Vieraiden kielten ja A-ruotsin oppimistulosten arviointi

Report
Oppimistulokset opettajankoulutuksen näkökulmasta
Heini-Marja Järvinen
Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos
KIELEN OPETTAMISEN METODOLOGIA
Hyviä käytänteitä
kohdekielen käyttö
tehtävien tekeminen
Läksyjen kuulustelu
Opitun kertaaminen
Kehittämistarpeet
työtapojen monipuolistaminen
tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen
autenttisen materiaalin käytön lisääminen
oppilaiden itseohjautuvuuden ja
itsearviointitaitojen kehittäminen
arvioinnin monipuolistaminen (itse-, vertais,salkkuarviointi)
PAKKOPULLAENGLANTI VAI
HENGITYSILMAA?
Taustatekijät (A-englanti)
Oppilaiden tuloksiin vahvimmin yhteydessä ollut taustatekijä
olivat oppilaan jatko-opintosuunnitelmat. Lukioon pyrkineet
menestyivät ammatilliseen koulutukseen pyrkineitä paremmin.
Sukupuolittain tarkasteltuna parhaiten menestyivät lukioon
menevät pojat, jotka saavuttivat kaikilla osa-alueilla hyviä, jopa
erinomaisia tuloksia.
Heikoiten puolestaan menestyivät ammatilliseen koulutukseen
pyrkineet tytöt.
A –englanti
KAHDEN YLIOPPILAAN AHKERA,
TAVOITTEELLINEN JA
KUNNIANHIMOINEN TYTÄR
A-saksa
• Kielitaito oli sitä parempi, mitä paremmin oppilas uskoi
osaavansa saksaa. Myös saksasta pitäminen ja kielen
kokeminen hyödylliseksi liittyivät parempaan menestykseen
kielitaitotehtävissä.
• Opiskelukäytänteistä kielitaitoa kohensivat eniten
omavastuullinen työskentely, saksan käyttö vapaa-ajalla ja
saksan kielen tehtävien säännöllinen tekeminen.
• Kielitaitotehtävissä menestymistä selittivät voimakkaimmin
vanhempien koulutus, jatko-opintoaikeet, tehtävien
säännöllinen tekeminen, saksan kielen käyttö vapaa-ajalla
ja käsitys itsestä oppijana.
Motivaatio
ihanneminä
velvoiteminä
kielenoppimiskokemukset
syntyperäisen kielitaidon tavoitteen
hylkääminen
useakielisyys tavoitteeksi

similar documents