KANNABIS JA PSYYKE - Irti Huumeista ry

Report
KANNABIS
JA PSYYKE
060313 KANNABIS-ILTA HÄMEENLINNASSA
PSY EL SEIJA JOUKANEN
YLEISTÄ
Kannabis sativa l.hamppu viljelykasvina tuhansia vuosia,
käytetty kuitukasvina, hamppuöljyn takia, mutta myös
päihteenä
Hasis, marihuana, kannabisöljy
Sisältää yli 60 ainesosaa, joilla päihdyttävä vaikutus
Tärkeimmät : delta-9- tetrahydrokannabinoli (THC) ja
kannabidioli (CBD)
Kasvien välillä näiden pitoisuuksissa suuria eroja,
päihdyttävän vaikutuksen saamiseksi kasvattajalla pyrkimys
korkeaan THC-pitoisuuteen (- samalla matalaan CBDpitoisuuteen)
KANNABINOIDIT
Kannabiskasvista saadut tuotteet = fytokannabinoidit ( THC,
CBD, kannabigeroli )
Elimistön itsensä tuottamat = endokannabinoidit
(anandamidi)
Synteettiset kannabinoidit :
- lääkekäyttöön kehitettyjä ( dronabinoli, nabiloni,
rimonabantti)
- päihteeksi kehitettyjä, joista kaikkia ei ole luokiteltu
laittomiksi huumeiksi ( Spice, JWH, jne)
KANNABISPÄIHTYMYS
Hengitysteitse: nopea vaikutuksen alku, päihtymyksen koettu
kesto tavanomaisella annoksella 2- 4 t
Suun kautta: annos x 3- 5 edelliseen verrattuna, hitaampi
alku, pidempi kesto
Tutkimuksissa toteutettu myös suonensisäistä annostelua, ei
näyttöä siitä, että voimistaisi päihtymystä
Silmien punoitus, valonarkuus
Pulssitason nousu, verenpaineen vaihtelu, lämpimät raajat
(verisuonten laajeneminen)
Makeanhimo, suun kuivuminen, yskä
Raukeus, hyvänolon tunne tai huonovointisuus
…. JATKUU
Koettu päihtymys ja sen aikainen tunnetila vaihtelee eri
henkilöillä
Euforia, puheliaisuus, hihittely, näkö- ja kuulohallusinaatiot
(illuusiot)
Ajantaju muuttuu, reaktioaika pitenee, vartalon liikkeiden
hallinta epävarmaa (koordinaatio)
Pelkotilat, paniikinomaiset kauhutilat, vainoharhaiset
ajatukset
Vetäytyminen, tokkuraisuus, itkuisuus, ahdistunut olo
Sekavuus tai psykoottiset oireet (todellisuuden taju
hämärtyminen )
Flash-back (ei yleinen kannabikselle)
… JATKUU
THC- pitoisuus vaikuttaa päihtymyksen voimakkuuteen ja
kestoon, THC myös psykoottisten oireiden taustalla
CBD vaikuttaa ahdistusta lievittävästi ja mahdollisesti myös
hillitsee vainoharhaisia oireita
Päihtymyksen jälkeen usein väsymystä, haluttomuutta,
keskittymiskyvyn alenemaa, ärtyneisyyttä
Pitkäaikaiskäytössä yleistä passivoitumista, motivaatiotason
alenemaa työhön, harrastuksiin, opiskeluun
Näkyy U-huumeseulassa päivittäin käyttävillä pitkään (useita
viikkoja)
KANNABIS JA
PSYKOOTTISUUS
Kirjallisuudessa mainintoja sekavuustiloista kannabikseen
liittyvinä jo yli 2000v:n takaa
1930-luvulla pohdintaa kannabiksen ja psykoosisairauksien
yhteyksistä
Kannabispsykoosi voi puhjeta sekä käytön aikana että
vieroitustilan yhteydessä
Kannabiksen osuudesta skitsofrenian yhtenä erillisenä
riskitekijänä lisääntyvästi näyttöä
Toisaalta kannabista käyttävällä skitsofreniapotilaalla saattaa
arjen toimintakyky säilyä odotettua paremmin
KANNABISPSYKOOSI
Usein suuriannoksinen, pitkään jatkunut käyttö,
kokemattomalla käyttäjällä myös lyhytaikainen käyttö voi
laukaista
Korkea THC-pitoisuus lisää riskiä
Oireisto skitsofrenian kaltainen: harha-aistimuksia eri aistien
kautta, epäluuloisuutta, vainoharhoja, pelkotiloja
Myös ns. negatiivisia oireita: eristäytymistä, tunteiden
latistumista, passivoitumista
Pitkäkestoinen, käytön jatkuessa uusii helposti
Hoidetaan skitsofrenialääkkeillä, usein sairaalahoito
MIKÄ ON
KANNABISPSYKOOSI ?
Merkittäviä harhaluuloja tai aistinharhoja, joita henkilö ei
ymmärrä päihteen aiheuttamiksi
Oireet alkaneet käytön tai vieroitusvaiheen aikana tai 1kk:n
kuluessa käytön loppumisesta
Voi olla muu psykoosi, jos oireet alkaneet ennen käytön
alkua, kestävät huomattavan pitkään käytön loppumisen
jälkeen , oireet huomattavan runsaat suhteessa aineen
käytön määrään ja kestoon, aiempi todettu psykoosisairaus
Päihdepsykoosi on eri ilmiö kuin ” tavallinen” psykoosi
Mukana usein päihderiippuvuus, potilaiden vanhemmilla
usein päihdehäiriö, oireina usein näköharhoja
PÄIHDEPSYKOOSIN
ENNUSTEESTA TUTKIMUKSIA
27 % päihdepsykoosin dg:n saaneista sai muun psykoosin
(BJP v 2007)
Näillä henkilöillä suvussa psykiatrisia sairauksia
Suuri osa alkuun kannabis-psykooseina hoidetuista sai
myöhemmin sch-dg:n (v.2005 BJP) : naisista 25%, miehistä
45% 6 seurantavuoden aikana
Seksuaalinen riisto lapsuudessa ja nuoruusiän kannabiksen
käyttö lisäävät riskiä sairastua psykoosiin aikuisena (Sch
Bull v.2008)
Päihdepsykoosien määrän kasvu yhteydessä
voimakkaampiin kannabistuotteisiin ??
KANNABIKSEEN
LIITETTY SKITSOFRENIA
Mukana myös muita skitsofrenialle altistavia tekijöitä
Perinnölliset tekijät
Nuorten aivot erityisen alttiita kannabiksen
pitkäaikaisvaikutuksille: käytön aloitus 15v lisäsi sch:an
sairastumisriskiä huomattavasti verrattuna tilanteisiin, joissa
käyttö alkoi aikuisena (BMJ v.2002)
Käyttötiheys, käytön pituus, THC-pitoisuus
Sekakäyttö (amfetamiini, alkoholi, uudet synteettiset
huumeet??)
Psykoosisairaus puhkeaa kannabiksen käyttäjillä n.2,7v.
aikaisemmin
MITÄ AIVOISSA
TAPAHTUU?
Aivosolujen välinen tiedonkulku vaikeutuu
Vaikutus solujenväliseen sekä solunsisäiseen toimintaan
Reseptorit CB1 ja CB2 : aivoissa, pikkuaivoissa eri alueilla
Runsaasti otsalohkon alueella: toiminnanohjaus, älylliset
toiminnat, harkintakyky
Jatkuva, runsas altistus vaikuttaa heikentävästi muistiin,
huomiokykyyn
THC: huonontaa oppimiskykyä, lyhytkestoista muistia,
keskittymiskykyä
Ei alueilla, jotka säätelevät hengitystä
KANNABISRIIPPUVUUS
Sekä fyysinen että psyykkinen riippuvuus
Sietokyvyn kasvu : käyttömäärien lisäys päihtymyksen
saavuttaminen
Vieroitusoireet usein lievät, mutta jatkuvat pitkään, koska
poistuu hitaasti elimistöstä
Ahdistus- ja masennusoireet ovat yleisiä, myös ruumiillisia
oireita kuten ripulia, hikoilua, pahoinvointia yms
Käytön pituus, tiheys, aineen vahvuus, yksilölliset
ominaisuudet
sekakäyttö
POHDINTAA
Nuoruusiässä alkanut käyttö, aineen vaikutuksen lisäksi
muistettava nuoruusiän kehitykselle olennaiset
vuorovaikutusasiat
Tuberkuloosiriski ( vesipiippu)
Tupakointi tärkeämpi ennustekijä kuin alkoholi
Lääkekehittelyä ( MS-tauti, rintasyöpä )
Tampereen alueella v.2013 alkupuolella runsaasti nuorten
hakeutumisia hoitoon kannabikseen liittyvän oireilun takia,
Sama ilmiö Hämeenlinnassa?
Asenteet, objektiivisuus
Vaikutukset immuniteettiin, hormonitasoihin, verenkiertoon,
syöpäriski yms.
KIITOS

similar documents