ECVETin perusteet, toimeenpano ja vaikutukset Suomessa

Report
Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten
eurooppalainen siirtojärjestelmä - ECVET
Perusteet, toimeenpano ja vaikutukset
ECVET tulee, oletko valmis! –seminaarisarja
2.10.2012 Rovaniemi
Hanna Autere
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Mikä on ECVET? (1/2)
Ammatillisessa koulutuksessa käytettävä
oppimistulosten eurooppalainen siirto- ja
kerryttämisjärjestelmä, jonka avulla
•
tuetaan muualla suoritettujen opintojen tai muutoin
hankitun osaamisen tunnistamista, tunnustamista
ja hyödyntämistä osana tutkintoja
•
parannetaan tutkintojen ja opetussuunnitelmien
läpinäkyvyyttä
•
edistetään liikkuvuutta (koulutuksessa olevat,
työmarkkinoilla olevat)
•
edistetään rajat ylittävää elinikäistä oppimista.
Kattaa virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen
Perustuu oppimistuloksiin (EQF)
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Mikä on ECVET? (2/2)
Keskeisenä osana tutkinnot ja
tutkintojen/koulutusten osat, joiden arvioidut ja
hyväksytyt oppimistulokset tunnistetaan ja
tunnustetaan siten, että opiskelija voi hyödyntää
niitä kerätessään suorituksia tutkintoa varten tai
halutessaan siirtää niitä toiseen tutkintoon tai
opinto-ohjelmaan.
ECVET-pisteet tarjoavat täydentävää numeerista
tietoa tutkinnoista ja tutkintojen osista.
ECVET- järjestelmä sisältää välineet ja
menettelytavat opintosuoritusten siirtoon
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
21.9.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
15 ECVETin käyttöönoton edellytystä
(Cedefop 2012)
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
ECVET koulutuspoliittisissa linjauksissa
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma
2007-2012
Suomi osallistuu aktiivisesti ammatillisen koulutuksen eurooppalaiseen
yhteistyöhön ja Kööpenhaminan prosessin tavoitteiden määrittelyyn ja
toimeenpanoon ja valmistautuu ottamaan käyttöön ammatillisen
koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET).
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma
2011-2016
Otetaan käyttöön ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten
siirtojärjestelmä (ECVET) kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa vuonna
2014.
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Miksi ECVET?
ECVET tukee pedagogista muutosta
• osaamisperusteisuus
• työelämälähtöisyys
ECVET edistää laatua ja läpinäkyvyyttä osaamisen
tunnistamisessa ja tunnustamisessa
• joustavat/yksilölliset opinto- ja tutkintopolut
• kansainvälinen liikkuvuus
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hyödyt opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle
(1/2)
Mahdollisuudet ammattitaidon laajentamiseen,
rikastuttamiseen ja erikoistumiseen paranevat.
Päällekkäiset opintosuoritukset ja päällekkäisarviointi
poistuvat.
Kansallisessa tai kansainvälisessä liikkuvuudessa aiemmin
arvioidun ja dokumentoidun osaamisen tunnistaminen ja
tunnustaminen helpottuvat.
Yksilölliset mahdollisuudet tulevat näkyvämmäksi omassa
opiskelu- ja näyttösuunnitelmassa (henkilökohtaistaminen).
•
Yksilölliset opintopolut
•
Yksilölliset tutkintopolut
•
Kansainvälisyys
21.9.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hyödyt opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle (2/2)
Kansainvälisen liikkuvuuden laatu paranee.
Yhteinen kieli/käsitteet osaamisen kuvaamisessa helpottavat
työssäoppimispaikan hakua toisesta maasta.
Oppimissopimus / learning agreement ja muut sopimukset lisäävät
opiskelijan tai tutkinnon suorittajan turvallisuutta liikkuvuuksissa.
Liikkuvuusjaksoilla hankittujen elinikäisen oppimisen avaintaitojen
tunnustaminen vahvistuu.
Ammattitaidon osoittaminen ja arviointi ulkomailla helpottuvat.
Ammatillisten aikuisopiskelijoiden kansainvälistyminen lisääntyy
etenkin, jos tutkintotoimikunnat tunnustaisivat ulkomailla arvioidun
osaamisen entistä useammin.
Hakeutuminen jatko-opintoihin ja työskentelemään ulkomaille
helpottuu
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hyödyt koulutuksen järjestäjälle (1/2)
Osaamisperusteinen opetus ja ohjaus saa laadunvarmistuksen
•
Koulutuksenjärjestäjän ops
•
Opiskelijan arviointi
•
HOPS-prosessit
•
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opetuksen ja opetuksen tukipalveluhenkilöstön osaaminen
laajenee
Kansallisesti tutkintojen toteutuksen läpinäkyvyys
Muualla arvioidun osaamisen tunnustamisen käytännöt
tutkintotoimikunnissa yhtenäistyvät.
Laadullinen yhteistyö ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen
kanssa kehittyy liittyen osaamisen arvioinnin suunnitteluun,
toteutukseen ja arvioijista päättämiseen.
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hyödyt koulutuksen järjestäjälle (2/2)
Suunniteltu laadunvarmistus kehittyy lähettävän ja
vastaanottavan organisaation
yhteistyösopimuksella.
Luottamus yhteistyökumppanin oppimistulosten ja
osaamisen arviointitaitoon lisääntyy.
Toimintaperiaatteista ennakkoon sopiminen
selkeyttää arviointi- ja tunnustamiskäytänteitä
tutkintotoimikunnan ja näyttöjen toimielimen
yhteistyössä
Kansainvälisyyden ja kansainvälisen vaihdon
hyötyjen arviointi helpottuu.
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Hyödyt työelämälle
Ammatillinen koulutus vastaa entistä paremmin
yritysten osaamis- ja koulutustarpeisiin
Yritysten osallistuminen ja merkitys
koulutusprosesseissa kasvaa (mm.
työelämälähtöisyys, osaamisperusteisuus)
Aikaisempi osaaminen on koulutuksen lähtökohtana
Vahvistaa mahdollisuuksia räätälöidä tutkintoja
yritysten osaamistarpeisiin
Yrityksillä mahdollisuus kehittää liiketoimintaa
lähettämällä ja vastaanottamalla työntekijöitä
liikkuvuusjaksoille
Työnantajat saavat osaavia työntekijöitä ja
henkilöstön rekrytointi ulkomailta helpottuu
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
ECVETin käyttöönotto Suomessa
Edistävät tekijät
• Selkeä tutkintorakenne ja tutkintojen viitekehys ( NQF)
• Tutkinnot jaettu tutkinnon osiin
• Tavoitteet kuvattu oppimistuloksina
• Pisteiden käyttö
• Aiemmin opitun tunnustaminen
• Koulutuksen järjestäjät tekevät tunnustamispäätökset
ammatillisessa oppilaitosmuotoisessa
peruskoulutuksessa/ selkeät toimijat ja vastuut
2.10.2012
ECVETin käyttöönotto Suomessa
Haasteet
• ECVET pisteiden määrittäminen tutkinnoille / tutkinnon
osille
• ECVETin “markkinointi” koulutuksen järjestäjille ja
opettajille sekä tutkintotoimikunnille → luottamus
yhteistyölle
• Laadun varmistus ECVET-prosessin eri vaiheissa
• Oppimistulokset /osaaminen lähtökohdaksi
opetussuunnitelmiin ja opetuksen toteuttamiseen
koulutuksen järjestäjätasolla
2.10.2012
Oppimistulosten vertailu tiedot, taidot ja pätevyys –
periaatteella tutkinnon perusteisiin
1. Työprosessin hallinta
Tiedot
2. Työmenetelmien, -välineiden
ja materiaalin hallinta
Taidot
3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
4. Yhteiset elinikäisen oppimisen
avaintaidot
21.9.2012
Pätevyys
ECVET toimijat
Toimija
Säädökset
Tutkinnon
perusteet
Tutkintotodistus
Tutkinnot
OKM
OPH
ECVET
pisteet
Määräyks
et
Ohjeet ja
mallit
Tutkinnon
osat
Koulut.
järj.
Tutkinnon
osan osat
Tutkinnon järj.
Tutkinnon
osan osat
Tutkintotoimikun
Työnantaja
Opettaja
2.10.2012
Arviointi
Tunnistaminen
Tunnustaminen
ECVET:n käyttöönotto edellyttää mm.
tutkintojen ja niiden edellyttämän osaamisen
määrittelyä tietoina, taitoina ja pätevyytenä
ja tutkintojen sijoittelua tutkintojen
viitekehyksen tasoille (NQF ja EQF)
ECVET-pisteiden määrittelyperiaatteista
sopimista
tutkintojen ja tutkinnon osien ECVETpisteiden määrittelyä
muutoksia säädöksiin ja määräyksiin
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
ECVETin toimeenpanon yhteydet koko tutkintojärjestelmän
kehittämiseen yhteistyössä työelämän/ sidosryhmien kanssa
AMMATILLISEN
TUTKINTOJÄRJESTELMÄN
KEHITTÄMINEN
Tutkintojen ja tutkintotyyppien kriteerien määrittely
Tutkintojärjestelmän kokonaisuus
Tutkinnon osien kokonaisuus
Tutkintojen joustavuus
NQF
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
ECVET
• TUTKE 2
ohjausryhmä ja
työryhmä (OKM:n
asettama
2012 -2014
• Koulutuksen
järjestäjien ja
opetushallinnon
yhteistyöryhmä
Ehdotus tutkintojen sijoittumisesta kansalliseen
viitekehykseen
Kansallinen
vaativuustaso
Suomalaiset tutkinnot
Taso 3
Perusopetuksen oppimäärä
Taso 4
Lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto
Ammatilliset perustutkinnot
Ammattitutkinnot
Taso 5
Erikoisammattitutkinnot
Taso 6
Ammattikorkeakoulututkinnot
Alemmat korkeakoulututkinnot
Muutama erikoisammattitutkinto
Taso 7
Ylemmät ammattikorkeakoulu ja korkeakoulututkinnot
Taso 8
Lisensiaatin tutkinnot
Tohtorin tutkinnot
21.9.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
ECVET-aikataulu
FINECVET 1
&2
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
ECVETsuositus
ECVET:n
2014 käyttöönotto
2009
2002
ECVET
TWG
ECVET:n
toimeenpanosuunnitelma
Konsultaatio
FINECVET
3
Koulutuksen
järjestäjien tukeminen
käyttöönottoon
valmistautumisessa
Miten tästä eteenpäin?
Syksy 2013Koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmien,
koulutussuunnitelmien ja näyttötutkintojen
järjestämissuunnitelmien tarkistaminen
Viimeistään 2014 muuttuneet
säädökset ja määräykset voimaan:
ECVET-pisteiden käyttöönotto kaikissa tutkinnoissa ja koulutuksissa
2012
Pisteytyksen
periaatteiden
määrittely
2012-2013
ECVET-pisteiden määrittely tutkinnoille ja
tutkinnon osille
Säädös- ja määräysmuutosten valmistelu,
sidosryhmien kuuleminen valmistelun aikana
2012-2014
Koulutus ja tiedotus
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
2014-2015
Seuranta
Alustava suunnitelma
tutkintojen ECVET-pisteiden määrittelyksi
•
•
Tutkintojen kokonaispistemäärät määritellään
tutkintoasetuksissa.
Tutkintojen kokonaispistemäärien määrittelyn
lähtökohtana käytetään ECVET-suosituksen 60
pistettä/vuoden työpanos.
Perustutkinnon kokonaispistemäärä ECVET-suosituksen
pohjalta määriteltynä 180 ECVET-pistettä.
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, joiden laajuutta ei ole
määritelty, suhteutetaan perustutkintojen viralliseen
opintopolkuun.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Esimerkki mahdollisesta tutkintojen
pisteytyksestä
Valmistavat ja valmentavat
koulutukset
NQF-taso?
Perustutkinnot
NQF-taso 4 (5) 180 pistettä
Ammattitutkinnot
NQF-taso 4 (5) 120 - 240 pistettä
Perustutkintoa suppeampi osaamisalue
Perustutkintoa vastaava osaamisalue
Perustutkinnon päälle rakentuva osaamisalue
Erikoisammattitutkinnot
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
120 pistettä
180 pistettä
240 pistettä
NQF-taso 5 (6) 180 - 240 pistettä
Osaamisalueeltaan suppea erikoisammattitutkinto
Ammattitutkinnon päälle rakentuva osaamisalue
2.10.2012
20 - 120 pistettä
180 pistettä
240 pistettä
Alustava suunnitelma
ECVET-pisteistä tutkintotodistuksissa
Tutkintoasetuksissa määritellyt tutkintojen ECVET-pisteet on
jokaisen vähintään suoritettava saadakseen
tutkintotodistuksen.
•
•
Tutkintojen ECVET-pisteet ovat tutkintojen minimipistemääriä (kuten
esim. korkeakouluissa).
Tutkinnon kokonaispistemäärä voi vaihdella tutkinnon suorittajan
mukaan.
Tutkinnon minimipistemäärän ylittävien tutkinnon osien pisteet
merkitään sellaisenaan tutkintotodistukseen.
Lisää ECVET-pisteitä tuovat esimerkiksi yksilöllisesti tutkintoa
laajentavat tutkinnon osat perustutkinnoissa ja yksilöllisten
valintojen mukaiset tutkinnon osat ammatti- ja
erikoisammattitutkinnoissa.
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Alustava suunnitelma tutkinnon osien
ECVET-pisteiden määrittelyksi
Tutkinnon osien ECVET-pisteet määritellään tutkintojen
perusteissa.
ECVET-suosituksen mukaan tutkinnon osien suhteellinen
painoarvo tutkinnosta tulee määrittää seuraavin kriteerein tai
niiden yhdistelmin:
•
•
•
tutkinnon osan oppimistulosten suhteellinen merkittävyys
työmarkkinoille osallistumisen, toiselle tutkintotasolle etenemisen tai
sosiaalisen integraation kannalta
tutkinnon osaan sisältyvien oppimistulosten vaikeusaste, laajuus ja
kattavuus
opiskelijalta edellytettävä työpanos tutkinnon osan suorittamiseksi
vaadittavien tietojen, taitojen ja pätevyyksien saavuttamiseksi.
Tutkinnon osien sisällä yksittäisten ammattitaitovaatimusten
ECVET-pisteistä päättää koulutuksen järjestäjä (esim.
kansainvälinen liikkuvuus).
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Alustava koulutus- ja tiedotussuunnitelma (1/2)
OKM yhdessä OPH:n kanssa vastaa ECVETjärjestelmän toimeenpanosta.
OPH on päävastuussa ECVET-koulutuksesta ja
tiedotuksesta.
Toimenpiteet
•
•
•
alueellisia ja valtakunnallisia seminaareja
oppaita, julkaisuja, esitteitä
verkkomateriaalia
Aikataulu
•
käynnissä, painopiste vuosina 2013-2014
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Alustava koulutus- ja tiedotussuunnitelma (2/2)
Kohderyhmät
•
•
pääkohderyhmä koulutuksen/tutkintojen järjestäjät ja
tutkintotoimikunnat
muita kohderyhmiä mm. rehtorit ja muu oppilaitosjohto,
opettajat ja työnantajat, työntekijät, opiskelijat/tutkinnon
suorittajat sekä ammatilliset opettajankoulutusyksiköt
Kouluttajina/tiedottajina toimivat
•
•
•
•
eurooppalaisissa ECVET-koulutuksissa olleet henkilöt ja
OPH:n muut virkamiehet yhteistyössä sidosryhmien
edustajien kanssa
ECVET Expertit (CIMO koordinoi, mukana OPH ja OKM)
FINECVET-projekteissa mukana olleet
CIMO:n virkamiehet
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
ECVET toimeenpanon tuki
Euroopan tasolla
ECVET
Working
Group
ECVET
Users’ Group
ECVET
Steering
Committee
ECVET
Network
ECVET
toimeenpano
ECVET
Team
LLL
Agencies
EU
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
CEDEFOP
Mikä muuttuu ECVET:n myötä? (1/2)
Säädöspohjaa on muutettava, koska ei ole
enää kytkentää aikaan.
Opintoviikkojen tilalle tulevat opintopisteet vaikutuksia koulutuksen järjestäjän
opetussuunnitelmiin ja opettajien työn
suunnitteluun.
Tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten
saavuttamista tukeva opetus/koulutus ja
ohjaus on määriteltävä uudelta pohjalta.
Koulutuksen järjestäjä päättää siitä, niin kuin
tähänkin asti.
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Mikä muuttuu ECVET:n myötä? (2/2)
Opiskelijoiden/tutkinnon suorittajien ja
työelämän edustajien ohjaus otettava
huomioon.
Kun osaamisen tunnustamiseen liittyvä
aikakytkentä poistuu, osaamisen
tunnustaminen muuttuu oppimistulos/pistepohjaiseksi .
2.10.2012
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
KIITOS!
Kiitos!
2.10.2012

similar documents