Infosessie plancompensatie (2013)

Report
Hoe omgaan met plancompensaties? - planbaten, planschade,
kapitaalschade en gebruikersschade
Infosessies - september / oktober 2013
1
agenda





agenda
inleiding
plancompensaties - wettelijk kader
plancompensaties - een overzicht van de processen
plancompensaties - het grafisch register van percelen waarop de regeling van
planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn
 plancompensaties - Het afleiden van plancontouren uit het grafisch register met
plancompensaties
 plancompensaties - vragen
2
agenda
 Planbaten - wettelijk kader
 planbaten - de geodatabank van percelen of delen van percelen die in aanmerking
komen voor een planbatenheffing
 planbaten - opladen van gegevens in rwo-datamanager
 planbaten - invoer in het vergunningenregister
 planbaten - het opvolgen en registreren van startfeiten
 planbaten - het behandelen van bezwaren
 Planbaten - vragen
3
inleiding
 planbaten maken onderdeel uit van het ruimer geheel van plancompensaties
 regeling bestaat al lang, maar is slechts sedert 2009 effectief van kracht
 plancompensaties zijn voer voor (veel) discussie en nog veel meer interpretatie
 Het correct omgaan met plancompensaties vereist een coproductie tussen
stedenbouwkundige en GIS-ambtenaar
4
plancompensaties - wettelijk kader
 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 2.2.2.§1,7°) bepaalt dat een RUP / BPA een register
moet bevatten, al dan niet grafisch, van percelen waarop een bestemmingswijziging wordt
doorgevoerd die kan aanleiding geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing of
een bestemmingswijzigingscompensatie.
 Register al dan niet grafisch
Het Departement Ruimte Vlaanderen raadt een grafisch register aan omwille
van de verdere verwerking naar deelpercelen (op te laden in rwodatamanager)
 Kan aanleiding geven tot ….
Aangezien er bij de opmaak v/h register geen rekening dient
gehouden te worden met vrijstellingen, … is er nood aan een disclaimer.

Vlaamse Codex RO Art. 7.4.12. bepaalt dat alle RUP’s/BPA’s die voorlopig
worden vastgesteld vanaf 1 september 2009 planbaten kunnen doen ontstaan
en een dergelijk register bevatten.
5
plancompensaties - een overzicht van de processen
Opmaak RUP
Opmaak van het grafisch register plancompensaties (RPC)
Plenaire vergadering
Ontwerp
Definitief
planbaten
na het verschijnen van het goedgekeurde RUP in Belgisch
Staatsblad
RPC = overzicht van mogelijke vormen van:
- Planbaten (PBT)
- Planschade (PSC)
- Kapitaalschade / gebruikersschade (KGS)
planschade
Kapitaalschade / gebruikersschade
Vanaf fase ontwerp: opsturen GISbestanden RPC naar VLM
Wordt behandeld via de
rechtbank van eerste aanleg
Opmaak van de geografische databank van deelpercelen
• De geodatabank wordt ingevoerd in rwodatamanager (inclusief plancontouren)
• Percelen die in aanmerking komen voor een
planbatenheffing worden aangegeven in het
vergunningenregister
VLM gebruikt uit de RPC de contouren
van mogelijke kapitaalschade en
gebruikersschade als basis voor de
opmaak van kapitaalschaderapporten
(vanaf de fase van ontwerp)
Op basis van wat in de datamanager werd ingegeven stuurt
VLABEL aanslagbiljetten uit. De aanslagen moeten worden
opgestuurd vóór 31/12 van het jaar volgend op het in
werking treden van het RUP dat planbaten veroorzaakt
planopmakende overheid
VLM
Afhandelen van bezwaren
dRV evt. ism. lokale besturen
Registreren startfeiten
Vergunningenregister?
Het innen van de heffing
vergunningenregister
rechtbank
VLABEL
6
plancompensaties - het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten,
kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn
Het grafisch register:

Dit register dient als bijlage bij het RUP

Moet worden aangemaakt voor elk RUP vanaf de fase van
voorontwerp

De voorlopige vaststelling van het RUP dateert van ná
01/09/2009
stappen:

Het bepalen van broncategorie (= bestaande juridische toestand)
en doelcategorie (= grondvlakken van het RUP)

Overlay (doorsnede) tussen laag met bron- en doelcategorie

Het filteren op landbouwgebruikspercelen

Het verwijderen van multipart-polygonen en samenvoegen van
aangrenzende polygonen met dezelfde eigenschappen

Verwerken van slivers

Afleiden van plancontouren (2.16, 2.17 en 2.18) (i.f.v.
plannenregister)
7
plancompensaties - het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of
gebruikersschade van toepassing kan zijn
het bepalen van broncategorie en doelcategorie
categorieën gebruikt voor de opmaak van het grafisch register
Voor de opmaak van het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn wordt in
essentie gebruik gemaakt van de categorieën en subcategorieën van aanduiding zoals bepaald volgens art. 2.2.3.§2 (VCRO). Deze categorieën worden vertaald naar de
categorieën of groepen van categorieën zoals beschreven in art. 2.6.4. (VCRO). Zo worden bvb. de categorieën ‘bos’, ‘overig groen’ en ‘natuur’ samengevoegd tot één
categorie ‘GRO’ in functie van het grafisch register. De (sub)categorieën van gebiedsaanduiding zijn in essentie toepasbaar op RUP-bestemmingen.
Voor gewestplan- en BPA-bestemmingen (= meestal de bestaande juridische toestand) wordt verwezen naar het besluit van de Vlaamse regering van 29 mei 2009 tot
bepaling van de concordantie van bijzondere bestemmingsvoorschriften van de plannen van aanleg naar de categorieën of subcategorieën van gebiedsaanduiding. Via
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/docs/planbaten/bestemmingscategorie.pdf is bovendien een lijst beschikbaar waarin bestaande gewestplan- en BPA-bestemmingen
(en ook een aantal gewestelijke RUP-bestemmingen) worden toegewezen aan categorieën zoals die gebruikt worden voor de opmaak van het grafisch register (een opdeling
dus volgens art. 2.6.4. - VCRO).
De lijsten op de volgende slides bieden een leidraad bij de opbouw van het grafisch register:
Lijst 1: categorieën en subcategorieën van aanduiding en het gebruik ervan i.f.v. plancompensaties: dit is de lijst waarin de groepering gebeurt van de
categorieën en subcategorieën van gebiedsaanduiding cfr art. 2.2.3.§2 (VCRO) naar categorieën die worden gebruikt voor het bepalen van planbaten (art.
2.6.4. - VCRO). Dit zijn tevens de categorieën die zowel voor de bronbestemmingen als de doelbestemmingen zullen worden gebruikt bij de opmaak van het
grafisch register.
Lijst 2: wijzigingen van categorieën en subcategorieën van aanduiding die aanleiding kunnen geven tot een planbatenheffing: hierin worden alle
wijzigingen tussen (sub)categorieën van gebiedsaanduiding opgelijst die mogelijk tot planbaten leiden volgens art. 2.6.4. (VCRO).
Lijst 3: wijziging van categorie van gebiedsaanduiding die aanleiding kan geven tot kapitaalschade en gebruikersschade: dit is de wijziging tussen categorie
van gebiedsaanduiding “landbouw” naar “bos”, “natuur en reservaat” en “overig groen”.
Lijst 4: wijzigingen van categorieën en subcategorieën van aanduiding die aanleiding kunnen geven tot een planschadeheffing: hierin worden de
overgangen tussen categorieën van gebiedsaanduiding opgelijst die mogelijk aanleiding geven tot een planschade-eis. Hiervan bestaat geen limitatieve lijst
die bij decreet is vastgelegd. Voor de gewestelijke RUP wordt gebruik gemaakt van een lijst met 17 wijzigingen in categorie van gebiedsaanduiding om
mogelijke gevallen van planschade aan te duiden.
Soms treden er interpretatieproblemen op bij toekennen van bestemmingen aan categorieën van gebiedsaanduiding volgens art. 2.2.3.§2 (VCRO). Een
voorbeeld is het toekennen van een tuinzone aan een categorie. In de praktijk zullen deze zones meestal aan de categorie ‘wonen’ worden toegewezen.
Daarentegen wordt een parkgebied in een stedelijke zone meestal tot de categorie ‘overig groen’ gerekend. Het is hier aan de gemeente om consequent te
handelen. Een strikte lijn is evenwel moeilijk te trekken. Bij verweven bestemmingen gebeurt de toekenning aan de hoofdbestemming.
8
plancompensaties - het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten,
kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn
het bepalen van broncategorie en doelcategorie
lijst 1: categorieën en subcategorieën van aanduiding en het gebruik ervan i.f.v. plancompensaties
categorie van gebiedsaanduiding
(art. 2.2.3.§2)
subcategorie (art. 2.2.3.§2)
wonen
woongebied
wonen
gebied voor wonen en landbouw
bedrijvigheid
recreatie
landbouw
agrarisch gebied
landbouw
agrarische bedrijvenzone
landbouw
bouwvrij agrarisch gebied
bos
overig groen
gemengd openruimtegebied
overig groen
parkgebied
reservaat en natuur
lijninfrastructuur
gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
gebied voor infrastructuur voor duurzame
ontginning en waterwinning
watervoorziening
ontginning en waterwinning
gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen
ontginning en waterwinning
gebied voor verwerking van oppervlaktedelfstoffen
catgeb (codering
digiRUP)
WON
WON
BED
REC
LDB
LDB
LDB
BOS
OVG
OVG
NAT
LNI
GNV
subcatgeb (codering
digiRUP)
WOO
WEL
OWA
OWA
OWA
IDW
ONT
GVO
AGG
ABG
BAG
GOG
PAG
codering RPC (art.
2.6.4.)
WON
WON
BED
REC
LDB
LDB
LDB
GRO
GRO
GRO
GRO
NNN
GNV
NNN
ONT
NNN
9
plancompensaties - het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten,
kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn
het bepalen van broncategorie en doelcategorie
lijst 2: wijzigingen van categorieën en subcategorieën van aanduiding die aanleiding kunnen geven tot een
planbatenheffing
lijst 3: wijziging van categorie van aanduiding die aanleiding kan geven tot kapitaalschade / gebruikersschade
Omschrijving (art. 2.6.4 - VCRO)
Code (RPC)
Van de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar de categorie “wonen”
GRO_WON
Van de categorie “landbouw” naar de categorie “wonen”
LDB_WON
Van de categorie “recreatie” naar de categorie “wonen”
REC_WON
Van de categorie “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” naar de categorie “wonen”
GNV_WON
Van de categorie “bedrijvigheid” naar de categorie “wonen”
BED_WON
Van de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar de categorie “bedrijvigheid”
GRO_BED
Van de categorie “landbouw” naar de categorie “bedrijvigheid”
LDB_BED
Van de categorie “recreatie” naar de categorie “bedrijvigheid”
REC_BED
Van de categorie “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” naar de categorie “bedrijvigheid”
GNV_BED
Van de categorie “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” naar de categorie “recreatie”
GNV_REC
Van de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar de categorie “recreatie”
GRO_REC
Van de categorie “landbouw” naar de categorie “recreatie”
LDB_REC
Van de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar de categorie “landbouw”
GRO_LDB
Van de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar de subcategorie “gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen”
GRO_ONT
Van de categorie “landbouw” naar de subcategorie “gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen”
LDB_ONT
Omschrijving (art. 6.2.1. t.e.m. 6.3.3. - decreet grond- en pandenbeleid en decreet gebruikerscompensatie)
Van de categorie “landbouw” naar de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur”
Code (RPC)
LDB_GRO
10
plancompensaties - het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten,
kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn
het bepalen van broncategorie en doelcategorie
lijst 4: wijzigingen van categorieën en subcategorieën van aanduiding die aanleiding kunnen geven tot een
planschadeheffing
Omschrijving
Code (RPC)
Van de categorie “bedrijvigheid” naar de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur”
BED_GRO
Van de categorie “bedrijvigheid” naar de categorie “landbouw”
BED_LDB
Van de categorie “bedrijvigheid” naar de categorie “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen”
BED_GNV
Van de categorie “bedrijvigheid” naar de categorie “recreatie”
BED_REC
Van de categorie “bedrijvigheid” naar de subcategorie “gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen”
BED_ONT
Van de categorie “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” naar de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur”
GNV_GRO
Van de categorie “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” naar de categorie “landbouw”
GNV_LDB
Van de categorie “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” naar de subcategorie “gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen”
GNV_ONT
Van de categorie “recreatie” naar de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur”
REC_GRO
Van de categorie “recreatie” naar de subcategorie “gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen”
REC_ONT
Van de categorie “wonen” naar de categorie “bedrijvigheid”
WON_BED
Van de categorie “wonen” naar de categorie “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen”
WON_GNV
Van de categorie “wonen” naar de categorie “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur”
WON_GRO
Van de categorie “wonen” naar de categorie “landbouw”
WON_LDB
Van de categorie “wonen” naar de categorie “recreatie”
WON_REC
Van de categorie “wonen” naar de categorie “landbouw”
WON_LDB
Van de categorie “wonen” naar de categorie subcategorie “gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen”
WON_ONT
Let op: Voor bet bepalen van planschade is bij decreet geen limitatieve lijst van overgangen tussen (sub)categorieën van gebiedsaanduiding vastgelegd. De11lijst
hierboven wordt gebruikt om mogelijke gevallen van planschade te detecteren voor gewestelijke RUP.
plancompensaties - het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade,
planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn
het bepalen van de broncategorie
Hier worden de geodatalagen aangemaakt die de broncategorie weergeven volgens de categorisering zoals weergegeven in lijst 1 (zie eerder).
Bestaande juridische toestand (gewestplan / BPA / APA / RUP)
Bestaande juridische toestand (categorie van
gebiedsaanduiding)
12
plancompensaties - het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade,
planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn
het bepalen doelcategorie
Hier worden de geodatalagen aangemaakt die de doelcategorie weergeven volgens de categorisering zoals weergegeven in lijst 1 (zie eerder).
Verordenend plan
(enkel nog RUP)
Cfr richtlijn DigiRUP
13
plancompensaties - het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten,
kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn
het maken van de doorsnede (= overlay) tussen de broncategorie en de doelcategorie
+
Bestaande juridische toestand
=
Verordenend plan
Register met plancompensaties
14
plancompensaties - het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten,
kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn
legende voor alle vormen van plancompensatie
15
plancompensaties - het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten,
kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn
het verwijderen van multipart-polygonen en samenvoegen van aangrenzende polygonen met dezelfde
eigenschappen
Het resultaat bevat meestal nog aan elkaar grenzende vlakken met gelijke eigenschappen. Dit zijn vlakken, met gelijke eigenschappen, die aan
elkaar grenzen en overeenkomen met 2 of meer rijen in de attribuuttabel. Het omgekeerde - zogenaamde multipart-polygonen - komt eveneens
voor. Multipart polygonen zijn te herkennen doordat meerdere aparte vlakken verwijzen naar dezelfde rij in de attribuuttabel. Met het oog op de
verwerking van slivers (zie verder) worden zulke polygonen best herleid naar enkelvoudige polygonen waarbij één vlak ook overeenstemt met
één rij in de tabel.
Oorspronkelijke situatie
Na dissolve
A1
A2
A1
A
B
B
C
A
B
C
Na explode (multipart to single part)
A1
A2
B
C
16
plancompensaties - het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten,
kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn
het filteren op landbouwgebruikspercelen
Het grafisch register met plancompensaties bevat ondermeer zones waarop kapitaalschade en gebruikersschade van toepassing kan zijn. Het gaat
hier heel specifiek over de zones die van landbouw naar een groene bestemmingscategorie worden omgezet. VLM keert enkel kapitaalschade uit
voor de zones die effectief ook in gebruik zijn voor landbouw. Deze zones zijn vervat in de kaart met de landbouwgebruikspercelen. Er moet dus
nog een extra filter worden uitgevoerd op basis van de landbouwgebruikspercelen. Het bestand met landbouwgebruikspercelen is te verkrijgen via
AGIV.
Zonder filter op landbouwgebruikspercelen
Met filter op landbouwgebruikspercelen
17
plancompensaties - het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten,
kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn
het verwerken van sliver-polygonen
1: grafisch register met slivers
2. na verwerking slivers
2 fasen:
 Semi-automatische opkuis
 Manuele opkuis
18
plancompensaties - het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten,
kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn
het verwerken van sliver-polygonen
semi-automatische verwerking van sliver-polygonen
Hier gebeurt de semi-automatische verwerking van de slivers die het gevolg zijn van ondermeer het schaalverschil en het verschil in ondergrond bij
het intekenen van de plannen die de bron- en doelbestemming weergeven. De query op het einde zorgt ervoor dat de meest extreme gevallen worden
verwijderd.
Toevoegen velden
Voeg velden toe (add field) indien nodig:
-in laag rpc
-veld GIS_opp (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)
-veld GIS_omtrek (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)
-veld pa (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)
-veld cpa (Numeriek, 15 lang, 2 decimalen)
Berekenen velden
Bereken (Calculate) veld:
- in laag rpc
- veld GIS_opp
Bereken (Calculate) veld:
- in laag rpc
- veld GIS_omtrek
Bereken (Calculate) veld:
- in laag rpc
- veld pa
Verwijderen slivers
pa = [GIS_omtrek] / [GIS_opp]
Bereken (Calculate) veld:
Selecteer en Verwijder:
-uit laag rpc
-gebruik maken van velden GIS_opp en cpa
Gebruik volgende query:
[(cpa >= 5 AND GIS_opp <= 200) OR (GIS_opp
<=10) OR (cpa >= 10)]
- in laag rpc
- veld cpa
(0,282 * [GIS_omtrek]) / √[GIS_opp]
Een andere veel gebruikte formule voor de berekeing van cpaindex is de volgende:
[GIS_omtrek] / (2* √ (3.14 * [GIS_opp]))
19
plancompensaties - het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of
gebruikersschade van toepassing kan zijn
het verwerken van sliver-polygonen
manuele verwerking van sliver-polygonen
Na de semi-automatische opkuis van sliver-polygonen gebeurt best nog een manuele verwerking van slivers. Voor de manuele verwerking van slivers wordt
verwezen naar hoofdstuk 4.12 uit de richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende planbaten, planschade, kapitaalschade en
gebruikersschade. Hou in gedachte dat bij manuele verwerking van slivers consequent handelen gedurende het planproces absoluut noodzakelijk is: Een sliver
die bvb. in de fase van voorlopige vaststelling manueel uit het grafisch register werd gefilterd moet ook bij de definitieve vaststelling worden verwijderd
(indien er zich op die locatie in de definitieve versie geen wijzigingen voordoen ten opzichte van het ontwerpplan).
Types van slivers:
•
•
•
•
Sliver als gevolg van schaalverschillen (cfr. 4.12.2. uit de richtlijn)
Sliver als gevolg van een herinterpretatie van de bestaande juridische toestand (cfr. 4.12.3. uit de richtlijn)
Sliver als gevolg van de overlay met landbouwgebruikspercelen (cfr. 4.12.4. uit de richtlijn)
Sliver als gevolg van een onregelmatigheid in de bestaande juridische toestand (cfr. 4.12.5 en 4.12.6 uit de richtlijn)
Slivers als gevolg van schaalverschillen tussen bestaande juridische toestand en verordenend plan
Tips voor verwerking
Om dit type slivers te verwerken (= verwijderen)
wordt best een merge-operatie uitgevoerd van de
sliver met de naburige polygoon. Hierbij geef je
voorrang aan de bestemming volgens het RUP.
1: Bestaande juridische toestand (WON)
2: RUP (GRO)
3: sliver na overlay (WON_GRO)
1: Bestaande juridische toestand (WON)
2: RUP (LDB)
3: sliver na overlay (WON_LDB)
20
plancompensaties - het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten,
kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn
het verwerken van sliver-polygonen
manuele verwerking van sliver-polygonen
Sliver als gevolg van een herinterpretatie van de bestaande juridische toestand
Tips voor verwerking
De sliver wordt best behouden aangezien het gaat
om een bewuste keuze van de planner.
1: Bestaande juridische toestand (REC)
2: RUP (LDB)
3: sliver na overlay (REC_LDB)
Sliver als gevolg van overlay met landbouwgebruikspercelen
Tips voor verwerking
Aan dit soort slivers is weinig te doen. Het
aanpassen van het geografisch bestand van de
landbouwgebruikspercelen zelf is ook geen
optie aangezien sommige op het eerste zicht
‘onvolkomenheden’ wel degelijk bewust zijn
ingetekend (bvb. grachten). Op de latere
afhandeling van de planbaten hebben ze
bovendien geen enkel effect.
1: Bestaande juridische toestand (LDB)
2: RUP (GRO) met gebruikspercelen
3: sliver na overlay
21
plancompensaties - het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten,
kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn
grafisch register met mogelijke plancompensaties
Voorbeeld grafisch register
Voorbeeld toelichtingsnota
Voorbeeld legende + disclaimer
Velddefinities voor het grafisch register met plancompensaties
 algplanid: tekst (25) - het identificatienummer van het RUP
 planafgid: teskt (25) - het identificatienummer van de planafgeleide
(PBT voor planbaten, PSC voor planschade, KGS voor kapitaal /
gebruikersschade)
 bron_cat: tekst (3) - de broncategorie (juridische toestand)
 doel_cat: teskt (3) - de doelcategorie (RUP)
 opm: tekst (254)
 bd: teskt (7) - combinatie bron- en doelcategorie
 ondergrond: teskt (25) - de gebruikte ondergrond voor opmaak van
het RUP
 aard_ond: tekst (254) - omschrijving van de ondergrond
 d_ond: datum - de datum (toestand) van de gebruikte ondergrond
 prec_ond: numeriek - de precisie van de gebruikte ondergrond
22
plancompensaties - het afleiden van plancontouren uit het grafisch register met plancompensaties
Uit het afgewerkte geodatabestand van het grafisch register kunnen de contouren voor het plannenregister worden afgeleid (noodzakelijk vanaf de fase van ontwerp). Deze
kunnen met behulp van een query worden geselecteerd. Voor planbaten en kapitaalschade / gebruikersschade is het aanmaken van een correcte afgeleide plancontour
mogelijk die alle mogelijke gevallen bevat. Dit komt omdat de omschrijving in detail bij decreet werd vastgelegd. Voor planschadegevallen ligt het moeilijker aangezien de
decreetgever hier geen limitatieve oplijsting van mogelijke planschadegevallen heeft voorzien. In het voorbeeld hieronder (query) wordt ingegaan op het aanmaken van de
contour die alle mogelijke planbaten weergeeft. Het is deze, die samen met de contour van het RUP, zal moeten worden opgeladen in de datamanager (module
bestemmingsplannen).
Selecteer (query):
bd = ‘GRO_WON’ or bd = ‘LDB_WON’ or bd = ‘REC_WON’ or bd = ‘GNV_WON’ or bd = ‘BED_WON’ or
bd = ‘GRO_BED’ or bd = ‘LDB_BED’ or bd = ‘REC_BED’ or bd = ‘GNV_BED’ or bd = ‘GNV_REC’ or bd =
‘GRO_REC’ or bd = ‘LDB_REC’ or bd = ‘GRO_LDB’ or bd = ‘GRO_ONT’ or bd = ‘LDB_ONT’
Na samenvoegen (dissolve) van alle geselecteerde elementen d.m.v. de query bekomt men de
plancontour voor planbaten. Deze wordt opgenomen in het plannenregister.
De definitieve versie van de contour met de planbaten zal - na inwerkingtreding van het RUP moeten worden opgeladen in de datamanager, samen met de contour van het RUP zelf (zie verder).
Planbaten (216 - PBT)
Planschade (217 - PSC)
Kapitaalschade /
gebruikersschade
(218 - KGS)
23
plancompensaties - het afleiden van plancontouren uit het grafisch register met plancompensaties
Velddefinities van de contouren cfr richtlijn plannenregister:
- algplanid (t, 25): het algplanid van het RUP of van de planbatencontour (verplicht)
- plan_id (t, 16): plan_id van het RUP en de planbatencontour (optioneel)
- procstap (t, 2): processtap van het RUP (bvb. ‘BG’ = ‘besluit tot goedkeuring’) (verplicht)
- datum (datumveld): datum van de processtap (verplicht)
- d_bs (datumveld): datum verschijnen van goedkeuring in Belgisch Staatsblad (verplicht indien in Staatsblad)
- naam (t, 254): naam van het RUP (verplicht)
- rel_plan (t, 25): algplanid van het RUP dat is gekoppeld aan de planbatencontour (verplicht)
- ondergrond (t, 25): de naam van de gebruikte ondergrond bij opmaak RUP (verplicht)
- aard_ond (t, 254): omschrijving van de (eigen) ondergrond (verplicht indien eigen ondergrond werd gebruikt)
- d_ond (datumveld): datum van de gebruikte ondergrond (verplicht)
- opm (t, 254): opmerkingenveld (optioneel)
contour RUP
contour planbaten
24
plancompensaties - vragen
 Mag het grafisch register worden gefilterd op basis van de uitzonderings- en
vrijstellingsregels zoals omschreven in de codex art. 2.6.5. t.e.m. 2.6.7.?

Er wordt afgeraden om een filter toe te passen op niveau van het grafisch register. De filter kan later
wel worden toegepast in de geodatabank van percelen of percelen die in aanmerking komen voor
een planbatenheffing. Dit kan dan d.m.v. een codering.
 Wat indien er geen enkele vorm van plancompensatie van toepassing is op het
RUP?

Indien er geen planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade voorkomt, dan een
register niet te worden opgemaakt. Hiervan dient wel melding te worden gemaakt in de
toelichtingsnota. Bvb. ‘RUP x bevat geen bestemmingswijzigingen die aanleiding kunnen geven tot
plancompensaties.’
25
plancompensaties - vragen
 Hoe wordt best omgegaan met de problematiek van ondergronden bij opmaak van
het grafisch register met plancompensaties?

Het probleem ontstaat door het verschil in gebruikte ondergrond bij de opmaak van de plannen die
de bestaande juridische toestand weergeven en het grafisch verordenend plan. Aangezien grenzen
tussen zoneringen in veel gevallen tot discussie kunnen leiden, wordt best een disclaimer toegevoegd
aan het register die vermeldt dat er mogelijke fouten kunnen optreden omwille van schaalverschillen.
Bij interpretatie van het grafisch register dient ook met deze schaalverschillen rekening gehouden te
worden.
26
plancompensaties - vragen
 Hoe wordt omgegaan met nabestemmingen?
 Er moet worden gekeken naar de bedoeling van de planbatenheffing: een heffing op de meerwaarde die
een perceel krijgt omwille van de toename van vergunningsmogelijkheden.
 In gewestelijke RUPs wordt rekening gehouden met nabestemmingen als hiervoor een concrete datum
wordt meegegeven. Dit stelt wel een probleem als het perceel verkocht (= startfeit) wordt vóór de
nabestemming in werking treedt. ( mogelijke oplossing = schorsing omwille van redenen eigen aan
het perceel cfr. Art. 2.6.7., 3° - VCRO).
 Bij ontginningen geldt planbaten als het gaat om een omzetting van landbouw of groen naar een gebied
voor ontginning van oppervlaktedelfstoffen, ongeacht de nabestemming (cfr. Art. 2.6.14., 14° en 15° VCRO)
 Welke basisgegevens worden gebruikt bij opmaak van het grafisch register?




bestaande juridische toestand: het gewestplan of een BPA of evt. een RUP
grafisch verordenend plan: RUP
landbouwgebruikspercelen: verkrijgbaar via AGIV
onderlegger: de onderlegger die werd gebruikt bij de opmaak van het RUP.
27
plancompensaties - vragen
 Welk abstractieniveau wordt toegepast bij opmaak van het grafisch register?
FIGUUR 1: register opgemaakt met toekenning van
bestemmingscategorieën vanuit een abstractieniveau dat
uitgaat van de overheersende bestemming die in het
stedenbouwkundig voorschrift wordt omschreven. In dit
geval komen de rode gebieden als ‘planbatenwaardige
zones’ en de groene als ‘planschadewaardige zones’ naar
boven.
FIGUUR 2: register opgemaakt met toekenning van
bestemmingscategorieën vanuit een hoger
abstractieniveau. Daardoor komen hier alleen
mogelijke gevallen van planbaten tot uiting op het
register.
28
plancompensaties - vragen
 Is er planschade van toepassing bij een overgang van agrarisch gebied naar
bouwvrij agrarisch gebied?
 In tegenstelling tot planbaten bestaat er voor planschade geen limitatieve lijst van overgangen
tussen categorieën van gebiedsaanduiding die aanleiding kunnen geven tot planschade.
Planschade kan worden geëist wanneer zich, op basis van een in werking getreden RUP, een
verlies aan vergunningsmogelijkheden voordoet (art. 2.6.1.§1 - VCRO).
 In die zin bestaat de mogelijkheid dat niet alle potentiële gevallen van planschade in het register
zijn opgenomen. Vandaar ook de noodzaak van een disclaimer als bijlage bij het grafisch register
van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of
gebruikersschade van toepassing kan zijn
 Welke (sub)categorie van gebiedsaanduiding krijgen militaire domeinen?
 Militaire domeinen worden niet aan een (sub)categorie gekoppeld. Ze zullen dus ook niet
worden opgenomen in het register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten,
kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn. Bijgevolg zal er nooit sprake zijn van
planbaten.
29
plancompensaties - vragen
 Kunnen plancompensaties niet worden beïnvloed door nuances in de
stedenbouwkundige voorschriften op te nemen?
 Het gevaar dat er wordt gepland in functie van planbaten en planschade is reëel.
 Planbaten wordt louter veroorzaakt door de 15 types van wijzigingen in categorie van
gebiedsaanduiding die staan opgelijst in de Codex (art. 2.6.4.).
 Als gevolg hiervan bestaat bvb. de kans dat er veel meer gebruik zal worden gemaakt van het
systeem van overdrukken met extra bepalingen in de voorschriften.
 Grafisch register is sowieso het resultaat van interpretatie
 308 gemeenten + 5 provincies + 1 gewest + x aantal planners die RUPs opmaken = x aantal
interpretatiemogelijkheden
30
planbaten - wettelijk kader
waarom planbaten?
 Tegenpool planschadevergoeding



Verlies vergunningsmogelijkheden
Overheid betaalt schadevergoeding
Bijdrage leveren in de kosten van het ruimtelijk beleid


Creëren van vergunningsmogelijkheden
Overheid belast en krijgt een return
 Vlaamse Codex (V.C.) Art. 2.6.4. t.e.m. 2.6.19.

Operationalisering (organisatorisch kader en uitvoeringsreglementering)
31
planbaten - wettelijk kader

De Vlaamse Codex RO Art. 2.6.13 §1 bepaalt dat het departement planbatengegevens
verzamelt, ontsluit en beheert in een geoloket* planbaten. De initiërende overheden en de
betrokken instanties leveren, elk voor wat hun verantwoordelijkheid betreft, de gegevens
digitaal aan in een geoloket overeenkomstig de technische richtlijnen van het
departement.

De Vlaamse Codex RO Art. 5.1.2 §1, 11° stelt dat het vergunningenregister per kadastraal
perceel moet weergeven of er een planbatenheffing is verschuldigd. Ook het betalingsbewijs
moet worden opgenomen in het vergunningenregister
* Geoloket = module planbaten in rwo-datamanager
32
planbaten - wettelijk kader
verdeling van de inkomsten
 De toewijzing van de opbrengsten gebeurt cfr. art. 2.6.17 (VCRO)
 Inkomsten uit planbaten komen rechtstreeks in het planbatenfonds
 Hiermee worden inningskosten betaald en kosten ingevolge toepassing
art. 2.6.6.,2° (VCRO)
 Hierna volgt een verdere verdeling:
– Naar Rubiconfonds: alle inkomsten uit omzetting naar ‘bedrijvigheid’ voor
gewestelijke RUP
– Naar gemeenten en provincies: alle inkomsten uit omzetting naar bedrijvigheid
binnen gemeentelijke resp. provinciale RUP.
– Naar gemeenten: alle inkomsten die voortvloeien uit een planologische oplossing
voor weekendverblijven. Wijziging decreet op komst! Deze inkomsten zullen voor
RUPs, goedgekeurd na 01/07/2013 voortvloeien naar de planopmakende overheid.
– Naar Grondfonds: alle overige inkomsten. Heffingen betaald door erkende sociale
huisvestingsmaatschappijen worden ingezet voor strategische projecten voor een
doelgroepengericht woonbeleid.
33
planbaten - de geodatabank van percelen of delen van percelen die in aanmerking komen voor een
planbatenheffing
opmaak van het bestand
Voor het bepalen per perceel van de te innen bedragen m.b.t. planbaten moet na het in werking treden van een RUP een geografisch bestand
worden opgemaakt van percelen of delen van percelen die worden geconfronteerd met een mogelijke planbatenheffing (kortweg ‘geodatabank
met (deel)percelen)). Bij de aanmaak van de geografische databank van (deel)percelen wordt gebruik gemaakt van de het grafisch register met
plancompensaties dat al eerder werd aangemaakt.
de geodatabank van deelpercelen:
 Een geodatabestand met percelen en delen van percelen die in aanmerking komen voor
planbatenheffing

Dit is het resultaat van een GIS-overlay tussen de ondergrond (percelenlaag) en het register
met plancompensaties

Het resultaat kan worden opgeladen in de planbatenmodule van de rwo-datamanager
 Moet worden opgemaakt binnen 90 dagen na inwerkingtreding van een RUP
34
planbaten - de geodatabank van percelen of delen van percelen die in aanmerking komen voor een
planbatenheffing
opmaak van het bestand
Stappen:
 Het selecteren van relevante gegevens uit de ondergrond (percelenkaart)
 Het bepalen van de bestemmingswijziging per perceel via overlay
 Het verwerken van slivers
 Het berekenen van de doelpercentages
 Het berekenen van de bronpercentages
 Het toekennen van deelperceelnummers
 Het klaarmaken van gegevens voor opladen in rwo-datamanager (module planbaten)
Aanmaak (deel)percelenbestand kan automatisch met behulp van een arcgis-tool. Deze tool (incl.
handleiding) is te vinden op
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Infoopmaat/Ambtenaar/Planbaten/Aanleverengeografischedatabank
Het resultaat:
 Een geodatabestand (shapefile) met per perceel of deel van perceel de aanduiding of er al dan niet
planbaten op van toepassing is (percentsgewijze aanduiding)
 De aard van de planbaat wordt ook meegegeven
35
planbaten - opladen van gegevens in rwo-datamanager
overdrachtspecificaties
Na opmaak van de geodatabank met deelpercelen moeten volgende gegevens
klaargemaakt worden voor uitwisseling. De uitwisseling gebeurt via de rwodatamanager
• De plancontouren die de contour van het RUP (evt. BPA) aangeeft en de contour van de zones waar zich planbaten voordoen. Dit zijn
m.a.w. de contouren binnen rubriek 212, 213, 214 (224) en 216 die betrekking hebben op het plan waarvan de gegevens moeten worden
opgeladen. Deze plancontouren dienen conform te zijn aan de richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende het
plannenregister versie 2.0. Voor meer informatie: zie http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=15050 (algemene informatie)
en http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/docs/plannenregister/plannenregister_v2_0_richtlijn.pdf (de richtlijn).
• De geodatabank van (deel)percelen die in aanmerking komen voor een planbatenheffing. Dit is de geodatabank voorzien met
attribuutgegevens conform de hoofdstukken 6 en 7 van de richtlijn voor digitale uitwisseling van gegevens betreffende planbaten,
planschade, kapitaalschade en gebruikersschade. Zie ook
http://www.ruimtelijkeordening.be/Portals/108/docs/planbaten/planbaten_v2_0_richtlijn.pdf
• Bij het opladen van planbateninformatie dienen eerst de plancontouren en nadien de geodatabank met (deel)percelen te worden
opgeladen in rwo-datamanager (module bestemmingsplannen voor de plancontouren en module planbaten voor de deelpercelen).
• Zowel voor plancontouren als voor het bestand met de (deel)percelen bestaan modelshapefiles met de correcte velddefinities:
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Infoopmaat/Ambtenaar/Planbaten/Voorbeeldbestanden/tabid/15482/Default.aspx . Ga naar
plancontouren modelshapefile en deelpercelen modelshapefile om te sjablonen te downloaden.
• Meer informatie over de overdrachtspecificaties van de geodata voor opladen in de module planbaten van de rwo-datamanager is te
vinden in punt 8.2. van de ‘Richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende planbaten, planschade, kapitaalschade en
gebruikersschade’.
36
planbaten - opladen van gegevens in rwo-datamanager
 2009 - 2012: opladen van planbatengegevens in geoloketten
(kaartgeoriënteerd)
• geoloket Planbaten voor planbaten(deel)percelen
• ondersteunende geoloketten (BPA, gemRUP, proRUP en gewRUP) voor plancontouren
 2012 - …: opladen van planbatengegevens in RWO Data Manager
(procesgeoriënteerd)
• module Planbaten voor planbaten(deel)percelen
• module Bestemmingsplannen voor plancontouren (hergebruik bij Register Onbebouwde
Percelen)
 Toegang tot RWO Data Manager en zijn modules via aanmeldingsformulier
http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=15483
37
planbaten - opladen van gegevens in rwo-datamanager
 Module bestemmingsplannen: Invoer van plancontouren RUP en planbaten
 Kies onder module bestemmingsplannen de optie import shape plannen
 Via bladeren ga je naar de shape met de bestemmingsplancontouren
 Opgelet: steeds de volledige set van bestemmingsplancontouren opladen!
38
planbaten - opladen van gegevens in rwo-datamanager
 Module planbaten: Invoer van deelpercelenbestand
 Ga naar module planbaten en kies import shape planbaten
 Via bladeren navigeer je naar de shapefile met deelpercelen
39
planbaten - opladen van gegevens in rwo-datamanager
 Invoer van plancontouren (RUP(214) en planbaten(216)) in module bestemmingsplannen is nodig
om validatie mogelijk te maken = controle of deelpercelen wel degelijk binnen het RUP gelegen
zijn.
 Invoer van geodatabank met deelpercelen i.f.v. uitwisseling met VLABEL
 Op basis van de ingevoerde gegevens worden aanslagbiljetten uitgestuurd
 VLABEL moet aanslagbiljetten versturen voor 31/12 van het jaar volgend op het in werking treden
van het RUP dat planbaten veroorzaakt (dus best ten laatste enkele maanden voordien de
bestanden opladen in rwo-datamanager)
 Geodatabestand met het grafisch register plancompensaties wordt niet ingevoerd in de
datamanager!
40
planbaten - verdere afhandeling door de Vlaamse Belastingdienst
 Verwerking en opladen is noodzakelijk voor VLABEL. Op basis van deze
gegevens zal VLABEL:





De planbatenheffing berekenen en inkohieren
Een aanslagbiljet naar de heffingsplichtige sturen
De planbatenheffing invorderen
Bezwaren afhandelen
Betrokken overheden adviseren over de ruimtelijke aspecten
41
planbaten - invoer in het vergunningenregister
 Opname van gegevens in het vergunningenregister cfr. art. 5.1.2.§1, 11° (VCRO)
 Opname in het vergunningenregister cfr. punt 3.3.7. van de richtlijn
vergunningenregister:
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/div/plannenregisters/richtlijnen_vergunni
ngenreg.html
 Ook gegevens m.b.t. de status van de betaling moeten worden opgenomen (info
moet van VLABEL komen)
 Bij registreren van een stedenbouwkundige vergunning wordt bij
planbatenpercelen aangegeven of de medewerking van een architect vereist is
(punt 3.3.14.6. - richtlijn VR)
 Gegevensopname in VR in functie van:
 Het registreren van startfeiten cfr. art. 2.6.14. (VCRO) die de planbatenheffing
opeisbaar maken
 Het opvolgen van betalingen
42
planbaten - het opvolgen en registreren van startfeiten
 Noodzakelijk i.f.v. het opeisbaar maken van de heffing
 Vergunningenregister als informatiebron?
 Register is nog niet gebiedsdekkend
 Voorlopige oplossing: VLABEL stuurt de gemeenten periodiek lijsten door van
planbatenpercelen. Gemeenten vullen de lijst aan met info over evt.
vergunningen.
 Registratie van verkopen gebeurt rechtstreeks bij VLABEL.
43
planbaten - het behandelen van bezwaren
 Heffingsplichtigen kunnen gemotiveerd bezwaar indienen tegen de heffing bij
VLABEL
 Meeste bezwaren worden rechtstreeks door VLABEL afgehandeld
 Bezwaren met ruimtelijke component vereisten advies van dRV
 Meestal wordt een controle van de vergunningstoestand gevraagd
 dRV adviseert de bezwaren (ook die voor provinciale en gemeentelijke dossiers)
44
planbaten - vragen
 Moeten de percelen helemaal worden aangeduid op het plan of slechts de
delen van percelen waarop planbaten van toepassing zijn?
 Op het grafisch register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten,
kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn moeten de hele percelen te zien
zijn. Hier gebeurt de projectie van de percelenkaart op de geodatalaag die het verschil aangeeft
tussen de broncategorie (bestaande juridische toestand) en de doelcategorie (verordenend
plan).
 In de geodatabank van (deel)percelen die in aanmerking komen voor een planbatenheffing
moeten alle delen van percelen worden opgenomen die te maken hebben met planbaten.
m.a.w. ook de delen van die percelen waar zich geen wijziging voordoet die aanleiding geeft tot
planbaten of de delen die buiten het RUP liggen. De percelen in het RUP die niet in aanmerking
komen voor een planbatenheffing moeten niet in de geodatabank worden opgenomen.
45
planbaten - vragen
 Hoe wordt de planbatenheffing berekend? Concreet voorbeeld: hoeveel zou dit
bedragen voor een site van 10 a met 1 weekendverblijf bedragen?





Planbatenheffing wordt berekend uitgaande van de vermoede meerwaarde (VM) van een perceel als
gevolg van de bestemmingswijziging en op basis van de oppervlakte van de bestemmingswijziging op het
perceel.
De VM staan opgelijst in de codex in art. 2.6.10.
De bedragen van de VM zijn gebaseerd op een onafhankelijke studie.
De bedragen zullen om de 5 jaar worden geactualiseerd (eind 2013 voor de eerste keer)
De berekening van de heffing gebeurt op aan de hand van schijven (VCRO-art. 2.6.11.).
46
planbaten - vragen
 berekening




Oppervlakte = 10 are (1000m²)
Vermoede meerwaarde = € 83,73 per m² (recreatie naar wonen)
Totale vermoede meerwaarde = € 83730
Valt in schijf 4 (tussen € 50000 en 100000).  Berekening: 1125 + ((83730 - 50000) * 0,05
= 2811,50 Euro
Gedeelte van de vermoede meerwaarde
Percentage toepasselijk op het
overeenstemmend gedeelte
Totale bedrag van de heffing over
het voorgaand gedeelte
van 0,01 tot en met 12.500 EUR
1 t.h.
/
van 12.500 tot en met 25.000 EUR
2 t.h.
125 EUR
van 25.000 tot en met 50.000 EUR
3 t.h.
375 EUR
van 50.000 tot en met 100.000 EUR
5 t.h.
1.125 EUR
van 100.000 tot en met 150.000 EUR
8 t.h.
1.686,5 EUR
van 150.000 tot en met 200.000 EUR
14 t.h.
0 EUR
van 200.000 tot en met 250.000 EUR
18 t.h.
0 EUR
van 250.000 tot en met 500.000 EUR
24 t.h.
0 EUR
boven de 500.000 EUR
30 t.h.
0 EUR
2811,5 EUR
47
planbaten - vragen
 Waarom wordt CADMAP gebruikt bij opmaak van het deelpercelenbestand?


Opmaak van deelpercelenbestand op basis van GRB geeft problemen met percelen die niet worden
teruggevonden door VLABEL bij het opmaken van de aanslagbiljetten
Daarom wordt aangeraden om bij opmaak van deelpercelenbestanden voorlopig gebruik te maken van
de laatste versie van CADMAP, ook al werd het RUP op een andere onderlegger ingetekend.
 De wetgeving rond planbaten stelt dat er geen planbaten worden geëist bij omzetting
van minder dan 25% van een perceel. Geldt dit ook voor zeer grote percelen?

Deze regel is algemeen. Dus ook voor grote percelen.
 Geldt de 25% / 200m² regel (= uitzonderingsregel cfr. art. 2.6.5.,2° (VCRO)) ook voor
samengestelde vormen van planbaten? bvb. bij een deel van een perceel dat wordt
omgezet van landbouw naar wonen en een ander deel van landbouw naar
bedrijvigheid.


Voor het beoordelen van deze regel wordt gekeken naar de cumul van planbaten per perceel.
D.w.z. dat als 18% van het perceel van landbouw naar wonen wordt omgezet en 15% van landbouw naar
bedrijvigheid, de heffing opeisbaar is en de uitzonderingsregel cfr. art. 2.6.5., 2° niet geldt.
48
planbaten - vragen
 Wanneer dienen de planbaten betaald te worden bij RUPs voor weekendverblijven?
Bij de functiewijziging of vroeger? Wat met weekendverblijven die weekendverblijf
blijven? Dienen zij geen planbaten te betalen?

Planbatenheffing dient te worden betaald bij realisatie van een zogenaamd startfeit zoals omschreven in
de art. 2.6.14. (VCRO).

In afwijking van artikel 2.6.14, §1, eerste lid, 2°, betalen de heffingsplichtige eigenaars van een
weekendverblijf de naar aanleiding van een planologische oplossing verschuldigde planbatenheffing
binnen een termijn van zes maanden na het verlenen, in laatste administratieve aanleg, van een
stedenbouwkundige vergunning voor een functiewijziging naar de functie “wonen”. (art. 5.4.2. - VCRO).
 Indien er zonevreemde woningen tussen de weekendverblijven staan, maar mee
inbegrepen zijn in het bestemmingsplan, dienen zij geen planbaten te betalen? Of
wel?

VCRO-art. 2.6.5.4°: …er is geen planbatenheffing verschuldigd….wanneer het perceel waarop de dag
voorafgaand aan de inwerkingtreding van het ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel het bijzonder plan van
aanleg, een zonevreemde, hoofdzakelijk vergunde en niet-verkrotte woning in de zin van artikel 4.4.10
gevestigd is, een voor wonen geëigende bestemming krijgt ten gevolge van het plan
49
planbaten - vragen
 De functiewijziging naar wonen dient te gebeuren binnen de 6 maanden na het PRUP,
is dit later ook nog mogelijk en welke invloed heeft dit op de planbaten?

Overeenkomstig artikel 5.4.3, §1, eerste lid VCRO geldt in hoofde van de permanente bewoners een
tijdelijk woonrecht tot aan de inwerkingtreding van het PRUP. Dit woonrecht wordt verlengd totdat de
vergunning voor de functiewijziging naar wonen wordt verkregen. Deze verlening geldt slechts indien
deze vergunning wordt gevraagd binnen de termijn van 6 maanden na inwerkingtreding RUP. Indien de
vergunning niet wordt gevraagd binnen deze termijn van 6 maanden dan kunnen de permanente
bewoners zich niet meer beroepen op het decretale woonrecht en worden zij terug vatbaar voor strafen herstelmaatregelen.

Indien de bewoners tijdig voormelde vergunning vragen kunnen zij zich blijven beroepen op het
woonrecht totdat de vergunning in laatste aanleg werd verkregen. Keerzijde is inderdaad dat
betalingstermijn van 6 maanden voor planbaten begint te lopen. (cfr. artikel 5.4.2 - VCRO)

Indien de permanente bewoners de nodige vergunning voor de functiewijziging naar wonen niet tijdig
aanvragen kunnen zij zich niet meer beroepen op het tijdelijke woonrecht en kunnen zij vervolgd worden
wegens schending van de vergunningsplicht.
50
planbaten - vragen
 Wanneer zijn planbaten effectief verschuldigd?
 Planbaten zijn verschuldigd vanaf het ogenblik dat er een RUP in werking treedt dat een
meerwaarde realiseert voor een perceel.
 Aanslagbiljetten worden verstuurd vóór 31/12 van het jaar volgend op het in werking treden
van een RUP.
 Betalen hoeft pas bij een startfeit zoals omschreven in de Codex (art. 2.6.14.). Voorbeelden van
startfeiten zijn de verkoop van een perceel en het verkrijgen van een stedenbouwkundige
vergunning. In praktijk zal het voorkomen dat planbaten pas jaren na het in werking treden van
het RUP moeten worden betaald.
 Art. 2.6.15. voorziet een bonificatie van 15% bij betaling binnen het jaar na ontvangst van het
aanslagbiljet (in het geval zich nog geen startfeiten hebben voorgedaan).
51
planbaten - vragen
 Wat in geval van een planologische ruil?
 In geval van een ruiloperatie blijven de algemene regels m.b.t. planschade en planbaten van
toepassing.
 Moeten planbaten ook door een overheid worden betaald als de percelen in
eigendom zijn van deze overheid?
 Ook overheden vallen, net zoals particulieren, onder de planbatenregeling.
 Wat met onteigeningen?
 Er is vrijstelling van betaling indien er bij de onteigening geen rekening wordt gehouden met de
waardevermeerdering die voortvloeit uit de voorschriften van het RUP (art. 2.6.6. - VCRO);
 De onteigening gebeurt ten laste van de heffingsplichtige en niet ten aanzien van een derde
verkrijger (art. 2.6.6. - VCRO)
 De onteigende instantie moet geen planbaten betalen
52
planbaten - vragen
 Wat indien een RUP waarop planbaten van toepassing zijn wordt geschorst of
vernietigd door de Raad van State?
 In geval van een schorsing moet in het geodatabestand met deelpercelen worden aangegeven
dat er een schorsing van toepassing is. Hiervoor zijn de nodige atribuutvelden voorzien.
 In te vullen velden staan in de richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende
planbaten, planschade, kapitaalschade en gebruikersschade (punt 7.2.8. en 7.2.9.):
http://www.ruimtelijkeordening.be/Portals/108/docs/planbaten/planbaten_v2_0_richtlijn.pdf
 Indien het geodatabestand al werd opgeladen in de rwo-datamanager voordat de uitspraak van
de Raad van State er kwam, dan moet dit opnieuw gebeuren a.d.h.v. de correcte gegevens.
 Ingeval van een vernietigingsarrest kunnen de deelpercelen opnieuw worden opgeladen in de
datamanager. De vermelding van de vernietiging kan ook rechtstreeks in de datamanager.
53
planbaten - vragen
 Wat met uitzonderingen cfr. art. 2.6.5. en vrijstellingen cfr. art 2.6.6. (VCRO)?




Uitzonderingen en vrijstellingen worden niet gefilterd uit het grafisch register.
De filter kan wel worden toegepast op het niveau van de deelpercelen.
Hiervoor zijn attribuutvelden voorzien in het geodatabestand.
Cfr richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende planbaten, planschade,
kapitaalschade en gebruikersschade (punt 7.2.6.):
http://www.ruimtelijkeordening.be/Portals/108/docs/planbaten/planbaten_v2_0_richtlijn.pdf
 De filter mag worden toegepast op alle uitzonderingstypes behalve de uitzondering cfr. art.
2.6.5., 2° (vrijstelling op perceel < 200m² of minder dan 25%). De filter hiervoor gebeurt door
VLABEL.
Naam
Inhoud
Type
Conditie
Code
nvt_code
De reden van het niet-verschuldigd of vrijgesteld zijn van de planbatenheffing
Tekst – 2 karakters
Verplicht in te vullen indien in veld Niet-verschuldigd en vrijgesteld, p. 39 de waarde ‘J’ is
ingevuld
Waarde
Betekenis (zie artikel 2.6.5. en 2.6.6. VCRO)
N1
Art. 2.6.5. 1°
Art. 2.6.5. 2° (uitzonderingen cfr. Dit artikel worden door VLABEL ingevoerd)
N2
N3
Art. 2.6.5. 3°
N4
Art. 2.6.5. 4°
N5
Art. 2.6.5. 5°
N6
Art. 2.6.5. 6°
N7
Art. 2.6.5. 7°
N8
Art. 2.6.6.
54
planbaten - vragen
 Wie moet de heffing betalen?
 De heffing wordt betaald door de eigenaar van het perceel op het ogenblik van het in werking
treden van het RUP dat planbaten veroorzaakt (cfr. art. 2.6.8. - VCRO)
 Moet de ganse heffing worden betaald, ook al geldt volgens de
stedenbouwkundige voorschriften de werkelijke meerwaarde slechts voor een
klein deel van het perceel?
 De heffing wordt berekend op de wijziging in categorie van gebiedsaanduiding en op het ganse
gedeelte van het perceel dat een categoriewijziging ondergaat.
 D.w.z. dat de heffing voor grote percelen doorgaans veel hoger uitvalt dan voor kleine percelen
 Met nuances in de stedenbouwkundige voorschriften wordt geen rekening gehouden (behalve
indien de heffingsplichtige zich via een bezwaarschrift kan beroepen op art. 2.6.5., 1° (VCRO)
waarin wordt gesteld dat er geen extra vergunningsmogelijkheden zijn na het RUP.
 Nieuwe regeling: Er wordt een uitzondering ingeroepen voor percelen in RUPs voor
weekendverblijven: hier zal voortaan een plafond van 3000m² gelden waarvoor planbaten zal
worden geïnd.
55
planbaten - informatie op internet
 Informatie over plancompensaties:
http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14428
 Informatie over planbaten (voor overheden):
http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=15488
 verwijzingen naar de wetgeving
 de richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende planbaten, planschade,
kapitaalschade en gebruikersschade
 info over de planbatenmodule en het aanleveren van geodata
 Voorbeeldbestanden
 veelgestelde vragen
 De richtlijn voor de digitale uitwisseling van gegevens betreffende planbaten,
planschade, kapitaalschade en gebruikersschade:
http://www.ruimtelijkeordening.be/Portals/108/docs/planbaten/planbaten_v2_0_richtl
ijn.pdf
56

similar documents