Suun terveydenhuollon prosessikuvaukset ja toiminnan

Report
YTHS:n integraatiotoiminnon
suunnittelu
Toimintamalli
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Sisältö
 Integraatiotoiminnon toiminnan tarkoitus
 Integraatiotoiminnon palvelut
 Integraatiotoiminnon tehtävä, prosessit ja
roolit
 Integraatiotoiminnon vastuunjako
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Integraatiotoiminnon
TOIMINNAN TARKOITUS
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Tietohallinnon integraatiotoiminto
YTHS:n tietohallinnon alaisuudessa toimiva integraatiotoiminto vastaa YTHS:n
integraatioympäristön kehittämisestä, toteuttamisesta ja ylläpidosta.
Integraatiotoiminto ohjaa integraatioiden toteutusta integraatioperiaatteiden ja
integraatioarkkitehtuurin avulla sekä osallistuu kaikkien YTHS:n järjestelmien
integraatioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja ylläpitoon.

Integraatiotoiminnossa on kolme osapuolta:






YTHS
Integraatiotoimittaja
Järjestelmätoimittajat
YTHS johtaa ja ohjaa integraatiotoimintoa ja vastaa
integraatioarkkitehtuuriperiaatteista.
Integraatiotoimittaja ylläpitää ja kehittää
integraatioarkkitehtuuria sekä suunnittelee, toteuttaa ja
ylläpitää integraatioita.
Järjestelmätoimittaja voi toimittamansa järjestelmän
osalta toimia integraatioiden toteuttajana.
Integraatiotoiminnon
osapuolet
YTHS
Integraatiotoimittaja
Järjestelmätoimittajat
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Integraatiotoiminnon toiminta
Suunnittelu
Kehitys
Ylläpito
Integraatiotarpeiden
hallinta ja määrittely
Integraatioiden
suunnittelu ja toteutus
Integraatioiden valvonta ja
ylläpito.
Integraatioarkkitehtuurinhallinta
Integraatiotoiminnon hallinta
Integraatiotoiminnon suunnittelu, palveluluettelonhallinta, toimittajahallinta, resurssien- ja
osaamisenhallinta, taloushallinta, laadun varmistus ja jatkuva palvelun parantaminen.
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Integraatiotoiminto ja sidosryhmät
Integraatiotoiminto tekee
yhteistyötä niiden
kehityshankkeiden kanssa joissa on
tunnistettu tarve integraatiotyölle.
Tietohallinto ohjaa
integraatiotoimintoa.
Integraatiotoiminto raportoi
tietohallinnolle
YTHS:n
palvelutoiminta
Kehityshankkeet
(esim. POTKEhanke)
Tietohallinto
Loppukäyttäjät
Viranomaiset
Integraatiotoiminto
Integraatioiden kehittämisessä ja
ylläpidossa integraatiotoimittaja
tekee yhteistyötä muiden
toimittajien kanssa
Yhteistyötahot
Yhteys YTHS:n
palvelutoimintaan,
loppukäyttäjiin,
viranomaisiin ja muihin
yhteistyötahoihin
tietohallinnon kautta
Integraatiotoimittaja
Käyttöpalvelutoimittaja
Järjestelmätoimittajat
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Integraatiotoiminnon visio
Integraatiotoiminto on laadukas, luotettava ja läpinäkyvä niin toimintatavoissaan
kuin itse integraatiototeutuksissaan.
Integraatiotoiminto noudattaa alan hyviä käytäntöjä toiminnassaan ja toimii
selkeän vastuunjaon pohjalta.
Integraatiotoiminto kehittää YTHS:n integraatioympäristöä hyödyntäen
nykypäiväistä teknologiaa ja varmistaen toimivuuden pitkällä aikavälillä.
Integraatiotoiminto ohjaa integraatioympäristön kehittämistä
kokonaisnäkökulmasta ja standardimaisesti.
Integraatiotoiminto tuo näkemyksellisyyttä integraatioympäristön kehittämiseen.
Integraatiotoiminto toimii teknologiariippumattomasti.
Integraatiotoiminto takaa integraatioiden toimivuuden ja tietoturvallisuuden.
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Integraatiotoiminnon tarve
Tarve integraatiotoiminnolle tulee sekä tietohallinnon sisältä, että kehityshankkeista ja
palvelutoiminnasta yleisesti.
•
Tietohallinnon sisältä
tulevat tarpeet
Kehityshankkeista
tulevat tarpeet
•
•
•
•
•
Palvelutoiminnalta
tulevat tarpeet
YTHS:llä ei tällä hetkellä ole integraatioalustaa eikä varsinaisia
integraatioita ja tulevaisuuden tarpeiden takaamiseksi
tietohallinto tarvitsee sekä integraatio-osaamista, että
resursseja integraatioiden toteuttamiseksi.
Uusiin integraatiotarpeisiin pitää pystyä reagoimaan nopeasti.
Tarvitaan integraatioalusta jotta integraatioympäristöä voidaan
hallita ja kehittää kokonaisuutena.
Uusien järjestelmien myötä tarve uusille sisäisille ja ulkoisille
integraatioille kasvaa.
Toimintatapojen kehittäminen vaatii parempaa tiedon siirtoa
niin järjestelmien kuin eri osapuolten välillä.
Toiminnan kehittämiseksi on tärkeä, että järjestelmiä pystytään
paremmin integroimaan jotta tiedon saatavuus ja tiedon eheys
voidaan taata
•
Loppuasiakkaan ei tarvitse syöttää/antaa tietojaan monta
kertaa.
•
Henkilökunta voi hakea oikean tietoa yhdestä lähteestä
eikä tarvitse siirtää tietoa manuaalisesti.
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Integraatioympäristön ohjaus- ja hallintomalli
• Palvelutoiminnan kehityssuunnitelmat
ohjaavat tietohallinnon toimintaa.
• Tietohallinto toimii IT-asiantuntijana ja
neuvonantajana palvelutoiminnalle
• Molemmansuuntaista raportointi.
Palvelutoiminta
• Tietohallinto ohjaa
integraatiotoimintoa mm.
arkkitehtuuriperiaatteiden kautta
ja välittää palvelutoiminnan
tarpeet integraatiotoiminnolle.
• Integraatiotoiminto raportoi
tietohallinnolle.
Tietohallinto
•
Integraatiotoiminto
Kehityshankkeet
•
•
• Kehityshankkeet
välittää
integraatiotarpeet
tietohallinnolle.
• Integraatioiden
määrittelyssä,
suunnittelussa ja
toteutuksessa hanke
kommunikoi suoraan
integraatiotoiminnon ja
–toimittajan kanssa.
Järjestelmätoimittajat
Integraatiotoimittaja
YTHS ohjaa
integraatiotoimittajaa.
Integraatiotoimittaja
raportoi YTHS:llä.
Käydään yhdessä
keskustelua
integraatioympäristön
kehittämisestä.
Käyttöpalvelutoimittaja
• Integraatiotyön osalta järjestelmätoimittaja raportoi
integraatiotoiminnolle.
• Itse järjestelmien toteuttamisessa järjestelmätoimittaja
raportoi niin tietohallinnolle kuin kehityshankkeelle.
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
• Integraatiotyön osalta
käyttöpalvelutoimittaja
raportoi integraatiotoiminnolle.
• Muiden palveluiden osalta
käyttöpalvelutoimittaja
raportoi tietohallinnolle.
Integraatiotoiminnon
PALVELUT
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Integraatiotoiminnon palvelut ja
asiakkaat
ASIAKKAAT
 Integraatiotoiminto palvelee YTHS:n palvelutoimintaa ja
palvelutoiminnan kehityshankkeita.
 Palvelutoiminnan ja kehityshankkeiden tarpeet kanavoituvat
integraatiotoiminnolle tietohallinnon kautta.
 Integraatiotoiminto palvelee myös itse tietohallintoa silloin kun
tarpeet syntyvät tietohallinnon sisällä.
PALVELUT
 Integraatiotoiminnon palvelut on ryhmitelty kolmeen kategoriaan:
Suunnittelupalvelut
Kehityspalvelut
Ylläpitopalvelut
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Integraatiotoiminnon
suunnittelupalvelut
Suunnittelupalvelut (jatkuva palvelu)
•
•
Integraatioarkkitehtuuripalvelu
Integraatioarkkitehtuurin määrittely,
kuvaus ja ylläpito YTHS:n yleisten
arkkitehtuuriperiaatteiden mukaisesti.
• Integraatioarkkitehtuuriperiaatteet
• Integraatioarkkitehtuurikuvaus
• Integraatioarkkitehtuurin
kehittämistiekartta
• Integraatiotyypit
Integraatioarkkitehtuurin noudattamisen
varmistaminen.
Integraatiotoimittaja määrittelee,
dokumentoi ja ylläpitää arkkitehtuurikuvauksen, kehittämistiekartan ja
integraatiotyyppikuvaukset sekä luo ja
ylläpitää kehittäjän käsikirjaa.
•
Integraatiomäärittelypalvelu
Yksittäisten integraatioiden ylätason
määrittely yhdessä asiakkaan kanssa.
Tavoitteena varmistaa, että voidaan
toteuttaa palvelutoiminnan
näkökulmasta haluttu lopputulos (esim.
tiedon X siirto järjestelmien A ja B
välillä) noudattaen
integraatioarkkitehtuuria.
Integraatiotoimittaja antaa teknistä
neuvonantoa tarvittaessa.
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Integraatiotoiminnon kehityspalvelut
Kehityspalvelut (tilattavissa tarpeen mukaan)
Integraatiosuunnittelupalvelu
• Integraation yksityiskohtainen
toteutussuunnittelu ylätason
määrittelyn ja
integraatiotyyppien
asettamien reunaehtojen
mukaisesti, esimerkiksi:
• Toteutussuunnitelma
(tekninen ja
toiminnallinen)
• Testaussuunnitelma
• Työsuunnitelma (sisältäen
työmääräarviot)
Integraatiotoimittaja toteuttaa
suunnittelun.
Integraatiototeutuspalvelu
• Integraation toteutus,
testaus ja tuotantoon
siirto
toteutussuunnitelman
mukaisesti.
Integraatiotoimittaja
tekee toteutuksen.
Projektihallintapalvelu
Projektisuunnittelua ja
–hallintaa
integraatioiden
suunnittelu- ja
toteutusprojekteissa.
•
Integraatiotoimittaja
toimittaa
projektihallintapalvelut.
Huom! Näitä palveluita voidaan myös hankkia esim. järjestelmätoimittajalta.
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Integraatiotoiminnon ylläpitopalvelut
Ylläpitopalvelut (jatkuva palvelu)
•
•
Integraatiovalvontapalvelu
Integraatiopalveluiden jatkuva seuranta
ja valvonta integraatioiden oikean
toimivuuden varmistamiseksi.
Integraatiopalveluiden
jatkuvuussuunnittelu
Integraatiotoimittaja toteuttaa
valvonnan.
•
•
Integraatioylläpitopalvelu
Integraatioiden tapahtuman- ja
ongelmanhallinta sekä ylläpitoraportointi.
Tuotantoympäristön
konfiguraationhallinta integraatioiden
osalta
Integraatiotoimittaja tuottaa nämä
ylläpitopalvelut.
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Ylläpidon palvelutasoluokat
Integraatiot luokitellaan eri saatavuusluokkiin jonka mukaan palvelun saatavuus ja
ratkaisuajat määrittyvät alla olevien taulukoiden mukaisesti. Saatavuus %:iin ei lasketa
huoltoikkunoita.
Saatavuus
Saatavuustasoluokka
Palveluaika
Saatavuus %
Kriittinen sisäinen
Kriittinen ulkoinen
Korkea sisäinen
Korkea ulkoinen
Normaali sisäinen
Matala sisäinen
8-16 / 5
8-20 / 5
8-16 / 5
24 / 7
8-16 / 5
Best effort
99,5
98
98
98
95
Best effort
Katkoja
max.
3
4
3
4
4
Best effort
Katkon max.
pituus
30 min
120 min
90 min
240 min
240 min
Best effort
Tapahtumien ratkaisuajat
Tapahtuman prioriteetti
Saatavuustasoluokka
Palveluaika
Kriittinen sisäinen
7-16 / 5
Kriittinen ulkoinen
8-20 / 5
Korkea sisäinen
8-16 / 5
Korkea ulkoinen
8-16 / 5 +
4t / la - su
Normaali sisäinen
8-16 / 5
Matala sisäinen
8-16 / 5
Palvelutasotavoite
90%
100%
90%
100%
90%
100%
90%
100%
90%
100%
100%
P1
P2
P3
P4
30min
60min
90min
120min
90min
120min
120min
180min
3t
6t
Best effort
60min
90min
120min
150min
120min
150min
180min
240min
6t
12t
Best effort
24t
48t
3vrk
4vrk
3vrk
4vrk
3vrk
4vrk
4vrk
5vrk
Best effort
48t
3vrk
4vrk
5vrk
4vrk
5vrk
4vrk
5vrk
5vrk
6vrk
Best effort
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Palveluhallinta
 Palveluhallinnasta vastaa YTHS:n tietohallintojohtaja ja
integraatiotoimittajan palvelupäällikkö
 Palvelutasoja seurataan kuukausitasolla
 Integraatiotoimittaja toimittaa palveluraportit kuukausittain ja
nämä käydään yhdessä läpi YTHS:n ja toimittajan säännöllisessä
kokouksessa
 Palveluraportit toimitetaan sähköisessä muodossa
 Tarvittaessa, YTHS voi pyytää palveluraportin myös
raportointikauden aikana
 Kuukausittaisessa palvelukokouksessa keskustellaan ja
päätetään myös palveluiden ja palveluhallinnan kehittämisestä
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Integraatiotoiminnon
TEHTÄVÄT, PROSESSIT JA
ROOLIT
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Integraatiotoiminnon ylätason tehtävät
Integraatiotoiminto suunnittelee, kehittää ja ylläpitää integraatioympäristöä.
Suunnittelu
Kehitys
Ylläpito
• Integraatiotarpeiden
tunnistaminen ja priorisointi
• Integraatioarkkitehtuurin
kuvaus, ylläpito ja
kehittäminen
• Integraatioympäristön
kehittämismahdollisuuksien
hallinta
• Integraatioympäristön
elinkaaren hallinta
• Integraatioiden toiminnallinen ja
tekninen määrittely ja suunnittelu
sekä integraatioiden toteutus
• Integraatioiden testaus ja tuotantoon
siirto
• Integraatioprojektien projektinhallinta
(integraatiotoiminnon rooli
projektinhallinnassa arvioidaan alla
olevan mallin avulla)
• Integraatioiden valvonta ja
monitorointi yhteistyössä
käyttöpalvelutoimittajan kanssa
• Tuotantoympäristön
integraatioiden kontrollointi
konfiguraationhallinnan avulla
• Integraatiovirheiden
korjaaminen
(tapahtumanhallinta) sekä
integraatio-ongelmien
juurisyiden selvittäminen ja
ratkaiseminen
(ongelmanhallinta)
yhteistyössä muiden
toimittajien kanssa
• Ylläpidon seuranta ja
raportointi
Kehityshankkeen
tarve
Integraatiotyö
osana
kehityshanketta
Integraatiotyö
aliprojektina
Jatkuvan
kehityksen
tarve
Pienkehitys
ilman
projektointia
Integraatioprojekti
Pieni työmäärä
Iso työmäärä
Integraatiotoiminnon hallinta
• Integraatiotoiminnon palveluluettelon ylläpito ja viestintä
• Integraatiotoiminnon resurssisuunnittelu, taloudellinen ohjaus ja seuranta sekä toimittajahallinta
• Integraatiotoiminnon työn laadullinen seuranta
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Integraatiotoiminnon tehtävät ja
vastuualueet
Integraatiotoiminnon
tehtävä
Liiketoiminta
Loppukäyttäjät
Suhteet liiketoimintaan ja käyttäjiin
Liiketoimintayhteistyö
Johtaminen
ja hallinta
Asiakassuhteenhallinta
Henkilöstö
Suunnittelu
Toteutus
Tuotantoonsiirto
Tuotanto
IT-strategia
Palveluluettelonhallinta
Palvelusalkunhallinta
Palvelutasojenhallinta
Käyttöönotto
Palvelutuotanto
Muutoshallinta
Herätteidenhallinta
Testaus ja -hyväksyntä
Tapahtumahallinta
Julkaisu- ja
käyttöönotonhallinta
Ongelmahallinta
Tarpeiden hallinta
Kysynnänhallinta
Hankesalkunhallinta
Resurssienhallinta
Projektihallinta
Arkkitehtuurinhallinta
Projektihallinta
Arkkitehtuurisuunnittelu
Ratkaisukehitys
Tietämyksenhallinta
Ratkaisusuunnittelu
Ratkaisutoteutus
IT Innovointi
Testaus
Laadunvarmistus
Palveluraportointi
Laadunvarmistus
Jatkuva palvelun
parantaminen
Talous
Toimittajasuhteet
Toimittajahallinta
Hankinta ja ostot
IT ja
infrastruktuurihallinta
Jatkuvuussuunnittelu
Konfiguraationhallinta
Arkkitehtuurienhallinta
Osaamisenjohtaminen
Toimittajat
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Kustannushallinta
Suunnitteluprosessit (1/3)
Suunnittelu: Tarpeiden hallinta
Tehtävä
Vastuu
Rooli
Tuotos
Palvelutoiminnon integraatiotarpeiden
kategorisointi, priorisointi ja analysointi
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
Tarveluettelo
Tarpeiden määrittely yhdessä
palvelutoiminnon kanssa
YTHS
Integraatioasiantuntija
Määrittelydokumentti
Määrittelytyön tukeminen teknisestä
näkökulmasta
Integraatiotoimittaja
Integraatioarkkitehti
Integraatioympäristön
kehittämismahdollisuuksien
tunnistaminen ja esittäminen YTHS:lle
Integraatiotoimittaja
Integraatioarkkitehti
Kehitysehdotus
Tietohallinnon ja integraatiotoimittajan
esittämien kehittämismahdollisuuksien
hallinta
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
Kehitysehdotusluettelo
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Suunnitteluprosessit (2/3)
Suunnittelu: Arkkitehtuurinhallinta
Tehtävä
Vastuu
Rooli
Tuotos
Integraatioarkkitehtuuriperiaatteiden
määrittely, dokumentointi ja ylläpito
YTHS
Integraatioasiantuntija
Integraatioarkkitehtuuriperiaatteet
Integraatioarkkitehtuurikuvauksen
laatiminen ja ylläpito
Integraatiotoimittaja
Integraatioarkkitehti
Integraatioarkkitehtuurikuvaus
Integraatioarkkitehtuurikuvauksen
hyväksyminen
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
Integraatioarkkitehtuurin
kehittämistiekartan määrittely,
dokumentointi ja ylläpito
Integraatiotoimittaja
Integraatioarkkitehti
Integraatioarkkitehtuurin
kehittämistiekartan hyväksyminen
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
Integraatiotyyppien määrittely,
dokumentointi ja ylläpito
Integraatiotoimittaja
Integraatioarkkitehti
Integraatiotyyppien hyväksyminen
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
Integraatioarkkitehtuurinmukaisuuden
varmistaminen
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Kehittämistiekartta
Integraatiotyypit
Suunnitteluprosessit (3/3)
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Kehitysprosessit (1/4)
* tai integraatiomuutoksen
Kehitys: Ratkaisusuunnittelu ja -toteutus
Tehtävä
Vastuu
Rooli
Tuotos
Integraatioratkaisun*
suunnittelun/toteutuksen aikataulun
määrittely ja työmäärän arviointi
Integraatiotoimittaja
Palveluvastaava
Suunnittelun/toteutuksen
aikataulu ja työmääräarvio
Integraatioratkaisun*
suunnittelun/toteutuksen aikataulun ja
työmääräarvion hyväksyntä (”työn tilaus”)
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
Integraatioratkaisun*
toteutussuunnitelman laatiminen
Integraatiotoimittaja
Integraatioasiantuntija
Integraatioratkaisun*
toteutussuunnitelman hyväksyminen
YTHS
Integraatioasiantuntija
Integraatioratkaisun* toteutus ja
yksikkötestaus sekä toteutuksen
dokumentaation päivittäminen
Integraatiotoimitt Integraatioaja / Järjestelmä- asiantuntija
toimittaja
Hyväksymistestauksen valmistelu (mm.
toteutuksen siirto testausympäristöön)
Integraatiotoimitt Integraatioaja / Järjestelmä- asiantuntija
toimittaja
Hyväksymistestauksen suorittaminen
YTHS
Integraatioasiantuntija
Integraatioratkaisun* toteutuksen
hyväksyminen testaustulosten perusteella
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
Toteutussuunnitelma
(toiminnallinen ja tekninen määrittely,
testaussuunnitelma, työsuunnitelma)
Integraatioratkaisu
Testauspöytäkirja
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Kehitysprosessit (2/4)
Kehitys: Tuotantoon siirto
Tehtävä
Vastuu
Rooli
Tuotos
Tuotantoon siirron suunnittelu ja
konfiguraationhallinta
Integraatiotoimittaja
/
Järjestelmätoimittaja
Integraatioasiantuntija
Julkaisutiedot
Tuotantoon siirron suunnitelman
hyväksyminen
YTHS
Tuotantoympäristöstä
vastaava
Tuotantoon siirron toteuttaminen
Integraatiotoimittaja
/
Järjestelmätoimittaja
Integraatioasiantuntija
Ylläpito-organisaation tietämyksen
varmistaminen ja dokumentaation
päivittäminen
Integraatiotoimittaja
/
Järjestelmätoimittaja
Integraatioasiantuntija
Tuotantoon siirron hyväksyminen
YTHS
Tuotantoympäristöstä
vastaava
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Julkaistu
integraatioratkaisu
Kehitysprosessit (3/4)
Kehitys: Projektinhallinta
Tehtävä
Vastuu
Rooli
Tuotos
Projektin suunnittelu
Integraatiotoimittaja
Projektipäällikkö
Projektisuunnitelma ja
liitteet
Projektisuunnitelman hyväksyminen
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
Projektin etenemisen varmistaminen ja
raportointi
Integraatiotoimittaja
Projektipäällikkö
Projektin seuranta raporttien avulla
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
Projektin vaiheiden hyväksyminen ja
päättäminen projektin aloituksesta,
keskeyttämisestä ja lopetuksesta
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Projektiraportit
Kehitysprosessit (4/4)
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Ylläpitoprosessit (1/5)
Ylläpito: Valvonta ja tuotannon hallinta
Tehtävä
Vastuu
Rooli
Integraatiopalveluiden jatkuva
valvonta*
Integraatiotoimittaja
Ylläpitoasiantuntija
Palveluvalvonnan herätteiden
kirjaaminen tapahtumiksi
Integraatiotoimittaja
Ylläpitoasiantuntija
Jatkuvuussuunnittelu
Integraatiotoimittaja
Integraatioasiantuntija
Jatkuvuussuunnitelman hyväksyminen
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
Tuotantoympäristön
konfiguraationhallinta integraatioiden
osalta
Integraatiotoimittaja
Integraatioasiantuntija
Tuotos
Jatkuvuussuunnitelma
* Käyttöpalvelutoimittaja valvoo palvelimia, verkkoa ja
muuta infrastruktuuria
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Ylläpitoprosessit (2/5)
Ylläpito: Tapahtumanhallinta
Tehtävä
Vastuu
Rooli
Toimipisteiden vastuukäyttäjien
havaintojen kirjaaminen tapahtumiksi
YTHS
Vastuukäyttäjien
yhteyshenkilöt
(Tietohallinto)
Integraatiotapahtumien kategorisointi ja
priorisointi sekä alustava analysointi
YTHS
Vastuukäyttäjien
yhteyshenkilöt
(Tietohallinto)
Integraatiotapahtumien analysointi ja
ratkaisutavan selvittäminen
Integraatiotoimittaja
Integraatioasiantuntija
Integraatiotapahtumien ratkaiseminen
Integraatiotoimittaja
Integraatioasiantuntija
Ratkaisun hyväksyminen
YTHS
Vastuukäyttäjien
yhteyshenkilöt
(Tietohallinto)
Integraatiotapahtumien sulkeminen
YTHS
Vastuukäyttäjien
yhteyshenkilöt
(Tietohallinto)
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Tuotos
Ratkaisu ja ratkaisun
dokumentaatio
Ylläpitoprosessit (3/5)
Ylläpito: Ongelmanhallinta
Tehtävä
Vastuu
Rooli
Integraatio-ongelmien kirjaaminen
Integraatiotoimittaja
Integraatioasiantuntija
Ongelmien priorisointi
YTHS
Integraatioasiantuntija
Ongelmien analysointi ja juurisyiden
selvittäminen
Integraatiotoimittaja
Integraatioasiantuntija
Ongelmien ratkaisutapojen esittäminen
Integraatiotoimittaja
Integraatioasiantuntija
Päättäminen ongelmien ratkaisemisesta
YTHS
Integraatioasiantuntija
Ongelmien ratkaiseminen
Integraatiotoimittaja
Integraatioasiantuntija
Ongelmien ratkaisujen tuotantoon
siirron suunnittelu
Integraatiotoimittaja
Integraatioasiantuntija
Tuotantoon siirron suunnitelman
hyväksyminen
YTHS
Tuotantoympäristöstä
vastaava
Ongelmien ratkaisujen tuotantoon siirto
Integraatiotoimittaja
Integraatioasiantuntija
Ongelmien ratkaisujen hyväksyminen
YTHS
Integraatioasiantuntija
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Tuotos
Juurisyyn
dokumentaatio
Ratkaisu ja ratkaisun
dokumentaatio
Tuotantoon siirron
suunnitelma
Ylläpitoprosessit (4/5)
Ylläpito: Palveluraportointi
Tehtävä
Vastuu
Rooli
Tuotos
Ylläpitopalveluiden palveluraportointi
Integraatiotoimittaja
Palvelupäällikkö
Ylläpitoraportit
Palveluraporttien hyväksyntä
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Ylläpitoprosessit (5/5)
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Hallintaprosessit
Hallinta
Tehtävä
Vastuu
Rooli
Tuotos
Integraatiotoiminnon vuosisuunnittelu
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
Vuosisuunnitelma
Resurssisuunnittelu ja resurssien
varmistaminen (resurssienhallinta)
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
Resurssisuunnitelma
Osaamisen kehittäminen ja
varmistaminen (osaamisen johtaminen)
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
Osaamistieto
Toimittajan työn seuranta ja ohjaus
sekä sopimusten hallinta
(toimittajahallinta)
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
Suunnittelun ja toteutusten laadun
varmistaminen (laadun varmistus)
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
Integraatiotoiminnon palveluiden
kuvaus ja viestintä
(palveluluettelonhallinta)
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
Jatkuva palvelun parantaminen
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
Talousseuranta, suunnittelu ja
raportointi (taloudenhallinta)
YTHS
Integraatiotoiminnosta
vastaava
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Palvelukuvaukset
Budjetti, talousraportit
yms.
YTHS:n roolit
YTHS
Rooli
Kuvaus
Integraatiotoiminnosta
vastaava
Kokonaisvastuu integraatiotoiminnosta ja sen toiminnasta. Suunnittelee ja
ohjaa toimintaa sekä toimii tärkeiden tuotosten hyväksyjänä.
Integraatioasiantuntija(t)
Toimii asiantuntijatehtävissä integraatiotoiminnossa ja osallistuu tuotosten
laatimiseen, katselmointiin ja toimittajan ohjaamiseen.
Vastaa siitä, että integraatiotoiminnossa on oikea ymmärrys
palvelutoiminnon tarpeista ja, että integraatioympäristön kehittäminen
palvelee YTHS:n tarpeita (”substanssiosaaminen”).
Omaa riittävää teknistä ymmärrystä integraatioteknologiasta niin, että voi
ohjata integraatiotoimittajaa ja varmistaa, että integraatioympäristöä
kehitetään ja ylläpidetään teknisesti laadukkaasti ja järkevästi.
Tuotantoympäristöstä
vastaava
Vastaa YTHS:n tuotantoympäristöstä ja tuotannon integraatio- ja
järjestelmäpalveluiden laadusta.
Vastuukäyttäjien
yhteyshenkilöt
(Tietohallinto)
Vastaa tapahtumanhallinnan koordinointitehtävistä, esim. tapahtumien
kirjaaminen ja lähettäminen toimittajille.
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Integraatiotoimittajan roolit
Integraatiotoimittaja
Rooli
Kuvaus
Integraatioarkkitehti
Vastaa YTHS:n integraatioarkkitehtuurin kehittämisestä ja
arkkitehtuurinmukaisesta integraatioiden kehittämisestä ja ylläpidosta.
On YTHS:n ensisijainen tekninen integraationeuvonantaja.
Omaa syvää integraatioteknologia- ja arkkitehtuuriosaamista.
Integraatioasiantuntija(t)
Toimii asiantuntijatehtävissä integraatiotoiminnossa ja osallistuu
tuotosten laatimiseen, katselmointiin ja toimittajan ohjaamiseen.
Omaa syvää teknistä osaamista integraatioiden kehittämisestä ja
ylläpidosta sekä arkkitehtuurihallintaosaamista.
Projektipäällikkö
Toimii projektipäällikkönä silloin kun projektihallintapalveluita hankitaan
integraatiotoimittajalta.
Ylläpitoasiantuntija(t)
Toimii ylläpitotehtävissä; esim. valvonnassa ja tapahtumanhallinnassa.
Palvelupäällikkö
Vastaa integraatiotoimittajan palveluista, palveluiden laadusta ja
palveluraportoinnista YTHS:lle.
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Integraatiotoiminnon
VASTUUT
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Vastuunjako YTHS:n ja
integraatiotoimittajan välillä
YTHS
Integraatiotoimittaja
• Ohjaa integraatiotoiminnon toimintaa
• Ylläpitää ja kehittää integraatioarkkitehtuuria
• Vastaa integraatiotoiminnon tarpeiden hallinnasta ja
toiminnan suunnittelusta sekä integraatiotoiminnon
palveluhallinnasta
• Määrittelee, suunnittelee ja toteuttaa integraatioita
yhteistyössä YTHS:n ja järjestelmätoimittajien
kanssa (järjestelmätoimittaja voi myös olla
vastuussa integraatioiden toteuttamisesta)
• Vastaa integraatioarkkitehtuuriperiaatteista ja
hyväksyy integraatioarkkitehtuurin
• Osallistuu integraatioiden vaatimusten määrittelyyn ja
suunnitteluun sekä hyväksymistestaukseen
• Vastaa siitä, että tietoturvallisuus huomioidaan
integraatioita suunniteltaessa ja kehitettäessä
• Hyväksyy kaikki dokumentaatiot
• Suorittaa integraatioiden yksikkötestauksia ja
osallistuu tarpeen mukaan kokonaistestauksiin
• Koordinoi ja ohjaa eri toimittajien välistä yhteistyötä
• Suorittaa integraatioiden tuotantoon siirrot
• Toimittaa loppukäyttäjien virhehavaintoja tuotannon
toiminnasta integraatiotoimittajalle
• Ylläpitää integraatioihin liittyvää dokumentaatiota
• Toimittaa tarvittaessa projektihallintopalveluita
• Vastaa tuotannon integraatioiden valvonnasta ja
tuotannon integraatio-tapahtumien ja -ongelmien
korjaamisesta
• Toimittaa tuotannon seurantaraportteja YTHS:lle
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Vastuut - RACI
Tarkemman tason matriisi erillisenä
tiedostona.
Integraatiotoiminnon vastuunjako
Vastuualue
YTHS
Integraatiotoimittaja
Järjestelmätoimittaja
R,A
C
I
Integraatioarkkitehtuuri
A
R
I
Integraatioratkaisujen suunnittelu
A
R
C
Integraatioratkaisujen ja –muutosten toteutus
A
R, C
R, C
Integraatioratkaisujen ja –muutosten tuotantoon siirto
A
R, I
R, I
Integraatiopalveluiden valvonta
A
R
I
Integraatiopalveluiden ylläpito
A
R
I
A, I
R
A
R
R
R, A
C
I
Integraatiotarpeiden tunnistaminen, priorisointi ja
määrittely
Palveluraportointi
Integraatioiden tietoturvallisuus
Integraatiotoiminnon ohjaus ja hallinta
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Integraatiotoiminnon
PERUSTAMISPROJEKTI
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ
Integraatiotoiminnon perustamisprojekti
Tavoite
• Perustamisprojektin tavoite on pystyttää YTHS:n ja integraatiotoimittajan yhteinen integraatiotoiminto
palveluineen ja prosesseineen. Perustamisprojektin jälkeen integraatiotoiminnon roolit, vastuut ja
työskentelytavat ovat otettu käyttöön ja integraatiotoiminto on valmis tuottamaan palveluita
asiakkaille.
• Perustamisprojektin toinen tavoite on suunnitella ja toteuttaa uusi BizTalk integraatioalusta YTHS:n
ympäristöön. Lisäksi kuvataan nykyinen integraatioarkkitehtuuri (as-is) sekä uusi BizTalk alustan
mahdollistama integraatioarkkitehtuuri (to-be) ja tehdään ensimmäinen versio
integraatiotyyppikuvauksista.
Tehtävät
• YTHS
• Integraatiotoimittajan ohjeistus ja
perehdyttäminen YTHS:n toimintaja integraatioympäristöön (esim.
integraatioarkkitehtuuriperiaatteet)
• Integraatiotoiminnon
työskentelytapojen pystyttäminen
yhdessä integraatiotoimittajan
kanssa
• Integraatiotoimittaja
• Tutustuminen YTHS:n toiminta- ja
integraatioympäristöön ja omien asiantuntijoiden
perehdyttäminen
• Integraatiotoiminnon työskentelytapojen
pystyttäminen yhdessä YTHS:n kanssa
• BizTalk integraatioalustan suunnittelu ja toteutus.
• Tuotanto-, testaus- ja kehitysympäristöjen
pystyttäminen
• As-is ja to-be integraatioarkkitehtuurikuvausten
laatiminen sekä integraatiotyppien kuvaus
(ensimmäinen versio).
OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

similar documents