YHDESSÄ KOHTI ELÄMÄÄ: LÄHETYS JA EVANKELIOIMINEN

Report
YHDESSÄ KOHTI ELÄMÄÄ:
LÄHETYS JA EVANKELIOIMINEN
MUUTTUVASSA MAAILMASSA
Tampereen hiippakunnan lähetysseminaari 15.3.2014 Forssassa
Risto Jukko
Kirkon lähetystyön keskuksen johtaja
MIKSI UUSI KIRKKOJEN MAAILMANNEUVOSTON
LÄHETYSASIAKIRJA?
• 1982 KMN:n ensimmäinen lähetysasiakirja: ”Mission and Evangelism
– An Ecumenical Affirmation”
• Porto Alegren yleiskokouksen 2006 jälkeen tavoitteena uusi
ekumeeninen lähetysasiakirja seuraavaan yleiskokoukseen 2013
• Ei päivitystä, vaan kokonaan uusi
• Ei pelkästään KMN:n jäsenkirkkojen käyttöön, vaan laajemminkin
SYNTYPROSESSISTA
• Seitsemän eri tahoa synnytti yhteensä seitsemän pohjatekstiä, jotka
liitettiin yhteen
• V. 2011 pohjatekstit valmiit, luonnoskomitea jatkoi työskentelyä
• Kommentteja kerättiin monelta taholta
• Tarkoituksena työstää asiakirja valmiiksi Manilassa 2012
MANILA, FILIPPIINIT 3/2012
• 226 edustajaa maailman eri kirkkokunnista
• Huom! Edustajia myös ei-KMN:n jäsenkirkoista
• 20 eri työryhmää kokouksessa
• Tekstiä työstettiin työryhmissä luku luvulta, kappale kappaleelta
MITÄ MANILAN JÄLKEEN?
• Manilan kokouksessa kerätyt kommentit käytiin läpi, ja niiden
pohjalta työstettiin lopullinen versio KMN:n keskuskomitealle
• KMN:n keskuskomitea hyväksyi asiakirjan kokouksessaan 5.9.2012
Kreetalla, hyväksyminen saatettiin tiedoksi kirkoille syksyllä 2012
• Esiteltiin kirkoille KMN:n 10. yleiskokouksessa Busanissa EteläKoreassa syksyllä 2013
LÄHETYS(ASIAKIRJA) BUSANISSA
• Halu asettaa lähetys ja evankelioiminen keskeiselle paikalle
• Uusi lähetysasiakirja käsittelyyn täysistunnossa
• Lisäksi 2 ”ekumeenista teemaseminaaria”, yksi lähetyksestä ja yksi
evankelioimisesta (yht. 21 eri seminaariaihetta)
• Yksi teemaseminaari kokoontui 4 kertaa (à 1,5h), sen jälkeen lyhyt
raportti yleiskokouksen ohjelmakomitealle
YHDESSÄ KOHTI ELÄMÄÄ: LÄHETYS JA
EVANKELIOIMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA
• 19 A4-sivua, 112 kappaletta
• Rakenne: johdanto (§ 1-11)
• 10 ensimmäistä kappaletta (§ 1-10) päättyy kysymykseen
• 10 viimeistä kappaletta (§ 102-111) päättyy vastaukseen
• Koko asiakirja päättyy Busanin yleiskokouksen teemaan: ”Elämän
Jumala, johda meidät oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan” (§ 112)
ASIAKIRJAN RAKENNE
• Pääluvut: ”Lähetyksen Henki: elämän henkäys” (§ 12-35)
• ”Vapauden Henki: lähetys reuna-alueilta keskukseen” (§ 36-54)
• ”Yhteisön Henki – liikkeellä oleva kirkko” (§ 55-79)
• ”Helluntain Henki – ilosanoma kaikille” (§ 80-100)
• ”Elämän juhla: kymmenen teesiä lähetyksestä ja evankelioimisesta” (§
101-112)
JUMALAN KOLMIYHTEISYYS
• Asiakirjan teologia liittyy kolminaisuusoppiin
• ”Me uskomme Kolmiyhteiseen Jumalaan” (§ 1)
• ”Lähetys saa alkunsa Kolmiyhteisen Jumalan ytimestä.” (§ 2)
• ”Me olemme Kolmiyhteisen Jumalan palvelijoita.” (§ 101)
• ”Kolmiyhteinen Jumala kutsuu koko luomakuntaa elämän juhlaan” (§
112)
PYHÄN HENGEN LÄHETYS
• Pyhän Hengen voimassa toimiva kirkko on elämää antava ja elämän
puolesta toimiva
• § 12-54: vahva Pyhän Hengen korostus, joissa Hengen työ saattaa
pelkistyä yleiseksi ”hengellisyydeksi” maailmassa
• § 55-100 korjaavat tilannetta: kirkko on lähetysyhteisö ja lähetetty,
Pyhän Hengen yhteisö
LUOMINEN
• § 19: Jumalan lähetys alkoi luomisessa
• Jumala luo elämää, ja elämän todetaan olevan osa Jumalan lähetystä
• Avainjae: Joh 10:10: ”Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen
elämän.”
• Luomakunnasta tulee Jumalan lähetyksen toimija ja Jumalan armon ja
siunauksen välikappale
• Ottaa vahvasti kantaa ympäristökysymyksiin
LUTERILAISEN ARVIO
• Ohut ristin teologia ja puuttuva vanhurskauttamisen näkökulma
• Missä on Jeesus Jumalan lahjana ihmiskunnalle ja maailman
sovittajana ja lunastajana ristillä?
• Asiakirja kuvaa Jeesusta enemmän esimerkkinä kuin Jumalan lahjana
• Uskon ja etiikan välinen suhde epäselvä
MUITA HEIKKOUKSIA
• Toiseuden romantisointi
• Musta-valkoinen ajattelu: voidaanko maailma jakaa heikkoihin ja
köyhiin mutta ”hyviin” ihmisiin (globaalin etelän köyhät ja syrjäytetyt
ihmiset) ja ”pahoihin” ihmisiin, joilla on valta ja rahat (kirkot ja
lähetysjärjestöt globaalissa pohjoisessa)?
• Vrt. Matt 13:24-30 (vehnä ja rikkavilja)
MISTÄ SAATAVILLA?
• Englanniksi ”Together towards Life: Mission and Evangelism in
Changing Landscapes” KMN:n verkkosivuilla
• Suomeksi nimellä ”Yhdessä kohti elämää: lähetys ja evankelioiminen
muuttuvassa maailmassa”
• http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content3978A8
• Lähetysteologinen Aikakauskirja 16 (2013): asiakirja suomeksi,
ruotsiksi, englanniksi + johdantoja
MITÄ KIRKKOJEN MAAILMANNEUVOSTON
LÄHETYSASIAKIRJALLA ON MEILLE ANNETTAVAA?
• Merkittävää: kuvaa maailmanlähetyksen tilaa 2000-luvun alussa
ekumeenisesti ja globaalisti
• Poistaa teologisesti perustellen ajattelua, jonka mukaan lähetys on
”kaukana siellä jossakin”; tuo lähetyksen lähelle meitä
• Haastaa meitä katsomaan ympäristöämme uudella tavalla: missä ovat
syrjäytyneet/syrjäytetyt, mitkä ovat huonoja rakenteita evankeliumin
kannalta, missä seurakunnat voivat muuttua avoimemmiksi,
vastaanottavaisemmiksi, missionaarisemmiksi…
MITÄ ME TÄHÄN SANOMME?
• Asiakirja nostaa esiin Suomen ev.-lut. kirkon lähetystehtävän kannalta
tärkeitä teemoja:
• Paikallisseurakunnan merkitys
• Evankelioimisen tärkeys
• Globalisaatio
• Ympäristöteologia
• Muuttoliike (kristityt ja ei-kristityt maahanmuuttajat)
• Kirkon ja lähetyksen yhteys

similar documents