Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Report
ÇUKUROVA TEKNOLOJİ
GELİŞTİRME BÖLGESİ
(ÇUKUROVA TEKNOKENT)
Adana Sanayi Odası
14.01.2015
Prof.Dr. Kadir AYDIN
Çukurova Teknoloji Geliştirme
Bölgesi Yönetici A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın
28.06.2004 tarihli ve 906 sayılı yazısı
üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanunu’nun 4. maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 07.07.2004
tarihinde kararlaştırılarak, Çukurova
Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan
859.585 m2 lik alan Çukurova Teknoloji
Geliştirme Bölgesi olarak tespit
edilmiştir. İlgili karar 17.07.2004
tarihinde 25525 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu alan
2013 yılında Çukurova Üniversitesi
Yönetim Kurulunda alınan karar ile
943.835 m2 ye yükseltilmiştir.
 Yönetici Şirket olan ‘Çukurova Teknoloji
Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’
17.05.2005 tarihinde kurulmuştur.
 Çukurova Teknokent 4.000 m2 kapalı
alanı bulunan A Blokta faaliyetini
sürdürmektedir. Yine 4.000 m2 kapalı
alanı bulunan B Blok inşaatı 2014 yılında
tamamlanmış olup, Ar-Ge firmalarının
taleplerine 2015 yılı başında açılmıştır.
 Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde
kuruluşundan günümüze2kadar Yap-Devretİşlet Yöntemiyle 1.0002m nin üzerinde ArGe binası ve 20.000 m Ar-Ge serası
yapılmış olup, bu binalarda ve seralarda
ağırlıklı olarak Tarımsal Biyoteknoloji Ar-Ge
faaliyetleri sürdürülmektedir.
 Yaklaşık 6.000 m2 kapalı alana sahip olan içerisinde Eğitim ve Konferans Salonunun da
bulunduğu Kuluçka ve Yönetim Binasının detay projelendirme çalışmaları tamamlanmış
olup, kendi elektriğini de kendisi üreten bu binanın Çukurova Kalkınma Ajansı gibi yerel
kaynaklar ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gerekli destek sağlanarak 2015
yılının ilk çeyreğinde inşaatına başlanması planlanmaktadır.
 2015 yılı sonuna kadar ülkemize ithal yolla sağlanan kimyasalların üretim teknolojisini
geliştirmek amacıyla bir prototip kimya tesisi ile 3 boyutlu dizayn ve hassas üretim
tesisinin kurulması için gerekli olan projelendirilme çalışması yapılacaktır.
Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Kuruluş Amacı
 Türkiye ve Adana’daki İleri Teknoloji Araştırmaları ve çalışmalarına destek
vermek ve ilerletmek,
 Teknoloji Yoğun Üretim ve Girişimciliği destekleyerek, yeni şirketlerin doğmasına
katkıda bulunmak ve mevcut şirketlerin sayılarını artırmak,
 İleri Teknolojiyi kullanan şirketlere Üniversite içerisinde araştırma ortamı
yaratmak ve yatırım yapmalarını teşvik etmek,
 Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak,
 Ar-Ge ve Yazılım Yeteneği ve Geleneğine sahip uluslararası firmaların bölgede yer
almaları için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamak,
 Üniversitenin kütüphane, bilgisayar altyapısı vb. gibi birçok özel olanakları
Teknokent’in hizmetine sunması, dolayısı ile şirketlerin faydalanması,
 Danışmanlık Hizmetleri verilmesi,
 Üniversite ile Sanayi arasında işbirliği sağlamak,
 Teknoloji Transfer Ofisi ile Üniversitede üretilen bilginin teknolojiye
dönüştürülerek ticarileşmesini sağlamak,
 Üreticilerin Ulusal ve Uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak,
 İhracatı artırmak.
Çukurova Teknokentte Öncelikli Konular
 Yazılım
 Temiz Enerji
 Endüstriyel Otomasyon
 KOBİ’lerde Bilişim Teknolojilerinin
Etkin kullanımı
 Mekatronik
 Telekominikasyon
 Savunma Sanayi
 Güvenlik
 Mobil Cihaz Yazılımı ve Geliştirilmesi
 Akıllı Ev ve Ofis Cihazları
 Otomotiv
 Organik Tarım
 Tarımsal Biyoteknoloji
 Tarım ve Tarım Makinaları
 Medikal Teknoloji
 Biyoteknoloji
 Elektronik
 Enerji
 İleri Malzemeler
 İletişim
 Kimya
 Çevre Teknolojileri
 Polimerler
 Nanoteknoloji
Çukurova Teknokent Yönetici A.Ş. Ortakları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Adana Ticaret Odası (ATO)
Adana Sanayi Odası (ASO)
A.C.N Kimyasal Mad. İnş .Oto. Teks. A.Ş.
Akım Elek. İnş. Bil. Sis. Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.
Temsa Global San. ve Tic. A.Ş.
Koray İnş.Tic.ve San. Ltd. Şti.
A Yazılım Proje Yatırım Dan. Bil. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tusan Taş Ürün. San. A.Ş.
Gizerler Day. Tük. Mam. San. ve Tic. A.Ş.
Maya Bil. ve Elek. İnş. Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.
Platon Bilişim Elekt. Elektronik Dan. Eğitim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tesla Oto. Bil. ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
Er Bil. İnş. Turizm İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Ebos Elekt. Bil. İşlem Otomasyon Sis. Ltd. Şti.
Alfabim Bil. Sis. Yazılım Donanım İşletim San. ve Tic. A.Ş.
Becker International Ltd. Şti.
Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin
esas sermayesi 3.360.000,00.- TL’dir.
Teknokentte Firmalara Yönelik
Destek ve Muafiyetler







Kurumlar Vergisi Muafiyeti.
Katma Değer Vergisi İstisnası.
Çalışan Personelin Gelir Vergisi Muafiyeti.
Çalışan Personelin SGK Priminde %50 İndirim.
Yabancı Araştırmacı Çalıştırma İmkanı.
Üniversite Öğretim Üyelerini Çalıştırma İmkanı.
KOSGEB tarafından desteklenen Teknokent bünyesindeki
girişimciler de Kanunun sağladığı muafiyetlerden
yararlanırlar.
 Teknokent bünyesinde yürütülen TÜBİTAK ve TİDEB destekli
projelerde daha yüksek destek oranları uygulanır.
Teknokentte Personel
Çalıştırma ve Görevlendirme
 Yönetici Şirkette ve Bölgede yer alan firmaların faaliyetlerinde
yürürlükteki İş ve Çalışma Mevzuatına göre Personel istihdam edilir.
 Teknokentte 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili
Mevzuat Hükümleri çerçevesinde Yabancı Uyruklu Yönetici ve vasıflı
Ar-Ge Personeli çalıştırılabilir.
 12.03.2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6170
sayılı Kanuna göre Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversite
Personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde Araştırmacı ve Destek
Personeli olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları
kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak Çukurova
Teknokentte görevlendirilebilirler.
Teknolojik Ürün Yatırım Desteği
 29.04.2014 tarih ve 28986 sayılı Resmi Gazetede Teknolojik Ürün
Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik yayınlanmış olup,
2015 yılından itibaren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından destek uygulaması başlatılmıştır.
 Teknokentte geliştirilen projelerden üretilecek teknolojik ürün
yatırımları en fazla 36 ay boyunca desteklenecektir.
 Makine-Teçhizat desteği olarak küçük işletmelerde destek tutarı
5.000.000.- TL’yi aşmamak üzere yatırım proje tutarının en fazla
%40’ı, orta büyüklükteki işletmelerde destek tutarı 4.000.00.- TL’yi
aşmamak üzere yatırım proje tutarının en fazla %30’u ve büyük
işletmelerde ise destek tutarı 2.000.00.- TL’yi aşmamak üzere
yatırım proje tutarının en fazla %10’u Bakanlıkça karşılıksız olarak
desteklenecektir. Makine ve teçhizatın yerli olması durumunda bu
oranlara %10 ilave yapılacaktır.
Teknolojik Ürün Yatırım Desteği
 Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje
tutarının en fazla 50.000.000.- TL’ye kadarlık kısmı destek
kapsamında değerlendirilir. Yatırım için kullanılacak kredi faizinin
%50’si destek süresince Bakanlıkça ödenir.
 Yatırımını tamamlamış küçük işletmelere, aşağıdaki gider
kalemlerinden biri veya birkaçı esas alınarak; Enerji giderlerinin en
fazla % 75’i kadar, Personel giderlerinin o yıl uygulanan brüt asgari
ücret tutarının en fazla % 75’i kadar ve Kira giderinin ise en fazla %
75’i kadar Bakanlıkça destek sağlanır. Bu işletme giderleri katkısı
geri ödemesiz olup, en fazla destek süresi 1 yıldır.
Çukurova Teknokent Ar-Ge Bilgileri
Ar-Ge Bilgileri
2011
2012
2013
Mevcut
Toplam Ar-Ge Firma Sayısı
32
46
60
59
Kuluçka Firma Sayısı
2
3
13
20
Akademisyenlerce Kurulan Firma Sayısı
8
9
10
13
Yabancı Firma Sayısı
0
2
2
1
Mevcut Ar-Ge Personeli
46
75
93
117
Çalışan Öğrenci Sayısı
0
4
10
14
Yönetici A.Ş. Personel Sayısı
4
5
6
6
Devam Eden Proje Sayısı
55
66
84
97
Tamamlanan Proje Sayısı
19
20
64
103
Akademisyenlerle İşbirliği Yapılan Proje Sayısı
28
36
47
49
Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Şirketlerine Sağlanan Muafiyetler
Vergi Muafiyetleri
2011 Yılı
2012 Yılı
2013 Yılı
KDV Muafiyet Toplamı (TL)
224.181,00 244.900,08 254.103,88
Kurumlar Vergisi Muafiyet Toplamı (TL)
171.317,67 294.922,95 224.790,93
Personel Gelir Vergisi Muafiyet Toplamı (TL)
20.681,97
46.445,98
50.553,39
Personel SGK Desteği Toplamı (TL)
29.690,89
45.222,62
35.965,67
TOPLAM (TL)
445.871,53 611.491,63 565.413,87
Çukurova Teknokent Firmaları
Gelir-Gider Durumu
Gelir ve Gider Verileri
Toplam Ar-Ge Dışı Gelirleri (TL)
Toplam Ar-Ge Gelirleri (TL)
2011 Yılı
2012 Yılı
2013 Yılı
196.000,00
198.000,00
0
1.862.020,00 2.903.874,91 3.276.034,38
Toplam Ar-Ge Giderleri (TL)
623.708,28
849.279,34
465.551,53
Yönetici Şirket İşletme Giderleri (TL)
322.998,31
572.308,66
420.725,16
0
0
1.281.507,01
Yönetici Şirket Diğer Giderleri (TL)
26.051,35
17.214,52
53.713,82
Yönetici Şirket Gelirleri (TL)
472.241,49
525.847,15 1.560.294,99*
Yönetici Şirket Yapılaşma Giderleri (TL)
*1.000.000,00.- TL B Blok İnşaatı için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca sağlanmıştır.
Ülkemizde 39 adedi faaliyette ve 14 adedi de inşaat/yapılanma aşamasında olan
53 adet teknokent bulunmaktadır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca her yıl
faaliyetteki teknokentler 3 kategoride 6 boyutta ve 54 gösterge verisine göre
performansları hesaplanarak sıralanmaktadır. Çukurova Teknoloji Geliştirme
Bölgesi; 2011 yılı verileriyle hesaplanan performans endeksine göre 29,04 puanla
24. sırada iken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık tarafından
07.02.2014 günü TOBB Üniversitesinde düzenlenen toplantıda açıklanan 2012 yılı
performans endeksine göre ise 10 sıra birden yükselerek 37,67 puanla 14. sıraya
yerleşmiştir. Hedefimiz Çukurova Teknokenti yerel destekleri de arkamıza alarak
iki yıl içerisinde sahip olacağı 16.500 m2 kapalı alanı, 150’nin üzerinde Ar-Ge
firması ve 15 milyon TL’nin üzerinde Ar-Ge geliri ile Ülkemizdeki Teknokentler
Performans Endeksi sıralamasında ilk 10 içerisine sokmaktır.
Çukurova TGB Performans Endeksi Sonuçları
Yıl
Sıra
Devlet Destekleri ve Yönetici
Şirket Harcamaları
(%16)
Ar-Ge
Yetkinliği
(%29)
İhracat ve Firma
Kompozisyonu
(%20)
Fikri Mülkiyet
Hakları
(%12)
Kuluçka ve TTO
Hizmetleri
(%8)
İşbirliği ve
Etkileşim
(%15)
Toplam Puan
2011
24
8,21
13,06
3,15
0,00
1,11
3,51
29,04
2012
14
11,65
13,17
6,86
0,00
1,59
4,40
37,67
ÇUKUROVA TEKNOKENT
ADANA’NIN ÖZ MALIDIR,
ONA SAHİP ÇIKMAK DA
TÜM ADANALILARIN EN
TEMEL GÖREVİDİR…
Saygılarımla…

similar documents