Aivo Lokk “Majandus- ja finantsanalüüs (MFA)”

Report
Keskkonnainvesteeringute Keskus -- Veemajandus
Majandus- ja finantsanalüüs (MFA)
„Toetuse arvutamise metoodika perioodiks 2014-2020„
Koostajad: Olavi Grünvald ja Aivo Lokk
08.01.2015
Finantsakadeemia OÜ / Väärtusinsener OÜ
Eesmärk
Koostada põhimõtteline lahendus perioodi
2014-2020 Eesti veeprojektide toetuse
summa ja määra ehk hüvitise
arvutamiseks vastavalt Komisjoni 20.
detsembri 2011. aasta otsuse 2012/21/EL
artiklitele 5-6.
Määrus 2012/21/EL: reguleerib toetuse
määramist üldist majandushuvi teenuseid
pakkuvatele ettevõtetele
Finantsakadeemia OÜ / Väärtusinsener OÜ
2
Lähtekohad
•
•
Infrastruktuuri – sh veeprojektide – rahastamine on riigiabi
Riigiabi (toetuse) andmise aluseks on üldhuviteenuse osutajale
antava abi reeglistik
•
Seega, lähtutakse üldise majandushuvi teenuste regulatsioonist:
o
o
Otsus 2012/21/EL
Juhend Euroopa Liidu riigiabi, …. eeskirjade kohaldamise kohta üldist
majandushuvi pakkuvate teenuste …. suhtes
•
Seega, tulu teenivate projekti regulatsioon ei ole enam
relevantne.
•
LIHTSUS!!!
Finantsakadeemia OÜ / Väärtusinsener OÜ
3
Parameetrid
•
Kvalifitseeruvad projektid: abikõlblike kulude kogumaht peab
olema vähemalt 200 000 eurot.
•
•
Prognoos koostatakse ehitusperioodiks + 5 aastat.
Kogu veeteenuse kulu ei tohi jätkuvalt ületada 4% leibkonna
netosissetulekust.
Finantsakadeemia OÜ / Väärtusinsener OÜ
4
Analüüsi ulatus ja stsenaariumid
•
Uuringu käigus võetakse arvesse ettevõtte kõik üldise
majandushuvi teenuste osutamisega seotud tulud ja kulud
•
Analüüsi käigus ei ole vaja enam võrrelda stsenaariumeid (null- ja
miinimum-stsenaarium).
•
Analüüs peab näitama, kas ettevõtte üldise majandushuvi teenustele
antavad toetused ületavad või ei ületa netokulusid.
•
Peab pidama eraldi arvestust üldhuvi ja muude teenuste tulude ja
kulude osas. See on vajalik ka Konkurentsiameti reeglistiku
kohaselt.
Finantsakadeemia OÜ // Väärtusinsener OÜ
5
Nõudlusanalüüs
•
•
Analüüsi A ja O, sarnane varasema MFAga
Finantsmudelis tuuakse ära ettevõtte üldise majandushuvi teenuste
osutamise piirkonna:
o
Era- ja äritarbijate arv,
o
Veeteenuse ja kanalisatsiooniteenuse tarbimise mahud kuupmeetrites
era- ja äritarbijate lõikes aastas.
•
Elanike arvu ja selle muutuste kirjeldamisel võtta aluseks
Statistikaameti andmebaasi tabelid RV0282 ning RV092.
•
Analüüsidokument peab olema piisavate selgitustega, et ka võõras
inimene mõistab eri andmete päritolu ja seoseid.
Finantsakadeemia OÜ // Väärtusinsener OÜ
6
Majanduslikud sisendandmed, makroandmed
•
•
•
Need sisendandmed on:
o
Reaalse sisemajanduse koguprodukti (SKP) aastane kasvumäär,
o
Tarbijahinnaindeksi muut aastas,
o
Palga kasvumäär aastas.
Allikana kasutada www.struktuurifondid.ee ja www.fin.ee
Lisaks olulised administratiivselt tasumäärad
o
Veeressursi maksumäära nominaalkasv
o
Heitvee saastetasu määra nominaalkasv
Finantsakadeemia OÜ // Väärtusinsener OÜ
7
Analüüsi periood
•
Prognoos koostatakse ehitusperioodiks + 5 aastat:
o
kulutuste abikõlblikkuse periood, mille jooksul viiakse ellu projektiga
planeeritud algne investeering,
o
5 aasta pikkune abikõlblikkuse järgne periood.
Finantsakadeemia OÜ // Väärtusinsener OÜ
8
Investeeringud
•
Investeeringukulutused eelarvestatakse ettemääratud kulutuste
liikide kaupa, kõik kalkulatsioonid peavad olema majanduslikult
põhjendatud ja tekstiga selgitatud. Siia kuuluvad materiaalne
põhivara ja immateriaalne vara.
•
Vara soetamine ehitusteenuse ostmise teel kuulub
investeeringukulutuste hulka.
•
•
Kõik investeeringukulutused esitatakse ilma käibemaksuta.
Taotleja on kohustatud eristama algse investeeringu kulutusest
abikõlbliku osa ja abikõlbmatu osa
Finantsakadeemia OÜ // Väärtusinsener OÜ
9
Varade eluiga
•
Veemajanduses kasutatavale varale rakendatakse liigiti järgmised
arvestuslikud majanduslikult kasulikud eluea pikkused:
o
võrgustikud, torustikud – 40 aastat,
o
tootmishooned – 40 aastat,
o
reservuaarid ja mahutid – 40 aastat,
o
masinad ja seadmed – 15 aastat,
Finantsakadeemia OÜ // Väärtusinsener OÜ
10
Tegevuskulud
•
Tegevuskulud arvestatakse järgmiste kululiikide kaupa:
o
Muutuvkulud (tarbimise mahtudest sõltuvad): energiakulu,
keskkonnatasud, spetsiifiline tehnoloogiline kulu (kemikaalid)
o
Muutuvkulud (varade mahust sõltuvad): seadmete hoolduse teenus ja
materjalid
o
Püsikulud: tööjõu- ja personalikulu, administratiivkulud, kaupadeteenuste vahendamine jms
o
•
Kulum
Kulumi lisamise mõju on ergutav, sunnib tavapärasest enam tariife
tõstma
Finantsakadeemia OÜ // Väärtusinsener OÜ
11
Kulum
•
Kulumit ei arvestata järgmistelt varadelt:
1) põhivaralt, mida põhitegevuses ei kasutata;
2) pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt;
3) immateriaalselt põhivaralt (välja arvatud arvutitarkvara ja
programmide litsentsid);
4) toetuse (tagastamatu abi) abil soetatud põhivaralt, toetusega
proportsionaalses osas;
5) tarbijate poolt makstud liitumistasudest soetatud põhivaralt;
6) mittepõhjendatud investeeringutelt
•
Kulumit arvestatakse seega vanalt põhivaralt + omafinantseeringuga
kaetud varade pealt!
Finantsakadeemia OÜ // Väärtusinsener OÜ
12
Tegevustulud
•
Tegevustulu prognoosimise aluseks on seniste ja Projekti käigus
lisanduvate tarbijarühmade tarbimismahud ja tarbijapõhised 1
kuupmeetri hinnad.
•
Hinnaprognooside koostamisel võetakse aluseks Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseaduse §-is 14 sätestatu, „saastaja maksab“ –
printsiip, teenuse taskukohasuse printsiip ja Konkurentsiameti
reeglistik.
Finantsakadeemia OÜ // Väärtusinsener OÜ
13
Diskontomäär
•
Diskontomäära arvutus põhineb kaalutud keskmise kapitali hinna
(WACC) metoodikal:
WACC = omakapitali hind x OK% + laenu hind x LK%
•
Vaata Konkurentsiameti juhendit „2014.a kaalutud keskmise
kapitali hinna leidmiseks“
•
•
2014 rakendati diskontomäärana 5,29%
Suund lõunasse, sest Saksamaa 10-aastase võlakirja tulusus väheneb
ning Eesti riigiriski preemia samamoodi
•
KIK avaldab oma kodulehel diskontomäära lähtudes
Konkurentsiameti arvutatud määrast.
Finantsakadeemia OÜ / Väärtusinsener OÜ
14
Jääkväärtus
•
Jääkväärtuse arvutamisel lähtutakse nn „modifitseeritud“ Gordoni
kasvuvalemist:
1 +  35
5 × (1 + ) × (1 −
)
15
1 +  35
RV =
−
× 
( − )
(1 + )10
•
Gordoni kasvuvalem originaalis
5
RV =
( − )
•
Tulemusest lahutatakse masinate ja seadmete maksumus 15.aasta
hindades ja diskonteeritakse aastasse 5.
Finantsakadeemia OÜ / Väärtusinsener OÜ
15
Jääkväärtus
Prognoosiperiood
5 aastat
Ehitusperiood
€
Netotulu
Jääkväärtusena
arvesse minev netotulu
t
Varade vanus
5 aastat
Finantsakadeemia OÜ / Väärtusinsener OÜ
15 aastat
40aastat
16
Finantsiline jätkusuutlikkus
•
Taotleja tegevust loetakse tõendatuna jätkusuutlikuks, kui ettevõtte
kumulatiivsed rahavood on igal aastal vähemalt 0 või positiivsed
•
Väljaminevate rahavoogude hulka kuuluva tegevuskulu sees on ka
kulum (lisaks investeeringutele ja vajadusel võetava laenu
tagasimaksetele koos intressidega)
Finantsakadeemia OÜ / Väärtusinsener OÜ
17
Toetuse arvutus
•
•
•
•
Toetuse aluseks on abikõlblikud kulud.
Finantseerimisvajaku määr leitakse sarnaselt varasemaga
Projekti toetus = abikõlblike kulude summa x toetuse määr
Maksimaalselt 85%
Finantsakadeemia OÜ / Väärtusinsener OÜ
18
Toetuse arvutus
Valuuta: Euro diskonteerimata diskonteeritud
summa
summa
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Projektistsenaariumi andmed
algse investeeringu kulutus
abikõlblik kulutus algsest investeeringust
tegevustulu
tegevuskulu
investeeringu jääkväärtus
2.
2.1.
2.2.
2.4.
2.5.
2.6.
Toetus
abikõlblik kulutus - netotulu
finantseerimisvajaku määr
prioriteetse suuna rahastamise määr
Toetuse määr
toetuse summa
Finantsakadeemia OÜ / Väärtusinsener OÜ
4 910 118
4 910 118
2 474 136
2 224 854
4 288 658
4 288 658
1 871 007
1 699 039
436 260
3 680 431 =1.2+1.4-1.3-1.5
85,8% =2.1/1.2
85,00%
85,00%
4 173 601
=min(2.2;2.4)
=1.2*2.5
19
MFA hindamine
•
Vastavushindamise kokkuvõttena fikseeritakse:
• kas MFA-s esitatud andmed vastavad punktis 23 esitatud
kriteeriumidele;
• kas projekt on piirkonna arenguks vajalik,
• kas antud toetuse tagasinõudmiseks puudub alus.
Finantsakadeemia OÜ / Väärtusinsener OÜ
20
Täname tähelepanu eest!
Finantsakadeemia OÜ / Väärtusinsener OÜ
21

similar documents