Presentació del PowerPoint

Report
BENEFICIS I RISCOS
DE SALUT
RELACIONATS AMB
EL CONSUM DE PEIX
Dr. Martí Nadal
Desembre 2014
Exposició a contaminants
químics
“Dieta saludable” ?
nutrients
contaminants
Estudis realitzats
2000
2002 2003
2005
2007 2008
2011 2012 2013 2014
Contaminants químics
en peix i marisc consumit a Catalunya
Estudi de dieta total
a Catalunya 2005-2007
Contaminants químics,
estudi de dieta total a Catalunya
Contaminants químics.
Estudi de dieta total a Catalunya
Estudis realitzats
2000
1er estudi de Contaminants químics,
estudi de dieta total a Catalunya
3 espècies de peix
2002-2003
Contaminants químics
en 16 peix i marisc consumit a Catalunya
2005
2on estudi de Contaminants químics,
estudi de dieta total a Catalunya
2008
3er estudi de Contaminants químics,
estudi de dieta total a Catalunya
2012
4rt estudi de Contaminants químics,
estudi de dieta total a Catalunya
16 espècies
de peix i
marisc
(14 espècies
fresques
+2 en llauna)
Materials i mètodes
Mostreig
Girona
Manresa
Lleida
Terrassa
Sabadell
Mataró
Reus
Vilanova i la
Geltrú
Tarragona
Barcelona
Hospitalet de Llobregat
65 aliments*
Tortosa
Classificats en 12 grups
d’aliments
*Serra-Majem i col·ls., 2003
Grup
1.-Carn
derivats
Aliments
i
vedella: bistec, hamburguesa
porc: llom, salsitxa fresca
pollastre: pit
xai: cuixa/costella
pernil dolç
salsitxa tipus “Frankfurt”
xoriço
pernil salat
2.- Peix
Sardina*
Tonyina*
seitó
verat
emperador
salmó
lluç
3.-Vegetals
enciam
tomàquet
mongeta tendra
coliflor
ceba
pebrot
pastanaga
albergínia
moll
llenguado
sípia
calamar
cloïssa
musclo
gamba
Grup
7.-Llet
8.-Derivats làctics
Aliments
llet sencera
llet semidesnatada
iogurt natural
formatge tipus-I fresc
formatge tipus-II semicurat
formatge tipus-III curat
9.-Pa i cereals
pa blanc
pa de motlle
arròs
pasta alimentària
pa integral
10.-Llegums
llentia
mongeta
cigrons
pèsols
4.-Tubercles
patata
5.-Fruites
poma
taronja
pera
plàtan
mandarina
maduixa
préssec
11.-Greixos
oli d’oliva
oli de gira-sol
margarina
mantega
6.-Ous
ous de gallina
12.-Brioxeria
croissant
galeta
cereals d’esmorzar
*També en llauna
Resultats
Contaminants avaluats
• Metalls: Arsènic (As), cadmi (Cd), mercuri (Hg) i plom (Pb).
• Dibenzo-p-dioxines i Dibenzofurans policlorats (PCDD/PCDFs): els 17 congèneres substituïts en les posicions 2, 3,
7, 8.
• Bifenils policlorats (PCBs): els 6 marcadors mediambientals (IUPAC No. 28, 52, 101, 138, 153 i 180) i els
congèneres IUPAC (DL-PCBs) No. 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169 i 189.
• Hexaclorbenzè (HCB).
•
Difenil èters policlorats (PCDEs): homòlegs de 4 a 8 àtoms de clor.
• Difenil èters polibromats (PBDEs): homòlegs de 4 a 8 àtoms de brom i els 6 congèneres 47, 99, 100, 153, 154 i
183.
• Naftalens policlorats (PCNs)
• Compostos perfluorats (PFCs)
• 16 Hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs): naftalè, acenaftilè, acenaftè, fluorè, fenantrè, antracè, fluorantè,
pirè,
benzo(a)antracè,
crisè,
benzo(b)fluorantè,
dibenzo(a,h)antracè, i benzo(g,h,i)perilè.
benzo(k)flurantè,
benzo(a)pirè,
indè(1,2,3-c,d)pirè,
Metalls
Arsènic
Cadmi
Mercuri
Plom
On es troba
Escorça terrestre,
fabricació de
plaguicides,
esmalts, etc.
En poca quantitat a
l’escorça terrestre, es
genera com a
subproducte durant
processos de
producció de metalls,
fabricació de
pigments,
revestiments
metàl·lics, etc.
Fabricació de
termòmetres i
interruptors elèctrics i
piles. Erupcions
volcàniques, erosió de
roques. Incineració de
residus urbans, carbó,
producció de clor, etc.
Escorça terrestre.
Fabricació de
bateries, plaguicides,
cristall, ceràmiques,
colorants, pintures o
esmalts, soldadures i
municions etc.
Vies
d’exposició
Dieta, inhalatòria i
tòpica
Dieta. Aigua de
beguda i tabac
Dieta i aigua de
beguda
Aliments i aigua
Toxicitat
•Sordesa i goll
•Dolors
gastrointestinals
•Alteracions
cardiovasculars o
del SNC
•Patologia del sist.
renal
•Càncer
•Probl.
gastrointestinals i
respiratoris
•Nefropatia càdmica,
bronquitis, rinitis,
MPOC
•Càncer de pròstata i
pulmó
•Tremolors,
convulsions,
incapacitat per
caminar
•Alteració del sist.
renal i neurològic
•Mort
•Probl.
gastrointestinals i
neurològics
•Anèmia i danys
irreversibles a cervell
i ronyons
•Avortaments i ↓
qualitat de l’esperma
IARC
Categoria 1
Categoria 1
No classificat
No classificat
METALLS
Concentracions
METALLS
Concentracions
METALLS
Concentracions
METALLS
Ingestes
Estudi 2012: (segons grups de població)
μg/dia
Nens
Nois adolescents
Noies adolescents
Homes adults
Dones adultes
Homes majors de 65 anys
Dones majors de 65 anys
As
111.07
140.72
121.76
161.06
196.14
232.51
184.42
As inorg
0.58
0.34
0.30
0.44
0.62
0.59
0.65
Cd
1.71
1.44
2.01
1.79
2.33
2.65
1.03
Pb
0.97
0.58
0.40
0.63
0.95
0.97
0.62
Hg
7.73
6.39
7.56
7.99
9.22
8.91
6.75
MeHg
5.72
4.58
5.20
5.75
6.68
6.56
4.99
METALLS
Evolució temporal
Concentracions
Ingestes home adult
Compostos orgànics persistents (COPs)
• Dioxines i furans (PCDD/PCDFs)
• Resistència a la degradació
• Bifenils policlorats (PCBs)
• Bioacumulació
• Difenil éters polibromats (PBDEs)
• Difenil éters policlorats (PCDEs)
• Hexaclorbenzé (HCB)
ORIGEN
• Retardants
de
VIES D’EXPOSICIÓ
flama
en
aparells elèctrics i electrònics
• Dieta
• Incineració de productes
• Inhalació
•Automòbils
• Contacte dèrmic
• Material de construcció
TOXICITAT
• Disruptors hormonals de les
tiroides
• Alteracions en el
neurodesenvolupament
• Neoplàsies
PCDD/Fs + PCBs
Concentracions
PCDD/Fs+PCBs-DL
Estudi 2012: (segons grups de població)
Ingestes
PCDD/Fs+PCBs-DL
Evolució temporal
Concentracions
Ingestes home adult
PCBs
Concentracions
PCBs
Evolució temporal
Ingestes home adult NDL-PCBs
HCB
Evolució temporal
Ingestes home adult
Altres contaminants estudiats
Evolució temporal
ng/dia
PBDE
PCDE
PCN
2000
31.52
38.43
3.63
2005
20.75
39.38
1.53
Ingestes home adult
Compostos orgànics perfluorats (PFCs)
• Substàncies on els àtoms d’hidrogen han estat substituïts per àtoms de fluor.
• Anfipàtics.
• Centenars de compostos, dividits en 23 categories. Els més coneguts són: el Sulfonat
de perfluorooctà (PFOS) i l’àcid perfluorooctanoic (PFOA).
• Persistència al medi ambient i bioacomulatiu.
ORIGEN
VIES D’EXPOSICIÓ
TOXICITAT
• Productes emulsionants
• Migració del material d’envàs a
• Hepatotòxics
• Agents surfactants
l’aliment
• Adenomes en el fetge i tiroides
• Fotografia
• Dieta i aigua
• Retard creixement
• Revestiments
• Aigües superficials, sediments i
fangs
• Productes de neteja
IDT PFOS = 150 mg/kg pes corporal/dia
IDT PFOA = 1500 mg/kg pes corporal/dia
PFCs
Concentracions
Concentracions. Estudi 2008
PFCs
Ingestes
Ingestes home adult. Estudi 2008
Hidrocarburs aromàtics policíclis (HAPs)
• Caracteritzats per la fusió de varis anells benzènics.
• Dels 16 HAPs més coneguts, 7 han estat catalogats com a probables carcinògens
humans (grup 2B) per la IARC, destacant el benzo(a)pirè.
• En el medi poden patir fenòmens de degradació per la qual cosa no són considerats
persistents.
ORIGEN
VIES D’EXPOSICIÓ
• Tints, pigments, pesticides,
• Anèmia aguda
• Dieta
plastificants
• Processos tèrmics de combustió
• Trànsit, tabac, incendis forestals,
TOXICITAT
• Inhalació
• Contacte dèrmic
• Reaccions dèrmiques
• Tumors de les vies respiratòries
• Tumors del tracte digestiu
components naturals (torba, carbó)
Dosi de Referència Oral (RfDo) per als efectes no cancerígens (antracè, acenaftè, fluorantè, fluorè i pirè).
La potència carcinogènica per via oral o “Slope Factor” (SF) = 7.3 mg/kg pes corporal/dia (benzo(a)pirè).
HAPs
Evolució temporal
Ingestes home adult
Eines pel càlcul de la ingesta
Per establir la ingesta d’agents contaminants (riscos per a la salut) i la ingesta
d’àcids grassos omega-3 (beneficis per la salut), es va dissenyar el RIBEPEIX, el qual
té en compte:
-concentracions en 14 espècies de peix i marisc
-freqüència de consum
-ració de consum
Eines pel càlcul de la ingesta
Disseny de mòduls específics sobre els
requeriments dietètics de grups
especials de població (persones amb
intolerància alimentaria, celíacs,
diabètics, etc.).
Interfície molt visual, de manera que
l’usuari/a podrà anar incorporant dades
al llarg del temps i com que cadascun
tindrà el seu propi identificador, aquests
se li quedaran emmagatzemades
PREMI: PROGRAMA VALORITZACIÓ DEL CONEIXEMENT 2012
Eines pel càlcul de la ingesta
Permet establir la ingesta d’agents
contaminants (riscos per a la salut) i
la ingesta de nutrients (beneficis per
la salut), tenint en compte:
-concentracions en 30 espècies de peix i
marisc més consumides a nivell europeu.
-freqüència de consum
-ració de consum
Promoció peix
El peix aporta un 17% del total de la proteïna animal i un 6% de les
proteïnes totals consumides pels humans, vitamines i altres nutrients
essencials. El peix és també ric en àcids grassos poliinsaturats omega-3,
especialment DHA (docosahexaenoic) EPA (eicosapentaenoic).
Promoció peix
Els àcids grassos omega-3 (particularment l’EPA) tenen efectes protectors
enfront de les malalties cardiovasculars, redueixen les arítmies i les
trombosis i disminueixen els nivells de triglicèrids en sang. També poden
reduir el risc de patir alguns tipus de càncer.
Promoció peix
Concentracions d’àcids grassos omega-3 EPA+DHA (Nutrients)
E P A +D H A
3,00
2,00
DHA
1,50
EPA
1,00
0,50
a
b
m
ga
us
cl
o
a
m
ïs
s
m
la
cl
o
ar
a
pi
ca
sí
do
l
ua
ol
ng
m
lle
ç
llu
lm
ó
r
do
ra
pe
sa
t
ra
ve
em
i tó
se
a
ny
to
rd
in
in
a
0,00
sa
g /100 g p es fresc
2,50
Conclusions
 El Hg i el MeHg s’acumulen especialment en aquelles espècies de gran tamany
i depredadores, com la tonyina i l’emperador.
 Les espècies de peix blau són les que contenen més greix i per tant, poden
acumular més COPs.
 El peix és el grup d’aliments que en termes generals, ens aporta major
quantitat de tòxics a la nostra dieta.
 No obstant, es recomana el consum freqüent de peix per tots els seus
beneficis nutricionals (no només els àcids grassos omega-3), encara que els
possibles riscos derivats de la exposició a contaminants també s’han de tenir
en compte.
 Cal seguir realitzant estudis per comprovar que la ingesta de la població està
dins dels límits establerts pels organismes oficials.
BENEFICIS I RISCOS
DE SALUT
RELACIONATS AMB
EL CONSUM DE PEIX
Dr. Martí Nadal
Desembre 2014

similar documents