Terveydenhoitajien kokemuksia terveys- ja

Report
Terveydenhoitajan kokemuksia Hyvemallin mukaisesta neuvolan ja
päivähoidon moniammatillisesta
yhteistyöstä
Teemahaastattelurungon laatiminen
Terveydenhoitaja opiskelijat
Anna Peltomaa
Tiia Vaak
Metropolia AMK
Opinnäytetyön suunnitelma
• Tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa
terveydenhoitajien teemahaastattelut Katse Lapseen hankkeen tutkimusneuvoloissa.
• Tavoitteena oli tuottaa kuvaus terveydenhoitajien
kokemuksista neuvolan ja päivähoidon Hyve-mallin
mukaisesta yhteistyöstä.
• Suunnitelman muutos:
– Tutkimuslupien saaminen kuitenkin viivästyi, vuoden
vaihteessa tapahtuneiden organisaatiomuutosten vuoksi
→ Opinnäytetyön toteutussuunnitelmaa jouduttiin muuttamaan
Opinnäytetyön tarkoitus
• Tarkoituksena oli:
– Tuottaa teemahaastattelurunko asetettujen tutkimuskysymysten
pohjalta
– Arvioida laadittua teemahaastattelurunkoa, jota jatkossa
hyödynnetään edelleen seuraavassa opinnäytetyössä Hyvemallin arviointiin
• Laaditun haastattelun avulla tullaan jatkossa
kartoittamaan, miten neuvolan ja päivähoidon yhteistyö
toteutuu Hyve-mallin mukaisessa toiminnassa
• Tavoitteena on kuvailla terveydenhoitajien kokemuksia
neuvolan ja päivähoidon Hyve-mallin mukaisesta
yhteistyöstä
→ Hyve-mallin ja lapsiperheiden palveluiden edelleen
kehittäminen
Hyve-mallia kattavasti arvioiva
teemahaastattelurunko
• Muutosten jälkeen opinnäytteemme uudistettuna
tarkoituksena oli laatia Hyve-mallia kattavasti
arvioiva teemahaastattelurunko
→ Laatimisessa ja arvioinnissa hyödynnettiin
yhteistyökumppanin hankkeen terveydenhuollon
erityisasiantuntijan näkökulmia
→ Teemahaastattelu pilotoitiin yhdelle
terveydenhoitajalle hankkeeseen kuuluvassa
tutkimusneuvolassa Helsingissä
→ Terveydenhoitaja antoi palautetta
haastattelurungosta omasta näkökulmastaan
Tutkimuskysymykset
Millaisia kokemuksia terveydenhoitajilla on lasten ja
perheiden hyvinvointitiedon keruusta neuvolan ja
päivähoidon yhteistyönä?
1) Millaisena terveydenhoitajat kokevat terveys- ja
hyvinvointitiedon keruun ja moniammatillisen
yhteistyön neuvolan ja päivähoidon välillä?
2) Miten terveydenhoitajat ovat hyötyneet Hyve-mallin
mukaisesta toiminnasta?
3) Miten Hyve-malli on toiminut käytännössä?
4) Miten Hyve-mallin mukainen toiminta auttaa
tunnistamaan mahdollista erityistuen tarvetta?
5) Millaisia kehittämisehdotuksia terveydenhoitajilla on
Hyve-mallin mukaiseen toimintaan?
Teemahaastattelurunko
Teemat ja päänäkökohdat:
1) Hyvinvointi- ja terveystiedon keruu neuvolassa ja päivähoidossa
– Tiedonkulku
– Tiedonsiirtolomake
- Valmistautuminen tarkastukseen
- Päivähoidon tietojen hyödyntäminen
- Tuen tarpeen tunnistaminen
– Tiedonkeruu neuvolassa
– Ohjeistus/koulutus Hyve-malliin
2) Hyve-mallin mukainen moniammatillinen yhteistyö neuvolan ja
päivähoidon välillä
– Kokemukset yhteistyöstä
– Yhteistyön toimivuus
– Luottamuksellisuus neuvolan ja päivähoidon välillä
– Yhteistyö prosessin hyöty perheelle
– Tuen tarpeen tunnistaminen yhteistyönä
– Resurssit yhteistyöhön
– Yhteistyön merkitys
Teemahaastattelurunko
3) Kehittämisehdotukset Hyve-mallin mukaiseen
neuvolan ja päivähoidon yhteistyöhön
– Tiedonsiirto/-lomake
– Yhteistyö Hyve-mallin mukaan
4) Taustatiedot
– Alan koulutustausta
– Työkokemus neuvolasta
– Kokemus Hyve-mallista
– Tiedot varhaiskasvatuksesta
– Kokemus Hyve-mallista asiakkaana
Opinnäytetyön toteutus;
teemahaastattelurungon
rakentaminen ja pilottihaastattelu
• Teemahaastattelurunko muodostettiin Hyve-mallin prosessin
ja tavoitteiden, sekä laajaan nelivuotistarkastuksen
kansallisten tavoitteiden ja ohjeiden pohjalta
• Pilottihaastattelun tarkoitus oli:
– Testata haastattelun pituutta ja kestoa
– Arvioida haastattelurungon sisältöä ja toimivuutta
• Haastatteluun varattiin aikaa noin 60 min
• Ennen haastattelua sovittiin työnjaosta
– Haastattelijana toimiminen
– Nauhoittaminen, havainnointi ja muistiinpanojen
tekeminen
Pilottihaastattelun toteutus
• Pilottihaastatteluun haettiin tutkimuslupa
• Äitiys- ja lastenneuvolan yhteyshenkilön kanssa on
sovittiin missä ja ketä terveydenhoitajaa haastatellaan
• Terveydenhoitajaa tiedotettiin tulevasta
pilottihaastattelusta saatekirjeellä sähköpostitse
• Terveydenhoitajalle lähetettiin teemahaastattelurunko
etukäteen tutustuttavaksi
• Sopivasta haastatteluajasta ja -paikasta sovittiin
sähköpostin välityksessä
• Pilottihaastattelua koski samat eettiset periaatteet kuin
varsinaisia haastatteluja
– Mahdollisuus kieltäytyä osallistumisesta.
– Terveydenhoitaja osallistui haastatteluun anonyymisti.
Pilottihaastattelun toteutus
• Toteutettiin pilotti, eli esihaastattelu Katse Lapseen hankkeessa mukana olevan tutkimusneuvolan
terveydenhoitajalle
→ Hyve-mallin mukainen toimintamalli ollut käytössä
neuvolassa ja oli tuttu terveydenhoitajalle
• Haastattelupaikkana oli terveydenhoitajan työhuone
• Ennen haastattelua oli mahdollisuus esittää vielä
kysymyksiä haastatteluun liittyen
• Pilottihaastattelu nauhoitettiin kahdelle eri nauhurille.
• Haastattelu eteni laaditun rungon mukaisesti ja kesti
noin 30 min
Pilottihaastattelun toteutus
Haastattelun jälkeen terveydenhoitaja antoi
palautetta toteutuneesta haastattelusta ja
haastattelurungosta
• Haastattelu litteroitiin seuraavana päivänä itse,
myöhemmän analysoinnin helpottamiseksi
→ Aineistoa hyödynnetään mahdollisesti myös
varsinaisen aineiston analysoinnissa
• Teemahaastattelurunkoon tehtiin vielä lopulliset
tarkennukset ja muutokset terveydenhoitajan
palautteen ja haastattelun pohjalta
•
Johtopäätökset
• Terveydenhoitaja oli tyytyväinen
toteutuneeseen haastatteluun
• Tavoitteellinen haastattelunkesto osoittautui
realistiseksi
• Pilottihaastattelu ja sen litterointi osoittivat, että
laaditun teemahaastattelun avulla voidaan
saada vastaukset tutkimuskysymyksiin
→ Edellyttää:
– Etukäteen tutustumista haastattelunteoriaan
– Hyve-mallin tuntemista
– Aikaisempi kokemus haastatteluista eduksi

similar documents