Lääkkeiden yhteisvaikutukset ja antoajat

Report
Lääkkeiden yhteisvaikutukset ja
antoajat
Anni Salminen
Osastofarmaseutti
Osastofarmasian erityispätevyys
Suursuon sairaala
Helsingin kaupungin sairaala-apteekki
Sisältöä
• Lääkkeiden väliset interaktiotyypit
• Lääkkeiden antoaikojen optimointi
imeytymisvaiheen interaktioiden,
kronobiologian ja lääkkeiden mahdollisten
haittojen perusteella
• Työkaluja lääkityksen arviointiin
Lääkkeiden interaktiot
Lääkkeiden välisiä interaktioita eli
yhteisvaikutuksia on kahdenlaisia:
• Farmakokineettiset interaktiot
vaikuttavat lääkeaineen imeytymiseen,
jakautumiseen ja metaboliaan ja muuttavat
siten lääkeaineen pitoisuutta
• Farmakodynaamiset interaktiot
muuttavat lääkeaineen tehoa muuttamatta sen
pitoisuutta
Farmakokineettiset interaktiot
• Imeytymisvaiheen interaktio:
▫ Lääkeaineen imeytyminen estyy tai vähenee
merkittävästi toisen lääkeaineen vaikutuksesta
• Imeytyminen voi heikentyä adsorption tai
kelaation seurauksena
• Adsorptio: lääkeaineen tarttuminen huokoisen
aineen pintaan, jolloin imeytyminen estyy
• Tärkeimpiä adsorboivia aineita lääkehiili,
resiinit (esim. kolestyramiini Questran®)
Kelaatio
Kahden- ja kolmenarvoiset metalli-ionit
Ca2+ , Al3+ , Mg2+ Zn2+ Fe2+ ja sukralfaatti vähentävät
•
•
•
•
tetrasykliinien
fluorokinolonien
bisfosfonaattien ja
tyroksiinin imeytymistä
• Imeytymisvaiheen interaktio on vältettävissä
annostelemalla lääkkeet eri aikaan
(vähintään 2 tuntia väliä)
Imeytymisvaiheen interaktio,
potilasesimerkki
• Hypotyreoosia sairastava 60-vuotias nainen käy
terveyskeskuslääkärillä väsymyksen vuoksi
• Laboratoriotutkimuksissa löytyy lievä anemia,
jonka hoitoon määrätään rautavalmiste kahdesti
päivässä
• Kahden kuukauden kuluttua hän käy uudelleen
lääkärissä, sillä aamuin illoin ottamastaan
rautalääkkeestä huolimatta olo tuntuu edelleen
uupuneelta –mikä voisi olla syynä?
Farmakokineettiset interaktiot
• Lääkeaine poistuu elimistöstä useimmiten
virtsan mukana metabolian seurauksena
• Useat lääkeaineet metaboloituvat maksassa
tai esim. ohutsuolessa CYP-entsyymien
sääteleminä
• Tärkeimpiä CYP-entsyymejä on lueteltu
Duodecimin lääketietokannassa 6 kappaletta
Farmakokineettiset interaktiot
• Lääkeaine voi indusoida (kiihdyttää) tai
inhiboida (hidastaa) toisen lääkeaineen
hajoamista säätelevää CYP-entsyymiä, mikä
vaikuttaa lääkeaineen pitoisuuteen
• Lääkeaineen pitoisuuden yllättävät muutokset
voivat aiheuttaa hoidon epäonnistumisen tai
voimakkaat haittavaikutukset
• Haittavaikutus ei ole estettävissä antoaikojen
muutoksella, vaan on harkittava lääkkeen
vaihtoa
CYP-entsyymin induktio
• Tunnettuja CYP-entsyymien induktiota
aiheuttavia lääkkeitä ovat rifampisiini ja
karbamatsepiini
->Indusoivat lääkeaineet kiihdyttävät
lääkeaineen poistumista elimistöstä: esim.
karbamatsepiini heikentää
ehkäisyvalmisteiden tehoa
10
CYP-entsyymin induktio
Lähde: Action
potential-blogi
http://apotential.
wordpress.com
CYP-entsyymin inhibitio
• CYP-entsyymin inhibiittorit eli estäjät ovat
yleisempiä kuin induktorit
• Kun CYP-entsyymin toiminta estyy, lääkeaineen
pitoisuus elimistössä nousee
• Tunnetuimpia inhibiittoreita ovat oraaliset
sienilääkkeet, tietyt antibiootit ja tietyt
masennuslääkkeet
CYP-entsyymin inhibitio,
potilasesimerkki
• 55-vuotias mies menee lääkäriin äkillisen
kuumeen ja nielemiskipujen takia,
nieluviljelynäytteessä kasvaa Streptokokki A.
Hän sairastaa tyypin 2 diabetesta, lääkityksenä
metformiini, ramipriili, pieniannoksinen
aspiriini ja simvastatiini. Potilas muistaa
mainita lääkärille penisilliiniallergiasta, ja
lääkäri määrää klaritromysiiniä 250mg x 2 5
vuorokauden ajan. Kuuden päivän kuluttua
potilas soittaa terveysasemalle kovien
lihaskipujen takia. Miksi?
CYP-entsyymin inhibitio,
potilasesimerkki
• Potilaan säännöllisesti käyttämä simvastatiini
metaboloituu CYP 3A4-entsyymin kautta.
Klaritromysiini on vahva CYP 3A4-entsyymin
estäjä, minkä seurauksena simvastatiinin
pitoisuus elimistössä nousee. Statiinien
suhteellisen yleinen haittavaikutus on myopatia,
joka voi oireilla lihaskipuna ja -heikkoutena.
Farmakodynaamiset interaktiot
• Farmakodynaamisessa
yhteisvaikutuksessa lääkkeen
pitoisuus ei muutu mutta
sen vaikutus muuttuu
• Agonismi – antagonismi
• Additiivinen/potentoiva
yhteisvaikutus
Farmakodynaamiset interaktiot
• Agonismi – antagonismi:
-lääke voi kumota toisen lääkkeen
vaikutuksen sitoutumalla samaan reseptoriin
mutta vaikuttamalla eri tavalla
• Antagonismia käytetään hyödyksi myrkytysten
hoidossa: antidootit kumoavat myrkytyksen
aiheuttaman lääkkeen vaikutuksen
Farmakodynaamiset interaktiot
• Additiivinen/potentoiva vaikutus voi olla joko
toivottu tai haitallinen
• Esimerkiksi käytettäessä eri
vaikutusmekanismeilla toimivia
verenpainelääkkeitä samanaikaisesti
saavutetaan alhaisempi verenpaine
• Usean antikolinergisen lääkkeen käyttäminen
altistaa ummetukselle, virtsaummelle,
kaatumiselle, sekavuudelle ja jopa psykoosille
Lääkehoidon toteuttaminen
• Lääkkeiden antoaikojen suunnittelussa
huomioidaan
▫ Potilaan sairaudet ja niiden erityispiirteet
▫ Lääkehoidon toteutettavuus: tarvitseeko potilas
apua lääkkeiden ottamisessa?
▫ Lääkkeiden haittavaikutuksia pyritään
minimoimaan esimerkiksi annostelemalla vatsaa
ärsyttävät lääkkeet (esim. jotkut antibiootit,
tulehduskipulääkkeet) aterian kanssa ja väsyttävät
lääkkeet yötä vasten
Sairauksien erityispiirteitä
• Verenpaine on korkeimmillaan klo 8-18, illalla
laskee luontaisesti
▫ Verenpainelääkkeet otetaan pääsääntöisesti
aamuisin, sillä liiallinen verenpaineen lasku yötä
vasten on haitallista
• Astman ja COPD:n oireet ovat
voimakkaimmillaan aamuyöstä
▫ Teofylliinin pitkävaikutteinen tabletti
annostellaan yötä vasten, jolloin se vaikuttaa
aamuyöstä
Sairauksien erityispiirteitä
• Parkinsonin tauti vaatii tiheää lääkintää
▫ Käytössä on erilaisia valmisteita
pitkävaikutteisista nopeavaikutteisiin tabletteihin,
myös depotlaastareita
• Nivelreuman oireet ovat voimakkaimmillaan
aamuisin
▫ Yötä vasten voi antaa pitkävaikutteisen
tulehduskipulääkkeen, joka vaikuttaa aamullakin
Lääkkeiden erityispiirteitä
• Väsyttävät lääkkeet annetaan illalla, jos vain
mahdollista
▫ Esim. mirtatsapiini, hydroksitsiini (Atarax)
• Pitkävaikutteiset nitrot voivat menettää tehonsa
toleranssin takia, jos annosten välillä ei ole
tarpeeksi pitkää taukoa
▫ Annostellaan esim. klo 8 ja 16
▫ Huomioitava myös nitro-laastareissa!
Lääkkeiden erityispiirteitä
• Lääke voi imeytyä paremmin happamasta
mahalaukusta, jolloin kunnon ateria juuri ennen
lääkkeenottoa parantaa hoidon vaikuttavuutta
▫ Esim. itrakonatsoli
• Rautavalmisteen kanssa samanaikaisesti otettu
c-vitamiini parantaa raudan imeytymistä
Lääkkeiden aiheuttamia haittoja
• Diureetit tihentävät virtsaamisen tarvetta
▫ Annostellaan aamupäivävoittoisesti
• Ruokatorvea ärsyttävät valmisteet, esim.
kaliumkloriditabletit, on hyvä annostella aterian
yhteydessä jotta lääke pääsee vatsaan asti
• Alzheimer-lääkkeistä esim. donepetsiili voi
aiheuttaa kiihtymistä ja sekavuutta, mikä
heikentää yöunta illalla annosteltaessa
▫ voidaan välttää annostelemalla aamuisin
Työkaluja lääkelistan arviointiin
• Terveysportin SFINX-PHARAO-tietokanta
ilmoittaa lääkkeiden farmakokineettiset
yhteisvaikutukset sekä farmakodynaamiset
haittariskit
▫ lääkkeiden aiheuttamia haittoja on helpompi
arvioida, lisäksi yhdellä syöttökerralla saa paljon
informaatiota
• Iäkkäiden lääkityksen tietokanta kertoo eri
lääkkeiden soveltuvuudesta yli 75-vuotiaille
Lääkelistan pikakatsaus:
yhteisvaikutukset, antoajat
• Onko lääkityksessä bisfosfonaattia, tyroksiinia,
yhteisvaikutuksille herkkiä antibiootteja, rautaa
tai kalsiumia?
• Onko lääkityksessä pitkävaikutteista nitroa,
nesteenpoistolääkkeitä, donepetsiiliä, statiineja?
• Onko iäkkäällä potilaalla kodeiinivalmistetta,
trisyklisiä masennuslääkkeitä tai
inkontinenssilääkkeitä?
Evästykseksi
• Potilaan lääkelistan kasvaessa riski
yhteisvaikutuksiin kasvaa
• Kaikkia yhteisvaikutuksia ei voida välttää
• Riskilääkkeiden pitoisuutta on syytä seurata
laboratoriokokein
▫ Esim. digoksiini, varfariini, valproaatti
• Oma aktiivisuus kasvattaa ammattitaitoa ja lisää
potilasturvallisuutta!
Tietolähteitä
• Terveysportissa www.terveysportti.fi:
▫ SFINX-PHARAO
▫ Duodecimin lääketietokanta sisältää lääkkeiden
valmisteyhteenvetojen lisäksi runsaasti
asiantuntija-artikkeleita (kohdassa Oppikirjat,
oppaat ja lehdet)
▫ Lääkkeet ja munuaiset (Renbase)
▫ Käypä hoito
• Selkeä käyttää, suomenkielinen, sopii tiedonhakuun
työn avuksi
Tietolähteitä
• Iäkkäiden lääkityksen tietokanta
http://www.fimea.fi/laaketieto/laakehoitojen_arviointi/
iakkaiden_laakityksen_tietokanta
▫ Helppokäyttöinen, neliportainen asteikko siitä,
miten hyvin lääke sopii iäkkäälle
• Lääketietoa ammattilaisille-kirja (Koskinen,
Ojala, Puirava) Sanoma Pro Oy, Helsinki, 2012
▫ Selkeä, perusteleva, mutta käytännönläheinen,
sopii myös hakuteokseksi
Kiitos mielenkiinnosta!

similar documents