ettekanne

Report
Tartu kohtutäitur Oksana Kutšmei
TÄITIS
Täitemenetluse
infosüsteem
riiklik
täitemenetluse
register
kohtutäiturite
tööprogramm
TÄITIS- riikliku täitemenetluse registrina






ainuke täitemenetlusalase statistika allikas;
töövahend järelevalveorgani jaoks;
kohtutäiturile kasutamiseks kohustuslik – ametitoimingute
registreerimine;
registri andmed on teatud ulatuses avalikud
menetlusosalistele ja riigiasutustele. Võlgnik näeb
www.riik.ee portaali kaudu enda suhtes algatatud menetlusi,
kohtutäituri nime ja nõude suurust.
kohtutäiturid näevad TÄITIS ka teiste kohtutäiturite
menetlusi.
riigiasutused – Politsei, kohus, kriminaalhooldus jms –
omavad juurdepääsu täitemenetlusinfole.
TÄITIS tööprogrammina:





aeglane
andmete sisestamine ja dokumentide
registreerimine käsitööna;
ei suhtle teiste riiklike registritega ja
infosüsteemidega;
ei ole suuteline sisestatud andmeid analüüsima ja
menetlema neid iseseisvalt;
elektrooniline arvelduskontode arestimissüsteem.
Alternatiivsed lahendused:





raamatupidamisprogrammi TAAVI juurde kohtutäiturite
jaoks loodud moodul – Taavi Täitur.
võimaldab koostada kiiresti tekstitöötlusredaktori abil
menetlusdokumente;
võimalus luua uusi konkreetse täituri vajadusi rahuldavaid
blankette;
mugav pidada ametialast arvelduskontot: pangakorralduste
sisselaadimine programmi, raha automaatne jagamine
sissenõudja ja kohtutäituri vahel, maksekorralduste
automaatne genereerimine;
võimalus laadida TAAVI`is loodud dokumendid TÄITIS`sse näiteks avatud toimikud, arestimisaktid, lõpetamise otsused.
Infovahetus
Infovahetus
Andmevahetus riiklike registritega
Võlgniku varalise seisu kindlakstegemiseks on kohtutäituril
juurdepääs elektroonilistele registritele:






Kinnistusregister – andmed kinnisvara kohta;
Äriregister – andmed äriühingute kohta;
Ehitisregister – andmed ehitiste kohta;
Maksu ja Tolliamet – andmed võlgniku
sissetulekute kohta (tööandja nimi ja palga suurus);
Liiklusregister – andmed sõidukite ja laevade kohta;
Rahvastikuregister – andmed võlgniku elukoha ja
isikuandmete kohta.

Kinnistusportaal võimaldab esitada
kinnistamisavaldused keelumärgete seadmiseks või
enampakkumisel müüdud vara omaniku
muutmiseks otse kinnistusregistri infosüsteemi.
Teiste registritega (riiklik pensionikindlustuse
register, relvaregister, haigekassa, liikluskindlustuse
register jne) toimub suhtlemine paberkandjal. Vastuse
saamiseks kulub kuni 30 päeva.
X-tee - riigi infosüsteemide andmevahetuskiht
http://www.riso.ee/wiki/Riigi_it_arhitektuur

Riigi infosüsteemide andmevahetuskiht X-tee on
tehniline ja organisatsiooniline keskkond, mis
võimaldab korraldada turvalist internetipõhist
andmevahetust riigi infosüsteemide vahel. X-tee
võimaldab asutustel/inimestel turvaliselt andmeid
vahetada, samuti korraldada isikute juurdepääsu
riigi andmekogudes säilitatavatele ja töödeldavatele
andmetele.
Elektroonilisest registrist ja riiklikest
infosüsteemidest andmete saamine toimub praegu
üksik järelepärimise teel sisestades võlgniku
isikukoodi.


5 registrit- 5 korda sisestada isikukood.
Kui teha päring vähemalt igakuiselt, siis aasta
jooksul tuleb käsitsi sisestada 60 korda võlgniku
isikukood.




Eestis on 475 362 nõuet täitmisel;
Ühe täituribüroo keskmine koormus on 9701,27
nõuet;
Sellise koormusega ei ole võimalik teostada vara
päringud igakuiselt;
10 % võlgnikel tööandja andmed muutuvad
igakuiselt;
Võlgnik jõuab vahetada mitmendat töökohta
enne kui kohtutäitur jõuab tema jälile.
Kaasaegne tööprogramm peab olema:
Hea suhtleja

suhtleb elektrooniliselt menetlusosalistega;

hangib infot võlgniku varalise seisu kohta registrist automaatselt;

teavitab menetlejat võlgniku varalise koosseisus toimunud muudatustest.
Kiire tegutseja

Reageerib muutustele vastava dokumendi loomisega või pakub menetlejale mitu
lahendusvariandi.
Intelligentne ja iseseisev menetleja

iseseisvalt viib menetlust läbi vastavalt detailsetele menetlusreeglitele.

analüüsib registritest saadud infot.
Närve ja keskkonna säästev:

tagab suuremas osas elektroonilist menetlust ja suhtlust;

programmis loodud dokumentide allkirjastamine toimub digitaalselt.
Minu unistus on mitte ainult paberivaba menetlus,
kuid ka menetlejavaba menetlus!




Menetlejavaba menetlus
võimalik lihtsamate ja suhteliselt väikeste nõuete
puhul – näiteks kiiruse- ja parkimistrahvid jms.
tööprotsessid ja menetlusreeglid, mille alusel
programm võtab otsused vastu on detailideni
läbimõeldud;
võlgniku varalise seisu kontroll toimub automaatselt
ja pidevalt;
menetleja osavõtt on minimaalne – näiteks
kättetoimetamise kuupäeva sisestamine vms.
2009 oli moodustaud töörühm eesti kohtutäiturite
unistuste infosüsteemi visiooni loomiseks.
Tänan tähelepanu eest!

similar documents