Päihdetyö ja sote

Report
Ihmisiä päihdetyössä –seminaari
Jyväskylä 28.11.2014
Olavi Kaukonen
 Mitä SOTEsta tiedetään (ja mitä ei)
 Toimintaympäristön muutokset
 Päihdetyön merkityksestä
 Mahdolliset tulevaisuudet
 Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollisten
rakenteiden kehittämistä
 Palvelut ja niiden sisältö määräytyvät edelleenkin erityislakien
perusteella
 Uudistuksessa ei puututa erityislakien sisältöön
 Hallituksen esitys annettaneen ensi viikolla, jolloin tulee julkiseksi
 5 sosiaali- ja terveyspalvelualuetta järjestää (järjestämissopimus) kaikki sosiaali- ja
terveyspalvelut – valtionosuudet peruskunnilta alueille
 Kuntayhtymät palvelujen tuottamisvastuussa
 Enintään 19 tuotantokuntayhtymää
 Eteläinen sosiaali- ja terveysalue: 4 kuntayhtymää (noin 2.1 miljoonaa asukasta)
 Itäinen sosiaali- ja terveysalue: 4 kuntayhtymää (noin 820 tuhatta asukasta)
 Keskinen sosiaali- ja terveysalue: 3 kuntayhtymää (noin 900 tuhatta asukasta)
 Läntinen sosiaali- ja terveysalue: 3 kuntayhtymää (noin 860 tuhatta asukasta)
 Pohjoinen sosiaali- ja terveysalue: 5 kuntayhtymää (noin 740 tuhatta asuakasta)
 Yksittäinen kunta ei voi olla tuottamisvastuussa
 Ei teemallisia erityiskuntayhtymiä
 SOTE-alue ei lainkaan tuottamisvastuussa?
Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko
maassa
 eriarvoisuuden vähentäminen
 henkilöstövoimavarojen kohdentaminen yhdenvertaisesti
 Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja
 tarkoituksenmukainen ja tasapainoinen palvelukokonaisuus
 mahdollistetaan palvelujen toteutus uusilla tavoilla,
muun muassa lähipalvelut
 Toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne
 kustannuskehityksen tasapainottaminen
 palvelujen uudistaminen, vaikuttavuus ja laatu
 Mahdollisimman laaja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio
 Palvelukokonaisuus saman johdon ja budjetin alle
 Johtamisjärjestelmä?
 Rahoitusmallit erillisessä työryhmässä (2/2015)
 Ihmisten palvelutarpeet huomioidaan kokonaisuutena
 Selkeä ja tehokas hallinto
 Kaksiportainen hallinto saattaa olla (perusoikeus)ongelma – onko sote-alue
välttämätön?
 Mitä integraatio tarkoittaa käytännön työssä?
 Vahva kansallinen ohjaus
 Tästäkin ehkä joudutaan perusoikeussyistä joustamaan
 Asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen
 Palvelujen järjestäminen eri merkityksessä kuin nykyisin
 Nykyiset palvelujen tuottamistavat ovat käytettävissä
 Tuotantokuntayhtymän oma tuotanto
 Tuotantokuntayhtymien välinen yhteistoiminta
 Ostopalvelut
 Palveluseteli
 tuottamisvastuussa oleva kuntayhtymä on ostopalvelujen hankkija ja palvelusetelin antaja
 Järjestämispäätöksessä määritellään keskeiset linjaukset tuotannon
toteutuksesta
 mm. ostopalvelujen käytön laajuus eri palveluissa
 Voi myös muodostaa ongelman
 Sote-alue laatii palvelujen toteuttamisesta joka neljäs vuosi
järjestämispäätöksen
 tuottamisvastuussa olevien mukanaolo valmistelussa
 asukkaiden näkemysten huomioon ottaminen
 STM hyväksyy osaltaan päätöksen
 Sote-alueen seurattava ja arvioitava päätöksen toteutumista
vuosittain
 Miten yksityiskohtainen järjestämispäätös (ja STM:n ohjaus) voi olla?
 Valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteutus (mikä on strateginen tavoite?)
 Integraation toteutus (mitä tarkoittaa käytännön työssä ja sen organisoinnissa?)
 Määritellään tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät ja niiden tehtävät (lakiin)
 Rahoituksen kohdentaminen (kapitaatioperiaate + sairastavuus +
tehokkuusporkkana)
 Keskeiset periaatteet ostopalveluille (tarkkuustaso?)
 Laatu- ja palvelutaso ja yhtenäiset käytännöt (kriteerit?)
 Kielellisten oikeuksien toteuttaminen
 Lähipalvelujen varmistaminen (?)
 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueella (jää peruskunnille)
 Sote-alueen tuottamisvastuulle kuuluvat palvelut (jäävät kokonaan pois)
 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossakin ensisijaisesti
kunnan tehtävä
 hyvinvointikertomus valtuustokausittain
 Sote-alueiden ja tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien tulee
omalta osaltaan toteuttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä
 omassa toiminnassa
 asiantuntemuksen antaminen kunnille
 Onko edistävän ja ehkäisevän työn irrottaminen muusta sosiaali- ja
terveydenhuollosta viisas ratkaisu?
 Vrt. nyt lausunnolla oleva lakiesitys ehkäisevästä päihdetyöstä
 Alkoholipolitiikka aikaisempaa vähemmän kansanterveyslähtöistä
 Ehkäisevä työ eriytyy edelleen muusta päihdetyöstä
 Päihdehuollon erityispalvelut ja –kuntoutus eriytyvät edelleen
 SOTE-järjestämislakiluonnoksessa puhutaan vain terveydenhuollon lisä- ja
täydennyskoulutuksesta ja sen säilyttämisestä
 Nyt eduskunnan käsittelyssä oleva sosiaalihuoltolakiesitys: ei lainkaan työn
kehittämiseen liittyviä tai täydennyskoulutusvelvoitteita
 Sosiaalialan kehittämiskeskukset rakennepaketin säästökohteina
VM:n ote kuntaohjauksesta tiukkenee – tavoitteena on myös
aikaisempaa tuottavampi ja tehokkaampi sosiaali- ja terveyssektori
▫ Peruspalveluohjelmasta tehdään aikaisempaa ohjaavampi ja velvoittavampi,
valtionosuusjärjestelmä uudistetaan – kuntakehys, jota ei saa ylittää
▫ SOTE:lle erillinen, aikaisempaa tiukempi kehysbudjetti
▫ Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta leikataan 540 miljoonaa euroa
▫ STM: SOTE-järjestämislain myötä päihdetyöstä säästetään 9 – 18 miljoonaa euroa
osana rakennepakettia
Hankintalaki uudistetaan
Alkoholilain kokonaisuudistusta ei toteuteta tällä vaalikaudella
Sosiaalihuoltolain uudistus meneillään – jonossa laki ehkäisevästä
päihdetyöstä, päihdehuoltolaki ja mielenterveyslaki
• Toiveita esitetty myös lakien säätämättä jättämisestä,
yhdistelemisestä ja asiakkaiden oikeuksien väljentämisestä
(rakennepaketti ja kuntien tehtävien karsinta)
 Rahoitus niukkenee kaikilta - peruspalvelulähtöistä päihdetyötä yritetään vahvistaa
 Kuntien palvelut periaatteessa paremmin turvattu tulevaisuudessakin
 Valtion ja Sote-alueen ostopalveluohjauksen luonne on arvoitus
 Mieli-ohjelman erityiset painotukset monitulkintaisia – päihdehuollon erityispalveluista
kohti psykiatriaa?
 Järjestöpohjaiset palvelut neuvottelevat tuottaja-alueiden kanssa
 19 neuvottelutahoa
 Yhdistys, säätiö vai yritys?
 Hankintalain vaikutukset
 In-house -yksiköiden kohtalo?
 Aikaisempaa suuremmat tarjouspyynnöt/hankinnat?
 Hankintojen kynnysarvot pienille järjestöille kriittinen kysymys?
 Sivuuttaako hankintalaki ja sen tulkinnat erityislainsäädännön keskeiset tavoitteet?
SGEI-menettely
Politiikka
ilman kilpailutuksia
Hankinta pääosin
neuvottelumenettelyin
Hankintalain
mukainen
perussääntely
Markkinat
Asiakkaan oikeudet
Haavoittuvat ryhmät
Valinnanvapaus
Osallisuuden ongelmat
On vähentymässä, koska
On lisääntymässä, koska
Alkoholipolitiikkaa tarkastellaan enenevästi
finanssipolitiikkana
Keskustelu alkoholipolitiikan suunnasta ja
merkityksestä on lisääntynyt
Peruspalvelujen sekundääripreventio ei toimi
vaikuttavalla tavalla
Edulliset päihdepalvelut vähentävät
terveyspalvelujen kysyntää
Erityispalveluiden toimintaedellytykset ovat
heikentyneet
Päihdehuollon palvelut kohdentuvat huonoosaisimpiin (kuntoutuksen kustannushyöty
suurin)
Kilpailutukset tuottavat ohuempia
palvelukokonaisuuksia moniongelmaisille asiakkaille
Palveluiden sisällä sosiaalipoliittinen ja
asiakaslähtöinen intressi on edelleen vahva
Kuntoutuksesta on siirrytty katkaisun ja
asumispalvelun käyttöön
Hyvä ja toimiva akuuttiapu on erittäin
kustannustehokasta
Psykososiaalisesta työstä on siirrytty enenevästi
(pelkkään) lääkitykseen
Kustannustehokasta lääkehoitoa saatavilla myös
päihdepalveluissa
Palvelujen saatavuus on heikentynyt
Päihdeasiakkailla toistaiseksi lakiin perustuva
oikeus palveluun
 Päihdetyö siirtyy osaksi paremmin suojattuja terveyspalveluja (päihdeongelmat
hoitoa vaativina sairauksia)
 Kunnalliset palvelut vahvistuvat talouden kiristyessä (kasvavia ja monitahoisia
päihdehaittoja on kustannustehotonta hoitaa kuormittuneissa terveyspalveluissa)
 Järjestöpohjainen työ vahvistuu ja tukee kunnan hyvinvointipalveluja
(kehittämisperinne, taipuisuus ja uusien innovaatioiden mahdollisuus)
 Tarvitaan tuottavuuslupausta, jotta erityispalveluita kannattaisi hankkia
 Tarvitaan nykyistä laajempaa yhteistyötä, jotta tuottavuuslupaukset voidaan lunastaa
 Tarvitaan nykyistä syvempää yhteistyötä, jotta kasvava hankintakone ei syö pieniä
järjestöjä

similar documents