VERSOT_HOITO JA HUOLENPITO

Report
Versot-käsikirjoitus:
sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja
/ hoito ja huolenpito
Anu Haikansalo ja Nina Leino / TAKK
Tässä alustavassa käsikirjoituksessa esitellään
kokonaisuuden rajaus ja käsiteltävät teemat.
Harjoituksissa ei ole eritelty kielenoppimiseen liittyviä
tavoitteita; kielen ja substanssin opiskelu kulkevat
yhdessä.
Katsomalla tämän esityksen diaesityksenä, saa
käsityksen sivujen linkityksistä ja toiminnoista.
Dioissa olevat kuvat ovat vain viitteellisiä.
HOITO JA HUOLENPITO
Palaa takaisin Versolaan!
• Lähihoitajalla pitää olla laajaalainen näkemys ihmisestä,
käytännön terveydenhuollosta
ja yhteiskunnasta. Tässä hoito ja
huolenpito –osassa opiskellaan
juuri näitä lähihoitajan työn
perusasioita ja niihin liittyvää
suomen kieltä.
• Voit tutustua eri teemoihin ja
tehdä niihin liittyviä tehtäviä
haluamassasi järjestyksessä.
Kuuntele tämä teksti!
SISÄLLYS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujärjestelmä (linkki toisen
ryhmän tekemään matskuun)
Hoito- ja huolenpitotyö
Hoitotyön toiminnot
Huolenpitotyön toiminnot
Lääkehoito
Aseptiikka
Ensiapu (linkki Duuniin! –
materiaaliin)
Työsuojelu
Työntekijänä hoito- ja
huolenpitotyössä
HOITO- JA HUOLENPITOTYÖ
ANATOMIA
RAPORTOINTI
HOITOSUUNNITELMA
sanasto
FYSIOLOGIA
KANSANSAIRAUDET
Anatomia
• Interaktiivinen luuranko:
Luuta klikkaamalla tulee luun nimi kirjoitettuna ja puhuttuna
Pelaa anatomiabingoa!
sanasto
ANATOMIABINGO
Pelissä on 15
kyllä/ei-kysymystä
anatomiasta.
Oikein vastaamalla
yritetään saada
bingo!
Kun on vastannut
klikkaamalla kyllä
tai ei, saa
perustelut.
Iho on ihmisen
suurin elin.
kyllä
ei
KYLLÄ
EI
Jos bingo tulee,
palautteeksi tulee
esim. ääni BINGO!
UUSI PELI!
sanasto
Fysiologia
• Interaktiivinen elimistö
maksa
munuaiset
keuhkot….
sanasto
Kansansairaudet
• Tässä teksti, jossa kerrotaan, mitä ovat kansansairaudet.
Perässä on esim. kymmenkohtainen kysymyspatteri, jossa on
kysymyksiä tekstistä ja vastausvaihtoehdot, joista ruksataan
oikea. Oikeasta vastauksesta pääsee jatkamaan.
• Ristikko kansansairauksista: oireiden tms. perusteella
päätellään oikea sana.
sanasto
Hoitosuunnitelma
• Aiheesta teksti, joka vaikeutuu vähitellen:
1. selkoteksti
+ opetellaan aiheeseen liittyvää sanastoa
2. vaikeampi teksti
+ opetellaan käsitteitä ja termejä
3. ”oikea” teksti
• Linkki esimerkkisuunnitelmaan tai caseen,
johon liittyy kysymyksiä.
sanasto
Teksti 1.
• Selkoversio
• Sanasto
lue teksti, jossa uudet sanat
ovat paikoillaan
Teksti 2.
• Vaikeampi teksti
• Sanat
lue teksti, jossa uudet sanat
ovat paikoillaan
Teksti: Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelman
perusteista
Hyvä ikäihmisen palvelu ja hoito perustuu ihmisen
kunnioittamisen periaatteisiin. Vanhustyö on
ihmissuhdetyötä, jossa yhdistyvät ihmisenä oleminen ja
ammatillinen asiantuntijuus. Työn eettinen ulottuvuus
ilmenee siten, että työntekijä ottaa omalta osaltaan
vastuun asiakkaan palvelujen ja hoidon yhteistyössä eri
osapuolten kanssa tapahtuvasta suunnittelusta ja
toteutumisesta. Asiakkaan tarpeet, toiveet, tavat ja
tottumukset sekä hänelle merkittävät jokapäiväiset asiat
ovat lähtökohtana hoito- ja palvelusuunnitelmia
laadittaessa. Vanhustyön kaikissa vaiheissa on erityisen
tärkeää tunnistaa asiakkaan voimavarat ja toimintakyky.
Hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitteena on tukea ja
edistää asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa työtä, ikäihmisten
kotona asumista edistävää työotetta sekä palvelujen ja
niiden arvioinnin kehittämistä paikallisesti ja kattavasti
koko palvelujärjestelmässä. Asiakkaan tarpeiden tai
käytettävissä olevien voimavarojen muuttuessa
suunnitelmaa tarkistetaan ja sitä muutetaan yhteistyössä
asiakkaan kanssa. Siten hoidon ja palvelun
suunnitteluvaiheen sekä kirjallisen hoitoja
palvelusuunnitelman tavoite on luoda asiakkaalle
saumaton, joustava, yksilöllinen ja yksilöllisiin tarpeisiin
suunniteltu palvelukokonaisuus, jossa otetaan huomioon
olemassa olevat voimavarat. Asiakas on palveluja ja hoitoa
tuottavissa yhteisöissä aina olennaisin oman mielipiteensä
ilmaisevana työntekijän yhteistyökumppanina, oman
elämänsä asiantuntijana.
Hyvän hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnassa ja
käytännön toteutumisessa korostuvat työtä koordinoivan
työntekijän ammatti- ja vuorovaikutustaidot sekä
paikallisten mahdollisuuksien tuntemus yli perinteisten
sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta- ja hallintorajojen.
Hyvällä suunnitelman valmistelulla ja toteutuksella voidaan
ehkäistä sellaista asiakkaan toimintakyvyn ja elämänlaadun
heikentymistä, mihin ohjauksella, tuella, palveluilla ja
hyvällä hoidolla voidaan vaikuttaa.
Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia määrittävän
lain, (812/2000) 7 §:n, mukaan toistuvia tai säännöllisiä
palveluja tarvitsevalle asiakkaalle on laadittava palvelu-,
hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma
yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Laissa potilaan
asemasta ja oikeuksista (785/1992) on säädetty
terveydenhuollon asiakkaan asemasta.
Etenkin ikäihmiset käyttävät sekä sosiaali- että
terveydenhuollon palveluja samanaikaisesti tai ne sisältyvät
palvelu- ja hoitokokonaisuuteen rinnakkaisina tai
peräkkäisinä. Palvelujen tarve on iäkkäillä, monia sairauksia
potevilla ihmisillä usein päivittäin jatkuvaa ja muuntuvaa
koko elämän ajan. Hyvän hoito- ja palvelusuunnitelman
valmistelussa yhdistyvät asiakkaan tarpeet ja toiveet,
olemassa olevat palvelu- ja hoitomahdollisuudet sekä
työntekijän asiantuntijuus. Työntekijä luo yhteistyössä
asiakkaan kanssa asiakkaan tilanteessa toimivan
palvelukokonaisuuden, jonka toteutumista arvioidaan.
Tarvittaessa suunnitelmaa muutetaan ja muutos kirjataan
sovitulla tavalla.
Raportointi
• Videoklipit, jossa hoitaja antaa suullisen,
puhekielisen raportin
• Mukana sanasto
kysymykset tekstistä; lyhyen
tiivistelmän tuottaminen raportin sisällöstä
sanasto
Sanasto: hoito- ja huolenpitotyö
HOITOTYÖN TOIMINNOT
Perustarkkailun
menetelmät
sanasto
Vainajan
hoitaminen
Perustarkkailun menetelmät
• Laitteet (kuten verenpainemittarit) ja välineet
selkeästi kuvin, kirjoitettuina ja puhuttuina
• Sykkeen mittaaminen : hiiren osoittimella
(joka voisi muuttua vaikka etu- ja keskisormien
yhdistelmäksi) näytetään kuvasta oikea paikka
ranteella? Rintaelektrodien asettelu EKG:tä
otettaessa interaktiivisesti ja selostettuna?
sanasto
Vainajan hoitaminen
• Animaatio, jossa selostus ja teksti teeman
peruslähtökohdista
• Näkökulmana yksilöllisyys ja kulttuurin
kunnioittaminen
• Reflektointi: tuotos, jossa pohditaan omaan
kulttuuriin kuuluvia tapoja
sanasto
Sanasto: hoitotyön toiminnot
HUOLENPITOTYÖN
TOIMINNOT
APUVÄLINEET
SYÖTTÄMINEN
VUODEHUOLTO
ERITYISRUOKAVALIOT
sanasto
Apuvälineet
• Kuvan ja sanan yhdistäminen tai jokin hieno
ristikkosovellus
virtsankerääjät, vaipat ym.
Sanat myös puhuttuina!
sanasto
Vuodehuolto
• Videoklippi, jossa teksti ja selostus
kuullunymmärtämistehtävä
sanasto
Erityisruokavaliot
• Käsitteiden avaamista tekstinä ja puhuttuna
• Tehtävä, jossa tehdään ruoka-annos
raahaamalla ruokia lautaselle tyyliin ”Tee
annos keliaakikolle”. Ruokien nimet tulevat
myös puhuttuna.
sanasto
Syöttäminen
• Videoklippi, jossa teksti ja selostus. Sopivissa
kohdissa klippi aina pysähtyy ja tulee
tarkennuksia tai kysymyksiä…? Vasta oikein
vastatun kysymyksen (esim. kolme
vaihtoehtoa) jälkeen pääsee katsomaan
jatkoa??
sanasto
Sanasto: huolenpitotyön toiminnot
•
LÄÄKEHOITO
Lääkkeiden
pääryhmät
sanasto
Annostelu
Lääkkeiden pääryhmät
• Lääkeaineryhmät tekstinä ja puhuttuna
sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet
angina pectoris –lääkkeet
beetasalpaajat
digitalis
diureetit
hypertonian lääkkeet
rytmihäiriöiden lääkkeet
kolesterolipitoisuutta pienentävät lääkkeet
verenpainetta kohottavat lääkkeet
verisuonia laajentava lääkkeet
mikrobilääkkeet
psyykelääkkeet
kipu- ja särkylääkkeet
hengityselinten sairauksien lääkkeet
umpierityssairauksein lääkkeet
ruuansulatuselimistön sairauksein lääkkeet jne…
• Tehtävä: yhdistä raahaamalla tms. lääkeryhmä ja tarkoitus
esim.
diureetti -------------- nesteenpoisto
sanasto
Annostelu
• Annostelupeli (jossa useita eri
tehtävävariantteja):
resepti
määräys
lääkkeiden valinta (klikkaamalla,
raahaamalla…) lääkekaapista
annostelu dosettiin tai ruiskuun vetämällä
sanasto
Sanasto: lääkehoito
ASEPTIIKKA
Henkilökohtainen
hygienia
sanasto
Tartuntataudit
Henkilökohtainen hygienia
• Etsi hoitajasta virheet
(kynsilakka [tai
rakennekynnet!],
sormukset, hiukset auki,
likaiset kädet tai
vaatteet…
oikeasta klikkauksesta
aukeaa perustelu
kirjoitettuna ja
puhuttuna
sanasto
Tartuntataudit:
yhdistä raahaamalla tauti ja oireet!
Oireet
•
•
•
•
•
•
•
Yskä, kuume, tyypillinen ihottuma
Lievä tauti: kurkkukipu, päänsärky,
oksentelu.
Vaikea tauti: kuume, niskajäykkyys,
lihassäryt, halvaus.
Kuume, laihtuminen, väsymys, ripuli,
turvonneet imusolmukkeet
Kuume, vilunväreet, lihassäryt, päänsärky,
kurkkukipu, yskä, nuha.
Kuume, flunssan kaltaiset oireet,
tyypillinen ihottuma, sidekalvotulehdus.
Influenssan kaltainen tauti, ihon
keltaisuus.
Lievä kuume, tyypillinen ihottuma.
sanasto
Tauti
• Influenssa
• Vihurirokko
• Polio
• Tuhkarokko
• Virushepatiitti
• AIDS
• Vesirokko
Sanasto: aseptiikka
TYÖSUOJELU
Ergonomia
sanasto
Terveysvaarojen
torjuminen
Ergonomia
• Kuvasarja/videoklippi/animaatio
kumpi teki oikein?
Vastauksen mukana perustelu
kirjoitettuna ja puhuttuna
sanasto
Terveysvaarojen torjuminen
Videoklippi tai animaatio sairaalan tai laitoksen
käytävältä, jossa on näkyvissä vaaratekijöitä
”Etsi viisi vaaratekijää”
Oikeasta havainnosta saa puhutun ja kirjoitetun
perustelun ja kehut
sanasto
Sanasto: työsuojelu
TYÖNTEKIJÄNÄ HOITO- JA
HUOLENPITOTYÖSSÄ
Itsearviointi
Käsitteitä
- ihmisarvo
- oikeudenmukaisuus
- vaitiolovelvollisuus
Tekstitehtävä
sanasto
• Tuotetaan teksti, jossa
reflektoidaan omaa
toimintaa ja tallennetaan se
omaan portfolioon?
Tehtävänanto tähän
Tekstitehtävä
• Tähän teksti, joka käsittelee hoito- ja
huolenpitotyössä työskentelemistä. Ensiksi
tulee helppo teksti. Seuraavalla sivulla on
ensin sanastoa ja sitten sama teksti niin, että
uudet sanat ja käsitteet ovat siinä mukana.
Sitten on omalla sivulla vielä lisää sanoja ja
käsitteitä ja ihan oikea teksti.
Sanasto: työntekijänä hoito- ja huolenpitotyössä
yksilöllisyys
Turvallisuus
Omatoimisuus
Kokonaisvaltaisuus
Jatkuvuus
Kulttuurilähtöisyys
Oikeidenmukaisuus
Vastuullisuus
Taloudellisuus

similar documents