YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARININ

Report
YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU
OPERASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI
TAMP PROJE EKİBİ
ANKARA
8-9 / 11-12 Eylül 2014
YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU
OPERASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI
Genel Çerçeve & TAMP Vizyonu
İl Afet Müdahale Planlarının Hazırlanması
Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planlarının Hazırlanması
Yerel Çözüm Ortaklarının Planlama Sürecine Sahiplenme
Seviyelerinin Artırılması
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI
Operasyonel Planlar
TÜRKİYE
AFET
MÜDAHALE
PLANI
Ulusal Düzey
Hizmet Grubu
Planları
İl Afet
Müdahale
Planları
Yerel Düzey
HG Operasyon
Planları
OLAY TÜRÜNE GÖRE MÜDAHALE PLANLARI
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
3
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI
Plan Entegrasyonu
DİKEY ENTEGRASYON
Türkiye Afet
Müdahale
Planı
Ulusal Düzey
Hizmet Grubu
Planları
Ulusal Düzey
Olay Türü
Planları
Ulusal Düzey
YATAY ENTEGRASYON
İl Afet
Müdahale
Planı
İl (Yerel Düzey)
Hizmet Grubu
Operasyon
Planları
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
Yerel Düzey
4
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI
Ulusal ve Yerel Düzey
Ulusal Düzey
Yerel Düzey
AFAD
Valilikler
Bakanlıklar
İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri
İçişleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme,
Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve
Şehircilik, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda
Tarım ve Hayvancılık, Maliye
Kızılay
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
8 Bakanlık Yerel
Teşkilatları ve Kızılay
5
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI
Ulusal Düzey Yönetim Sistemi
BAKANLIK AADYM
Desteğin Koordinasyonu
ve Yönetimi
Afet ve Acil Durum
Yüksek
Afet ve Acil Durum
Kurulu
Koordinasyon
Kurulu
TC BAŞBAKANLIK
AADYM AFAD
Hizmet Grupları
Ana
Çözüm
Ortakları
Koordinasyon
Ekipleri
Saha Destek
Ekipleri
Destek
Çözüm
Ortakları
STK’lar
İl Afet ve Acil
Durum Yönetim
Merkezi
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
6
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI
Yerel Düzey Yönetim Sistemi
İl Afet ve Acil
Durum Yönetim
Merkezi
Ulusal
Düzey
Saha Destek
Ekipleri
Hizmet Grupları
Operasyon
Ekipleri
1. Ve 2.
Grup
Destek
İller
Ana ve
Destek
Çözüm
Ortakları
Özel Sektör
Lojistik
Ekipleri
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
7
BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
İL AFET VE ACİL DURUM
KOORDİNASYON KURULU
İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
(VALİ)
LOJİSTİK
VE
BAKIM SERVİSİ
OPERASYON
SERVİSİ
ACİL DURUM
HİZMET GRUPLARI
HABERLEŞME
HİZMET
GRUBU
YANGIN
HİZMET
İÇİŞLERİ
GRUBU
BAKANLIĞI
ULAŞIM ALT
YAPIHİZMET
GRUBU
GÜVENLİK VE
TRAFİK
İÇİŞLERİ
HİZMET
BAKANLIĞI
GRUBU
ARAMA VE
KURTARMA
HİZMET
AFAD
GRUBU
NAKLİYE
HİZMET
ULAŞTIRMA,
GRUBU
DE
TAHLİYE VE
YERLEŞTİRME
İÇİŞLERİ
PLANLAMA
HİZMET
GRUBU
BAKANLIĞI
ENERJİ
HİZMET
GRUBU
KBRN HİZMET
GRUBU
AFAD
SAĞLIK
HİZMET
SAĞLIK
GRUBU
BAKANLIĞI
BASIN SÖZCÜSÜ , HUKUK
SORUMLUSU, İRTİBAT SORUMLUSU,
GÜVENLİK SORUMLUSU
BİLGİ VE
PLANLAMA
SERVİSİ
FİNANS
VE İDARİ İŞLER
SERVİSİ
ÖN İYİLEŞTİRME
HİZMET GRUPLARI
HASAR TESPİT
ÇEVRE
VE
HİZMET
ŞEHİRCİLİK
GRUBU
BAKANLIĞI
GIDA, TARIM VE
GIDA,
TARIM VE
HAYVANCILIK
HAYVANCILIK
HİZMET
GRUBU
BAKALIĞI
HİZMET
GRUPLARI
LOJİSTİĞİ
AFAD
HİZMET GRUBU
BİLGİ YÖNETİMİ,
DEĞERLENDİRME
VE İZLEME HİZMET
AFAD
GRUBU
SATIN ALMA VE
KİRALAMA
HİZMET
AFAD
GRUBU
BARINMA
HİZMET
AFAD
GRUBU
TEKNİK
DESTEK VE
İKMAL HİZMET
GRUBU
MUHASEBE,
BÜTÇE VE MALİ
RAPORLAMA
AFAD
HİZMET GRUBU
BESLENME
HİZMET
KIZILAY
GRUBU
DEFİN HİZMET
İÇİŞLERİ
GRUBU
BAKANLIĞI
KAYNAK
YÖNETİMİ
HİZMET
AFAD
GRUBU
ZARAR TESPİT
HİZMET
AFAD
GRUBU
ENKAZ
KALDIRMA
ÇEVRE VE
HİZMET
ŞEHİRCİLİK
GRUBU
BAKANLIĞI
PSİKOSOSYAL
DESTEK
HİZMET
GRUBU
AYNİ BAĞIŞ VE
DEPO YÖNETİMİ
VE DAĞITIM
AFAD
HİZMET GRUBU
ALT YAPI
ÇEVRE
VE
HİZMET
ŞEHİRCİLİK
GRUBU
BAKANLIĞI
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
8
YEREL DÜZEY HG OPERASYON PLANLARININ
HAZIRLANMASI
Giriş
Yerel düzey planlama çalışmaları İl Afet Müdahale Planı ve Ekleri Olan 26 Yerel Düzey Hizmet
Grubu Planının hazırlanması sürecini kapsamaktadır.
Yerel Düzey Planlar kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ;
• İl Müdahale Planlarının hazırlanmasından
• HG Operasyon Planlarının ilgili Bakanlık / Kurumun Yerel Birimlerince Hazırlanmasının
koordinasyonundan,
• AFAD’a bağlı HG’ları Operasyon Planlarının hazırlanmasından
• Planların onaylanması sürecinin sekretaryasından sorumludur.
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
9
YEREL DÜZEY HG OPERASYON PLANLARININ
HAZIRLANMASI
Amaç ve Kapsam
İl Afet Müdahale Planlarının ekinde yer alan ve ana çözüm ortağı [….] tarafından
hazırlanan yerel düzey Hizmet Grubu operasyon planları;
• haberleşme sistemi ve bilgileri,
• toplanma yerleri,
• intikal planlaması,
• rapor ve form örnekleri,
• müdahale çalışmalarında ekipler ve alt ekiplere görevlendirilecek personel,
• alet, ekipman, araç, gereç vb. kaynak envanterleri,
• iş akışları,
• vardiya planlaması ve
• standart operasyon prosedürlerini kapsamaktadır.
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
10
Müdahale için Hazırlık Aşamaları
• Mevcut Durumu Belirlemek
• Mevcut Kaynakları Belirlemek
• Plan yapmak
• Organize olmak
• Ekipman ve araçları hazırlamak
• İhtiyaçları tespit etmek ve Kapasiteyi geliştirmek
• Erken Uyarı sistemleri kurmak geliştirmek
• Eğitim ve tatbikat düzenlemek
• Değerlendirme ve izleme yapmak
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
11
Plan hazırlama sürecinde görevlendirme nasıl yapılmalı?
AFAD’ın sorumluluğunda olan 8 HG Planının hazırlanması için
konusuna hakim farklı ve eşzamanlı çalışan ekipler
oluşturulması önerilmektedir.
Diğer Kurum ve Kuruluşlar hazırlanacak 18 HG Planının
izlenmesi ve koordinasyonu için de görev paylaşımı yapılmalıdır.
Plan Hazırlama Ekipleri
Bu ekipler;
• Ulusal düzey ile gerekli iletişimin sağlanmasından
• Planların ilgili destek çözüm ortakları ile işbirliği içerisinde
hazırlanmasından
• Planların gerekmesi halinde güncellenmesinden
• Planların sürekli bir şekilde izlenmesi ve
değerlendirilmesinden
• Gerekmesi halinde planlarla ilişkin raporlama yapılmasından
sorumludur
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
12
Paydaşlar nasıl belirlenir?
Plana (müdahale faaliyetlerine) nasıl dahil edilir?
• Özellikle arama-kurtarma, beslenme, HGL gibi HG planlarının hazırlanması
sürecinde ve incinebilir gruplar dikkate alınarak STK ve özel sektör ile işbirliği
içerisinde olunması önemlidir ve etkin afet müdahale sistemine katkı
sağlayacaktır.
• Planların hazırlanması sürecinde destek çözüm ortakları ile sürekli iletişim
içerisinde olunmalı, gerekli eğitim, bilgilendirme çalışmaları ile çalıştaylar
yürütülmelidir.
• İldeki nüfus yapısına göre (yatalak hasta, yaş grubu vb) önlem alınmalıdır.
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
13
Destek İllerle İlgili Planlama
• İlinizin 1. ve 2. seviye destek illerini plana nasıl dahil edeceksiniz?
• Bu illerden ne yapmaları bekleniyor?
• Bunları yapabilecek kapasiteleri var mı?
• Destek illerin afetten etkilenme durumu bu planı nasıl değiştirir? B planınız var mı?
Destek olunacak iller:
• İliniz hangi illerin destek ili olarak belirlenmiş? (1. ve 2. seviye)
• Bu illere vereceğiniz destek nasıl plana yansıtılmalı?
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
14
İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI
İl Afet Müdahale Planı Bölümler Hakkında
GİRİŞ
RAPORLAMA
HG TEŞKİLİ,
GÖREV
VE
SORUMLULUK
LARI
HABERLEŞME
SİSTEMLERİ
HAZIRLIK,
KAPASİTE
TESPİTİ VE
MÜDAHALE
PLANLAMASI
PLANIN TAKİBİ,
GELİŞTİRİLMESİ
VE
GÜNCELLENMESİ
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
AFET ANI
VE
MÜDAHALE
ÇALIŞMALARI
EKLER
15
Toplanma, İntikal ve Sahadaki Ekiplerin Koordinasyonu
Planlarda
• ilk anda HG’nin nerede toplanacağı,
• merkezden ve destek illerden gelen ekiplerin ilk anda nereye gideceği ve
• operasyon yönetim üssünün neresi olacağı
(alternatifli olarak – biri hasar görürse 2. ve 3. alternatif neresi) belirtilmelidir.
 HG’nin sahada çalışacak ekipleri (yerel, saha destek, destek il) ve onlara
hizmet veren ek personel (örneğin, geçici işçiler) ve gönüllülerin nasıl
koordine edileceği tasarlanmalı ve planda yer almalıdır.
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
16
Raporlama
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
17
Ulusal ve Yerel HG Arasında İş ve Bilgi Akışı
Yerel Düzey
• Yerel düzey HG’ler ulusal
planlarda yer alan ekip
yapılanmaları ve iş akış
çerçevesinden faydalanmalıdır
• Yerel düzeyde Hizmet
Grupları, ulusal düzeyde
Bakanlıklar ve yerel düzeyde
AFAD İl Müdürlüğü ile bilgi
paylaşımında bulunmalıdır.
Ulusal Düzey
• Ulusal düzey HG
sorumlularının yerel
düzeyde kendi teşkilatlarını
plan hazırlıklarına ilişkin
bilgilendirmesi ve
• Ulusal planları yerel düzey ile
paylaşmaları gerekmektedir
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
18
İhtiyaç Analizi
Senaryoya göre gereken insan kaynakları, ekipman ve teknik kapasite analizi.
SENARYODA ÖNGÖRÜLEN
VAROLAN
İHTİYAÇ DUYULAN
OPERASYON EKİPLERİ
LOJİSTİK EKİPLERİ
TOPLAM
Ekipman ve teknik kapasite / ihtiyaç analizinde bu verilere nasıl ulaşıldı?
Hangi verilerin kullanıldığı ve hesaplama yöntemleri belirtilmeli – HG personeli
değişirse yeni personelin aynı yöntemi kullanabilmesi gerekir.
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
19
İhtiyaç Analizi
Tabloya göre eksik kalan kapasite (ihtiyaç) nasıl tamamlanacak?
 Protokoller,
 Tedarikçi Kısa Listeleri,
 İlave eğitim,
 Personel rotasyonu,
 Yeni personel, vb.
İnsan Kaynağı, Ekipman ve Teknik Kapasite analizi için:
Vardiyalı çalışılacaksa İhtiyaç Analizi ve Kapasite Geliştirme Kararlarında her
vardiya için ihtiyaç dikkate alınmalıdır.
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
20
İhtiyaç Analizi
Ekipman ve teknik kapasite analizi için:
Ham veriler, operasyonel olarak anlamlı verilere dönüştürerek ifade edilmelidir.
Örnekler
 100 adet çadır yerine  100 adet 80 kişilik 4 bölmeli çadır:
Toplam barınma kapasitesi = 4000 kişi.
 20 araç yerine  10 adet 4 kişilik binek, 10 adet 6 kişilik arazi aracı.
 3 adet seyyar mutfak yerine  1 adet seyyar mutfak: 100 kişi/öğün,
2 adet seyyar mutfak: 200 kişi/öğün,
Toplam yemek servisi: 3 adet seyyar mutfak: 500 kişi/öğün
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
21
Kapasite Geliştirme Kararları
Belirtilen KGK’ına ilişkin hizmet ve mal alımları hangi kaynaktan ve hangi mali yılın
bütçesinden karşılanacak?
Eğitim ve Tatbikat bütçesi de burada belirtilmelidir.
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
22
Kapasite Geliştirme Kararları
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
23
Ek Hatırlatmalar
Bu bölümdeki tablolara rakamsal değerler girilmeli, x veya  olmamalı.
Senaryo, mevcut kapasite, ihtiyaç analizi ve kapasite geliştirme kararları
eklere alınacak. Plan ekleri internette yayınlanmayacak.
Mevcut kapasite bilgileri bölümünde kritik önem taşıyan envantere Destek
Çözüm Ortaklarınınki de yazılacak, böylece o kaynağın temini için
finansman ayrılmasına gerek olmadığı görülecek.
Ancak aynı kritik ekipman veya kaynağın, farklı HG’ler tarafından birden
fazla kez yazılmasını engellemek için DÇO’lar birbiriyle iletişimde olmalı.
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
24
Tahmini Bütçe
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
25
Örnek
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
26
Lütfen Plana Eklemeyi Unutmayın….
 Hizmet Gruplarının diğer hizmet grupları ile ilişkileri
 Haberleşme bilgileri (Telsiz frekansları, uydu telefonları, cep telefonları, vs.)
 Müdahalede kullanılacak kapasite bilgileri
 Müdahalede kullanılacak destek il kapasite bilgileri
 Kapasite Geliştirme Kararları
HG için Tahmini Bütçe (1. versiyonlar için Plan eki değil)
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
27
Hizmet Grubu Operasyon Planında Kritik Noktalar (1)
 Ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumlulukları yer almalı, ilgili kurum
ve kuruluşlarla birlikte hazırlanmalı ve kabul edilmelidir.
 Hizmet Gruplarının diğer hizmet grupları ile ilişkilerini içermelidir.
 Plan yazılmaya başlanmadan önce tüm AÇO ve DÇO’larla bir başlangıç (tanışma)
toplantısı/çalıştayı yapılmalıdır. Farklı kurumlardan ve birimlerden paydaşları
içeren bir planlama çalışmasının başarıyla hayata geçirilmesi için, paydaşların bir
araya gelmesi ve yüz yüze çalışması olmazsa olmaz kuraldır.
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
28
Hizmet Grubu Operasyon Planında Kritik Noktalar (2)
 Planla ilgili görev dağılımı, sorumluluklar ve beklentilerin mutlaka ilgili
taraflarca konuşularak karşılıklı mutabakatla belirlenmesi gerekir.
 İletişimde kurumlar arası ve birimler arası sınırlara dikkat edilmeli, tarafları
uzaklaştıracak veya demotive edecek davranış, yaklaşım ve ifadelerden özenle
kaçınılmalıdır. Afet müdahalesinin bir takım çalışması olduğu ve başarının ancak
tüm tarafların çabasıyla mümkün olacağı unutulmamalıdır.
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
29
İzleme, Değerlendirme Mekanizması
TAMP kapsamında hazırlanmış olan planlarının işlerliğinin, sürdürülebilirliğinin ve etkinliğinin
sağlanmasına yönelik Plan İzleme, Değerlendirme ve Onay Metodolojisi geliştirilmektedir.
İzleme ve Değerlendirme Sonuçları - Yerel Düzey Operasyon Planı
Dokümantasyon
İzleme ve Değerlendirme Ön Sonuç Bilgileri
Plan Adı:
Ana Sayfa
Plan Tamamlanma Tarihi:
Plan Hazırlanmadan Sorumlular:
1. Değerlendirici
Planların
Sürdürülebilirliği
Planların
Entegrasyonu
İçerik
Yazdır
İzleme ve Değerlendirme Sonuç Özeti
1. Değerlendirici
2. Değerlendirici
3. Değerlendirici
İçerik
3,50
2,50
3,75
Dokümantasyon
4,67
4,17
4,67
Planların Entegrasyonu
3,29
3,36
3,43
Organizasyon Yapısı
3,93
3,93
3,87
Kapasite Analizi
3,12
2,88
2,94
Müdahalenin Etkinliği
3,00
3,24
3,47
Planların Sürdürülebilirliği
3,30
3,40
3,40
1. Değerlendirici
2. Değerlendirici
3. Değerlendirici
2
2
5
2
2
2
2
2
2
5
2
1
3
3
4
3
2
2
1
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
S ON U Ç GR AF İĞİ
İçerik
5
4
3
2
1
0
Kapasite Analizi
Dokümantasyon
1. Değerlendirici
Planların
Entegrasyonu
2. Değerlendirici
3. Değerlendirici
Organizasyon
Yapısı
Geliştirilmesi Gereken Alanlar
Dokümantasyon
Planda tablo ve şekiller isimlendirilmiş midir?
Planların Entegrasyonu (Bütünsellik)
Risk / Kapasite
Analizi
Kontrol Listesi
Temizle
Planların
Sürdürülebilirliği
Organizasyon
Yapısı
3. Değerlendirici
Değerlendirici:
Değerlendiricinin Kurumu ve Birimi:
Değerlendirme Başlangıç Tarihi:
Değerlendirme Bitiş Tarihi:
Yorumlar:
Müdahalenin
Etkinliği
Müdahalenin
Etkinliği
2. Değerlendirici
Planın hazırlanması sürecinde ilgili ana ve destek çözüm ortakları ile iletişime geçilmiş
midir?
İlgili HG, diğer HG’lerin kendilerinden beklentilerin farkında mıdır?
Planlar arası koordinasyonu sağlamak ve yerelin yeterli düzeyde bilgi sahibi olmasına
katkıda bulunmak için ulusal ve yerel düzey arasında yapılan toplantı ve çalışmalar yeterli
seviyede midir?
Tamamlanmış plan ilgili tüm taraflar ve paydaşlar tarafından incelenmiş midir?
Afet ve acil durum anında destek illerle nasıl koordine olunacağına ilişkin bilgi yer almakta
mıdır?*
Yerel düzey, ulusal düzeydeki planlama ve kriz yönetim mevzuatı hakkında yeterli
derecede bilgi sahibi midir?*
Organizasyon Yapısı
Ekipler için görev ve sorumluluklar afet öncesi, sırası ve sonrası için 3 fazda yeterli
düzeyde açıklanmakta mıdır?
Kapasite Analizi
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
Kesintisiz iletişimin sağlanması için birincil ve yedek iletişim ekipmanları ve tesisleri var
mıdır?
Planda afet ve acil durum anında, afet ve acil durum merkezinde kullanılacak kaynaklara
ilişkin bilgi verilmekte midir?
Afet ve acil durum anında ihtiyaç duyulacak kaynaklara ilişkin yeterliliği ölçmeyi
30
Onay Mekanizması
• İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planlarının
onaylanmasından sorumludurlar.
• Tüm planlar için;
 Plan üzerinde etkisi olmayan ekler, planı hazırlayan kurumun en üst yöneticisi tarafından;
 Plan değişiklikleri ile planı etkileyen eklerdeki değişiklikler; planı onaylamaya yetkili makam
tarafından onaylanır.
 Onaylanan planların birer sureti AFAD Başkanlığına ve sorumlu bakanlık, kurum ve
kuruluşlara gönderilir.
 Yapılan güncellemeler asli değişiklik içeriyorsa onaya tabidir.
• Planların güncellenmesinden sorumlu kişilerin değişmesi durumunda AFAD’a bilgi
verilmelidir.
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
31
Teşekkürler
PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY
32

similar documents