LASTEN JA NUORTEN TURVALLISUUTTA LISÄÄVÄT

Report
Seurakuntien viikkotoiminnan sekä
leiri- ja retkitoiminnan
turvallisuusohjeiden päivittäminen
Sirpa Syrjä /KKP2015
Uutta materiaalia käytettävissä…..

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) päivitetty
kuluttajaturvallisuusohjeistus

Kirkkohallituksen yleiskirjeet mm. vesi- ja rantaturvallisuus seurakunnan
leireillä, vapaaehtoistoimijoiden rikostaustan tutkiminen, jne.

Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje 2013

Henkilötietosuojalain muutokset

Valvonnan ja ilmoittamisvastuun kehittäminen (TUKES)

Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen

Alihankintapalvelun tai ostopalvelun turvallisuus (TUKES)

Nuorisotyön kriisivalmiusopas (valmistuu keväällä-15)
Sirpa Syrjä /KKP2015
Palvelujen turvallisuutta koskeva
vaatimus perustuu lainsäädäntöön

Velvoittaa seurakuntaa palvelun tarjoajana ja tuottajana sekä työnantajana

Turvallisuusohjeiden tarkoituksena on auttaa seurakuntia kehittämään ja
parantamaan sekä viikkotoiminnan että leiri- ja retkitoiminnan turvallisuutta

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelulla pyritään ennaltaehkäisemään
onnettomuuksien ja tapaturmien syntymistä ja arvioimaan toimintaan liittyviä
riskejä
Sirpa Syrjä /KKP2015
Toiminta on turvallista, jos siihen liittyvät riskit on hyväksyttäviä.
Turvallisuudella tarkoitetaan kokonaisvaltaista fyysistä ja psyykkistä
turvallisuutta niin, ettei kenellekään aiheudu loukkaantumisia tai
vammautumista eikä horjuteta tarpeettomasti psyykkistä tasapainoa
Seurakunnan vastuu

henkilökunta ja hallinto tietoinen
vastuualueistaan

seurakunnan toimintavakuutuksen
kattavuus

turvallisuus- ja valmiussuunnitelmien
päivittäminen

Henkilökunnan valmiudet→
kouluttaminen

työturvallisuuslain noudattaminen
Sirpa Syrjä /KKP2015
Alihankinta- tai ostopalvelun
tilaajan vastuu

järjestäjällä lupa toiminnon
toteuttamiseen

valvonta- ja
ilmoitusvelvollisuus
puutteellisesta ja/tai
vaarallisesta tuotteesta tai
palvelusta kunnan
terveystarkastajalle
Kuluttajalla on oikeus turvallisiin tuotteisiin
ja palveluihin


Kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011) sovelletaan kaikkiin kuluttajapalveluihin
ja kulutustavaroihin, ellei niiden turvallisuudesta ei ole säädetty
erityissäädöksin. Tiettyjen yleislakien, kuten pelastuslaki, kokoontumislaki ja
maankäyttö- ja rakennuslaki, kanssa kuluttajaturvallisuuslakia sovelletaan
rinnakkain.

Muutoksia tulossa mm. leiri- ja retkitoimintaa koskevan turvallisuusasiakirjan
sisältöön, ohjeita riskien arviointiin, yhteistyö valvontaviranomaisten kanssa,
tapahtumien järjestäminen,
Sirpa Syrjä /KKP2015
Päivittämistoiminta jatkuu…

Kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukunnassa (TEM)
- neuvottelukunnan alaisissa työryhmissä

Kirkkohallituksessa
- tavoitteena turvallisuusohjeiden päivitys valmiiksi kevään 2015 aikana
- materiaalit verkossa ja painettuna syksyllä 2015
- Teemoina syksyn-15 seminaareissa ja Kirkon Kasvatuksen Päivillä 2016

Seurakunnissa
- TUKES:n sivujen seuraaminen
(www.tukes.fi/kuluttajaturvallisuus/palveluntarjoajan velvollisuudet)
Sirpa Syrjä /KKP2015

similar documents