PowerPoint-esitys

Report
Elinikäisen ohjauksen kehittämispäivät 2014
Ulla-Jill Karlsson, neuvotteleva virkamies
Erno Hyvönen, projektisuunnittelija
Toimintaympäristön muutokset
heijastuvat elinikäiseen ohjaukseen ja
TNO-toimintaan
• Elinikäisen oppimisen ja koulutuksesta työelämään siirtymisen
tueksi tarvitaan monialaista tieto-, neuvonta- ja
ohjauspalveluosaamista.
• Nuorten ohjauksessa korostuu verkostomaiseen toimintatapaan
perustuva poikkihallinnollinen yhteistyö eri ohjausammattilaisten ja
muiden ohjaustyötä tekevien välillä.
• Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen rakenteet eivät kuitenkaan
riittävästi tue moniammatillista yhteistyötä.
Elinikäisen ohjauksen kehittämisen
strategiset tavoitteet
1. Ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat
asiakkaan tarpeita.
2. Yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat.
3. Ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen.
4. Ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään.
5. Ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena.
Lähde: Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja
kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15
Alueellinen koordinointi
ELYjen tehtäväalueesta TEM/OKM-hallinnonaloilla
(TEM ohjekirje 2.7.2012):
• ELYihin nimetään ohjaus- ja neuvontapalveluiden vastuuhenkilöt
• ELYjen vastuulla: alueelliset elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja
yhteistyöryhmät (alueelliset ELOt), joissa ovat edustettuina
esimerkiksi seuraavat tahot: ELY-keskukset, TE-toimistot, AVI,
oppilaitokset, kunnat ja muut mahdolliset tahot. -> tavoitteena
edistää ohjauspalveluiden saatavuutta ja laatua alueella
• Alueelliset ELOt laativat yhdessä alueellisten ohjaus- ja
yhteistyöryhmien kanssa toimintasuunnitelmat, jossa tulee ottaa
kantaa mm. seuraaviin asioihin: eri toimijoiden roolit ohjauksen
kentällä, ohjaukseen liittyvän verkoston luominen ja sen toiminta,
ohjausosaaminen ja sen kehittäminen verkostossa sekä
monikanavaisten neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen
osallistuminen.
Ohjaamo-toiminta keskeisenä osana Nuorisotakuuta ja elinikäistä ohjausta
TEM, OKM,STM
Asiakas
Kansalainen
oppimisen
ja työn
siirtymissä
Seurakunnat
SOTE
Kunta
ELY - keskukset
KOORDINOINTI
Alueelliset ELOryhmät ja ELOverkostot
Oppimisen ja työn
maailmaan liittyvät
muut toimijat/välillisesti
vaikuttavat palvelut
TNO – palvelujen
ydintoimijat
.
Yritykset
TYP
2.0/
Kun
tout
us
Kela
Vak.
Yht.
STRATEGISET
LINJAUKSET
Koulu
Etsivä
Jne.
Jne.
nuorisoty
ö
Työpajat
Ohjaamo
Matala kynnys
Asiakas
Kolmas
Sektori
Järjestöt
TEPalvelut
Oppilaitokset
Valtakunnallinen
Jne.
ELO-ryhmä
Poliisi
Puolustusvoimat
Projektit ja Pilotit
TEM ja Laituri – hanke 1.8.2014
NAO-koulutusten rakennekysely I, syyskuu 2014
- Selvitys siitä, mitä toimenpiteitä/hyviä käytäntöjä on
käytössä missäkin koulutuksen vaiheessa
-
yhteistyöverkostot / hakeva toiminta
oppilaitoksen sisäiset muutokset
alkuvaihe / ennen opintojen alkua
opintojen aikainen tuki
työssäoppiminen (erikseen oppilaitosmuotoisessa / oppisopimuskoulutuksessa)
tutkintotilaisuus
- Selvitys siitä, minkä arvosanan kukin toimenpide/hyvä
käytäntö saa (tulokset eivät hyödyllisiä tässä vaiheessa)
- Selvitys siitä, ovatko menetelmät siirtymässä tai jo
siirtyneet osaksi oppilaitoksen normaalia toimintaa;
avovastausten luokittelu seuraavasti:
-
1. normaalista toiminnasta NAO:on,
2. pieniä toiminnan muutoksia/ ei mallia/ vain NAO-koulutusten sisällä
3. tulevaisuudessa / harkitaan / kerätään kokemuksia
4. on jo mallinnettu ja otettu käyttöön
NAO-koulutusten rakennekysely I, syyskuu 2014
YHTEISTYÖVERKOSTOT / HAKEVA TOIMINTA
Mitkä seuraavista ovat olleet yhteistyökumppaneitanne opiskelijoiden saamise
a) TE-toimisto
63
82,9 %
b) etsivä nuorisotyö
49
64,5 %
c) työpajat
45
59,2 %
d) KELA
11
14,5 %
e) yritykset
36
47,4 %
f) muu
33 mikä:
43,4 %
g) muu
11 mikä:
14,5 %
Käytössänne on erillinen hakevan toiminnan yhteistyöryhmä
28 (k/e)
(k/e)
36,8 %
Muita: alueelliset 3.sektorin toimijat (10), TYP (5), omat infot (5),
nuorisotapahtumat/suoramarkkinointi (4), seurakunta (2), toinen oppilaitos yhteistyökumppanina
(2), perusopetus (2)…
NAO-Koulutusten rakennekysely I, syyskuu 2014
OPPILAITOKSEN SISÄISET MUUTOKSET
Muita: Ohjauksen
Mitkä seuraavista toimintatavoista ovat olleet käytössä NAO-koulutuksessanne?
lisäresurssit (4),
sisäinen moniammatillinen NAO-tiimi/yhteistyöfoorumi
28
36,8 %
mm.
työtaitovalmennus,
opettaja-NAO-ohjaaja -työparit/opettaja-avustaja
52-työparit 68,4 %
arjen käytäntöjen
täydennyskoulutusta kouluttajaryhmälle
21
27,6 %
ohjaus, verkkomuu, mikä
16 mikä:
21,1 %
opinnot (1)
muu, mikä
5 mikä:
6,6 %
Käytäntöjen siirtyminen
Normaalista toiminnasta NAO:on
12
15,8 %
pieniä toiminnan muutoksia, ei mallia / NAO-koulutusten
15
sisäinen
19,7 kehittämin
%
tulevaisuudessa, harkitaan, kerätään kokemuksia 8
10,5 %
On jo mallinnettu ja otettu käyttöön
1
1,3 %
Käytäntöjen siirtäminen - avovastauksia
- NAO-ohjaaja ja työparitoiminta kouluttajan kanssa ovat hyviä kokemuksia ja
eteenpäin siirrettävissä ja jalostettavissa. Jo nyt käytämme toiminnassamme
paljon tiimitoimintaa, mutta sitä voidaan NAO-kokemusten pohjalta vahvistaa
ja kehittää eteenpäin.
- NAOn myötä yhteistyö mm. ammatti- ja aikuisopiston opojen ja muiden
ohjaajien välillä on lisääntynyt. Samalla tietoisuus nivelvaiheiden
haasteellisuudesta, johon on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota.
NAOn myötä syntynyt tiivis verkostoyhteistyö alueen nuorisotoimijoiden
kanssa on laajentunut ja muitakin yhteistyömuotoja on syntynyt ja kehitetty.
- Olemme rakentaneet prosesseja ja tehneet prosessikuvauksia, joita voidaan
siirtää muuhun aikuiskoulutukseen joko suoraan tai hiukan räätälöiden.
- Sisäinen ohjausverkosto on tarkoitus saada pysyväksi toimintamalliksi
nuorten aikuisten ohjaamisessa. Opiskelijoiden ohjauksen ja tuen mallia
työstetään yhdessä Länsirannikon koulutus Oy:n kanssa ohjatussa Hyvät
käytännöt -prosessissa (hakevan toiminnan yhteyshenkilöt tästä vastuussa)
NAO-Koulutusten rakennekysely I, syyskuu 2014
OPINTOJEN AIKAINEN TUKI
Muita: lisämainintoja
Mitkä seuraavista toimintatavoista ovat olleet käytössä NAO-koulutuksessanne?
henkilökohtaistamisesta ja
ohjauksesta (8),
kummiohjaajat/henk.koht. coaching
45
59,2 %
moniammatillinen opiskelijan
opintokokonaisuuksien pilkkominen pienemmiksi
43paloiksi 56,6 %
tukipalvelumalli (ml.
ammattisuomen tukitoimia vieraskielisille
19
25,0 %
terveydenhuolto, ravinto) (6),
yhteistyö työpaikkaohjaajien
opiskelijoiden välinen vertaistuki
51
67,1 %
kanssa (4), opintojen keston
muu, mikä
20 mikä:
26,3 %
pidentäminen (2)
muu, mikä
6 mikä:
7,9 %
Käytäntöjen siirtyminen
Normaalista toiminnasta NAO:on
11
14,5 %
pieniä toiminnan muutoksia, ei mallia / NAO-koulutusten
11
sisäinen
14,5 kehit
%
tulevaisuudessa, harkitaan, kerätään kokemuksia 7
9,2 %
On jo mallinnettu ja otettu käyttöön
11
14,5 %
TULOKSIA: Ohjelma löytää edelleen hyvin kohderyhmänsä
Kysely toteuttajille lokakuu 2014 (44 vastausta, tiedot 2839 opiskelijasta)
TULOKSIA: Miesten ja vieraskielisten osuudet aloittajista
nousussa Kysely toteuttajille lokakuu 2014 (44 vastausta, tiedot 2839 opiskelijasta)
Miesten ja vieraskielisten osuus uusista NAO-opiskelijoista 2013-16
70.0 %
60.0 %
59%
Axis Title
50.0 %
Lokakuu 2014:
60% 20-24-vuotiaita
40% 25-29-vuotiaita
53,5% miehiä
17,8% vieraskielisiä
40.0 %
Miehet, osuus kohderyhmästä (TK2011)
Miehet, osuus aloittaneista NAO-laisista
30.0 %
24,8%
20.0 %
Vieraskieliset, osuus kohderyhmästä
(TK2011)
Vieraskieliset, osuus aloittaneista NAOlaisista
10.0 %
0.0 %
syksy2013 talvi2014 syksy2014 talvi2015 syksy2015 talvi2016 syksy2016
…toimintaympäristön muutokset…
• Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyössä toimivilta henkilöiltä edellytetään
laajaa tietopohjaa ja yleistä yli hallinnonalojen menevää
ohjausosaamista.
• Erilaisten ja eri-ikäisten kohderyhmien palvelut edellyttävät samalla
myös ohjauksen erityisosaamista.
• Sähköisen asiakaspalvelun yleistyminen edellyttää uusien
ohjausmallien ja uudenlaisen ohjausosaamisen kehittämistä.
OKM:n Osuva ohjaus ESR-toimenpidekokonaisuus
– Kohderyhmä: Ohjaamoissa ja Opintopolku-portaalia hyödyntävät
– Toiminta: Monialainen TNO-osaaminen ja siihen liittyvien
toimintatapojen luominen, räätälöityä koulutusta
– Haku alkaa 2/2015, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

similar documents