ja organisaatiostrategia

Report
Tuusulan kunta- ja
organisaatiostrategia 2013-2017
Arvot sekä visio, missio ja perustehtävä
Kunta- ja organisaatiostrategia
Strategiset kehittämishankkeet
Tuusulan arvot
KESTÄVÄSTI
KEHITTYVÄ
Palveluhenkinen
Suunnitelmallinen
Luotettava
Kehitysmyönteinen
www.tuusula.fi
2
Tuusulan visio
– millainen on tulevaisuuden Tuusula?
Tuusula
– palveleva, kestävästi kehittyvä kotikunta
Tuusula tunnetaan kestävästi kehittyvänä kulttuurikuntana metropolialueella.
Vakaa kasvu varmistetaan yhdyskuntarakenteen ja palvelujen vastuullisella
kehittämisellä.
Tuusulan missio
kuvaa, mitä Tuusula kuntana haluaa
pitkällä aikavälillä tarjota kuntalaisilleen:
Tuusula antaa mahdollisuuden
kasvaa ja kehittyä
turvallisesti hyvään elämään
kaupunkimaisessa kulttuurikunnassa
metropolialueella..
Tuusulan perustehtävänä
on rakentaa yhteisö, jossa ihmisillä on hyvät edellytykset
ottaa vastuu itsestään ja ympäristöstään
ja yrityksillä on mahdollisuus menestyä.
3
Tavoitteemme - kuntastrategian päämäärät
PALVELUIDEN
KEHITTÄMINEN
TALOUDEN
TASAPAINO
Palvelumme ovat asiakaslähtöisiä. Palvelujen taso määritellään
sellaiseksi, että ne voidaan rahoittaa tuloilla.
Talouttamme hoidetaan niin, että talous on kestävällä pohjalla.
Verotustaso ja velkaantuminen ovat hallitusti suunniteltuja.
Tarjoamme kilpailukykyisen toimintaympäristön kunnassa
toimiville ja kuntaan sijoittuville yrityksille.
ELINKEINOT
MAANKÄYTTÖ
ASUMINEN
LIIKENNE
Uudisrakentamisen painopiste on keskuksissa ja taajamissa.
Tämä luo edellytykset joukkoliikenteelle ja monipuolisemmille
palveluille.
Vastaamme erilaisten ja eri-ikäisten väestöryhmien
asumistarpeisiin. Edistämme monimuotoista asumista viihtyisässä
kulttuuriympäristössä.
Liikennejärjestelmää kehitetään aktiivisesti seudullisena
kokonaisuutena. Erityistä huomiota kiinnitetään matkustamisen
sujuvuuteen.
4
Tavoitteemme - organisaatiostrategian päämäärät
Tarkastelemme asiakkuuksia kokonaisuuksina ja
varmistamme oikein kohdennetut ja ajoitetut palvelut.
ASIAKASLÄHTÖISYYS
HENKILÖSTÖ JA
UUDISTUMINEN
Varmistamalla oikein mitoitetun, hyvinvoivan ja osaavan
henkilöstöresurssin, vahvistamme kunnan hyvää
työnantajakuvaa.
Johtamisella luomme hyvät työnteon toimintaedellytykset ja
tuemme kunnan palvelutehtävän toteuttamista.
JOHTAMINEN
5
Kuntastrategian päämäärät ja niihin liittyvät keinot
Tuusula – palveleva, kestävästi kehittyvä kotikunta
ELINKEINOT
MAANKÄYTTÖ
LIIKENNE
TALOUDEN
ASUMINEN
Tuusula tarjoaa
Tuusula suuntaa
Tuusulan
PALVELUIDEN
TASAPAINO
Tuusula vastaa
kilpailukykyisen
uudisrakentamisen
liikennejärjestelmää
KEHITTÄMINEN
Tuusulan taloutta
erilaisten ja eri ikäisten
toimintaympäristön kunnassa jo painopistettä keskuksiin ja
kehitetään aktiivisesti
Kunnan palvelut
hoidetaan
niin,
että
talous
on
väestöryhmien
asumistarpeisiin seudullisena kokonaisuutena
toimiville
ja
kuntaan
sijoittuville
taajamiin,
mikä
luo
edellytykset
määritellään asiakaslähtöisesti
kestävällä pohjalla. Verotustaso yrityksille keskustoja kehittäja edistää monimuotoista
joukkoliikenteen
kiinnittäen erityistä huomiota
ja taso sellaiseksi, että ne
ja
velkaantuminen
ovat
asumista viihtyisässä
mällä ja työpaikkatoteuttamiselle
matkustamisen
voidaan rahoittaa tuloilla.
hallitusti suunniteltuja.
kulttuuriympäristössä.
tonttien tarjontaa
ja palvelurakenteen
sujuvuuteen.
lisäämällä.
monipuolistumiselle.
Pitkän aikavälin suunnittelu
ohjaa jatkuvaa
palvelurakenteidemme
kokonaisuuden kehittämistä
ja palveluidemme priorisointia.
Teemme pitkän aikavälin
investointisuunnitelman ja
taloussuunnitteluvuosina
otamme huomioon
suunnitteluvuosien investointien ja toimintaympäristön
vaikutukset käyttötalouteen.
Olemme mukana Helsingin
seudun kilpailukyky- ja
kehittämissopimuksissa.
Laadimme Tuusulan
vahvuuksiin perustuvan
strategisen yleiskaavan.
Varmistamme
asuinympäristön laadun ja
liikenneratkaisut osana
metropolialuetta kestävän
kehityksen mukaisesti.
Kehitämme ja parannamme
tie- ja katuverkkoa
kokonaisuutena.
Tuemme kuntalaisia aktiiviseen
omaehtoiseen toimintaan
hyvinvointinsa edistämiseksi.
Sitoudumme taloudellisiin
päätöksiin siten, että ne ovat
johdonmukaisia ja näkyvät
palvelutason linjauksina.
Kehitämme keskusten
palveluita yhdessä kaupallisten
toimijoiden ja
hanketoteuttajien kanssa.
Sujuvoitamme
kaavoitusprosessia
kokonaisuutena.
Kannamme vastuumme
Helsingin seudun yhteisistä
asumisen tavoitteista
ottamalla asuntotuotannossa
huomioon erilaiset
väestöryhmät.
Kehitämme joukkoliikennettä
koko kunnassa huomioiden
sisäisen joukkoliikenteen,
raideliikenteen ja
liityntäliikenteen.
Määrittelemme palveluille ja
palveluiden saamiselle kriteerit
ja periaatteet.
Vuosittaisissa talousarvioissa
vuosikate kattaa vähintään
poistot ja mahdolliset
pitkäaikaisten lainojen
lyhennykset.
Tuusulassa tarjottavat
yrityspalvelumme
muodostavat
tarkoituksenmukaisen
kokonaisuuden.
Palveluidemme kehittäminen,
investointimme ja maankäytön
suunnittelumme ovat
johdonmukaisessa yhteydessä
toisiinsa.
Tuemme joustavilla palveluilla
erilaisia asumisratkaisuja, kun
ne ovat kokonaisuuden
kannalta perusteltuja.
Kehitämme jalankulun ja
pyöräilyn olosuhteita.
Edistämme elinkeinoelämää
palvelevia väylähankkeita.
Suunnittelemme maankäytön
niin, että
joukkoliikennepalveluille on
hyvät edellytykset.
Tuotamme uudenlaisen
kokonaisvaltaisen asumisen
toimintakonseptin Tuusulan
Rykmentinpuistossa.
Työpaikkaomavaraisuuden
nostamisella ja etätyön
edellytysten kehittämisellä
vähennämme liikkumisen
määrää ja tarvetta.
Hyödynnämme vaihtoehtoisia
palveluiden tuotantotapoja ja
kuntayhteistyötä.
Varmistamme kunnan
omaisuuden tehokkaan käytön.
Organisaatiostrategian päämäärät ja niihin liittyvät keinot
Tuusula – palveleva, kestävästi kehittyvä kotikunta
PALVELUJEN
KEHITTÄMINEN
Kunnan palvelut
määritellään
asiakaslähtöisesti ja taso
sellaiseksi, että ne
voidaan rahoittaa
tuloilla.
TALOUDEN TASAPAINO
Tuusulan taloutta
hoidetaan niin, että talous
on kestävällä pohjalla.
Verotustaso ja
velkaantuminen ovat
hallitusti suunniteltuja.
Pitkän aikavälin suunnittelu ohjaa jatkuvaa
palvelurakenteidemme
kokonaisuuden kehittämistä ja palveluidemme
priorisointia.
Teemme pitkän aikavälin
investointisuunnitelman ja
taloussuunnitteluvuosina
otamme huomioon
suunnitteluvuosien investointien ja toimintaympäristön
vaikutukset käyttötalouteen.
Tuemme kuntalaisia
aktiiviseen omaehtoiseen toimintaan
hyvinvointinsa
edistämiseksi.
Sitoudumme taloudellisiin
päätöksiin siten, että ne
ovat johdonmukaisia ja
näkyvät palvelutason
linjauksina.
Määrittelemme
palveluille ja
palveluiden saamiselle
kriteerit ja periaatteet.
Vuosittaisissa
talousarvioissa vuosikate
kattaa vähintään poistot ja
mahdolliset pitkäaikaisten
lainojen lyhennykset.
Hyödynnämme
vaihtoehtoisia
palveluiden
tuotantotapoja ja
kuntayhteistyötä.
Varmistamme kunnan
omaisuuden tehokkaan
käytön.
ASIAKASLÄHTÖISYYS
Tarkastelemme
asiakkuuksia
kokonaisuuksina ja
varmistamme oikein
kohdennetut ja ajoitetut
palvelut
HENKILÖSTÖ JA
UUDISTUMINEN
Varmistamalla oikein
mitoitetun, hyvinvoivan
ja osaavan henkilöstöresurssin vahvistamme
kunnan hyvää
työnantajakuvaa
JOHTAMINEN
Johtamisella luomme
hyvät työnteon
toimintaedellytykset
ja tuemme kunnan
palvelutehtävän
toteuttamista
Kehitämme palveluita
yhteistyössä asiakkaiden
kanssa.
Otamme käyttöön
työhyvinvointisuunnitelman mukaiset
osaamisen kehittämis-,
henkilöstösuunnittelu- ja
palkitsemisjärjstelmät.
Uudistamme organisaation
rakennetta niin, että se
palvelee strategian
toteuttamista.
Kehitämme
kokonaisvaltaista
palveluohjausta ja
asiakaspalvelua.
Tuemme innovointia ja
uudenlaisten
toimintamallien kokeilua ja
käyttöönottoa. Levitämme
hyviä toimintamalleja.
Määrittelemme
johtamisjärjestelmän, tavan ja -käytännöt kunnan
tasolla yhtenäisiksi.
Suunnitelmallisesti
kohti visiota
Strategiakaudelle on valittu vuositeemat,
joiden ympärille kulloisenkin vuoden vuositavoitteet painottuvat.
2014
TERVE TALOUS
Palvelurakenteet
taloudellisesti
kestävälle pohjalle
2015
KEHITTYVÄT
PALVELUT
Asiakaslähtöisten
palveluprosessien ja
johtamisen
kehittäminen
2017
MENESTYVÄ
KULTTUURIKUNTA
Hyvinvoivat
kuntalaiset ja
henkilöstö
2016
VETOVOIMAISET
KESKUKSET
Menestyvät yritykset
ja vetovoimaiset
kuntakeskukset
www.tuusula.fi
8
Strategiset kehittämishankkeet
TUOTTAVUUSOHJELMA
Sopeuttamistoimenpiteet
Sopeuttamistoimenpiteet
2014 (sopeutus 1,5 me/v)
PALVELURAKENTEIDEN UUDISTAMINEN
STRATEGISET KEHITTÄMISHANKKEET Palveluverkkosuunnitelma
- Kiinteistöverkon uusiminen toimintamenojen alentamiseksi pitkällä aikajänteellä
Strategiset
kehittämishankkeet
(sopeutus pitkällä
aikavälillä 5-10me/v)
Kuntalaislähtöinen palvelumuotoilu
Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat 1) Kuntalaisen palvelukokemuksen parantuminen
2) Tuottavuuden parantaminen ja kustannusten kasvun hillintä
ICT kehittämisohjelma
-Tavoitellaan kustannussäästöjä tukemalla tuotantoprosessien uudistuksia ICT:llä
- Kattavat sähköiset palvelut kuntalaisille
Johtamisen ja osaamisen kehittäminen
- Palvelujen uudistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää uudenlaista johtamista
ja osaamista
14.2.2014
2014
2024
9

similar documents