Puidutöötlemise ja Mööblitootmise

Report
Puidutöötlemise ja mööblitootmise
kompetentsikeskus
EU 41240
Pille Meier
Mart Nilson
Jörgen Dobris
LENSS seminar 14.04.2014, Väimela
• Projekt viiakse läbi regionaalministri määruse nr 10 3.juulist
2009 „Meetme «Kompetentsikeskuste arendamine»
tingimused“ alusel. Projekti kaasrahastamist taotletakse
Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
• Meetme üldeesmärk regionaalministri määruse põhjal:
kujundada väljaspool Harju ja Tartu maakondi välja
piirkondlikud kompetentsikeskused, mis omavad potentsiaali
kujuneda perspektiivselt vähemalt ühel valdkondlikult
piiritletud suunal rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks ja
seeläbi tõstavad piirkonna konkurentsivõimet tervikuna.
• Meetme rakendusasutus on Siseministeerium ja
rakendusüksus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).
Kompetentsikeskused Eestis
• Väimelasse on kavas luua Võrumaa Kutsehariduskeskuse (VKHK) struktuuriüksusena
Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus (PMKK).
• Keskuse vajadusteks on kavas rekonstrueerida endine Väimela mõisa laut
(arhitektuurimälestis nr 14155)
Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskus (PMKK) on
avalikku sektorit, puidutöötlemise ja mööblitootmise ettevõtteid,
haridus- ning teadus- ja arendusasutusi ühendav võrgustik, mis omab
parimaid teadmisi ja oskusi puidutöötlemise tehnoloogias ning
tootearenduse valdkonnas.
PMKK missioon:
Kaasaegse teadmuse arendamine puidutöötlejate ning mööblitootjate
konkurentsivõime kasvatamiseks.
PMKK visioon:
Saada tunnustatud innovatsiooni eestvedajaks puidutöötlemise ja
mööblitootmise alal.
PMKK eesmärgiks on Eesti puidutöötlemise valdkonnas tegutsevate
ettevõtete toodete konkurentsivõime, st kõrgema lisandväärtuse
saavutamine, toetades oma toodete ja brändide loomist ning, selle
tulemusel, Eesti puidusektori liikumist tulusamatesse väärtusahela
osadesse.
Kompetentsikeskuse partnerid
Kompetentsikeskuse struktuur
Eelarve seisuga 05.03.2014
Eelarve
ERF toetus
(85%)
Omafin. kokku VOL
(15%)
(11,64%)
VKHK
(3,36%)
2010-2012
160 114,17
136 097,04
24 017,13
18 641,04
5 376,09
2013
199 203,36
169 322,86
29 880,50
23 191,94
6 688,06
2014 3 400 192,47
2 890 164,10
510 029,37
395 862,03 114 166,85
Kokku 3 759 510,00
3 195 584,00
563 927,00
437 695,00 126 232,00
2010-2013 on reaalsed kulutused
2014 on prognoos
Puidutöötlemise ja Mööblitootmise
Kompetentsikeskuse fookusvaldkonnad:
•
•
•
•
•
Puidu töötlemise uurimine ja eksperimenteerimine
Tootearenduse ja disainialased uuringud
Tootmise juhtimine ja protsesside uuringud
Teenuste osutamine (katsetamine, koolitus, nõustamine)
Kompetentsikeskuse organisatsiooniline võimekus (puiduja mööblialased infobaasid, rahvusvaheline koostöö,
koostöövõrgustiku väljaarendamine)
• Hoone projekteerimine, hanked
• Sisulised tegevused
• Infopäevad, koolitused
• 30.01.2013 „Vesialusel viimistlusmaterjalid“
• 6.03.2013 „Vahendid ja meetodid tootmise planeerimise
parandamiseks ning tootmisefektiivsuse tõstmiseks“
• 2.05.2013 „Disaini roll tootearenduses ja disain kui ettevõtja abiline“.
• 12.06.2013 „Tootmistöö normeerimise ja tasustamise põhimõtted“
• 18.09.2013 „Euroopa Liidu puidumäärus, tootesertifitseerimine“
• 10.10.2013 PUIDUPÄEV (Ettevõtlusnädala raames)
• 13.12.2013 „Viimistlusmaterjalid ja tehnoloogia mööblitööstuses“
•
•
•
•
20.01.2014 Infopäev koostöös VAA ja Võru Maavalitsusega
26.02.2014 Avalik loeng mööblitööstuse trendidest
11.03.2014 Muutuste psühholoogia
09.04.2014 Avalik loeng „Lõiketöötlemise instrumendid puidu- ja
mööblitööstuses, EN-847 valguses“ ja „CNC – keskuste instrumentide
viimased arengud
Personali koolitamine, osalemine
töörühmades
• Eriala messide külastamine ja kokkuvõtete
edastamine
• Osalemine teemakonverentsidel Eestis ja
Euroopas (ECWM7, WSE)
• Erialased sihtkoolitused ja kohtumised (Cefla,
Remmers, HTH Fotostudio jne) eesmärgiga
koguda informatsiooni ja teadmisi uutest
võimalustest tehnoloogia ning protsesside
juhtimise valdkondades.
• Kontaktid ettevõtetega ja ettevõtete projektid
• Ettevõtete/koostööpartnerite külastamine
• Projektipõhised tööd konkreetsete ettevõtetega
• Koostöö Kagu-Eesti Puiduklastriga
• Infobaasid (koostöö Võru Maavalitsusega, VAA-ga ja
EMPL Puuinfo programmiga, Eesti Mööblitootjate
Liiduga jne)
• Andmebaaside keskkonnad (erialane info, lokaalse
ettevõtlusega seotud info)
• Andmebaaside sisu
• Osalemine maakonna arengustrateegia
väljatöötamisel (ümarlauad, strateegia koostamine
jms).
Tootearenduse ja disainialased uuringud
Tootmise juhtimine ja protsesside
uuringud
„ÕIGE“ TOODE „ÕIGE“ HINNAGA
„ÕIGE“ TOODE
• Tootearendus on protsess
• idee -> plaan -> teostus (uuringud ja katsetused)
• Toote omadused
•
•
•
•
•
funktsionaalsus
kasutamine
materjal
väljanägemine
staatus
„ÕIGE“ TOODE „ÕIGE“ HINNAGA
„ÕIGE“ HINNAGA
• Kasutatud materjal
• sobiv materjal
• soodne hind
• õigeaegsed tarned
• Tootmisprotsess:
• sobivad masinad
• efektiivne töökorraldus
• pidev süsteemi täiustamine
• VALMIS TOODE - > OSTJA LEIDMINE?
Puidu töötlemise uurimine ja
eksperimenteerimine
Puidu töötlemise uurimine ja
eksperimenteerimine
EESMÄRGID:
 Puidu uurimise ja töötlemise, viimistluse ning
automatiseerimise väljaarendamine
 Viimistluse kompetentsi arendamine - vastavate
materjalide parem ja efektiivsem kasutamine
 Töötajate kvalifikatsiooni ja teadmiste kasvatamine läbi
erinevate koolituste
 Loodussõbralike
ja traditsiooniliste materjalide
kasutamine ja arendamine
 Uute tehnoloogiate ja toodete väljatöötamine
Puidu viimistlemine
 Ekspertiiside korraldamine automaatika ja
tööstusseadmete kohta
 Tööstusseadmete ja agregaatide kontrollimine ja
veaotsingud
 Automatiseeritud tootmisprotsesside projekteerimine,
häälestamine ja hooldamine
 Ettevõtete nõustamine seadmete töökorda seadmiseks
Teenustepaketid
• Viimistlusseadmete valiku analüüs, info leidmine, nõustamine
vastavalt tellija vajadustele
• Viimstletud pinna omaduste ja kvaliteedi kontrollimine,
määramine.
• Viimistlusalaste koolituspakettide koostamine, läbiviimine
vastavalt tellija vajadustele ja soovidele
• Tehniliste jooniste koostamine ja vormistamine (AutoCad,
SolidWorks).
• Erinevate mööbliühenduste tugevuskatsetused, furnituuri
valik toote konstruktsioonis.
• Tehnoloogiliste protsesside projekteerimine ja kirjeldamine.
Tulevik
• Mööbli ja ehituspuidu akrediteeritud katselabor
• Puidupõhiste materjalide katselabor
• Viimistlusseadmete ja tehnoloogiliste lahenduste
uuendamine
• Viimistlusmaterjalid välitingimustes – tehnoloogia ja
meetodid
Teenused investeeringute baasil
• Automaatne pihustusmasin:
• Viimistlustehnoloogia väljatöötamine
• Viimistluskatsetused
• Pinnatrüki masin:
• Piltide ja värvide kandmine erinevatele pindadele (plaatmaterjal,
täispuit, vineer, klaas jne)
• Immitatsioonide printimine
• UV-, konvektsioon- ja IR kuivati:
• Vesialusel viimistlusmaterjalide kuivatustehnoloogia
väljatöötamine
• Erinevate viimistlus- ja alusmaterjalide testimine
• Lihvimiskeskus ja harjamisseade:
• Detailide viimistluseelse töötluse katsetused
Edasised tegevused 2014…
• Ehitustööd
• Seadmete ja inventari hanked
• Viimistlus ja puidutöötlemine (lihvimiskeskus, pihustusautomaat,
kuivatuskeskus, pinnatrüki seade, laboriseadmed viimistletud pindade
analüüsiks).
• Tootearendus ja tootmise juhtimine (3D ruumi- ja objektiskänner,
väikeobjektide skänner koos 3D printeriga, laserlõikus- ja
graveerimisseade, mini CNC keskus, foto- ja videotehnika).
• Projektid ettevõtetega
• Personali koolitamine, rahvusvahelised konverentsid
• Tootearendusprojektid – valmis tootega turule
Tulevik
• Mööbli ja ehituspuidu akrediteeritud katselabor
• Puidupõhiste materjalide katselabor
• Viimistlusseadmete ja tehnoloogiliste lahenduste
uuendamine
• Viimistlusmaterjalid välitingimustes – tehnoloogia ja
meetodid
Täname tähelepanu eest!
http://pmkk.vkhk.ee/

similar documents