Millaiseen maailmaan opetussuunnitelmat meitä valmistavat?

Report
OPS2016 –
Koulu rakentaa tulevaisuutta
Unesco – ASPNET –koulujen seminaari
28.8.2014
Opetusneuvos Irmeli Halinen
Opetushallitus
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Uudistuvat opetussuunnitelmat
Yleissivistävä koulutus
Esiopetus
X
Perusopetukseen valmistava opetus
(uudistettu 2009)
Perusopetus
X
Lisäopetus
X
Aikuisten perusopetus
X
Lukiokoulutukseen valmistava koulutus
X
Lukiokoulutus
Aikuisten lukiokoulutus
Taiteen perusopetus
IRMELI HALINEN
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Koulua ympäröivä maailma muuttuu
Työn
luonne
Teknologia
Tiedon määrä
ja luonne
Yhteisöjen
monimuotoisuus
Väestö
Ilmastonmuutos,
luonto
Talous
Lasten ja nuorten
kasvuympäristö
Koulu
IRMELI HALINEN
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Neljä avainta ops-uudistukseen
Oppilaan muuttuva rooli
Muuttuva maailma
- yhdessä tekeminen, osallistuminen
- tutkiva ja luova työskentely
- ympäristö, globalisoituminen,
talous, työelämä, teknologia,
yhteisöjen monimuotoisuus
OPS
2016
Muuttuva sivistyskäsitys
ja osaaminen
Muuttuva opetus
- oppimiskäsitys
- yhteistyö ja kokonaisuuksien
rakentaminen
- laaja-alaisuus, eettisyys,
kestävyys
- oppimisen taidot, tiedonhallinta
IRMELI HALINEN
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Vaikutus lasten
kasvuympäristöihin
ja vuorovaikutus
OPS2016
Oppilaan muuttuva rooli
Muuttuva maailma
- yhdessä tekeminen, osallistuminen
- tutkiva ja luova työskentely
- ympäristö, globalisoituminen,
talous, työelämä, teknologia,
yhteisöjen monimuotoisuus
Koulu
oppivana
yhteisönä
Muuttuva sivistyskäsitys
ja osaaminen
Muuttuva opetus
- oppimiskäsitys
- yhteistyö ja kokonaisuuksien
rakentaminen
- laaja-alaisuus, eettisyys,
kestävyys,
- oppimisen taidot, tiedonhallinta
ja vuorovaikutus
IRMELI HALINEN
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
TEHTÄVÄ
MUUTTUVA MAAILMA
MUUTTUVA MAAILMA
Osaaminen
Oppilaan
kokemus
Toimintakulttuuri
Oppiminen
ARVOPERUSTA
IRMELI HALINEN
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kestävän hyvinvoinnin rakentaminen
Itsensä kokeminen
merkitykselliseksi
Ympäröivän
maailman
hahmottaminen
Henkisen
hyvinvoinnin
kokemus
Arjen
hallinta
Koulun merkitys
IRMELI HALINEN
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
7
Perusopetuksen
arvoperusta
Kestävän
elämäntavan
välttämättömyys
Ihmisyys,
sivistys ja
demokratia
Oppilaan
ainutlaatuisuus
ja oikeus
hyvään
opetukseen Kulttuurinen
moninaisuus
rikkautena
IRMELI HALINEN
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Perusopetukse
n tavoitteet ja
laaja-alainen
osaaminen
- tiedot
- taidot
- arvot
- asenteet
- tahto
Ajattelu ja
oppimaan
oppiminen
Osallistuminen ja
vaikuttaminen
Itsestä
huolehtiminen
ja arjen taidot
Ihmisenä ja
kansalaisena
kasvaminen
Työelämätaidot ja
yrittäjyys
Monilukutaito
Tieto- ja
viestintäteknologinen
osaaminen
Perusteluonnos 2.4.2014
IRMELI HALINEN
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu
Käsitys oppimisesta
Oppilas on aktiivinen toimija
Myönteiset tunnekokemukset, yhdessä tekeminen ja
uutta luova toiminta edistävät oppimista
Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten
kanssa – kielen ja vuorovaikutuksen merkitys,
vertaisoppiminen
Oppiminen on prosessi
Oppimaan oppimiseen ohjaaminen
•
•
•
Oman oppimisprosessin hahmottaminen
Tavoitteiden asettaminen ja oman työn suunnittelu
ja arviointi
Kannustavan ja ohjaavan palautteen merkitys
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Toimintakulttuuri perusteluonnoksessa
Hyvinvointi ja
turvallinen
arki
Tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus?
Vastuu
ympäristöstä
ja
tulevaisuuteen
suuntautuminen
Vuorovaikutus
ja
monipuolinen
työskentely
Oppiva
yhteisö
Kulttuurinen
moninaisuus
ja
kielitietoisuus
Osallistuminen
ja
demokraattinen
toiminta
IRMELI HALINEN
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
OPPIMINEN
OPETUS JA OPISKELU
PAIKALLISET
OPETUSSUUNNITELMAT
OPETUSSUUNNITELMAN
PERUSTEET
VALTIONEUVOSTON
ASETUKSET
LAIT, ASETUKSET
IRMELI HALINEN
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Opetussuunnitelma
koulutuksen
ohjausjärjestelmän
ytimessä
Uudistuksen ydin
Miksi?
Mitä?
Miten?
Miten koulu toimii vielä nykyistä paremmin
kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä, joka
•
•
•
•
edistää koulutyön mielekkyyden kokemusta
vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä toimia toisten kanssa
edistää oppimisen taitoja sekä laaja-alaisen osaamisen
kehittymistä ja huolehtii hyvästä osaamisen tasosta
luo edellytyksiä kestävään elämäntapaan?
IRMELI HALINEN
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Oppimisen ilo
voisi
syntyä
ihmettelystä ja
oival oivaltamisesta
IRMELI HALINEN
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Se, mitä
opiskeltaisiin,
auttaisi
ymmärtämään
maailmaa ja itseä
IRMELI HALINEN
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Verkkosivut:
oph.fi/ops2016
Etusivun uutiset
Tavoitteet
Aikataulu
Työryhmät
Paikallisen
työn tuki
Perusteluonnokset
Taustamateriaalit
Blogi
IRMELI HALINEN
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kiitos!
IRMELI HALINEN
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

similar documents