esitys, pptx

Report
2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille
A1-kielivalinta ja
hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle
Ensimmäisen vieraan kielen (A1) opiskelu aloitetaan 3. luokalla.
• A1-kielivalinta on ajankohtainen kaikille tuleville kolmasluokkalaisille.
• Painotettuun opetukseen tulevat kolmasluokkalaiset voivat halutessaan hakea.
• Hakuaika 12. – 26.1.2015 klo 15:een mennessä.
• Hakeminen tehdään samalla sähköisellä lomakkeella
Wilman kautta huoltajan tunnuksilla.
• Mikäli huoltaja ei pääse käyttämään Lahden Wilmaa, niin hakulomake on
hakuaikana tulostettavissa myös paperisena kaupungin verkkosivuilta:
www.lahti.fi > Sähköinen asiointi > Lomakkeet > Koulutus ja opiskelu
Lahtelaiset oppilaat toimittavat paperisen hakemuksen nykyisen koulun kansliaan
ja ulkopaikkakuntalaiset ensisijaisen hakutoiveen mukaisen koulun kansliaan
hakuajan päättymiseen mennessä.
A1-kielivalinta
• A1-kielenä Lahden kaupungin kouluissa voi lukea englantia, ranskaa, ruotsia,
saksaa, suomea tai venäjää.
• Englanti on valittu oletuksena A1-kieleksi kaikille ELI valinta on tarpeen
suorittaa vain, mikäli kielivalinta poikkeaa oletuksesta.
• Tällöin sellaisten huoltajien, jotka eivät halua lapselleen muuta A1-kieltä tai
hakea painotettuun opetukseen, ei tarvitse lomaketta täyttää.
• Ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän kielen luokkia muodostetaan, mikäli
näitä kieliä opiskelemaan ilmoittautuu vähintään 12 oppilasta. Ellei johonkin
kouluun muodostu ko. kieliryhmää, niin oppilaalla on oikeus niin halutessaan
siirtyä sellaisen koulun oppilaaksi, johon kieliryhmä voidaan muodostaa.
• Oppilaat, jotka ovat valinneet 3. luokalta alkaen muun A1-kielen kuin
englannin, voivat halutessaan aloittaa vapaaehtoisen englannin A2-kielen
opiskelun 4. luokalla.
A1- kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle
• Lahden kaupungissa on mahdollista hakea 3. luokalle
liikunnan, luonnontieteen ja matematiikan, käsityön, musiikin sekä taiteen
(musiikki, kuvataide, draamakasvatus) painotettuun opetukseen.
• Kielivalinta on määräävä tekijä silloin, kun A1-kieleksi valitaan jokin muu kuin
englannin kieli.
Esimerkiksi jos oppilas valitsee ranskan, niin hän voi halutessaan hakea
vain luonnontieteen ja matematiikan painotettuun opetukseen Länsiharjun
koulussa, eli tällöin muu painotettu opetus ei ole mahdollinen.
• Oppilas voi hakea enintään kahteen eri painotukseen. Hakutoivejärjestys
painotettuun opetukseen on sitova. Mikäli haette ja lapsi pääsee
hakutoiveeseen 1, niin teille ei tarjota paikkaa hakutoiveesta 2.
• Ensisijaisesti valitaan valintakriteerit täyttävät lahtelaiset hakijat ja sen
jälkeen ulkopaikkakuntalaiset.
Lahden kaupungin koulujen A1-kielitarjonta sekä
painotetun opetuksen tarjonta
A1-Kieli
Alakoulu
Alakoulujen painotettu opetus
Englanti
kaikki koulut
Ranska
Länsiharju
kaikki painotukset:
musiikki, Lotila
käsityö, Laune
luonnontiede ja matematiikka (luma),
Länsiharju,
liikunta, Mukkula
taide, Kivimaa
luonnontiede ja matematiikka (luma),
Länsiharju
Ruotsi
Lotila
musiikki, Lotila
Saksa
Ahtiala, Harju, Jalkaranta, Laune,
Mukkula, Myllypohja
käsityö, Laune,
liikunta, Mukkula
Suomi
Lahden ruotsinkielinen koulu,
koskee vain ruotsia
äidinkielenään puhuvia
Venäjä
Harju
A1-kielivalinnan ja painotetun opetuksen infot
2.-luokkalaisten huoltajille
• Ma 12.1.2015 klo 17.30
taide
Kivimaan peruskoulu
• Ti 13.1. klo 18
musiikki
Lotilan peruskoulu
• Ke 14.1. klo 18
luonnontiede ja matematiikka (luma), Länsiharjun peruskoulu
liikunta, Mukkulan peruskoulu
• To 15.1. klo 18
käsityö
Launeen peruskoulu
Soveltuvuuskokeet 2. - 6.2.2015
ma 2.2.​
ti 3.2.​
ke 4.2.​
to 5.2.​
Lotila, musiikki​
Lotila, musiikki​
Lotila, musiikki​
Laune, käsityö
klo 9 - 11​
Lotila, musiikki​
Mukkula, liikunta​
Kivimaa, taide
pe 6.2.​
Lotila, musiikki​
Länsiharju, luma
klo 9 - 11​
• Painotettuun opetukseen hakevat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella.
Aineen aiemmilla arvosanoilla ei ole merkitystä.
• Kutsu soveltuvuuskokeeseen lähetetään huoltajan sähköpostiin. Viestin
vastaanottamisesta pyydetään vahvistus. Sähköpostiviestissä lisäksi ohjataan,
miten huoltajan tulee toimia, mikäli hän ei voi käyttää Wilmaa tiedon
vastaanottamiseen ja paikan vahvistamiseen. - Mikäli sähköpostia ei ole
käytettävissä, kokeeseen kutsutaan puhelimitse.
• Tieto valinnan tuloksesta (valittu / ei valittu) tulee huoltajille Wilman kautta
18.2.2015 mennessä.
• Paikan vastaanottaminen on vahvistettava Wilmassa 2.3.2015 klo 15:een
mennessä.
Liikunnan painotettu opetus, Mukkulan peruskoulu
”Innokkaassa ryhmässä kaikki kehittyy, ja oppiminen on hauskaa!”
• Liikunnallisille ja liikunnasta innostuneille mahdollisuus
kehittyä monipuolisiksi ja taitaviksi liikkujiksi.
• Alueen monipuoliset liikuntapaikat, liikunnan ammattilaisten
ohjaus ja kattava lajikirjo.
• Toteutus koulun tuntijaon sisällä lisäämällä kullakin
vuosiluokalla liikuntaa 1t/vko eli liikuntaa 3.luokalla 3 t/vko
ja 4.-6. luokilla 4 t/vko. (3. ja 4. luokan tunti otetaan kuvataiteesta,
5.ja 6. luokan tunti musiikista.)
• Mahdollisuus jatkaa painotetussa opetuksessa Mukkulan
yläluokilla 7. -9.
Luonnontieteen ja matematiikan LUMA painotettu opetus,
Länsiharjun koulu
"Omppujen tutkiminen on parasta.” "Mä haluun mitata pikku ja ison koulun välin."
• Toiminnallista matematiikkaa ulkona.
• Lähellä monipuolista luontoa.
• Koulussa erillinen kasvituparakennus
tiedeluokkineen ja kasvihuoneineen.
• Matematiikan ja luonnontieteiden hieman
suurempi viikkotuntimäärä. Toteutus
eriyttämällä ja toiminallisilla työtavoilla.
Enintään 24 oppilaan LUMA-luokka tai ryhmä.
• Salpausselän peruskoulu on LUMApainotteinen yläkoulu 7.-9. lk.
Käsityön painotettu opetus, Launeen peruskoulu
”Rakastan painamista ja ompelukoneella ompelemista. Puukässässä eniten pidän
sahaamisesta ja poraamisesta.”
• Kaikki käsityöprosessin vaiheet aina
suunnittelusta valmistamiseen asti.
• Käsityötä korostetaan luovana välineenä ja sitä
integroidaan myös muihin oppiaineisiin.
• 3.-4. luokilla kaikille samansisältöistä.
5.-9. luokilla eriytyy tekstiili- tai tekniseen
työhön. Jokaisella vuosiluokalla 2t/vko.
Alakoulussa arvioidaan oman oppiaineen
yhteydessä.
• Mahdollisuus jatkaa 7. -9. luokilla
• Enintään 24 oppilaan luokka tai ryhmä.
Musiikin painotettu opetus, Lotilan peruskoulu
•
Musiikin monipuolista oppimista ja elämyksellistä
kokemista soittamisen, laulamisen, esiintymisten,
tanssin ja kuuntelun kautta.
•
Musiikkia 4 t/vko ja 4. luokalta alkaen 5t/vko,
kaikilla luokilla 3.-6. lauletaan luokka-astekuorossa
osana opiskelua. Kuorotunteja lukuun ottamatta
viikkotuntimäärä on sama kuin muillakin lahtelaisilla
oppilailla. Tunnit on osittain siirretty muista oppiaineista.
•
Mahdollisuus osallistua maksulliseen
soitonopetukseen omassa koulussa. Toteutus
yhteistyössä Lahden musiikkiopiston ja Lahden
konservatorion kanssa.
•
Musiikkiluokkalaiset jatkavat Tiirismaan yläkouluun
7. luokalle, jolloin musiikki on yksi valinnaisaine.
•
Painotukseen valitaan enintään 64 musikaalisesti
lahjakasta, musiikista innostunutta oppilasta.
Aiempaa harrastustaustaa tai omaa soitinta ei
tarvitse olla.
” Tuu mukaa meijän jengii
musaluokille musan pyörteisii
katse vaan eteenpäin ja pyörii
tulkaa mukaa svengii
ja kolmosten kenkii.
Joten tulkaa kukaan ei oo tiellä
kiitos ja kumarrus te sanotte vielä.
Meikä kiittää ja kuittaa
tulkaa mukaan se muistakaa.”
Rap san. Nuutti Vesala, Lotilan 5C
Taiteen painotettu opetus, Kivimaan peruskoulu
”On kivaa soittaa, maalata ja esiintyä!” ”Opin taitavaksi taideluokalla.”
• Taiteesta innostuneille lapsille ja nuorille
mahdollisuus kehittää monipuolisesti omaa
luovuuttaan.
• Rakentuu musiikin, kuvataiteen ja
draamakasvatuksen ympärille.
• Taidekasvatus otetaan huomioon koulun
muissakin oppiaineissa. Lähtökohtina lapsen
kokemus, luovuus ja yhteistyötaidot.
• Toteutus vuosiluokilla 3-6 koulun tuntijaon
sisällä lisäämällä kullekin vuosiluokalle 1
taidetunti. Mahdollisuus jatkaa Kivimaan
yläluokilla 7. -9.
A1-kielivalinta ja koulumatkat
• Kaupunki myöntää ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän kieltä opiskeleville
oppilaille koulumatkaetuuden, mikäli koulumatka ylittää viisi kilometriä.
Matka korvataan lähimpään kouluun, missä ko. kieltä voi opiskella.
• Elokuussa 2014 ja sen jälkeen aloittaneiden painotetun opetuksen oppilaat
eivät kuulu koulumatkaetuuden piiriin. (Sivistyslautakunta 12.3.2014)
Lisätietoja
• Kielivalintojen osalta lisätietoa saa omasta nykyisestä koulusta sekä
ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän osalta niitä tarjoavien koulujen
rehtoreilta
• Painotetusta opetuksesta lisätietoja antavat painotettua opetusta
tarjoavien koulujen rehtorit.
• Koulujen verkkosivuilta: https://peda.net/lahti > Koulut
• Kaupungin verkkosivuilta: www.lahti.fi > Opiskelu ja kirjasto >
Perusopetus > Kielivalinta tai Painotettuun opetukseen

similar documents