دانلود

Report
‫آناتومی دستگاه تناسلی‬
‫دستگاه تناسلی زنان‬
‫اندامهای تناسلی داخلی‬
‫• واژن‬
‫• سرویکس‬
‫• رحم‬
‫اندامهای تناسلی خارجی‬
‫مونس پوبیس‬
‫لبهای بزرگ‬
‫لبهای کوچک‬
‫کلیتوریس‬
‫غدد بارتولن‬
‫فورشت‬
‫هایمن‬
‫وستیبول‬
‫غددپیشابراهی‬
‫‪Mons pubis‬‬
‫برجستگی بالشتک مانند پر از چربی است که باالی‬
‫سمفیز پوبیس قرار گرفته ‪ .‬پس از بلوغ پوست این ناحیه‬
‫با موهای مجعد پوشیده می شود که مانند صفحه ای سپر‬
‫مانند آن را می پوشانند ‪ .‬درزنان این موها بصورت مثلث‬
‫که قاعده آن در قسمت فوقانی سمفیز پوبیس است‬
‫البیاماژور‬
‫ازلحاظ رویان شناس ی معادل اسکروتوم درمردان است ‪.‬‬
‫‪ 7-8‬سانتیمترطول و ‪ 2-3‬سانتیمترعرض و ‪ 1-1.5‬ضخامت دارند‪.‬‬
‫لیگامان گرد درحاشیه فوقانی آنها ختم می گردند‪.‬‬
‫درسمت خلف ‪،‬البیای بزرگ نازک می شوند و با بخش پوشاننده جسم‬
‫پرینه ادغام می شوند و ‪ posterior commisure‬را تشکیل می‬
‫دهند‪.‬‬
‫سطح داخلی آنها فاقد مو است‪.‬‬
‫فاقد بافت عضالنی و دارای شبکه غنی وریدی می باشد ‪.‬‬
‫غنی ازغدد سباسه و آپوکرین هستند‪.‬‬
‫البیا ماینور‬
‫معادل بخش شکمی پنیس هستند که به سمت باال امتداد یافته و‬
‫در آنجا به دو الیه تقسیم می شوند‪:‬‬
‫‪ -1‬جفت الیه فوقانی یکی می شوند تا پره پوس‬
‫را تشکیل دهند ‪.‬‬
‫‪ -2‬جفت الیه های تحتانی بهم می پیوندند فرنولوم کلیتوریس را‬
‫می سازند‪.‬‬
‫حاشیه تحتانی آن با هم یکی شده و فورشت (‪ ) Forchette‬را‬
‫می سازند‪.‬‬
‫از بافت همبندی تشکیل شده واجد تعداد زیادی عروق رشته های‬
‫االستین ‪،‬مقداری رشته های عضالنی صاف است ‪.‬پایانه های‬
‫عصبی متعددوبی نهایت حساس هستند‪.‬‬
‫غدد سباسه فراوان دارند ‪ .‬فولیکول مو ‪،‬غدد اکرین و غدد‬
‫آپوکرین ندارند‪.‬‬
Perineum
‫کلیتوریس‬
‫این عضو همتای پنیس در‬
‫مردان هستند قابل نعوظ‬
‫است و دربه هم پیوستگی‬
‫قدامی البیا ماینور و درنوک‬
‫وستیبول قرارداردو باالی‬
‫پیشابراه قرارگرفته است‪.‬‬
‫کلیتوریس از‪glans – :‬یک‬
‫تنه – دو پایه ( ) ‪crura‬‬
‫تشکیل شده‪.‬‬
‫تنه کلیتوریس حاوی دو جسم‬
‫غاری می باشد‪.‬‬
‫وستیبول‬
‫‪ 6‬ورودی به وستیبول بازمی‬
‫شود‪:‬‬
‫پیشابراه‬
‫واژن‬
‫دو مجرای غدد بارتولن‬
‫غدد اسکن‬
‫بخش خلفی وستیبول ‪،‬بین‬
‫فورشت و ورودی واژن حفره‬
‫ناویکوالرنامیده می شود ‪.‬‬
‫غدد وستیبوالر‬
‫‪-1‬دو غده بارتولن‬
‫حدود ‪./5-1‬سانتیمترقطردارند و هرکدام درزیربولبهای وستیبوالرو در‬
‫عمق انتهای تحتانی عضله بولبوکاورنوزوس دردو طرف ورودی واژن‬
‫قراردارند‪.‬مجاری آنها ‪ 1/5-2‬سانتیمترطول دارند و درناحیه دیستال‬
‫هایمن درساعت ‪5‬و‪ 7‬بازمی شوند ‪.‬‬
‫‪-2‬غدد جنب پیشابراهی شبکه ای غدد هستند که مجاری آنها عمدتا در‬
‫امتداد سطح تحتانی پیشابراه بازمی شوند ازبزرگترین آنها غدد اسکن‬
‫خوانده می شوند‪.‬‬
‫التهاب و انسداد مجاری غدد جنب پیشابراه می توانند باعث تشکیل‬
‫دیورتیکول پیشابراه گردند‪.‬‬
‫بولب وستیبول‬
‫تجمع بادامی شکل از وریدها با ‪3-4‬‬
‫سانتیمتر طول و ‪ 1-2‬عرض و ‪-1‬‬
‫‪0/5‬سانتیمتر ضخامت هستند‪.‬در زیر‬
‫عضله بولبو کاورنوس و بر روی‬
‫وستیبول قرار دارند‪.‬‬
‫‪Hymenal ring‬‬
‫هایمن‬
‫• این پرده از بافت همبند االستیک و‬
‫کالژن تشکیل شده است سطح‬
‫داخلی و خارجی توسط اپی تلیوم‬
‫مطبق سنگفرشی پوشیده شده ‪.‬‬
‫• تغییرات ناشی از زایمان در پرده‬
‫بکارت به شکل ندولهای متعدد که‬
‫به آن کارنکول گفته می شود‪.‬‬
‫انواع هایمن‬
‫واژن‬
‫• مجرایی صاف و روی هم خوابیده است‬
‫که درمنطقه ای که پرده بکارت‬
‫وجوددارد شروع و به فورنیکس رحمی که‬
‫گردن رحم را دربرمی گیرند ختم می شود‪.‬‬
‫• ازقدام توسط بافت همبند ی که سپتوم‬
‫وزیکو واژینال نامیده می شود ازمثانه‬
‫وپیشابراه جدا می شود درسمت خلف‬
‫بین بخش تحتانی واژن و رکتوم که با‬
‫یکدیگرسپتوم رکتو واژینال را تشکیل می‬
‫دهند‪.‬‬
‫• ‪1/ 4‬فوقانی واژن توسط بن بست‬
‫داگالس(‪ ) cul –de-sac‬ازرکتوم جدا‬
‫می شود‪.‬‬
‫واژن‬
‫• طول دیواره قدامی ‪ 6-8‬سانتیمترو‬
‫خلفی ‪ 7-10‬سانتیمتراست ‪ .‬واژن‬
‫توسط سرویکس به فورنیکس‬
‫قدامی ‪ ،‬خلفی و دو فورنیکس جانبی‬
‫تقسیم می شود ‪.‬‬
‫• لبه های عرض ی نازک و متعددی به‬
‫نام روگا درامتداد طول دیواره های‬
‫قدامی و خلفی واژن وجود دارد ‪.‬‬
‫• هیچ غده ای درواژن نیست ‪ .‬واژن‬
‫توسط ماده ای شفاف ازشبکه‬
‫مویرگی ساب اپیتلیال واژن نشات می‬
‫گیرد مرطوب می شود‪.‬‬
‫پرینه‬
‫• پرینه ناحیه ای بین رانها قرار‬
‫دارد ‪ .‬پرینه در قدام به‬
‫سمفیزپوبیس در بخش قدامی –‬
‫جانبی به شاخهای‬
‫ایسکیوپوبیک و توبروزیته‬
‫های ایسکیال و در سمت خلفی‬
‫جانبی به لیگامانهای‬
‫ساکروتوبروس و در خلف به‬
‫کوکسیس محدود می گردد‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫خطی فرض ی که توبریزیته های ایسکیال‬
‫را بهم وصل می کند ‪ ،‬پرینه را به دو مثلث‬
‫قدامی (اوروژنیتال ) و خلفی ( آنال )‬
‫تقسیم می کند‪.‬‬
‫مثلث قدامی ‪ ،‬درباال به شاخهای پوبیس‬
‫و درطرفین به توبریزیته های ایسکیال و‬
‫درخلف به عضله پرینه ای عرض ی‬
‫سطحی محدود می گردد‪.‬‬
‫مثلث قدامی حاوی عضالت پرینه ای‬
‫سطحی ‪ ،‬ایسکیو کاورنوس ‪،‬‬
‫بولبوکاورنوس ؛ غدد بارتولن ‪ ،‬بولبهی‬
‫وستیبوالر‪،‬پایکها وتنه کالیتوریس‬
‫مثلث خلفی شامل حفره های ایسکیو‬
‫رکتال ‪ ،‬کانال مقعدی است‪.‬‬
‫رحم‬
‫رحم شبیه گالبی پهن و مسطح است این عضو از دو‬
‫قسمت بخش فوقانی و مثلثی (‪ ) body‬و بخش تحتانی‬
‫استوانه ای (‪) cervix‬تشکیل شده است‪.‬‬
‫ایسموس (‪ )isthmus‬بخشی از رحم است که بین‬
‫سوراخ داخلی سرویکس و حفره اندومتر قرار گرفته ‪.‬‬
‫سرویکس‬
‫• قسمت فوقانی سرویکس (سوپرا واژینالیس) درباالی محل اتصال‬
‫واژن به سرویکس قراردارد‪.‬‬
‫• قسمت طرفین سرویکس سوپرا واژینالیس به لیگامان کاردینال‬
‫اتصال دارد‪.‬‬
‫اکتوسرویکس‬
‫اکتوسرویکس ازاپی تلیوم‬
‫سنگفرش ی مطبق غیرکراتینیزه‬
‫پوشیده شده است درمقابل‬
‫کانال اندوسرویکس توسط الیه‬
‫اپی تلیوم استوانه ای ترشح‬
‫کننده موسین پوشیده شده‬
‫است ‪.‬‬
‫درجریان بارداری اپی تلیوم‬
‫اندوسرویکس متعاقب بزرگ‬
‫شدن ‪،cx‬طی فرایندی به نام‬
‫اروزیون به سمت بیرون امتداد‬
‫یافته و روی اکتو سرویکس را می‬
‫پوشاند‪.‬‬
‫‪Nabothian cyst‬‬
‫• این اپی تلیوم استوانه ای وارونه‬
‫شده ممکنست تحت تاثیر اسیدیته‬
‫واژن یا التیام جراحات طی‬
‫فرایندی به نام متاپالزی‬
‫اسکواموس توسط اپی تلیوم‬
‫سنگفرشی جایگزین شود‪.‬این‬
‫جایگزینی گاه باعث مسدود شدن‬
‫شیارهای اندو سرویکس می‬
‫گردد‪.‬در این صورت موکوس که‬
‫توسط شیارها ایجاد شده تجمع‬
‫می یابد و باعث تشکیل کیست‬
‫های نابوتین می شود‪.‬‬
‫لیگامان های رحم‬
‫لیگامان پهن(‪)broad. lig.‬‬
‫ازدو ساختاربال مانند تشکیل‬
‫شده اند که ازحاشیه های‬
‫خارجی رحم به دیواره های جانبی‬
‫لگن کشیده شده اند‪.‬آنها حفره‬
‫لگنی را به دو قسمت قدامی و‬
‫خلفی تقسیم می کنند‪.‬‬
‫لیگامان های رحم‬
‫‪suspensory lig. Of ovary‬‬
‫لیگامان آویزان کننده تخمدان‬
‫• صفاقی که اززیرانتهای فیمبریا لوله های‬
‫رحمی به جدارلگن کشیده می شود‬
‫لیگامان اینفاندیبولوپلویک را بوجود می‬
‫آورند که ازدرون آن عروق به نحو قابل‬
‫توجهی هیپرتروفیه می شوند‪.‬‬
‫لیگامانهای رحمی‬
‫‪mackenrod‬‬
‫سرویکال عرضی‬
‫(کاردینال)‬
‫• قاعده ضخیم رباط پهن در‬
‫امتداد با بافت همبند کف لگن‬
‫قرار دارد ‪ .‬متراکم ترین‬
‫قسمت این لیگامان ‪،‬لیگامان‬
‫کاردینال یا سرویکال عرضی‬
‫یا ‪ mackenrod‬نامیده می‬
‫شود‪.‬‬
‫لیگامانهای رحم‬
‫‪Round lig.‬‬
‫لیگامان گرد‬
‫• کمی زیرو قدام به محل انشعاب‬
‫لوله های رحمی منشا می گیرند هر‬
‫لیگامان گردبه سمت خارج و پایین‬
‫به کانال اینگوینال گسترش می‬
‫یابند و ازآن می گذرد تا درنهایت در‬
‫بخش فوقانی البیا بزرگ پایان می‬
‫یابد‪.‬‬
‫لیگامانهای رحمی‬
‫لوله های رحمی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫طول لوله رحمی ‪ 8-14‬سانتیمتر‬
‫هستند بخش بینابینی‬
‫ایسموس ‪،‬آمپول و اینفاندیبولوم‬
‫تقسیم می شود ‪.‬‬
‫بخش بینابینی درمیان دیواره‬
‫عضالنی رحم قراردارد ‪.‬‬
‫ایسموس (‪) 2-3‬یا بخش باریک‬
‫لوله که به رحم می پیوندد به تدریج‬
‫به بخش خارجی و عریض تری به نام‬
‫آمپول (‪)5-8‬تبدیل می شود‪.‬‬
‫اپیتلیوم لوله استوانه ای مژک دار‬
‫است‪.‬‬
‫تخمدان‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اندازه تخمدانها درزنان مختلف بسیار‬
‫متفاوت است ‪.‬‬
‫‪ 2.5-5‬سانتیمترطول‬
‫‪ 1.5-3‬سانتیمترعرض‬
‫‪0.6 -1.5‬سانتیمترضخامت‬
‫تخمدانها دربخش فوقانی حفره لگنی‬
‫درفرو رفتگی مختصری که دردیواره‬
‫جانبی لگن بین رگهای منشعب از‬
‫عروق ایلیاک داخلی و خارجی وجود‬
‫دارد جای می گیرند ‪ .‬این فرو رفتگی‬
‫حفره تخمدانی ‪waldeyer‬‬
‫‪ ovarian fossa‬گفته می شود‪.‬‬
‫خونرسانی رحم‬
‫•‬
‫خون شریانی رحم عمدتا از طریق شریان‬
‫رحمی تامین می شود که شاخه ای از‬
‫شریان ایلیاک داخلی می باشد ‪ .‬شریان‬
‫رحمی با ایجاد یک زاویه قائمه از روی‬
‫حالب عبور می کند و در وسط سوراخ‬
‫داخلی به گردن رحم میرسد ‪ .‬ورید رحمی‬
‫همراه با شریان می باشد و به ورید ایلیاک‬
‫داخلی تخلیه می شود ‪ .‬عروق لنفاوی قعر‬
‫رحم همراه با شریان تخمدانی سیر می کنند‬
‫و در سصح مهره ‪L1‬به غدد لنفاوی‬
‫پاراآئورتیک تخلیه می شوند ‪ .‬عروق‬
‫لنفاوی تنه و گردن رحم به غدد لنفاوی‬
‫ایلیاک داخلی و خارجی میریزند ‪ .‬بعضی‬
‫از عروق لنفاوی همراه با رباط گرد رحم‬
‫از درون کانال اینگوینال (مجرای مغبنی)‬
‫عبور می کنند و به غدد لنفاوی مغبنی‬
‫سطحی تخلیه میکند‪.‬‬

similar documents