Jukka Kotro - Rakennerahasto

Report
Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma 2014 - 2020
Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020
Infotilaisuus hanketoimijoille
15.1.2015 Mikkelin musiikkiopisto
Jukka Kotro
Etelä-Savon ELY-keskus
Rakennerahastoyksikkö
Euroopan rakenne- ja investointirahastot
Etelä-Savon kehittämisessä
• ESR ja EAKR/rakennerahasto-ohjelmat
• Maaseuturahasto/Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma (sisältää myös paikalliset
toimintaryhmät/Leader-rahoituksen)
• Euroopan meri- ja kalatalousrahasto EMKR
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin
haasteisiin ruoan, luonnonvarojen ja alueiden käytön osalta
ÄLYKÄS kasvu:
OSALLISTAVA
kasvu:
- Innovaatiot ja
osaaminen, vihreä
teknologia ja tutkimuksen
käyttöönotto
- Paikallinen
kehittäminen sekä
maaseututalouden
monipuolistaminen
- Sosiaaliset innovaatiot
- Vaihtoehdot
maatalouden
rakenneuudistuksen
seurauksena
KESTÄVÄ kasvu:
- Luonnonvarojen käytön
tehostaminen ja
julkishyödykkeet
- Kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen, hiilen
sitomisen lisääminen ja
bioenergian kehittäminen
- Kestävä maankäyttö ja
luonnon monimuotoisuus
Kolme strategista painopistettä
Maaseutuohjelmalla:
Edistetään biotaloutta ja sen osana maa- ja metsätaloutta harjoitetaan
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä
tavalla = UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ
Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä
kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista.
= ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN
Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista
omaehtoista toimintaa = ELINOLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN
Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma 2014 - 2020
• Ohjelma hyväksytty komissiossa 12.12.2014
• Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014)
ja lakimuutos (1176/2014) voimassa muutoksineen
1.1.2015 →
• Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan
tukemisesta (1174/2014) voimassa 22.12.2014 →
• Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan
tukemisesta on vielä valmistelussa
Suomen ohjelmaan valitut toimenpiteet
(Ohjelmassa yli 820 sivua)
Koulutus ja tiedonvälitys, sivut 171 - 189 (K)
Neuvonta
Investoinnit fyysiseen omaisuuteen, sivut 198 - 218 (m ja Y)
Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen, sivut 235 – 265 (m ja Y)
Palveluiden ja kylien kehittäminen, sivut 266 - 305 (K)
Ympäristökorvaukset, m
Luonnonmukainen tuotanto, m
Luonnonhaittakorvaukset, m
Eläinten hyvinvointi , m
Yhteistyö, sivut 639 - 686 (K ja y)
Leader, sivut 687 - 738 (Y ja K)
(K=kehittämishanke, Y=yrityshanke, m=maatila)
Tukitasot
Julkisen tuen enimmäismäärät lainsäädännössä:
• Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet max 100 %
• Yhteistyötoimenpiteen hankkeet max 90 %
(innovaatioryhmät max 100 %)
• Yleishyödylliset kehittämishankkeet max 100 %
• Yleishyödylliset investoinnit max 75 % (julkisen hakijan
yleishyödylliset hankkeet max 100 %, jolloin muun julkisen
tuen kuin EU+valtio määrän on oltava min 30 %)
- Julkinen tuki sisältää valtion ja EU-rahoituksen ohella
myös mm. kuntien rahoituksen
- Muuta julkista rahoitusta tarvitaan hankkeisiin ohjelmatasolla
n. 2,25 % → hankkeissa tarve keskimäärin 5 % → ei kaikissa
hankkeissa tarvetta kuntarahan hankkimiseen
Uutta maaseutuohjelmassa 1/2
• Yksinkertaistetut kustannusmallit
Yleiskustannusten laskenta (flat rate) 15 % tai 24 %
palkkakustannuksista – pääsääntö 24 %
15 %, jos hankehenkilöstön matkat hankkeen
sisällöstä johtuen ovat suuret
Kertakorvausmenettely (lump sum) julkinen tuki
max 100 000 euroa
• Sähköinen haku - Hyrrä
Avautuu vuoden 2015 aikana
Alkuvaiheessa lomakkeella?
Uutta maaseutuohjelmassa 2/2
• Hankehakemukset osallistuvat avoimeen hakuun
ns. jaksotettu päätöksenteko
hankehakemuksia kerätään tietty ajanjakso ja jakson
päätyttyä valitaan rahoitettavat hankkeet
jakson pituus voitaneen valita ELY-keskuksittain???
pyritään rakennerahastojen kanssa samaan hakujaksoon
vuodesta 2016 lähtien
• Hankkeen tulee täyttää valinnalle asetetut
vähimmäisvaatimukset = valintakriteerit
hankkeiden valintakriteerit löytyvät ohjelmasta jokaisen
toimenpiteen kuvauksen yhteydestä
pisteytysjärjestelmämenettelyä ei ole vielä hyväksytty
ohjelman seurantakomiteassa
Esimerkki valintakriteereistä
Toimenpide: Koulutus ja tiedotus
(Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet)
Alatoimenpide: Koulutus
(Tuki ammatillista koulutusta ja taitojen hankkimista koskeville toimille)
• Missä määrin hanke edistää ohjelman ja alueellisen
suunnitelman strategian ja tavoitteiden toteutumista (30 %)
• Millainen on hankesuunnitelman laatu, vaikuttavuus ja
toteutettavuus (30 %)
• Missä määrin hanke kykenee lisäämään osaamista (20 %)
• Kohderyhmän tavoitteiden selkeys ja johdonmukaisuus (20 %)
Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2014 – 2020
Etelä-Savo - sinivihreän talouden
ennakkoluuloton edelläkävijä
• Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelmassa
painopisteitä:
Kehitetään maaseudun elinkeinoja (yritysten
kilpailukyky, luonnonvarojen kestävä
hyödyntäminen, luomutuotanto ja paikallisuus)
Parannetaan asukkaiden hyvinvointia (nuorten
työllistyminen ja laadukas arki, kylien vireys,
asukkaiden vaikutusmahdollisuus)
Vahvistetaan elinvoimaisuutta edistäviä rakenteita
(infrastruktuuri, palvelut, ympäristön tila)
Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman 2014-2020
toimeenpano
- MMM:n päätöksellä (3.7.2014) myöntämisvaltuutta saatu EteläSavoon koko ohjelmakaudelle 30,7 M€ (EU+valtio)
- Hankerahoitukseen arvioidaan käytettävän 40 % = n. 13 M€
- Väliarviointi vuonna 2017
voi muuttaa myöntövaltuuden
määrää
- Hankkeiden hakuun päästäneen huhtikuussa 2015
- Hankepäätöksiä tehtäneen syksyllä 2015
= Maaseutuviraston arvio
- Hankkeen voi aloittaa hakijan omalla riskillä, kun hakemus on
jätetty ELY-keskukseen
Lisää tietoa:
• www.maaseutu.fi
• www.mavi.fi
• www.mmm.fi
• www.ely-keskus/Etela-Savo.fi
KIITOS!

similar documents