö
tupakoinnin vaikutus lääkepitoisuuksiin
suuri dopamiinisalpaus saaattaa lisätä
ainehimoa?
INTEGROITU HOITO
• hoitopalveluiden järjestäminen vs. uusi hoitomalli
• hoitavan tiimin perehtyneisyys sekä päihde- että mtpotilaiden tunnistamiseen ja hoitoon
• molempien häiriöiden hoitoon ryhdytään
samanaikaisesti
• hoitotiimin moniammatillisuus
• psyk, päihdehuolto, pth, esh, sos.toimi, työvoima,
oppilaitokset, 3.sektori , eril. hankkeet
Hämeenlinna: taustaa
• MIELI 2009:
- asiakkaan aseman vahvistaminen
- ennaltaehkäisy, mielenterveyden ja
päihteettömyyden edistäminen
- matalakynnyksinen yhden oven periaate
-yhdistetyt mielenterveys- ja
päihdeavohoitoyksiköt perustasolla
HÄMEENLINNA
• K-HSHP: psykiatrinen erikoissairaanhoito, suuri
osa psy avohoidosta, ei erillistä
päihdepsykiatrista tiimiä
• PTH: 1+1 psy el, 10 psy sh, päiväosasto ja
kuntoutuspkl
• A-klinikkasäätiö : päihdepalvelut
• yhteistyö edelleen pääosin työntekijöiden
vastuulla
YHTEISTYÖMUOTOJA
• VÄLITTÄJÄ-hanke : 2-dg-alatyöryhmä
• Miepä-työryhmä (seudullinen mielenterveysja päihdepalvelut - työryhmä)
• Alueellinen mielenterveys- ja
päihdepalvelujen strategiatyöryhmä
• MT- ja päihdepalvelut - hoidon porrastustyöryhmä
• KOHO-tiimi
Toimintamalleja
• yhteisneuvottelut, verkostot, tiimit
• yhteinen hoitosuunnitelma
• hoitovastuun määrittäminen, mutta potilaalla
mahdollisuus asioida eri organisaatioissa
• yhteiset ryhmämuotoiset hoidot , työntekijä mol.
organisaatioista ? (tulevaisuutta )
• toisen työstä oppiminen
• kanavamalli, terveyshyötypotilaat, A-klinikan
työntekijän vo terveysasemalla
YLEISTÄ POTILAISTA
• alkoholi ja masennus yleisin
• ahdistuneisuushäiriö, päihteinä alkoholi, bzp,
THC, sekakäyttö
• lääkeopioidit, bpr ,kun krooninen kipu (ilman
selittävää somaattista sairautta) lisäksi
lihasrelaksantit, pregabaliini
• bipolaarihäiriöt ja muut psykoosit
harvinaisempia
• persoonallisuushäiriöt, syömishäiriöt
….jatkuu
•
•
•
•
•
•
reseptin uusiminen tiheään
kadonneet / anastetut lääkkeet /reseptit
päihtymys vastaanotolla
paikkakunnalle juuri muuttanut
ahdistuneisuus, unettomuus, kivut
ensikontakti oman terveysaseman lääkärin
luona, sieltä ohjaus joko psy sh:n luo tai
konsultaatiopyyntö psykiatrille
…jatkuu
• psy sh kartoittaa oireiston
• psykiatri ja psy sh yhteistapaaminen,
päihdepsykiatrinen kartoitus
• verkosto / hoitoneuvottelu yhdessä A-klinikan
kanssa hoidon toteutuksesta, KOHO
• seurantaneuvottelut, etappiajattelu
• erilliset neuvottelut esim. retkahdusten
yhteydessä
TUNNISTAMISEN ONGELMIA
• ”tuleeko mieleen ? ” : yhteistyön määrä ja sisältö
kiinni hoitavasta työntekijästä
• ” kyllä minä tiedän ja osaan” : me lääkärit
• ” menköön itse ” : aikaisemmin vallalla
• ” ei kuulu meille” : meille sitten, kun päihdeongelma
hoidettu
• ”voiko mennä toisen reviirille”: arkuus, epävarmuus
• tiedonkulku : ei näkyvyyttä toisen organisaation
sairauskertomukseen ja toisaalta linnoittautuminen
tietosuojan taakse
VÄHÄN TUPAKASTA
• tupakkariippuvuus vaikuttaa muuhun 2-dgpotilaan hoitoon
• masennuspotilaat
• vaikutukset lääkepitoisuuksiin
• porttiajattelu
• psykoosiin sairastumisriski kohonnut vrt
kannabis
POHDINTAA
•
•
•
•
•
•
lainsäädännön muutokset, tiedonkulku
päihdehäiriön stigma: salailu
päihdeperheet, ylisukupolvisuus
asenneilmapiiri
työterveyshuollon roolin korostuminen
lisääntyvä tieto päihteiden vaikutuksesta
keskushermostoon
• tutkimustieto integroiduista hoidoista edelleen
niukkaa
POHDINTAA
• kuntatason taloustilanne, sen vaikutukset
sosiaalietuuksiin, mihin panostetaan
• päihdepsykiatristen potilaiden somaattiset
sairaudet
• terveydenhuollon rakennemuutokset
• päivystysyksiköiden keskittäminen
• reseptilääkkeiden päihdekäyttö lisääntyy
LOPUKSI
mielenterveys- ja päihdeongelmaisen
potilaan hoito on aina integroitua –mutta
integroiko hoidon palvelujärjestelmä vai
potilas itse
vakavasti psyykkisesti sairaalle
päihdeongelmaiselle potilaalle tämä voi olla
liian suuri haaste
KIITOS

similar documents