Sihteerityön ja asiakirjahallinnon tutkintotoimikunta

Report
Sihteerityön ja asiakirjahallinnon
tutkintotoimikunta
Infotilaisuus 17.9.2014 yhteenveto
Toimikunnan terveiset
Suorittajakohtaisen yhteenvedon sisältö:
 Työpaikka ja työtehtävä on mainittava
 Kuvailkaa tutkintotilaisuuksien sisältö:
 Mitä töitä/tehtäviä tekemällä ja miten osaaminen on osoitettu
 Mihin on osallistunut, mitä tuottanut ja mitä työvälineitä, ohjelmia,
sovelluksia käyttänyt
 Kielitaidon osoittaminen
 Kehittämishanke
 Ei toisteta tutkinnon perusteiden arvioinnin kriteereitä
 Tiivis yhteenveto yksi A4 on usein riittävä
 Pääasiassa ( 95 % ) yhteenvedoista on laadittu hyvin
Kielitaidon osoittaminen
Palvelee ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita sujuvalla suomen tai
ruotsin kielellä tai organisaation käyttämällä työkielellä.
Hoitaa yleisimmin toistuvat asiakaspalvelutilanteet
myös toisella kotimaisella kielellä ja yhdellä vieraalla
kielellä.
Kielitaidon osoittaminen
 Tuottaa viestinnällisesti selkeitä asiakirjoja ja esityksiä
suomen tai ruotsin kielellä tai organisaation
työkielellä.
 Tuottaa asiakirjoja ja esityksiä yhdellä vieraalla kielellä
organisaation tarpeiden mukaan.
Suorittajakohtainen yhteenveto
 Hän suoriutuu hyvin ja itsenäisesti sihteerin tehtävissään
koulutuskeskuksen toimistossa. Hän on työssään tarkka ja
huolellinen ja osaa laittaa asiat ja tehtävät
tärkeysjärjestykseen. Hän on tehnyt sihteerin toimenkuvaa
monipuolisesti ja saanut hoidettavakseen vastuullisiakin
tehtäviä. Hän on hyvä asiakaspalvelussa. Hän on pidetty
kollega, joka tarttuu annettuihin tehtäviin reippaasti. Hän
osallistuu aktiivisesti osastopalavereihin ja esittää
kehitysehdotuksia. Hänellä on realistinen kuva sihteerin
työstä ja hän osaa arvioida omia vahvuuksia ja
kehityskohtiaan.
 Mitä puutteita tässä on sihteerinä toimimisen tutkinnon
osan ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin näiden?
Kaivataan malleja




Malli tai esimerkki lomakkeiden täyttämisestä
Eri käytännöt tutkinnon järjestäjillä?
Toimikunnan tahto?
Vastuu tutkintotoimikunnalle lähetyistä
yhteenvedoista?
 Esimerkki toimistosihteeri
 Esimerkki terveydenhuollon sihteeri
Kehittämishanke
 Sopii toimiston sihteerin (valinnaisen) työn
kehittämisen kohteesta ja sen toteuttamisesta
yhdessä työnantajan kanssa.
 Tekee suunnitelman organisaation tavoitteiden
mukaisesti.
 Toteuttaa suunnitelman.
 Raportoi kehittämisen toteutumisen ja esittää sen
työyhteisön jäsenille.
 Arvioi kehittämiseen liittyvän toteutuksen
vaikutuksia.
Esimerkkejä






Perintäkirjeen kääntäminen englanniksi (talous)
Toimiston siivoaminen (toimisto)
Kukkapurkki ulko-oven eteen (terveydenhuolto)
Taukojumppaohjeet (toimisto)
Perehdyttämisohjeet ( monissa valinnaisissa)
Arkiston hoitaminen kuntoon (monissa valinnaisissa)
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
 Minkälaisia kokemuksia NAO-tutkinnon suorittajista?
 Työkokemuksen kartuttaminen
 Osaaminen
Tutkinnon uudelleen suorittaminen

Alati muuttuvassa työelämässä lienee todennäköistä, että uusia osaamistarpeita syntyy ja
ammattitaitoa on täydennettävä läpi työuran. Toivottavasti aikuiskoulutusjärjestelmämme voi tässä
tilanteessa palvella! Ei ole olemassa säädöksiä, joka kieltäisivät kertaalleen suoritun
ammattitutkinnon täydentämisen tutkinnon osilla tai koko tutkinnon uudelleen suorittamista.
Mielestämme myöskään mikään rahoitusmuoto ei aseta estettä.

On olemassa paljon työelämästä johtuvia tilanteita, joissa on tarkoituksenmukaista täydentää
osaamista uusilla tutkinnon osilla tai laajentaa osaamista uusilla osaamisaloilla. Näissä tapauksissa
tutkintotoimikunnilla on lainmukainen velvoite antaa todistus suoritetuista tutkinnon osista.
Kertaalleen suoritetun tutkinnon uudelleen suorittaminen on harvinaista, mutta joissakin tilanteissa
sekin voisi olla perusteltua. Henkilökohtaistamisen yhteydessä aiemmin hankitun osaamisen
tunnistaminen ja tunnustaminen korostuvat.

Julkisten varojen tehokas käyttö edellyttää, että koulutukseen ei ohjata sellaisia tutkinnon
suorittajia, joilla on tutkinnon edellyttämä osaaminen. Olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja
tunnustaminen ovatkin keskeisessä roolissa, kun tutkinnon suorittamista henkilökohtaistetaan.

Tutkintomaksun maksaminen? Ei tarvitse maksaa uudelleen (Markku Kokkonen 17.9.2014)

similar documents