ABG - Agrobeheercentrum

Report
Rurale ondernemers realiseren
ECOnomische x ECOlogische
meerwaarde
op het platteland
door samenwerking & innovatie.µ
Peter Bruggen
Probleemstelling die leidde tot ECO²
• Compensatie bij grote economische projecten
van gronden die nog in landbouwgebruik zijn
• Toenemende druk op ruimtegebruik in
Vlaanderen
• In groep meer mogelijkheden tot bereiken van
duurzame resultaten
• Aandachtspunt EU : meer biodiversiteit en
gebiedsgerichte en gecoördineerde aanpak
Project ECO²
• Aandachtspunten voor succesvol systemen agrarisch
natuurbeheer :
– Hanteren economische principes
– Ontstaan van samenwerkingsverbanden
• Project kende drie onderdelen
1. Samenwerkingsverbanden bij landschapsbeheer
(agrobeheergroepen)
2. Faciliteren agrarisch aannemingswerk in landschapssfeer
3. Oprichten landschapsfonds in Gentse kanaalzone
Projectonderdeel 1
Uitbouwen samenwerkingsverbanden
agrarisch landschaps- en natuurbeheer
via
Agrobeheergoepen
(ABG)
Trajecten agro|beheergroepen
ABG Waterconservering Wuustwezel
Thema:
waterconservering
Trajecten agro|beheergroepen
ABG Brechtse Heide
RVK Merksplas e n Ravels
ABG Schapenbeheer
Loo –Boeren Merode
Lage Kempen
Boortmeerbeek
ABG Voerstreek
ABG Dijleland
ABG Tongeren-Bilzen
Vlaamse Ardennen
Pajottenland
+ trajecten nazorg ruilverkaveling,
landinrichting in elke provincie
Thema: landschapsbeheer
(houtkanten, poelen,…)
Beheerovereenkomsten
Trajecten agro|beheergroepen
ABG Kruibeke-BazelRupelmonde
Linkerscheldeoever
Beverhoutsveld
Kalkense Meersen
Zemst
Thema: weidevogelbeheer,
botanisch beheer –
onderhandelingen ANB, W&Z,
gemeente
Trajecten agro|beheergroepen
ABG Schelde- en Leiekouters
Trajecten agro|beheergroepen
RamskapelleNieuwpoort
Tienen-Hoegaarden
Pajottenland
Thema:
akkervogelbeheer +
erosiebestrijding
Projectonderdeel 2
Faciliteren
agrarisch aannemingswerk
Resultaten agrarisch aannemingswerk
Resultaten agrarisch aannemingswerk
• Meer dan 327 opdrachten uitgevoerd voor
–
–
–
–
–
–
terreinbeherende verenigingen
Agentschap voor natuur en bos
Vlaamse Landmaatschappij
Provincie & gemeente
Sociale economie
Privé-personen – vooral hagen scheren
• 433 landbouwers actief in agrarisch aannemingswerk
Projectonderdeel 3
Oprichten
landschapsfonds
Gentse kanaalzone
Landschapsfonds Gentse kanaalzone
• uitbreiding Gentse haven
Vermindering leefkwaliteit kanaaldorpen
• Overgangszones : koppelingsgebieden
– Inrichtingsplannen door VLM
• Landbouwgebied is hoofdfunctie in die zone
Landbouwers betrekken bij buffering
• Gewone middelen voor aanleg en onderhoud
zijn onvoldoende
Landschapsfonds Gentse kanaalzone
• Landschapsfonds is uitstekend middel om alle
betrokken partijen te sensibiliseren en te
mobiliseren
• Resultaat : er is een fonds, beheerd door de
Koning Boudewijnstichting met meer dan
85.000 euro afkomstig van giften van
bedrijven
Beleidsaanbevelingen
Vanuit ECO² (BB – VLM – ANB - agro|bedrijfshulp)
evaluatie van sterkten/kansen en knelpunten
=> 17 beleidsaanbevelingen onder te brengen in 5 thema’s .
Aanbevelingen om :
1. de participatie van landbouwers aan agrarisch natuur- en
landschapsbeheer te verhogen
2. de samenwerking (en resultaat) tussen landbouwers op vlak van
agrarisch natuur- en landschapsbeheer te ondersteunen
3. de kennisopbouw agrarisch landschaps- en natuurbeheer te
verbeteren
4. de samenwerking te bevorderen tussen verschillende actoren op
het vlak van natuur en landschapsbeheer
5. de oprichting van landschapsfondsen te stimuleren
Vervolgproject Eco²
• Opvolgen bestaande ABG’s
• Iswm VLM en ANB nieuwe ABG’s oprichten
• Continuïteit verzekeren door uitbouwen van
een structuur en voorstel van wetgevend
kader
• Opvolgen landschapsfonds Gentse kanaalzone
• Opzetten van nieuwe gebiedsgerichte,
participatieve en marktgerichte projecten op
het vlak van landschapsontwikkeling
Voorstelling
• Eindrapport Eco²
• gebiedsgerichte, marktgerichte en
participatieve aanpak voor
landschapsontwikkeling
Rurale ondernemers realiseren
ECOnomische x ECOlogische
meerwaarde
op het platteland
door samenwerking & innovatie.

similar documents