Jukka Tulivuori - Nuorisokeskus Anjala

Report
Kestävä elämäntapa
haastaa opettajuuden!
Jukka Tulivuori
Opetushallitus
Mitä tapahtuu maailmalla tällä hetkellä?
•
•
•
Viisitoista vuotta sitten asetetut vuosituhattavoitteet
ovat osoittaneet, että selkeillä ja yhteisillä tavoitteilla
on merkitystä
Vuosituhattavoitteiden myötä äärimmäinen köyhyys
maailmassa on puolitettu, ja esimerkiksi puhtaan
veden saatavuus ja slummeissa asuvien
elinolosuhteet ovat parantuneet merkittävästi
Tyttöjen pääsy kouluun on parantunut, ja kaikkiaan
jo yhdeksän kymmenestä lapsesta pääsee
peruskouluun.
Mitä tapahtuu maailmalla tällä hetkellä?
•
•
•
Uudet kestävän kehityksen tavoitteet yhdistävät
vuosituhattavoitteiden köyhyysagendan sekä Rion
ympäristö- ja kehityskonferenssiin juurensa
juontavan Rion agendan
Jatkossa ei ole erikseen köyhyyden vähentämiseen
tähtäävää kehitysagendaa, ja kestävän kehityksen
edistämiseen keskittyvää Rion agendaa
Jatkossa on siis vain yksi yhteinen kestävän
kehityksen agenda, tämä on globaalitasolla erittäin
merkittävä edistysaskel.
Entä koulussa?
Nykyiset perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet
•
•
•
Tällä hetkellä käytössä olevissa perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa (2004) on mukana
aihekokonaisuus Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja
kestävästä tulevaisuudesta
Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seurantaarvioinnissa (Opetushallitus, 2012) todetaan, että tämä
aihekokonaisuus on toteutunut perusopetuksessa hyvin:
oppilaiden ekologista kestävyyttä korostava asenne oli
keskimäärin hyvällä tasolla
Luonnollisesti myös oppiaineosuuksissa kestävä kehitys
otetaan huomioon (erityisesti biologia, maantieto,
ympäristöoppi).
Miten koulut, opetus ja oppiminen
vastaavat jatkossa tähän haasteeseen?
Uudet opetussuunnitelman perusteet
Esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteet
Määräys annettu 22.12.2014
Perusopetuksen opetussuunnitelman
Määräys annettu 22.12.2014
perusteet
Lisäopetuksen opetussuunnitelman
perusteet
Määräys annettu 22.12.2014
Aikuisten perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteet
Määräys annetaan
viimeistään 4/2015
Oppilashuollon perusteosuudet
oppilas- ja opiskelijahuoltolain
mukaisesti
Määräykset annettu 3/2014
sekä 6/2014 (sisältyvät nyt
22.12.2014 perusteisiin)
OPPIMINEN
OPETUS JA OPISKELU
PAIKALLISET
OPETUSSUUNNITELMAT
OPETUSSUUNNITELMAN
PERUSTEET
VALTIONEUVOSTON
ASETUKSET
LAIT, ASETUKSET
Paikallisen
opetussuunnitelmat
uudistetaan
valtakunnallisten
perusteiden pohjalta
Uusien
opetussuunnitelmien
mukaiseen opetukseen
siirrytään syksyllä 2016
(ensin vuosiluokat 1-6
ja sitten vuosi
kerrallaan eteenpäin).
Opetussuunnitelman perusteiden
laadintaprosessi





Normiperustaisuus
Yhteinen näkemys
Tietoperustaisuus
Tulevaisuusorientaatio
Yhdessä tekeminen, vuorovaikutus
Sitoutuminen
Kunnioitus, erilaisten näkemysten
kuuleminen ja arvostaminen
Mistä opetussuunnitelmauudistuksessa on kyse ja
miten kestävä elämäntapa
näkyy siinä?
Neljä avainta ops-uudistukseen
Oppilaan muuttuva rooli
Muuttuva maailma
- yhdessä tekeminen, osallistuminen
- tutkiva ja luova työskentely
- ympäristö, globalisoituminen,
talous, työelämä, teknologia,
yhteisöjen monimuotoisuus
OPS
2016
Muuttuva opetus
- oppimiskäsitys
- yhteistyö ja kokonaisuuksien
rakentaminen
Vaikutus lasten
kasvuympäristöihin
Muuttuva sivistyskäsitys
ja osaaminen
- laaja-alaisuus, eettisyys,
kestävyys
- vuorovaikutus, oppimisen
taidot, tiedonhallinta
Uudistuksen ydin
Miksi?
Mitä?
Miten?
Miten koulu toimii vielä nykyistä paremmin
kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä, joka
•
•
•
•
edistää koulutyön mielekkyyden kokemusta
vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä toimia toisten kanssa
edistää oppimisen taitoja sekä laaja-alaisen osaamisen
kehittymistä ja huolehtii hyvästä osaamisen tasosta
luo edellytyksiä kestävään elämäntapaan?
Perusteuudistus (1)
Kantavat ajatukset
Kestävä
elämäntapa
Aktiivinen
oppija
Koulu oppivana
yhteisönä
Kokonaisuuksia
rakentava
opetus
Yhtenäinen
opinpolku
Perusteuudistus (2)
Keskeiset käsitteet
Inklusiivinen
koulu
Monipuolinen Laaja-alainen
oppiminen
osaaminen
Laaja-alainen osaaminen
Valtioneuvoston asetuksen mukaan
tiedonalakohtaisen osaamisen lisäksi tulee tavoitella
oppiainerajat ylittävää ja yhdistävää osaamista
Laaja-alaisen osaamisen tarve nousee ympäröivän
maailman muutoksesta
Laaja-alainen osaaminen on kuvattu tavoitteita
käsittelevässä luvussa kolme ja määritelty siinä
kunkin osaamisalueen yleiset tavoitteet
Tavoitteet on purettu vuosiluokkakokonaisuuksittain
tarkempiin tavoitteisiin.
Perusopetuksen
tavoitteet ja laajaAjattelu ja
Kulttuurinen
oppimaan
osaaminen,
oppiminen
alainen osaaminen
vuorovaikutus
ja ilmaisu
- tiedot
Osallistuminen ja
- taidot
Itsestä
vaikuttaminen ja
Ihmisenä ja
huolehtiminen ja
kestävän
- arvot
kansalaisena
arjen taidot
tulevaisuuden
rakentaminen
kasvaminen
- asenteet
- tahto
Siihen kuuluu myös
kyky käyttää tietoja
ja taitoja tilanteen
edellyttämällä
tavalla.
Työelämätaidot ja
yrittäjyys
Monilukutaito
Tieto- ja
viestintäteknologinen
osaaminen
Miten tämä kaikki näkyy perusteissa?
•
•
•
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden
rakentaminen kuuluvat siis perusteissa myös laaja-alaisen
osaamisen alueisiin
Kestävän kehityksen edistäminen yhdistää kaikkia
perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämisperiaatteita
ja se on määritelty myös omaksi kehittämislinjakseen:
vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen
suuntautuminen on yksi koulujen toimintakulttuuria ohjaavista
periaatteista
Kestävä kehitys on otettu huomioon myös perusteiden
oppiainekohtaisissa osuuksissa, tavoitteissa ja keskeisissä
sisällöissä.
Miten tämä kaikki näkyy perusteissa?
•
Oppiainetasolla otettu huomioon ainakin
seuraavissa oppiaineissa:
•
•
biologia
kuvataide
maantieto
terveystieto
uskonto
ympäristöoppi
•
monialaiset oppimiskokonaisuudet.
•
•
•
•
Entä biologian ja maantiedon opetus?
Biologian ja maantiedon ops-uudistustyötä ovat
ohjanneet perusteiden alkukappaleiden keskeiset
periaatteet. Ne ovat luontevasti tulleet mukaan biologian
ja maantiedon ops-perusteisiin:
•
•
•
•
•
•
•
Perusopetuksen arvoperusta
Oppimiskäsitys
Oppimisympäristön ja työtapojen kehittäminen
Toimintakulttuurin kehittäminen
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet
Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset
oppimiskokonaisuudet
Arvioinnin yleiset periaatteet.
POPS Biologia
Oppiaineen tehtävä
• oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun
ymmärtämiseen
Tavoitteet
• innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi
Sisällöt
• S6 Kohti kestävää tulevaisuutta.
POPS Maantieto
Oppiaineen tehtävä
• maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia
kestävää kehitystä edistävään toimintatapaan; opetus harjaannuttaa
oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja antaa oppilaille
keinoja aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden
rakentamiseen
Tavoitteet
• kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja
luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään
luonnonvarojen kestävän käytön merkitys
• tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja
kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi
Sisällöt
• S3 Elämän perusedellytykset maapallolla
• S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Onhan elämää perusopetuksen
ulkopuolellakin?
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Lukiokoulutus
•
•
•
•
Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden päivittäminen on
käynnistynyt. Työtä ohjaa valtioneuvoston asetus (942/2014), jossa
kestävän kehityksen edistäminen on asetettu erääksi keskeiseksi
pyrkimykseksi
VN edellyttää lukiokoulutuksen vahvistavan kokonaisuuksien
hallintaa, mikä luo edellytyksiä kestävän kehityksen moniulotteisen
kokonaisuuden ymmärtämiselle
Opetushallitus päivittää perusteet vuoden 2015 aikana; työn
alkuvaiheessa tehdyn kyselyn mukaan koulutuksen järjestäjät tukevat
selkeästi pyrkimystä kestävän kehityksen entistä parempaan
huomiointiin perusteissa
Samansuuntainen tahtotila välittyi Opetushallituksen järjestämässä
perusteiden yleisiä osia koskevassa kuulemistilaisuudessa.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ammattikoulutus
•
•
•
•
Vuosina 2008–2010 uudistetuissa ammatillisten
perustutkintojen tutkinnon perusteissa kestävä kehitys on
sisällytetty kaikkiin perustutkintoihin yhtenä elinikäisen
oppimisen avaintaitona
Lisäksi kestävä kehitys sisältyy moniin ammattitaitoa
täydentäviin tutkinnon osiin, kuten pakollisiin fysiikka ja kemia,
terveystieto, taide ja kulttuuri tutkinnon osiin sekä valinnaisiin
ympäristötiedon, etiikan ja yritystoiminnan tutkinnon osiin
Ammatillisissa tutkinnon osissa kestävä kehitys on sisällytetty
alakohtaisten painotusten mukaan
Uusissa, 1.8.2015 voimaan tulevien ammatillisten
perustutkintojen perusteissa on uusi, kolmen osaamispisteen
laajuinen Ympäristöosaamisen kokonaisuus.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Mutta myös kaikkia muita
toimijoita tarvitaan
formaalin oppimisen lisäksi!
Pohdi vierustoverisi kanssa mitä juuri te voisitte tehdä
kestävän elämäntavan edistämiseksi.
Kirjatkaa ajatuksenne tänne:
http://tinyurl.com/mjh5yk2
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
KIITOS!
Yhteystiedot
[email protected]
https://www.facebook.com/jukka.tulivuori
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
jutatu
fi.linkedin.com/jukka-tulivuori
jutatu2
+358 29 533 1260

similar documents